Ситник О.І. Неперервна педагогічна освіта вчителя в Ірландії

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ситник Ольга Іванівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.


У статті розглянуто питання неперервної педагогічної освіти вчителя в Ірландії, висвітлено тлумачення поняття «неперервна освіта», охарактеризовано неперервну педагогічну освіту в Ірландії.

Ключові слова: неперервна освіта, неперервність освіти, педагогічна освіта, неперервна педагогічна освіта, підготовка вчителя.


В статье рассмотрены вопросы непрерывного педагогического образования учителя в Ирландии, рассмотрено понятие «непрерывное образование», охарактеризовано непрерывное педагогическое образование в Ирландии.

Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывность образования, педагогическое образование, непрерывное педагогическое образование, подготовка учителя.


The paper deals with continuing pedagogical teachers’ education in Ireland, highlights the features of continuing education, describes continuing pedagogical education in Ireland.

Key words: continuing education, pedagogical education, continuing pedagogical education, teacher training.


Зміст

Постановка проблеми

«Постійне вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників зумовлене зміною ролі людини у сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого рівнів», – зазначено у Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти [2; с. 103–113].


У XX ст. розвинуті та динамічні суспільства приймають парадигму неперервної освіти або освіти впродовж всього життя, роблячи тим самим практично кожну людину учасником реалізації завдань неперервної освіти. За таких умов цілком закономірно зростає необхідність виважено й всебічно проаналізувати пройдений шлях, напрацьований досвід. Водночас це спонукає до аналізу прогресивних ідей, позитивних і негативних тенденцій з урахуванням нових суспільних вимог, потреб у різних сферах життєдіяльності, у нашому випадку – в освіті [3].


Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини. Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у вирішенні професійних завдань вихователя, вчителя, викладача вищого навчального закладу і системи освіти дорослих. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.


Аналіз досліджень

Дослідженням проблем неперервної освіти займаються В. Андрющенко, Я. Бельмаз, Т. Десятов, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремінь, О. Кузнєцова, В. Онушкін, С. Вершловський та інші. Вивченню питання підвищення рівня професійної кваліфікації фахівців, зокрема, аспектів методологічних основ неперервної професійної освіти, а також порівняльним аналізом ступеневої освіти в Україні та за кордоном свої роботи присвячують такі науковці як С. Гончаренко, В. Кремінь, Н. Мукан, Н. Ничкало, В. Олійник, Т. Кошманова, М. Лещенко, Н. Попович, Л. Пуховська, С. Сисоєва, Л Сігаєва та інші.


Постановка мети дослідження

Проблема неперервної освіти є невід’ємною частиною багатьох наукових досліджень і конференцій, що проводяться як в Європейських країнах, так і в Україні. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що особливий інтерес у вітчизняних науковців викликає зарубіжний досвід вивчення питань щодо становлення і розвитку неперервної освіти в різних країнах. Таким чином, вивчення, аналіз та коректне осмислення теорії і практики неперервної педагогічної освіти Ірландії, на нашу думку, становлять великий науково-практичний інтерес, дозволяють глибше зрозуміти діалектику загальних закономірностей і конкретних особливостей розвитку світового педагогічного процесу і пояснюють актуальність обраної теми.


Метою нашого дослідження є вивчення особливостей неперервної педагогічної освіти в Ірландії. Відповідно до визначеної мети нашого дослідження виокремлюємо такі завдання: розглянути тлумачення поняття «неперервна освіта»; надати характеристику основних рис неперервної педагогічної освіти в Ірландії.


Виклад основного матеріалу

Т. Десятов зазначає, що «неперервність освіти – найважливіший соціально-педагогічний принцип неперервного становлення і розвитку особистості. Цей принцип повинен на всіх етапах освіти особистості забезпечити в перспективі адекватність дорослої людини вимогам часу» [2].


Л. Сігаєва пропонує таке визначення: «Неперервна освіта – це інтегративний елемент життєдіяльності особистості, умова постійного розвитку індивідуального досвіду людини в процесі її соціалізації» [5].


Основним принципом, що визначає загальну структуру освіти в Ірландії на сучасному етапі її розвитку, є неперервність освіти. У Білій книзі (White Paper: Learning for Life) неперервна освіта та навчання розглядається як професійний або професійно-технічний розвиток дорослого робочого населення або тих, хто повертається до трудової діяльності [8; с. 28]. Сучасний ірландський вчений Франк МкМахон наголошує, що термін «неперервна освіта» використовується для позначення навчання, яке здійснюється через деякий час після отримання базової освіти. Неперервна освіта у вищих навчальних закладах набуває зростаючого значення у світі, в умовах якого постійно наголошується на необхідності навчання впродовж життя. Необхідність безперервної освіти сьогодення було визнано Європейською комісією після проголошення 1996 року роком неперервного навчання [9; с. 271].


Традиційно Ірландська республіка позитивно реагує на інноваційні процеси в освіті, зокрема педагогічній, запроваджені Європейським Союзом, і є активним співучасником їх актуалізації. Отже, протягом останнього десятиліття в Ірландії організація професійної підготовки вчителя набуває суттєво нових ознак і здійснюється у контексті неперервності [7, с. 4].


В умовах загальноєвропейської інтеграції професія вчителя змінюється і набуває нових характеристик, які тлумачаться європейськими експертами як принципи або стратегічні вимоги до професії європейського вчителя ХХІ століття, зокрема:

- вимоги щодо високої кваліфікації вчителя передбачають, що кожному вчителю необхідно володіти не лише широкими предметними знаннями та ґрунтовними педагогічними знаннями, а також уміннями і навичками щодо управління та педагогічного супроводу процесом навчання та розумінням соціальних і культурних вимірів освіти;

- вимоги щодо навчання впродовж життя ґрунтуються на необхідності продовження професійного розвитку протягом усієї кар’єри (усвідомлення важливості набуття нових знань та здатність до інновацій);

- вимоги щодо мобільності професії вчителя визначають мобільність (внутрішню готовність людини до якісних змін) центральним компонентом програм педагогічної підготовки і підвищення кваліфікації вчителя крізь призму неперервності освіти;

- вимоги щодо партнерства, як основи педагогічної професії передбачають тісний взаємозв’язок у роботі закладів педагогічної освіти зі школами та місцевими органами влади у сфері освіти [1, с. 152].


Таким чином, система педагогічної освіти Ірландії охоплює три основні взаємопов’язані аспекти педагогічної освіти, зокрема: - початкова педагогічна підготовка (Initial teacher education) передбачає отримання основних ґрунтовних знань для здобуття кваліфікації вчителя і охоплює період навчання у педагогічному закладі [7, с. 9]; українська дослідниця А.В. Соколова розглядає цей рівень як початкову підготовку шкільних учителів, що традиційно здійснюється у вищих навчальних закладах – коледжах університетського рівня чи педагогічних відділеннях університетів [6, с. 61]. - початкова професійна педагогічна діяльність (Іnduction), запроваджена як програмний компонент педагогічної освіти, зорієнтований на молодого кваліфікованого вчителя (newly qualified teacher), і охоплює перший рік професійної діяльності дипломованого педагога. Метою цього структурованого компоненту програми є забезпечення професійної та особистісної підтримки молодого спеціаліста на його робочому місці, яка здійснюється на рівні школи досвідченим педагогом (Mentor) для забезпечення професійного розвитку та дотримання безперервності в педагогічній освіті [7, с. 18]. - безперервний професійний розвиток (Іn-career development), орієнтований на забезпечення освіти протягом життя і націлений на удосконалення педагогічної майстерності вчителя впродовж його професійної діяльності, найтриваліший за часом та найгрунтовніший за змістом з метою задоволення професійних потреб у підвищенні кваліфікації учителя [7, с. 21].


Отже, педагогічна освіта в Ірландії забезпечує трьохступеневу підготовку педагогічних кадрів. Два перших етапи (початкова педагогічна підготовка та початкова професійна педагогічна діяльність) орієнтовані на базове професійне навчання та підготовку вчителя, а третій етап – безперервний професійний розвиток – забезпечує постійне удосконалення, підвищення кваліфікації та необхідну перепідготовку педагогічного персоналу країни.


Висновок

Таким чином, аналіз науково-педагогічної літератури з дослідження поняття «неперервна освіта» та надання характеристики неперервної педагогічної освіти в Ірландії дозволяє стверджувати, що неперервність освіти є провідним чинником розвитку і становлення сучасної особистості, що зумовлює необхідність розвитку неперервної педагогічної освіти як важливої передумови, що забезпечує проведення модернізації системи освіти в цілому. Неперервна педагогічна освіта набуває зростаючого значення у світі, в Ірландії зокрема, а, отже, використання позитивного досвіду дозволить створити сприятливі умови для удосконалення національної неперервної педагогічної освіти.


Список використаних джерел

  1. Авшенюк Н.М. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / Н.М. Авшенюк; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
  2. Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2013 р. № 1176 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 103–113.
  3. Десятов Т. М. Актуальні проблеми освіти дорослих у контексті глобалізації / Тимофій Михайлович Десятов. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 6–13.
  4. Десятов Т. М. Україна Філософські засади неперервної освіти / Тимофій Михайлович Десятов. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 6–17.
  5. Cігаєва Л. Є. Неперервна освіта дорослих: соціальний аспект / Лариса Євгенівна Cігаєва. // Неперервна професійна освіта. – 2005. – №1. – С. 40–

45.

  1. Соколова А. В. Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти Англії і Шотландії : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Соколова Алла Вікторівна – Одеса, 2009. – 201 с.
  2. Draft Policy on the Continuum of Teacher Education / Вackground Report: Teacher Education in Ireland and Internationally. – November, 2010. – 32 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.teachingcouncil.ie/_.../Teacher%20Ed.
  3. Learning for Life (White Paper), Department of Education and Science. – Dublin : Stationary Office, 2000. – 224 p.
  4. McMahon F. Continuing education in Irish Higher education: a new era ahead? / Frank McMahon // Irish Educational Studies / Frank McMahon. – Dublin, 2000. – (Vol. 19). – С. 271–283.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама