Супрун Д.,Григоренко Т.Актуальні тенденції реформування підготовки спеціального психолога в контексті соціальної згуртованості в освіті

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Супрун Дар’я Миколаївна- професор кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, доктор пед. наук, E-mail: darya7@ukr.net

orcid.org/ 0000-0003-4725-094X

Daria Suprun, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the department of Special Psychology and Medicine, National Pedagogical Dragomanov University,9, Pyrogova Str., Kyev, Ukraine, 01601

Григоренко Тетяна Вікторівна - аспірант кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна

Tetiana Hryhorenko, Postgraduate Student of the Department of Special Psychology and Medicine, Faculty of Special and Inclusive Education, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine.

Зміст

Вступ

Позиціонуючи ментально-філософське бачення сутності складних соціальних процесів з урахуванням запитів життя, справжніх пріоритетів розвитку суспільства в цілому та держави, зокрема, пріоритетності набуває виховання Людини-особистості, яка консолідує справжні цінності: Життя, Свобода, Гідність, Справедливість, Щастя, Добро, Любов, Здоров'я, професіоналізм ...

Про рівень розвитку цивілізованості суспільства, перш за все, можна стверджувати з позицій його ставлення до найменш захищених верств, серед яких діти з особливими освітніми потребами займають домінуюче місце. Одним з провідних чинників успішної соціалізації дитини з особливостями психофізичного розвитку є особистість компетентного фахівця-психолога в галузі спеціальної освіти [1, с. 45].

Аналіз результатів дослідження

Інтенсифікація інклюзивних процесів в умовах соціальної згуртованості в освіті в Україні актуалізує проблеми підготовки фахівців психологічного профілю, які беруть безпосередню участь в організації і забезпеченні ефективного функціонування інклюзивного освітнього середовища.

Сучасна професійно спрямована підготовка психологів до роботи у системі інклюзивного навчання – це цілісний процес, який складається з цілого ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію Водночас, готовність психологів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі є недостатньою, що викликало потребу у визначенні стану підготовленості студентів – майбутніх психологів (практичних та спеціальних) до роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення та знаходяться cаме в умовах інклюзивного навчання.

Перед державною освітою України постають нові виклики, пов’язані з глобалізаційними процесами, для подолання яких є необхідною підготовка професіоналів в різних галузях, зокрема, психологів (спеціальних, клінічних), які супроводжують практично всі види суспільної діяльності. Водночас загострилися суперечності між завданнями щодо інтеграції української вищої школи до європейського простору вищої освіти і чинною системою підготовки фахівців, потребами суспільства в компетентних фахівцях у галузі психології та якістю їх підготовки. Відтак, вища психологічна освіта України потребує суттєвої науково обґрунтованої модернізації. Рівень підготовленості психолога (спеціального, клінічного) має відповідати міжнародним стандартам, що дозволить ефективно співпрацювати в глобальному життєвому просторі.

Входження України в світову спільноту модернізації міжнародного порядку в контексті визначених пріоритетів майбутнього світоустрою вимагає від вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної мегасистеми цілісного освітнього простору, де прикметною ознакою її змісту є розбудова професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти на компетентнісно-орієнтованій основі в умовах впровадження інклюзивної освіти.

Сучасний психолог в галузі спеціальної освіти має бути багатофункціональним, володіти високим рівнем професійної компетентності, бути готовим ввійти в практичну, науково-дослідну, методичну діяльність в реальних умовах освітньої практики, яка нерідко висуває складні проблемні питання. Не є виключенням і питання формування громадської думки, що дає можливість впливати на просування соціальних інновацій, підтримка яких зумовлена значущою причетністю психологів до конструювання проекту даних інновацій. Тож, проблема її систематичного вивчення і своєчасного врахування набуває сьогодні виняткової ваги і в галузі спеціальної освіти, з огляду на потребу рішучого здійснення давно назрілих освітніх реформ, для чого слід заручитися підтримкою найширших верств населення, так і зважаючи на ту обставину, що спеціальна освіта належить до сфер суспільного життя, які залишаються найбільш обійденими увагою традиційних інститутів відстеження та формування громадської думки. Натомість технологічні засоби сьогодення мають надати можливість відтворити цілісну картину стану справ у даній галузі, скласти адекватне уявлення про те, що потрібно зробити, аби громадська позиція суспільних груп, так, чи інакше причетних до навчально-виховного процесу, сприяла його модернізації.

Висновок

Педагогічні вузи покликані удосконалювати професійну підготовку, значущість якої підвищується в зв’язку з інтеграційними процесами в системі освіти, реалізацією принципу «суспільство для всіх». Вищеназвані тенденції зумовлюють потребу у виявленні стратегії підготовки психологів у сфері спеціальної освіти і розробці концепції, моделі і соціально-педагогічних умов професійної підготовки фахівця, здатного надавати кваліфіковану допомогу особам з фізичними обмеженими можливостями в умовах впровадження інклюзивної освіти [3, c.8].

Список використаних джерел

  1. Синьов В. М., Пометун О. І., Кривуша В. І., Супрун М. О. Основи теорії виховання. Навч. посіб. К. : МП «Леся», 2000. 140 с.
  2. Супрун Д. М. Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти. Монографія. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 392 с.
  3. Супрун Д. М. Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03. Київ, 2018. 657 с.
  4. Супрун Д. М. Management – a component of psychologists’ professional training (Менеджмент – складова професійної підготовки психологів). Навчально-методичний посібник для студентів, слухачів магістратури та практикуючих психологів. Київ, 2016. 250 с.
  5. Cупрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ-перша половина ХХ ст.): Монографія. К.: Вид. КЮІ МВСУ Паливода АВ, 2005. 350 с.
  6. Супрун М. О. Педагогіка : підручник для духовних і світських закладів освіти – К. : КДА, 2018. 400 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама