Сігітей І.П.Тенденції розвитку готовності пед.працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сігітей Ігор Петрович (Sihetii Ihor) - старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород,Україна, sig.igor@gmail.com

Зміст

Вступ

У сучасному інноваційному суспільстві освіта стає провідним чинником розвитку особистості та актуалізації її творчого потенціалу. Інноваційна модернізація сприяє формуванню нової методології та практико-орієнтованого розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації. Зрозумілою є особлива гострота питання щодо оволодіння педагогічними працівниками системи післядипломної освіти інформаційно-управлінською діяльністю.

Результати дослідження

Інформаційна діяльність є одним із провідних видів діяльності педагогічних працівників. За вченими (М. Жалдак, Н. Морзе, Л. Оліфіра, С. Тітов, В. Чорний й ін.) інформація стала основним ресурсом, базою соціального і технічного розвитку, а інформаційна взаємодія різних суспільних груп – важливим фактором їхньої соціальної взаємодії. Інтенсивне поширення інформації в освітній галузі зумовлене потребами нових цінностей і нових форм організації життя на початку XXI ст., коли світова спільнота переходить до більш широкого її розуміння та усвідомлення ролі в соціумі. Для системи освіти особливо ваги набуває питання «ефективного впровадження інформаційної діяльності», що «передбачає розуміння кінцевого результату діяльності (мети діяльності), наявність суб’єкта – того, хто її виконує (суб’єкта інформаційної діяльності), об’єкта – того, на кого спрямовано виконання завдання (об’єкта інформаційної діяльності); наявність джерел, форм, методів виконання завдання (процесів інформаційної діяльності) та результатів інформаційної діяльності (інформаційних продуктів)» [ 2 ].

Крім означених проблем, виокремлюємо й несформованість системного уявлення про сутність стратегічного управління (реструктуризація та реінжинирінг). Основними тенденціями, що впливають на мобільний розвиток готовності педагогічних працівників ( що реалізовується через цілепокладання, планування, організації, координування, стимулювання, контролю, оцінювання та аналізу в освітньому процесі) до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти визначено:

  • інтенсифікацію плинності соціального часу, що зумовлює потребу підготовки молоді до життя у швидко змінюваному суспільстві;
  • вихід суспільства на інформаційний рівень розвитку, суттєве розширення міжкультурної взаємодії;
  • виникнення глобальних проблем, розв’язання яких вимагає міжнародної співпраці та виховання молодого покоління з новим типом мислення;
  • демократизацію суспільства, що передбачає розширення можливостей політичного, соціального та культурного вибору громадян і розвиток їхньої готовності до цього;
  • глибокі структурні зміни у сфері зайнятості, посилення професійної конкуренції, що детермінує потребу постійного підвищення кваліфікації (перепідготовки) працівників, розширення їхньої професійної мобільності, обізнаності в цифрових технологіях та навичками дистанційного управління (програмні засоби Moodle, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom та інші);
  • зростання значення людського капіталу (трудових ресурсів), що вимагає інтенсивного, випереджувального розвитку освіти не лише молоді, а й дорослого населення. [ 1,2,3 ].

Висновок

Післядипломна освіта педагогічних працівників постає процесом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок завдяки інформаційно-управлінській діяльності. Розвиток готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності є складним процесом професійних змін особистості педагогічних працівників, що здобуваються в системі післядипломної педагогічної освіти та реалізуються в практичній діяльності.

Список використаної літератури

  1. Ефективні комунікації для освітніх управлінців. EDERA-SMARTOSVITA: EC101.URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1: EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about.
  2. Морзе Н. В., Глазунова О. Г. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. № 2. URL: http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html (дата звернення: 29.05.2015).
  3. Оліфіра Л. М. Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти. Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 березня 2017 року). Рівне: РОІППО, 2017. С. 24–27. URL: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама