Симоненко К.О. Застосування технології «Storytelling» у навчанні англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Симоненко Катерина Олександрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті висвітлено аспекти застосування технології «Storytelling» (оповідання) у навчанні англійської мови у початковій школі. Обґрунтовано вплив оповідань на формування молодшого школяра та розвиток його мовної та мовленнєвої компетенцій.

Ключові слова: технологія «Storytelling», учень початкової школи, компетентність, мовний запас учня, учитель англійської мови початкової школи.


В статье высветлены аспекты использования технологии «Storytelling» (рассказ) в обучении английскому языку в начальной школе. Обосновывается влияние рассказов на формирование младшего ученика и развитие его языковой и речевой компетенций.

Ключевые слова: технология «Storytelling», ученик начальной школы, компетентность, языковой запас ученика, учитель английского языка начальной школы.


The article highlights the aspects of the use of the technology «Storytelling» (story) in teaching English in primary school. The influence of storytelling on the formation of the junior pupils and the development of primary school children’s communication, speech and language competencies are justified.

Key words: technology «Storytelling», a primary school pupil, competence, student’s language stock, English teacher of primary school.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасне суспільство української держави вимагає удосконалення освіти до європейського рівня. Спираючись на європейські цінності людина повинна бути мобільною, конкурентоспроможною, творчою, справедливою та толерантною. Школа повинна надати молодшим школярам інтелектуальний та соціальний розвиток особистості, що є базою для подальшого навчання учня та його майбутнього працевлаштування. 2011 рік став визначальним у процесі реформування початкової загальної освіти – саме в цей рік постановою Кабінету Міністрів було затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти. Він був розроблений із урахуванням кращого вітчизняного і зарубіжного досвідів.


Найважливішим завданням освіти є забезпечення учнів науковими знаннями та практичними вміннями, котрі базуються на основі активізації навчально-пізнавальної діяльності. Масштабного значення набуває націленість навчання на різносторонній розвиток учнів. Тому ми зайнялися пошуком засобів навчання які направлені розвивати творчі здібності молодших школярів. У навчанні необхідно використовувати ті засоби навчання, які є цікавими для учнів, створювати умови для підвищення їх пізнавальної активності. Саме використання технології «Storytelling» на уроках англійської мови дає поштовх розвитку іншомовної компетенції молодших школярів.


Аналіз досліджень

Вивчення проблем організації освітнього процесу завжди було у колі інтересів вітчизняних дослідників. Особливої уваги їм приділяють Н.М.Бібік, С.М. Мартиненко, О.Я. Савченко та ін. Такі дослідники як О.О. Коломінова, О.В.Котенко, С.В. Мішуровська, Т.М. Панасенко, І.В. Радецька, С.В.Роман, І.О. Федоришина та інші присвятили багато досліджень питанням методики навчання іноземної мови в початковій школі.


Застосування технології «Storytelling» на уроках англійської мови в початковій школі потребує глибинного дослідження, адже вона забезпечує комунікативний, мовленнєвий, мовний та соціокультурний розвиток молодшого школяра.


Постановка мети дослідження

Таким чином, метою статті є висвітлити аспекти застосування технології «Storytelling» у навчанні англійської мови у початковій школі, обґрунтувати вплив оповідань на формування молодшого школяра та розвиток його мовної та мовленнєвої компетенцій.


Виклад основного матеріалу

Модернізація змісту навчання з англійської мови в школах пов'язані, насамперед, у зв'язку зі змінами у напрямках розвитку сучасного шкільного навчання націленого навчання розвивати в учнів усі необхідні життєві компетенції. Насамперед це забезпечується переоцінкою іноземної мовної освіти в навчальному закладі на комунікативний і культурологічний процес навчального процесу. Ця точка зору спонукає переосмислити теоретичні підходи до відбору ефективних технологій викладання англійської мови. На початку навчання учнів повинно переважати усне мовлення. Як ніщо інше, навички усного мовлення учнів мають позитивний вплив на розвиток умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності. Базовий навчальний план початкової загальної освіти передбачає вивчення іноземної мови починаючи з 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладах. Так як англійська мова не є рідною для дітей, виникають деякі труднощі в її вивченні. Школа має на меті виховання не стільки інтелектуальної людини, скільки комунікабельної, відповідальної, творчої особистості, котра здатна до саморозвитку, готова розв'язувати на практиці професійні та життєві проблеми, які постають перед нею. Основна мета школи реалізується, в першу чергу, на компетентнісно - орієнтованих уроках. Провідною функцією вчителя англійської мови початкової школи є функція організатора процесу формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів. Компетентнісний підхід призводить до оволодіння вміннями, знаннями та навичками в комплексі, адже мета розвитку іншомовних компетенцій – формування готовності до іншомовного спілкування. Технологія «Storytelling» має на меті закріплення та вдосконалення вмінь і навичок вживання іншомовної лексики та граматики в усіх видах мовленнєвої діяльності. Для того, щоб з'ясувати сутність «Storytellling» дамо визначення поняттю «Технологія навчання». Технологія навчання (з грец. – мистецтво слова, навчання) – це в загальному розумінні системний метод створення, застосування і визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [1, 331].


Технологія «Storytelling» націлена вчити учнів складати оповідання за опорними словами на задану тему, формувати вміння стисло і послідовно висловлювати думку, передавати її на письмі; удосконалювати навички літературної вимови іноземних слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу, уяву.


Оповідання в початковій школі повинно мати наступні характеристики: нескладний для сприйняття, невеликий за обсягом твір, відповідно до вікової групи школярів; результативність, тобто високий рівень досягнення кожним учнем поставленої мети; економічність - засвоєння за одиницю часу (урок) весь обсягу навчального матеріалу; ергономічність навчання в позитивно емоційній обстановці, співпраці, за відсутністю перевантаження і перевтоми; висока вмотивованість у вивченні предмета [2, 40].


«Storytellling» відіграє велику роль у навчанні усного мовлення, лексики, граматики та аудіювання. Головною характерною ознакою вправи є вільний вибір змісту повідомлення, засобів для його створення, що зумовлені особистими інтересами учня.


Саме використання оповідань є однією із ефективних технологій навчання іншомовного граматичного матеріалу, оскільки вони максимально полегшують розуміння й засвоєння матеріалу. Крім того, інтерес молодших школярів до нового цікавого сюжету і незвична форма навчальної діяльності істотно підвищують їхню мотивацію до вивчення іншомовної граматики, таким чином створюючи сприятливу атмосферу на уроці іноземної мови та підтримуючи увагу молодших школярів.


Зазвичай, учням початкових класів подобається слухати оповідання, доповнювати їх своїми власними ідеями. Робота з оповіданням допомагає учням усвідомити, що їх необхідно передавати логічно, послідовно, обирати влучні слова для передачі даних. Просто розповідаючи історії, ми можемо донести та прищепити свої ідеї, думки та емоції до слухачів. Можна змусити інших відчувати те, що відчуваєте ви, зробити їх активнішими, адже наш мозок стає більш активним в той момент, коли ми розповідаємо або слухаємо розповіді.


Оповідання це розширення прав і можливостей для дитини, щоб мати можливість висловлювати свої думки і почуття через усне мовлення. Їх метою є розвиток пізнавального інтересу, пам'яті, уваги, чуття мови. Розвиток уяви дозволить молодшим школярам розглянути нові і творчі ідеї, може сприяти впевненості в собі та особистої мотивації, учні покажуть себе компетентними і здатними виконати свої надії і мрії.


Завдання вчителя полягає в розвитку творчих здібностей учнів, прищепленні любові до англомовної поезії, вихованні позитивного ставлення до вивчення англійської мови.


Вчителі можуть ефективно моделювати оповідання цікавою, виразною мовою для учнів. В оповідання можна ввести нову лексику, яка легше сприймається в контексті розповіді. Навчання учнів розповідати історії по пам'яті – найкращий спосіб вивчити всі види важливих навичок. Діти,слухаючи та переказуючи різні історії збагачують свій запас знань, ідеї та розвивають уяву, формують увагу. Також це гарний спосіб підкреслити унікальність уяви кожного учня.


Великі перспективи для зміцнення ефективності уроку має його початок. Необхідно фокусувати увагу учнів на темі розмови, навчати уважно слухати один одного і в той же продумувати відповіді на питання, котрі вчитель задає однокласнику. При правильній роботі над оповіданням виявляються індивідуальні особливості учнів, такі як фантазія, творчість, самостійність, внаслідок чого розповідь одного тексту вирізняється від інших.


Застосовувати технологію «Storytelling» можна різними способами :

1. складання розповіді за сюжетною картиною, що сприяє формуванню вмінь складати розгорнуту розповідь по картині; (див. Рис. 1)


26 Symonenko 1.jpg


Алгоритм роботи з сюжетним малюнком.

Teacher: Look at the picture.

– Who is in the picture?

– What is happening in the picture?

– What is their mood?

– Which artist painted the nature?


2. складання оповідань про випадок із власного життя учнів за малюнками, наприклад «Мій звичайний день». Це забезпечує збагачення словникового запасу учнів, розвитку усного мовлення учнів (див. Рис.2);


26 Symonenko 2.jpg


Алгоритм роботи з рисунком « Мій звичайний день».

Look at pictures. Place them one after another.

– Why is it necessary to observe a daily routine?

– What is it necessary to do to have healthy teeth?

– When is it necessary to eat food?

– When do need to leave for school?

– When it is necessary to start to do your homework?

– What is it useful to do before going to bed?

– When is it necessary to go to bed?

Tell us how you usually spend your day.


3. Складання розповіді за допомогою послідовно прикріплених ілюстрацій до епізодів казки, силуетних зображення героїв казки (див. Рис.3);


26 Symonenko 3.jpg


Алгоритм роботи над складанням розповіді за ілюстраціями.

Тeacher :Today we will make the story according to the pictures.

Учитель показує перший малюнок і запитує: What do you see in this picture?


Потім учитель показує наступний малюнок і знов запитує: What do you see in this picture? What is Kolobok doing? Таким чином діти під керівництвом учителя описують кожен малюнок. Обговоривши зміст малюнків, вчитель пропонує учням скласти казку від початку до кінця. Необхідно практикувати виконання таких вправ у парах, у малих групах, командах, адже такі форми роботи спрямовані на забезпечення творчої співпраці і взаємодії молодших учнів, застосовуючи різноманітні завдання з іноземної мови в початковій школі [4]. Учням необхідно багато разів зробити в класі перелічені вправи для розвитку навички зв’язного самостійного висловлювання.


Оповідання різних, цікавих дітям, історій забезпечує природний спосіб розвинути багату уяву для того,щоб вони змогли самостійно опрацьовувати та складати розповіді різного характеру. Найчастіше учням пропонуються такі теми для оповідань: «Мої домашні улюбленці», «Моя улюблена сім'я», «Мій звичайний день», «Моя кімната», «Мої літні канікули». Складаючи оповідання учні розвивають свої творчі здібності, можна розкрити душу дитини, побачити її внутрішній світ, чим вона живе, про що думає, мріє. Оповідання задовольняє потребу для людини, щоб віддати свої переживання в оповідної формі [3, 298]. Метою говоріння іноземною мовою, як і рідною, є необхідність людини інформувати інших про щось, встановити контакт, висловити власну думку, почуття, емоції тощо. У молодших школярів постійно формуються мотиви навчання. Учнів цікавлять оповідання про відомих людей, події з історії свого міста, про життя тварин, явища природи, промислові підприємства, комп'ютерні технології. Під час навчального процесу інтереси школяра збагачуються та змінюються. У багатьох учнів навчальна активність підштовхує цікавість до процесу навчання та до його результатів.


Важливим фактором для навчання англійської мови є мовленнєва пам'ять. Саме вона тісно пов'язана з процесами осмислення, встановлення логічних відповідностей, систематизації, через це для ефективної роботи пам'яті найважливішим фактором постає розуміння, осмисленість діяльності, котра виконується. Під час навчання спілкування англійською мовою потрібно враховувати соціальний досвід учнів, розвиток психологічних механізмів.


Оповідання може бути яскравим способом, щоб нагадати дітям, що їх слова, вимовлені вголос сильні, що слухання і розуміння важливі, і що чітка комунікація між людьми мистецтво.


Висновок

Отже, технологія «Storytelling» охоплює комунікативну, мовну та мовленнєву компетенції молодших школярів, відіграє велику роль у навчанні уданої технології є однією із ефективних в навчанні іншомовного граматичного матеріалу. Для успішної організації освітнього процесу вчитель повинен знати і пам'ятати, що кожен учень по – своєму сприймає матеріал, що творче ставлення до роботи й навчання – запорука ефективного уроку. Необхідно давати дітям можливість максимально виявити свою ініціативу та творчість.


Узагальнюючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що технологія «Storytelling» у навчанні англійської мови здатна пробудити в школярів інтерес до навчання; надає спрямованості навчального процесу на використання набутих учнями знань, умінь, навичок, способів діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. У перспективах подальшого розвитку необхідно систематизувати різні вправи технології «Storytelling» відповідно до тем визначених навчальною програмою початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / С. У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.
  2. Коломинова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломинова, С.В. Роман // Іноземні мови, 2010. №2
  3. Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. Навчальний посібник / С. В. Роман – К.: Ленвіт, 2005. – 206 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама