Сараєва Т.О., Бородавко М.О. Навчання ІМ дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні: традиції, інновації, перспективи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сараєва Тетяна Олександрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Бородавко Марія Олексіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена розкриттю важливості навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Враховані традицій, які вже склалися та за допомогою яких навчання стало продуктивнішим, зазначені інновацій, котрі дають свої результати та сформовані ті перспективи, які розкриють перед дітьми нові можливості у процесі вивчення іноземних мов.

Ключові слова: сенситивний період для мовленнєвого розвитку,іноземна мова, тенденції навчання, традиції навчання, інновації у навчанні, перспективи навчання, іншомовне спілкування.


Статья посвящена раскрытию важности обучения иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста. Учтены традиций, которые уже сложились и с помощью которых обучение стало более продуктивным, указанные инноваций, которые дают свои результаты и сформированы те перспективы, которые раскроют перед детьми новые возможности в процессе изучения иностранных языков.

Ключевые слова: сенситивный период для речевого развития, иностранный язык, тенденции обучения, традиции обучения, инновации в обучении, перспективы обучения, иноязычное общение.


The authors elucidate the importance of learning foreign languages preschool and junior school age. The recorded traditions that have developed and in which training was productive, these innovations that give the results and formed prospects which will open new opportunities to children in learning foreign languages.

Key words: sensitive period for language development, foreign language, teaching trends and traditions of education, innovation in teaching, learning perspectives, foreign language communication.


Зміст

Постановка проблеми

В умовах глобалізаційних змін на часі модернізації змісту дошкільної та початкової освіти, гуманізації її цілей та принципів, переорієнтації на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства,важливим питанням та одночасно проблемою виступає навчання дітей іноземним мовам.


Аналіз досліджень

Питання щодо віку дітей для початку навчання іноземних мов, залишається наразі досить дискусійним. Деякі вчені,як І. В. Веронська, Н. В. Імедадзе, Л. Г. Калініна, Н. Ронже, О. І. Митецька, О. Ю.Протасова наполягають на ефективності навчання дітей іноземних мов, з моменту народження до 3-х років у колі сім’ї, за відомим класичним принципом "одна особа – одна мова". На думку М. Монтессорі сенситивний період для вивчення іноземних мов – це вік від 2-х до 7-ми років [4, c.15].


Постановка мети дослідження

Не дивлячись на різноманітні дослідження та їх результати, деякі аспекти навчання дітей іноземних мов, все ж залишаються не розв’язаними, а саме вік дітей з якого доцільно починати навчання, не достатньо розкриті ті традиції,на які вчителі роблять акцент та дотримуюся під час навчання. Не зважаючи на велику кількість інновацій чітко не визначені ті,які сприяють вивченню іноземних мов у дошкільному та молодшому шкільному віці, а це надзвичайно актуально, адже в наш час інновації відіграють важливу роль. Крім того,мало висвітлено перспективи, котрі зможуть змінити навчання іноземних мов у краще русло, зробити його більш продуктивним та відповідним до вимог нашого часу та потребам суспільства.


На основі викладеного можна сформулювати завдання, яке полягає у пошуку інформації щодо навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні та виділені традицій, інновацій і перспектив, які реалізуються під час навчання.


Виклад основного матеріалу

У працях фізіологів і психологів Л. С. Виготського, Л. С. Рубінштейна, Дж. Брунера, Ш. О. Амонашвілі, В. Пенфілда та інших учених є переконливі дані про те,що дитина засвоюєіноземну мову легше, ніж доросла людина. А численні дослідження у галузі раннього навчання іноземної мови українських (П. Бех, Л. Біркун, Н. Гальськова, Н. Клевченко, В. Колечко, О. Коломінова, Н. Колтко, О. Першукова, О. Рейпольська, С. Роман, Т. Шкваріна) і зарубіжних (М. Біболетова, І. Бім, І. Верещагіна, І. Вронська, Дж. Голдернес, Ф. Гопкінс, Д. Лазер, Е. Джонсон, Н. Доусон, М. Маглиш, Н. Малкіна, А. Майер, А. Сушкевич, Д. Стрейндж, К. Хастінгз, П. Шиллєр, Н. Уітні) вчених довели доцільність і ефективність дошкільної англомовної освіти дітей, її позитивний вплив на інтелектуальний розвиток особистості та підготовку дитини до школи.


Розпочинати вивчення іноземної мови в дошкільних навчальних закладах в умовах штучного білінгвізму доцільно з п'яти років. Підтвердженням цієї думки є також результати досліджень Лейпцизької школи психологів, які довели, що за два роки навчання іноземної мови діти дошкільного віку досягають значно кращих результатів в її засвоєнні, ніж учні середньої школи за сім років навчання. Відомо, що рідну мову людина засвоює впродовж усього життя, проте існує й критичний період для її опанування - після десяти років здатність до розвитку нейронних сіток, які необхідні для побудови центрів мовлення, зникає[2,с. 290]. Таким чином, десятирічні діти виявляються менш спроможними вивчати будь-яку мову, зокрема іноземну.


Раніше ІМ для дошкільників носило факультативний характер. Пізніше, у 2009–2010 рр. з появою державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" таке навчання набуло правового статусу[1,с.396].


Навчання дошкільників англійської мови - це особливий вид освітньої діяльності. В процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним засобом навчання[1,с.398]. У процесі навчання діти одразу опановують мову як засіб спілкування.


Щоб краще зрозуміти особливості навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні варто розглянути традиції, інновації та перспективи, які і розкриють важливі аспекти навчання.


Можна виділити вісім традицій, які дозволяють ефективно навчати дітей дошкільного віку іноземній мові:

• раннє навчання іноземної мови;

• використання основних методів навчання іноземній мові;

• заняття у нетрадиційній формі;

• використання ігор;

• використання яскравої наочності;

• оперування до емоцій;

• домінантна роль діалогічного мовлення;

• заняття в системі;

• використання ситуації успіху.


Всі ці традиції можна розглядати одночасно як маленькі підказки, адже їх дотримання дозволять зробити процес навчання більш легким та продуктивним.


Важливе значення для сьогодення займають інновації, які активно впроваджуються у навчання іноземним мовам. Саме інновації вносять у процес навчання щось нове, цікаве, створюють для дітей широке коло дій.


Розглянемо найбільш актуальні, на нашу думку, інновацій у дошкільному навчанні іноземними мовам:

• забезпечення "живого спілкування" дітей з носіями мови;

• використання нових інноваційних та освоєння авторських технологій;

• поширення методу повної фізичної реакції (Total Physical Response);

• впровадження методик викладання, які базуються на навчальній філософії Responsive classroom.


Такі методи та технології дозволять дітям краще оволодіти мовою та при цьому розвивати своє мислення і дослідницькі навички.


Великого значення матимуть нові досягнення, і тому доцільно визначити найбільш ймовірні необхідні зрушення, атож перспективи:

• формування стратегії розвитку дошкільного закладу;

• підвищення ефективності навчання за рахунок упровадження та адаптації нетрадиційних та нових інформаційно-комунікативних технологій для вивчення мови .


Якщо вихователі будуть активними та творчими, то інновації досить швидко стануть традиціями, розширюючи вже існуючі, а перспективи стануть досягненнями, які допоможуть покращити процес навчання.


Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, бо саме тоді закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення [4,с.110]. Відповідно до нової структури шкільної іншомовної освіти початковий етап визначається 1-4-м класами. А тому не дивно, що розгляд навчання іноземними мовам дітей дошкільного та шкільного віку доцільніше розглядати окремо, щоб чіткіше розібратися в особливостях навчання іноземним мовам.


Хоча традиції дещо пересікаються під час навчання іноземними мовам у різних вікових групах, адже одні традиції поповнюються іншими, збагачуються, але при цьому їх все ж можна окремо розглядати, оскільки вони є більш специфічними для кожного віку та відповідними до процесу навчання.


Можна виділити такі традиції, які мають важливе значення саме для навчання молодших школярів:

• дотримання дидактичних та методичних принципів;

• визначальна роль навчальної гри [5,с.53];

• використання римівок;

• використання автентичних пісень;

• впровадження елементів релаксації;

• комунікативна спрямованість уроків[4,с. 98];

• провідна роль комунікативно-діяльнісного підходу;

• використання інтерактивних методів навчання.


Серед інновацій навчання дітей молодшого шкільного віку, які вже впроваджені у більшості школах та які ще впроваджуються можна виділити наступні важливі зрушення:

• вивчення іноземної мови з 1класу(з1 вересня 2012 року відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти);

• використання нових підручників;

• використання екстралінгвістичної інформації;

• навчання у співпраці;

• впровадження сучасних педагогічних технологій навчання;

• використання ІКТ на уроках;

• створення Європейського мовного портфоліо.

Дані інновації демонструють розвиток як методики, так і технологій.


Нині, на нашу думку, можна виділити наступні перспективи у навчанні молодших школярів іноземних мов:

• розробка нових навчальних програм з іноземної мови;

• впровадження у школах Pearson Test of English Young Learners;

• розвиток та адаптація методу асоціативних символів;

• активне впровадження у навчання емоційно-вольової методики.


Висновок

Підвищення інтересу до раннього навчання іноземної мови – одна із примітних ознак сучасної школи, адже дитину слід навчати з раннього віку, щоб сформувати міцні знання [6,с.192]. Для того, щоб зрозуміти коли та за допомогою чого можна більш продуктивно навчити дітей іноземній мові і були представлені традиції,інновацій та перспективи, адже саме вони розкривають головні моменти,які вже реалізовуються під час навчання та які слід впроваджувати.


Як результат, було з'ясовано те, що навчати дітей іноземним мовам слід з дитинства, при цьому слід вміло використовувати традиції, які вже існують, активно впроваджувати у навчальний процес інновації та адекватно їх сприймати і при цьому бути обізнаним щодо майбутніх перспектив та сприяти цим перспективам.


Список використаних джерел

  1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»/ М-во освіти і науки України, Акад. пед.. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
  2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. [монографія] / А. Богуш. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2004. - 376 с.
  3. Закон України “Про дошкільну освіту” / Відомості Верховної Ради України, 2001 зі змінами тадоповненнями від 23.09.2010. - № 49.
  4. Зубенко Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи / Т.В. Зубенко. – Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2006. – 120 с.
  5. Кудикіна Н. В. Теоретико-методичні основи гри як методу навчально-виховної роботи з шестирічними першокласниками / Н. В. Кудикіна // Педагогічні інновації : Ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. – Вип.5. – К., 2001. – С.51-58.
  6. Соколовська С. В. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. В.Соколовська. - К., 2005. - 221 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама