Терещенко К.В. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Терещенко Ксенія Вікторівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтовано ефективність ігор у методиці навчання англійської мови на початковому етапі, проаналізовано види та наведено приклади ігор для навчання англійської мови у початковій школі.

Ключові слова: гра, початковий етап, види ігор.


В статье обоснована эффективность игр в методике обучения английского языка на начальном этапе, проанализированы виды и приведены примеры игр для обучения английскому языку в начальной школе.

Ключевые слова: игра, начальный этап, виды игр.


The efficiency of games in the methodology of learning English at the primary stage has been proved in the article, types of the games have been analyzed and some examples of them have been given.

Key words: a game, the primary stage, types of the games.


Зміст

Постановка проблеми

У наш час усе більше розширюються зв’язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. У методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Вона є корисною, оскільки дозволяє залучити школярів у навчальний процес, максимально зосередити їх увагу, і ,отже, є дієвим засобом формування у школярів 1–4 класів фонетичних, лексичних і граматичних навичок володіння англійською мовою.


Аналіз досліджень

Використання ігор у навчальному процесі постійно висвітлюється у різноманітній літературі з теорії та практики навчання іноземної мови, оскільки ігри викликають інтерес викладачів, надаючи їм можливість поліпшити навчальний процес, підвищити мотивацію учнів та сприяти їхній емоційній розрядці.

Аналіз останніх джерел та публікацій (Е.С. Аргустанянц, О.А. Колесникова, Г.М. Фролова, О.В. Шадрина, J.С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight), у яких започатковано розв’язання означеної проблеми, та на які ми робимо опертя, засвідчив, що розглядувана проблема є багатоплановою і зовсім не новою. Втім, питання використання ігор на уроках англійської мови у початковій школі все ще залишається недостатньо дослідженим.


Постановка мети дослідження

Мета статті – дослідити ефективність використання різноманітних видів навчальної гри на уроках англійської мови у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

На початковому етапі в середній школі відбувається вивчення англійської мови з першого класу. Це дозволяє закласти в учнів основу для подальшого розвитку іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь. Для закладання основи володіння англійською мовою необхідно дуже багато часу, тому що учням потрібно з перших кроків ознайомитися з мовою, яку вони вивчатимуть, як засобом спілкування. Це означає, що вони повинні вчитися розуміти англомовні висловлювання на слух (аудіювання), висловлювати свої думки (говоріння), розуміти англійський текст (читання) та правильно використовувати графіку і орфографію для висловлювання своєї думки англійською мовою (писемне мовлення) [4].


Дійсно, щоб закласти основи володіння кожним з перерахованих видів мовленнєвої діяльності, необхідно накопичення мовних засобів, які забезпечують функціонування кожного з них на елементарному комунікативному рівні, що дозволяє перейти на нову якісну ступінь їх розвитку в майбутньому.


Початковий етап важливий ще й тому, що від того, як проходить навчання на цьому етапі, залежить успіх в оволодінні предметом на подальших етапах. Англійський методист Г. Пальмер, який надавав дуже великого значення початку вивчення іноземної мови, писав: «Take care of the first two stages and the rest will take care of itself» [6], що означає важливість перших двох етапів навчання.


Як відомо, ефективність навчання англійської мови на початковому етапі залежить від способу подачі мовного матеріалу, організації та послідовності його представлення. Одним із допоміжних засобів у цьому є гра.


Про навчальні можливості ігор відомо досить давно. Більшість відомих педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання іноземної мови [7].


Гра – це організоване заняття, яке вимагає напруження емоційних та розумових сил [5]. Гра завжди вимагає прийняття рішень – як правильно зробити, що сказати, як виграти. Бажання вирішити ці питання загострює мисленнєву діяльність учнів. Постає справедливе запитання: «Не приховані різноманітні навчальні можливості ігор, якщо дитина при цьому буде говорити англійською мовою»? Діти над цим не задумуються. Для них гра насамперед – цікаве заняття. За допомогою цього вона і привертає увагу вчителів, зокрема тих, хто викладає англійську мову.


У грі всі мають рівні права. Вона під силу навіть учням з низьким рівнем сформованості навичок володіння англійською мовою. Більш того, учень початкових класів з низьким рівнем мовної підготовки може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість тут стають, іноді, важливішими, ніж знання предмету. Почуття рівності, атмосфера зацікавленості і радості, відчуття можливості виконання завдання – все це позитивно впливає на навчальний процес, дає можливість дітям подолати сором'язливість, яка знижує ефективність навчання англійської мови. Учень чудово засвоює мовний матеріал, а разом з цим виникає почуття вдоволення: «Виходить, я вже можу говорити на рівні з усіма» [1]. Дитяча гра – поняття досить широке. Це і рольова гра, коли дитина уявляє себе льотчиком, а стільці – літаком, і ми відвідуємо невеликий домашній спектакль. Це також гра за правилами (в схованки, фанти тощо), де між гравцями відбуваються своєрідні змагання.


З точки зору організації словесного матеріалу, гра – це ніщо інше, як мовна вправа. Розглянемо це на прикладі рольової гри «Театрали» («Theatre-goers»), де використовуються вправи з підстановки. Завдання першому партнеру (дівчинці): Ви – Мальвіна. Любите театр. Скажіть, в якому театрі ви були вчора. Завдання другому партнеру (хлопчику): Ви – Буратіно. Скажіть в якому театрі ви побували на минулому тижні.


Гру також розглядають як ситуаційно-варіативну вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного прикладу в умовах, максимально наближених до реального спілкування з притаманними йому рисами – емоційність, спонтанність, цілеспрямованість мовленнєвої дії.


Гра сприяє вирішенню важливих методичних задач [7]:

 • створення психологічної підготовки дітей до спілкування англійською мовою;
 • забезпечення природної необхідності багаторазового повторення мовного матеріалу;
 • тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативного мовлення.


Гра - унікальний феномен загальнолюдської культури, її джерело і вершина. Ні в яких видах діяльності людина не демонструє такого самозабуття, оголення своїх психофізіологічних, інтелектуальних здібностей, як у грі. Отже, гра є регулятором усіх життєвих позицій дитини. З огляду на вищесказане, ми визначаємо гру не тільки як допоміжний засіб у формуванні англомовних навичок і вмінь, а також як засіб у формуванні пізнавальної активності учнів.


Розглянемо класифікацію ігор. Перший розділ включає в себе граматичні, лексичні, фонетичні та орфографічні ігри, сприяючи формуванню мовних навичок. Звідси його назва – «Підготовчі ігри» . [2] Цей розділ відкривають граматичні ігри, оскільки оволодіння граматичним матеріалом насамперед створює можливість для переходу до активного мовлення учнів. Відомо, що тренування учнів в використанні граматичної структури, яка потребує багаторазового її повторення, втомлює дітей своєю одноманітністю, витраченні зусилля не приносять швидкого задоволення. Ігри допоможуть зробити монотонну роботу цікавішою. Розглянемо гру з м'ячем. Ціль: автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.


Хід роботи: представник першої команди вигадує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м'яч партнеру з другої команди та говорить речення, пропускаючи дієслово. Гравець, який спіймав м'яч, повторює речення, підставляючи правильну форму дієслова, кидає м'яч партнеру з першої команди і називає своє речення, не кажучи дієслово і т.д. За кожну помилку нараховується штрафний бал. Перемагає команда, яка набирає найменшу кількість штрафних балів.


Разом із граматичними іграми доцільно використовувати лексичні ігри, які логічно продовжують «будувати» фундамент у вивченні англійської мови на початковому етапі. Роглянемо гру «Кольори». Ціль: закріплення лексики з вивченої темі. Хід роботи: ставиться завдання назвати предмети одного кольору. Перемагає та команда, яка зможе назвати більше предметів, тварин тощо одного кольору.


Фонетичні ігри використовуються для корекції вимови на етапі формування мовленнєвих навичок і вмінь в усних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні). Розглянемо гру: «Правильно – неправильно». Ціль: формування правильного, чутливого до викривленням фонематичного слуху. Хід гри: викладач називає окремі слова або слова в реченнях, фразах. Учні піднімають руку при читанні виділеного ним звука в звукосполучення. Далі викладач просить кожного учня в обох командах прочитати деякі звукосполучення, слова, фрази, та речення. При правильному читанні звуку учні піднімають руку з зеленою карткою (прапором), при неправильному – руку з червоною карткою (прапорцем). Перемагає команда, яка після підрахування кількості балів найбільш правильно порахує кількість помилок.


Що стосується орфографічних ігор, то вони допомагають формувати в учнів навички техніки письма. Розглянемо гру «Розсипані літери». Ціль гри – формування навичок поєднання букв у слова. Хід гри: викладач пише великими літерами на аркуші паперу слово та, не показуючи його, розрізає на букви, кажучи: «Було в мене слово. Воно розсипалося на літери». Потім показує літери і розсипає їх на столі: «Хто швидше здогадається, яке це було слово?» Переможе той, хто перший правильно запише слово. Переможець придумує своє слово, говорить його викладачу або сам записує і розрізає його, і показує всім розсипані букви. Дія повторюється. Більшість ігор першого розділу можуть бути використані в якості тренувальних вправ переважно на початковому етапі, а також і на подальших етапах формування у молодшого школяра мовленнєвих навичок володіння англійською мовою.


Другий розділ називається «Творчі ігри». [3] Мета цих ігор – сприяти подальшому розвитку мовленнєвих навичок та вмінь. Можливість школяра проявити самостійність у вирішенні мовленнєвих завдань, що розвивають мислення, максимальна синхронізація сформованості мовленнєвих навичок – характерні якості мовленнєвих вмінь, що, на нашу думку, є необхідними для володіння всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом). Ігри другого розділу тренують в учнів творчі вміння. З широкої класифікації поняття гри педагогами, психологами різних наукових шкіл, вважаємо за необхідне виділити низку загальних положень щодо використання ігор на уроках англійської мови у початковій школі [5]:

 1. Гра виступає самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного віку.
 2. Гра для дітей є вільною формою діяльності, в якій усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається широкий простір для власної творчості, активності, самопізнання, самовираження.
 3. Гра – перша ступінь діяльності дитини, споконвічна школа його поведінки, нормативна і рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнацтва, що змінюють свої цілі в міру дорослішання.
 4. Гра є практикою розвитку. Діти грають, тому що розвиваються і розвиваються тому, що грають.
 5. Гра – воля саморозкриття, саморозвитку з опорою на підсвідомість, розум і творчість.
 6. Гра є головною сферою спілкування дітей, ними зважуються проблеми міжособистісних відносин, здобувається досвід взаємин між людьми.


Висновок

Ігрова діяльність допомагає дитині адаптуватися в іншомовно-комунікативному просторі, відчути потребу у вивченні іноземної мови та мотивує цю діяльність. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати матеріал. Вищесказане свідчить про важливість використання гри на уроках англійської мови у початковій школі.


Таким чином, гра, як організаційна форма навчального процесу з англійської мови на початковому етапі, набуває особливої важливості, що вимагає від учителя правильного і послідовного вибору видів ігор на уроках з англійської мови у початковій школі.


Список використаних джерел

 1. Гладилина И.Г. Некоторые приемы работы на уроке английского языка в начальной школе / И.Г. Гладилина // Иностранные языки в школе. – 2003. – №3. – С. 41–43.
 2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в школе / И.А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1991. – 85 c.
 3. Лебедева А. Игровые формы обучения английской интонации / А.Лебедева // Учитель. – 2001. – № 6. – С. 69–72.
 4. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра / Е.И. Негневицкая // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 6. – С. 20–26.
 5. Раввинская В. Игры как средство обучения / В.Раввинская // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С.15-17
 6. Раннее обучение иностранным языкам в начальной школе // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступу : http://festival.1september.ru/articles/415959/. – 12.02.2013.
 7. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка : Пособие для учителя. Изд. 2-е / М.Ф. Стронин. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама