Сізоненко К.В. Формування творчої особистості молодшого школяра у змісті предмета «англійська мова»

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сізоненко Катерина Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття призначена проблемі формування творчої особистості молодшого школяра на уроках англійської мови. Досліджено та проаналізовано найбільш ефективні методи та форми роботи, що спрямовані на формування та удосконалення творчого потенціалу учня. Виявлено технології навчання, що сприяють формуванню творчої особистості учня початкової школи на уроках англійської мови.

Ключові слова: творча особистість, інтерактивне навчання, сучасні засоби навчання, англійська мова.


Статья посвящена проблеме формирования творческой личности младшего школьника на уроках английского языка. Исследованы и проанализированы наиболее эффективные методы и формы работы, которые направлены на формирование и усовершенствование творческого потенциала ученика. Выявлены технологий обучения, которые способствуют формированию творческой личности ученика начальной школы на уроках английского языка.

Ключевые слова: творческая личность, интерактивное обучение, современные средства обучения, английский язык.


The article deals with problem of forming of junior pupil’s creative personality at English lessons. The most effective teaching methods and forms of work which are aimed at forming and improving pupil’s creativity are researched and analyzed. Educating technologies that contribute to forming of primary school pupil’s creative personality at English lessons are identified.

Key words: creative personality, interactive learning, modern teaching aids, English language.


Зміст

Постановка проблеми

Розвиток людства у сьогоденні надає можливість побачити суттєві зміни не тільки у розквіті наукової, культурної чи технічній сферах, а й у вихованні дітей, що полягає у перебудові освітнього процесу шкіл. Технічні можливості, що пропонує нам XXI століття, сприяють оцінюванню людиною нових можливостей, змінюванню власної поведінки та ходу. Сучасне життя вимагає від дорослої особистості важливих рішень, спонукає до раціональних дій стосовно змін соціального, економічного, релігійного та освітнього середовищ. Найважливішим аспектом у цьому є, так звана, «точка прийняття рішення», у якому поведінка дорослого індивіда суттєво відрізняється від поведінки дитини у тотожній ситуації. Саме вчителі формують всебічно розвинену особистість, підготовлену до сучасного життя, застосовуючи зацікавлення, а не даючи знання в готовому вигляді. Необхідно в освітньому процесі надавати перевагу творчому розвитку дитини, адже у будь-якій педагогічній технології він являється найвищим результатом.


Іноземна мова може формувати творчі здібності, які у свою чергу збагачують практичний досвід учня, формують його інтелектуальний потенціал та сприяють розумовій активності не тільки на уроках, а й у повсякденних ситуаціях. Головна проблема у викладанні полягає у виборі засобів, методів та форм роботи на уроках англійської мови, що надаватимуть можливість для розвитку творчості школярів і спонукатимуть до позитивного самовизначення в процесі формування особистісних якостей та об’єктивної самооцінки. Сучасна освіта повинна бути спрямована на поєднання інтелектуальних та творчих здібностей, умінь й навичок, з найбільш посиленим використанням ресурсів інноваційного середовища. На даному етапі розвитку діти потребують зовсім іншого набору знань, ніж їхні попередники, і саме тому необхідно детально вивчити проблему формування творчої особистості молодшого школяра у змісті у процесі вивчення англійської мови.


Аналіз досліджень

Питання творчого розвитку особистості висвітлені у психолого-педагогічних працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. За результатам досліджень дидактів і методистів Т.Н. Байбари, Л.І. Лозової, Н.Ф. Тализіної найсприятливішим періодом для творчого розвитку є молодший шкільний вік. М. П. Гузик, М. І. Жалдак, В. М. Монахов, М. І. Шкіль та інші надають рекомендації стосовно розв’язання творчих завдань. Впровадженню розвивальних творчих ігор присвятили свою праці Д. А. Балл, Т. Гергей, А. М. Довіяло та інші науковці. До запровадження сучасних технологій, що сприяють формуванню творчого потенціалу звертали увагу у своїх роботах таки автори, як Н.А. Бердяєв, Л.М. Коган, Д.С. Лихачов, А.С. Каргін, О.І. Мотков.


Проте, все ще актуальним залишається питання формування творчої особистості молодшого школяра на уроках англійської мови.


Постановка мети дослідження

Отже, мета статті полягає у визначенні засобів, форм та методів у процесі організації освітнього процесу у змісті предмета «Англійська мова», які сприяють формуванню та розвитку творчої особистості відповідно віку молодшого школяра.


Виклад основного матеріалу

Вивчення іноземної мови це досить складна задача для дітей молодшого шкільного віку, особливо якщо вони не здобули цілісної основи знань у дошкільний період. Опираючись на теоретичний аналіз наукових джерел з цієї проблеми, нами було проведено емпіричне дослідження серед студентів педагогічного ВНЗ, з метою отримання результатів, які засоби навчання іноземної мови сприяють творчому розвитку особистості молодшого школяра на уроках англійської мови. Всього участь прийняло 30 студентів, III, IV, V курсів спеціальності «Початкова освіта». (Див.рис.1)


26 Sizonenko 1.jpg


Отже, за результатами анкетування ми виявили, що на сучасному етапі розвитку така популяризована гра відходить на другий план мультимедійних засобів. На уроці англійської мови необхідно не просто формувати іншомовні уміння, а й розвивати вміння мислити і творити. Виконання творчих завдань сприяє розвитку креативного мислення, іншомовних умінь, допомагає закріпити раніше вивчений матеріал, розширює словниковий запас учнів.


Внутрішня або мовна наочність активізує сприйняття звучання іноземної мови з притаманною їй граматичної та інтонаційної оформленістю, коли учень відчуває співрозмовника. Наочність стимулює створення смислових образів, притаманних носіям мови [3, 23]. Так як мислення у дітей молодшого шкільного віку конкретне, наочно-дієве, то підбираємо яскравий, виразний, барвистий, різноманітний ілюстративний матеріал. Використання фотографій, вирізок з журналів, посібників це допомога для учнів під час навчання читання слів, які пишуться по-різному, а читаються однаково: sun-son, two-too, write-right, sea-see та інші.


Прояв творчих здібностей особистості учнів можна поспостерігати на уроках англійської мови в організації роботи на прикладі роботи з текстом. Можна використати такий ряд завдань: дайте заголовок тексту, проілюструйте текст, оформіть обкладинку до книги по тексту, доповніть текст, виправте інформацію з тексту.


На уроках англійської мови необхідно використовувати вправи на перенесення інформації з однієї форми в іншу. Наприклад, трансформація ілюстрації в текст або тексту в ілюстрації. Учням пропонується вірш чи уривок з прози, розбір яких відбувається на уроці. Вдома вони підбирають до даного тексту ілюстрації (вирізки з журналів, листівки, малюнки учнів). Можна запропонувати роботу з сучасним програмним забезпеченням.


Зараз існує безліч медіазасобів, за допомогою яких є можливість перетворити звичайний урок на цікаву форму роботи для дітей. Для допомоги у навчанні можна звернутися до такої програми як Sparkol VideoScribe (Скрайбінг) новітня техніка презентації (від англійського «scribe» накидати ескізи або малюнки); мова виступаючого ілюструється малюнками фломастером на білій дошці чи папері. Ця програма дозволяє створювати мальовані відеоролики. Вищезазначена програма підійде для пояснення нового матеріалу і перевірки засвоєного, може бути використана як засіб узагальнення вивченого, як домашнє завдання, як «мозковий штурм» і рефлексія на уроках англійської мови в початковій школі. Найбільш перспективне використання скрайб-презентацій у проектній діяльності.


Розглянемо чотири основні кроки для створення скрайба (Див.рис.2)


26 Sizonenko 2.jpg


Всі необхідні файли містяться у бібліотеці цього редактору, а також можна завантажувати додаткові матеріали. Тепер з легкістю уроки англійської мови в початковій школі можна перетворити на мультимедійну подорож з неповторним планом-конспектом. VideoScribe може стати незамінним помічником для сучасного вчителя, він надає можливість комфортно зробити презентацію, або ж розповісти історію, чи провести бесіду під час вивчення нових тем. Якісний відеоролик допоможе виразити творчі ідеї, а головне, що його інструменти досить легкі для використання дитиною молодшого шкільного віку. Раніше підготовка до кожного уроку займала багато часу, а зараз необхідно просто ввімкнути програму та з легкістю впоратися з багажем роботи. Те, що можна сказати, діти тепер відразу зможуть побачити, а також додати до існуючого проекту зображення, текст, музичний супровід. Ця програма буде відтворювати творіння рукою, вона є потужним способом передачі інформації на уроках англійської мови в початковій школі. Такий відеоролик змусить дитину додивитися його до кінця, поглинаючи нову інформацію. Для творчого педагога цей засіб навчання буде великою знахідкою [5].


Уроки-спектаклі це не тільки спосіб розвитку комунікативних навичок на уроці, а й відмінне предметне уявлення англійських слів, за допомогою діалогів та розіграшів певних дій персонажів та цілих оповідань чи казок. Елементи театралізації на уроках англійської мови внесуть різноманітність у навчальні будні, активізують творчі здібності учнів. Візьмемо, наприклад, вправу «Вистава саморозвитку» . За допомогою жеребкування розподіляються ролі між учасниками вистави. Потім вчитель читає текст якої-небудь цікавої історії. Завдання кожного учня, що отримав роль, увійти в образ і зображати те, що читає педагог. Учень висловлює власне «я», працюючи над випуском газети, журналу, коміксів; над створенням фільму, кліпу, передачі на радіо і т. д. Можливість творити, втілювати в життя свої ідеї, думки невід'ємний компонент формування повноцінної, самодостатньої особистості. Для театральних постановок можна використовувати українські та іншомовні народні казки, адже вони формуватимуть соціокультурну компетенцію учнів і можуть мати варіативність творчих завдань.


Слід звернути увагу на ефективність використання ігор у освітньому процесі, наприклад, ефективною є гра «Sending a telegram». Учні складають телеграму із слів, на одну і ту саму літеру. Наприклад: «H» – «Hello, Helen! Hungry Hank hasn’t honey. Help him hurry!». У такий спосіб ми граючись навчаємося. Гра це не просто забавка, це серйозний, логічний та системний виклад інформації на уроках англійської мови, тим методом, який найбільш наближений до сприйняття дитиною. Гра «Who knows the parts of the body best?». Клас ділиться на дві команди. Учні-представники від кожної команди по черзі виконують накази вчителя: «Touch your head. Show your shoulders. Count on your fingers». Якщо учень правильно виконав завдання, команда отримує очко, якщо помилився, команда втрачає очко. Такий метод роботи найкраще впливає на поповнення словникового запасу учня, причому можливо та необхідно поєднувати теорію з практикою, певну дію чи предмет школяр навчається сприймати на слух, зір, чи дотик. У грі «Questions» загадавши предмет, ведучий починає з приповідки: «I spy with my little eye something beginning with D», називаючи першу букву, задуманого слова. Учні ставлять запитання, намагаючись відгадати: "Is it a dog?"


Я. А. Коменський зазначав: «Якщо навчання дається дитині важко, то в цьому передусім винні методи, якими її навчають» [1, 273]. Розробляючи кожен урок вчителю необхідно звертати увагу на неповторність та креативність уроку, щоб схожість їхня полягала лише в логічній та послідовній інформації, а не в методах роботи. Обов’язковим для роботи на уроках іноземної мови є використовування технічних наочних засобів [2, 27].


Для формування творчого розвитку дитини на уроках англійської мови варто використовувати досягнення нових технологій, наприклад, інтерактивну дошку, комп’ютер та програмні забезпечення. З метою покращення навчання та індивідуального розвитку, як інтелектуального так і творчого потенціалу. Вчителеві необхідно детально освоїти сучасні технічні засоби навчання для використання їх на уроках іноземної мови. Взагалі творчість (creation) – продуктивна людська діяльність, яка здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності, що носять суспільно позитивний характер [4].


Під час вивчення нових тем школярам важливо навчитися вносити в роботу елементи власного фантазування, та творчих ідей, так вищий рівень людської свідомості умовно перетворює світ та надає свободу свідомої діяльності. Так у першому класі англійський алфавіт, транскрипції звуків та букв, прописні букви та інші складові навчальної програми будуть зацікавлено та легко вивчатися, не звертаючи уваги на складність «нової» мови, а опиратися на свої творчі можливості. Робота з комп'ютером зацікавлює учнів, посилює мотивацію, стимулює самоаналіз його результатів, створює умови для проведення дослідницької роботи, розширює можливості програмованого (регулює обсяг змісту, його послідовність і складність) і дистанційного навчання, підвищує об'єктивність контролю й оцінювання знань учнів. Сприймання нового матеріалу полягає у відбитті у свідомості особистості предметів, явищ, форм існування матерії. Вони можуть бути представлені у формі тексту, аудіо-, відеоматеріалу або експозиційної моделі тощо. Тому результат застосування новітніх мультимедійних засобів пришвидшує вивчення англійської мови, ніби не нав’язуючи певний матеріал.


Робота з відео фрагментами активізує зорову пам'ять школярів та сприяє індивідуальному розвитку. Дає можливість формувати асоціативне мислення, відтворювати поведінки персонажів, надає емоційного забарвлення повсякденним ситуаціям. Накопичуючи досвід учень переходить від простих до більш складних назв, до словосполучень та речень. Переказ відео фрагменту дитині дається набагато легше, ніж звичне читання, адже він був сприйнятий на слух та зір.


Відтворення звуків для дитини молодшого шкільного віку це одна із поставлених задач, що легко виконується, тому аутентичні звукозаписи варто використовувати на заняттях, так учні зможуть сприймати іноземну мову на слух. Аудіо матеріал необхідно давати у якості домашнього завдання, адже такий спосіб роботи дає можливість самостійно опрацювати матеріал, прослуховуючи його стільки разів, скільки необхідно для вивчення. А також, використання співу на уроках, вирішує кілька завдань: спів сприяє поліпшенню іншомовної вимови, розвиває пам'ять, несе великий естетичний та виховний потенціал. Крім того, він вносить в урок різноманітність. Наприклад, для запам'ятовування форм дієслова to be, можна використати пісню «Iamyouare» на мотив пісні «У лісі народилася ялинка»:

I am happy, you are happy,

He is happy, she is happy

It is happy,

We are happy, they are happy toо.


Висновок

Узагальнюючи запропоновані засоби роботи на уроках англійської мови для формування творчої особистості молодшого школяра, необхідно відмітити, що прискорений результат вивчення мови відбудеться з урахуванням системного використання творчих завдань та різноманітних навчальних вправ запропонованих програмою. Кожен метод роботи повинен бути найбільш комфортно застосований для кожного учня в класі, обираючи завдання треба звертати увагу не тільки на індивідуальні особливості дитини, а й на її мотиваційну готовність та налаштованість до співпраці під час заняття, не обмежуючи себе стандартними завданнями й матеріалами та спробувати освоїти мультимедійну програму VideoScribe. Навіть для досить скутої дитини інтерактивний урок це дієвий спосіб сформувати її особистість Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до англійської мови, а й розвивати їх творчу самостійність, творче мислення, навчати роботі з різними джерелами знань.


У перспективах подальших розвідок маємо на меті розробити систему вправ із застосування програми VideoScribe для формування іншомовних умінь та творчої особистості молодшого школяра.


Список використаних джерел

  1. Коменський Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах / Я.А. Коменський // М.: 1982. Т. 1. С. 273.
  2. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності / Л.О. Макрідіна // Початкова школа, 1995. – № 7. – С.26-30.
  3. Миронова В. Г. Открытые уроки и праздники на английском языке / В. Г. Миронова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
  4. Термінологічний словник – [електр. ресурс] – Режим доступу http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/slov.htm – Заголовок з екрану
  5. Video Scribe [електр. ресурс] – Режим доступу http://www.sparkol.com/ Заголовок з екрану


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама