Терлюк А.О. Computer-Assisted Language Learning у навчанні англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Терлюк Анастасія Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті проаналізовано можливості застосування методу Computer-Assisted Language Learning у навчанні англійської мови молодших школярів, охарактеризовано його переваги та недоліки. Здійснено огляд практичного застосування методу на прикладі розроблених вправ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, метод CALL – Computer-Assisted Language Learning, англійська мова, молодший школяр.


В статье проанализированы возможности применения метода Computer-Assisted Language Learning в обучении английскому языку младших школьников, охарактеризованы его преимущества и недостатки. Осуществлен обзор практического применения метода на примере разработанных упражнений.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, метод CALL – Computer-Assisted Language Learning, английский язык, младший школьник.


The article analyzes the applicability of the Computer-Assisted Language Learning method in primary school children`s the English language learning, describes its advantages and disadvantages. The overview of the practical application of the method has been done and the exercises have been developed.

Key words: information and communication technology, CALL method – Computer Computer-Assisted Language Learning, the English language, primary school children.


Зміст

Постановка проблеми

Безумовним фактом є те, що мовна освіта сьогодні стає основою формування всебічно розвиненої особистості, яка володіє високим рівнем комунікативної компетентності, здатна до сприйняття і передачі різноманітної інформації. На це орієнтують Національна доктрина розвитку загальної освіти в Україні (2002), Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, що реалізуються в сучасних вищих навчальних закладах (2003), Державний стандарт початкової освіти (2012). Ці та інші документи регламентують вивчення іноземних мов (ІМ) на всіх рівнях – від дошкільного етапу навчання до вищої школи. Вони стали своєрідними орієнтирами в реалізації неперервної мовної освіти та в розвиткові англійської мови (АМ) на початку ХХІ століття [3].


На сучасному етапі важливого значення набуває розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), який позначається на всіх сферах людської діяльності, не є виключенням й освітня. Якщо розглядати ІКТ як засіб навчання, то він сприяє не тільки розвитку творчих здібностей учнів, а й дозволяє зробити заняття більш цікавими, забезпечує вмотивованість учнів до навчання.


Особлива увага у контексті розвитку ІКТ надається впровадженню інформаційних технологій у навчально-виховний процес початкової ланки освіти, де комп’ютер є дидактичним засобом та методом. Застосування в початковій школі (ПШ) ІКТ в поєднанні з традиційними засобами навчання сприяє підвищенню ефективності процесу навчання та розвитку творчої особистості.


Аналіз досліджень

Сьогодні вивчення АМ стає важливим як для професійного так і особистісного розвитку. У методиці викладання АМ утворюється метод, який займається комп’ютерною підтримкою навчання мов під назвою Computer-Assisted Language Learning (CALL) з початку 80-х рр. ХХ ст. Його визначають як підхід до викладання мов, де комп’ютер виступає допоміжним інструментом для представлення та оцінювання матеріалу.


Значний внесок серед українських та зарубіжних вчених у дослідження застосування інформаційних технологій для навчання ІМ за допомогою Інтернет-технологій зробили: В. Биков, Ю. Брановський, Н. Вінер, О. Гравцов, А. Девід, Ю. Жук, Т. Ломтєва, П. Росс та інші. Вони теоретично обґрунтовують, що ІКТ – це педагогічний засіб, який дає можливість розширити викладання та вивчення ІМ.


Дослідження Ю. Жука присвячені впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Ю. Брановський та Т. Ломтєва вивчають аспекти впровадження інфокомунікаційних технологій, яке здійснюється за такими напрямами, як використання елементарних аудіо- й відео-засобів за допомогою комп’ютера; застосування Інтернет-технологій (створення блогів, використання чатів, форумів, e-mail, проведення відео конференції); формування професійної та мультимедіа компетенції на основі інфокомунікаційних технологій.


Постановка мети дослідження

Проаналізувавши дослідження, виявили, що застосування CALL у навчально-виховному процесі ПШ у контексті вивчення АМ є малодослідженим.


Метою статті є дослідити роль методу Computer-Assisted Language Learning у навчанні АМ молодших школярів; проаналізувати переваги та недоліки застосування цього методу у навчанні АМ молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Сучасні ІКТ навчання мають бути ефективним засобом, який зробить навчання цікавим, наочним, індивідуальним та полегшить засвоєння знань. Computer-Assisted Language Learning не є новим методом в освіті, оскільки з тих пір, як комп'ютери з'явилися в навчальних закладах, педагоги досить успішно використовують комп’ютерні технології в навчальному процесі (наприклад, для створення тестів та виконання письмових робіт учнями) [1].


Ми погоджуємося з думкою М. Леві, який визначає, що CALL - це пошук і дослідження методів використання комп’ютера в навчанні взагалі та викладанні мов зокрема [7, с. 18]. Відтак, СALL – метод навчання і вивчення ІМ, за допомогою комп’ютера і комп’ютерних ресурсів, зокрема Інтернету, який використовується для оптимізації та уявлення, закріплення і оцінювання вивченого матеріалу. CALL може реалізуватися незалежно від Інтернету, наприклад, у форматі CDROM. Він включає пошук і дослідження додатків до мови, яка викладається і вивчається [9].


Для демонстрації практичного застосування цього методу, ми розробили вправи, які можна застосувати у навчанні АМ за допомогою програми «Hot Potatoes». Це інструментальна програма, яка надає вчителям можливість самостійно створювати інтерактивні завдання без знання мови програмування та залучення фахівців в сфері програмування.


26 Terliuk 1.jpg


За допомогою цієї програми можна створити 10 типів вправ різними мовами з різних предметів з використанням текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації.


Особливістю цієї програми виявляється те, що створені завдання зберігаються в стандартному форматі веб-сторінки; для їх використання учням необхідно мати тільки веб-браузер (наприклад, Internet Explorer), тому інсталяція програми «Hot Potatoes» не є необхідною: вона потрібна тільки вчителям для створення і редагування вправ.


Програма широко використовується в усьому світі для створення вправ для вивчення будь-яких дисциплін. Вправи створюються за допомогою 5 блоків програми (кожен блок може розглядатися як самостійна програма):

1. JQulz – Вікторина – питання з множинним вибором відповіді (4 типи вправ).

2. JCloze – Заповнення пропусків.

3. JMatch – Встановлення відповідності (3типи вправ).

4. JCross – Кросворд.

5. JMix – Відновлення послідовності.


Всі вправи виконуються в режимі тренування. Результат виконання завдань оцінюється у відсотках. Невдалі спроби призводять до зниження оцінки [2].


За допомогою блоку програми JQulz можуть бути створені вікторини на основі питань і подання різних варіантів відповідей:

• «множинний вибір» («multiple choice») - одна правильна відповідь з декількох запропонованих;


26 Terliuk 2.jpg


26 Terliuk 3.jpg


• вибір декількох правильних відповідей («multi select»);

• «коротка відповідь» («short answer») - коротка відповідь яка вводиться за допомогою клавіатури;


26 Terliuk 4.jpg


26 Terliuk 5.jpg


• «змішаний» («hybrid»).


Наступний блок програми JCloze – це питання закритого типу, які вимагають заповнення пропусків словами або буквами.


26 Terliuk 6.jpg


26 Terliuk 7.jpg


Блок програми JMatch призначений для питань на встановлення відповідності, де потрібно встановити відповідність між наборами слів, фраз або дій.


26 Terliuk 8.jpg


26 Terliuk 9.jpg


Розглядаючи питання щодо застосування методу CALL у навчанні АМ молодших школярів, можна виділити такі переваги його впровадження:

1) мотивує до навчання, в деякій мірі навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали;

2) дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід та забезпечує диференціацію у навчанні АМ;

3) підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;

4) завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;

5) забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів;

6) пропонує автентичний і актуальний матеріал [4].


З іншого боку, існують деякі недоліки, а саме: не вистачає варіативності запропонованих робіт; коли учень зробив помилку, вона виправляється без пояснення; розмовна мова засвоюється не з реальним вчителем, а з віртуальним. Проте, якщо застосовувати цей метод як допоміжний у навчанні АМ, або як такий, що може бути використаний у якості самостійної роботи учнів, у такому випадку він дозволяє урізноманітнити процес навчання АМ, сприяє мотивації та реалізації індивідуального підходу.


Висновок

Отже, навчання АМ із застосуванням комп’ютера, на наш погляд, є особливо актуальним у сучасному світі. Ми дослідили роль методу CALL у навчанні АМ молодших школярів і дійшли висновку, що за допомогою такого методу в учнів розвивається мислення, творчі здібності та підвищується інтерес до вивчення АМ. Також проаналізували позитивні та негативні сторони застосування цього методу у навчанні АМ молодших школярів, що дозволило констатувати ефективність методу у навчанні АМ, а також відповідності його індивідуальним потребам сучасних молодших школярів.


Список використаних джерел

  1. Бесараб Т.П. Нові інформаційні технології у викладанні іноземних мов / Бесараб Т.П. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – Вісник НТУ «ХПІ» - №30. – 2012. – С. 332 – 337.
  2. Бовтенко М. А. Методические материалы к курсу «Компьютерная лингводидактика» / М. А. Бовтенко // Методические материалы к курсу «Компьютерная лингводидактика». – 2004. – С. 3 – 4, 30 – 38.
  3. Козуб М.В. Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов / М. В. Козуб // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2011. – № 32 –33. – С. 110 – 117.
  4. Кузьміна І. П. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови / І. П. Кузьміна // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2008. – № 3(24). – С. 186–190.
  5. Лаврентьєва Г.П. Вимоги до організації комп’ютерно ігрового середовища та його складових у початковій школі [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/244/1/vimohi_k-i_cer_p_ghck3(9).pdf.
  6. Мархева О. Є. Шляхи формування іншомовної комунікативно-професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/83/69.
  7. Романюк Ж. Застосування новітніх технологій у вивченні англійської мови як іноземної / Ж. Романюк // Вісник Львівського університету: Сер.: Іноземні мови. – 2009. – Вип.16. – С. 214 – 218.
  8. Levi М. CALL: Context and Conceptualisation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.llas.ac.uk/resources/.
  9. Warschauer Mark: Computer Assisted Language Learning: an Introduction [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.education.uci.edu/person/warschauer_m/docs/future-of-CALL.pdf.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама