Токарець О.А. Застосування мовного портфоліо у навчанні англійської мови учнів четвертого класу

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Токарець Оксана Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкривається актуальність і практична значущість застосування технології мовного портфоліо у навчанні англійської мови учнів четвертого класу, як важливого засобу самоконтролю і оцінки знань. Розглядаються переваги застосування портфоліо на уроках англійської мови, а саме: наочна демонстрація успіхів учня в оволодінні іноземною мовою, розвиток об'єктивної самооцінки творчих здібностей, вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, формування навичок самоконтролю, оцінка власного рівня володіння англійською відповідно до європейських норм.

Ключові слова: молодші школярі, навчання англійської мови, мовне портфоліо, технологія.


В статье раскрывается актуальность и практическая значимость применения технологии языкового портфолио в обучении английскому языку учащихся четвертого класса как важного средства самоконтроля и оценки знаний. Рассматриваются преимущества применения портфолио на уроках английского языка, а именно: наглядная демонстрация успехов ученика в овладении иностранным языком, развитие объективной самооценки творческих способностей, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, формирование навыков самоконтроля, оценка собственного уровня владения английским языком согласно европейским нормам.

Ключевые слова: младшие школьники, обучение английскому языку, языковой портфолио, технология.


The article deals with the relevance and practical importance of the language technology portfolio using in the process of fourth grade students English language learning as an important means of self-monitoring and assessment. We consider the benefits of portfolio for English lessons, namely a clear demonstration of student success in the process of English language learning, the development of self-creativity objective, the ability to construct their own knowledge, ability to navigate in cyberspace, the self-assessment of skills of their level of English language according to European standards.


Key words: primary school students, English language learning, language portfolio, technology.


Зміст

Постановка проблеми

Сьогодні, важливим кроком до модернізації системи іншомовної освіти в Україні стало навчання англійської мови у початковій школі. Адже зміни в характері освіти орієнтують її на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців [8].


У сучасній школі англійська мова є обов’язковою для вивчення з 1-го класу, відповідно до існуючого соціального інтересу щодо вивчення іноземних мов і підтвердженням важливості предмета для реалізації перспективних завдань різнобічного розвитку особистості. Такі зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та впроваджувати їх у навчальний процес. Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення англійської мови вчителі повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і технології навчання. Навчальний процес із реальним результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є технологія мовного портфоліо як дієвого інструменту навчання іноземних мов і формування учнівського самоконтролю в навчанні.


Аналіз досліджень

Питанням впровадження інновацій в освітній процес початкової школи присвячені роботи І. Беха, К. Гончарової, І. Дичківської та ін. Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені на початку 90-х років – Р. Арнольд, І. Вейдиг, А. Шелтен.


Теоретичний аспект створення мовного портфоліо учнями висвітлено в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних авторів: В. Загвоздкіна, І. Калмикової, М. Остренко, Т. Новикової, H. Barrett, E. Book та ін. Закономірності використання мовного портфоліо у процесі навчання іноземної мови можна знайти в працях Н. Гальскової, Д. Ісаєвої, О. Карп’юк, І. Осадчої, Є. Полат.


Постановка мети дослідження

Аналізуючи праці вітчизняних і зарубіжних учених, стало зрозумілим те, що незважаючи на достатній виклад теоретичних аспектів проблеми впровадження мовного портфоліо у процес навчання англійської мови, методичні рекомендації та результати практичного використання цієї технології в початковій школі представлено ще недостатньо.


Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання іноземної мови, тому метою статті є виявлення способів застосування мовного портфоліо учнями четвертого класу у процесі навчання англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Науковці вважають, що інноваційні технології на уроках англійської мови в початковій школі забезпечують розвиток і саморозвиток особистості, сприяють формуванню її організаційних, інформаційних, комунікативних компетентностей, міцному засвоєнню програмового матеріалу. Використання інноваційних технологій підвищує інтенсивність навчання, розвиває творчі здібності учнів [2, с. 115–118].


Як засвідчив аналіз опрацьованих джерел, сьогодні активно розвиваються інноваційні педагогічні технології навчання іноземних мов як от: навчання в співробітництві, ігрові технології, проблемне навчання, проектні технології, модульні технології, комп’ютерні технології, технології інтенсивного навчання, інформаційні технології, технології дистанційного навчання, тренінгові системи навчання, інтерактивні технології та інші [6].


Організація інтерактивного навчання учнів на уроці передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Головною умовою інтерактивного типу навчання є сформованість в учнів здатності вчитися самостійно, шукати в різних джерелах інформацію й застосовувати набуті знання, виробляти вміння діяти, прагнути до творчості та саморозвитку. Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови для практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість.


Системи інтерактивних педагогічних технологій покликані підвищувати мотивацію та розвивати інтерес до вивчення англійської мови. Серед таких новітніх технологій є технологія мовного портфоліо. Вона створює унікальні передумови для розвитку ключових компетентностей і самостійності учнів у досягненні нового.


Як відомо, європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробоване Відділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі 1998-2000 рр. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 країнах – членах Ради Європи [3, с. 18]. В Україні європейське мовне портфоліо було презентовано в 2003р. Мовне портфоліо – це пакет документів, в якому кожен, хто опановує мову, може зібрати й у систематизованому вигляді представити свої досягнення. Воно є наочним відображенням практичних знань та вмінь учня з певної іноземної мови і може бути підтвердженням здатності учня отримувати освіту згідно з європейськими нормами і стандартами і в майбутньому стати конкурентноспроможним на загальноєвропейському ринку праці.


Застосування мовного порфоліо в навчальному процесі є практичною реалізацією загальноєвропейських концепцій, що завжди, за словами О. Карп’юк, допомагає вирішувати ряд завдань, як-то: «упроваджувати в практику перспективну освітню ідеологію в сфері іноземних мов; забезпечити того, хто вивчає мови, надійним і доступним інструментом для визначення своїх досягнень в оволодінні іноземними мовами, подальшого удосконалення своїх знань та умінь; дати вчителю можливість оцінювати рівень досягнень кожного учня в оволодінні іноземними мовами і внести, якщо необхідно, корективи в свою викладацьку діяльність; забезпечити людині соціальну мобільність у рамках єдиної Європи; розвивати й підтримувати мотивацію кожної людини до вивчення мов протягом усього життя» [4, с. 213].


У Рекомендаціях Ради Європи запропоновані такі шляхи впровадження мовного портфоліо на етапі початкової школи: мовний паспорт, мовна біографія, досьє [3, с. 84]. Оформлення портфоліо потребує заповнення анкетних даних учня, що сприяє усвідомленню ним своєї значимості. Обов’язковим є фото на титульній сторінці, короткі відомості про нього. Заповнення таблиць самооцінювання дає можливість учню розвивати об’єктивну самооцінку. Структура поетапного оцінювання досягнень стимулює процес удосконалення й самовдосконалення, тобто освітній процес не припиняється після досягнення якогось певного рівня. Накопичуючи й аналізуючи свої практичні досягнення за технологією портфоліо, учень застосовує набуті знання й, виходячи з життєвого досвіду, оцінює та переоцінює свою діяльність.


Застосовуючи технологію мовного порфоліо учні мають можливість регулярно і систематично виконувати моніторинг власної пізнавальної діяльності за алгоритмом: розв’язання проблеми планування процесу вивчення, практичний результат роботи. Тобто ключові компетентності впроваджують у навчальний процес за алгоритмом: знання – уміння – навички – становлення компетентності.


Відповідно до програми навчання англійської мови, учні четвертого класу в мовному портфоліо можуть виконувати творчі роботи на такі теми:  Я, моя сім’я і друзі (Місцепроживання).

 Моє помешкання.

 Відпочинок і дозвілля.

 Природа і навколишнє середовище.

 Подорожі.

 Свята і традиції.

 Шкільне життя.


Учні 1-2 класів активно працюють над розділом «Моя скарбничка». Вже в 4 класі вони продовжують свою роботу за всіма розділами портфоліо, оскільки збільшується обсяг самостійної роботи над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності [7]. Особливу увагу варто звернути на проектну роботу як різновид творчої діяльності молодших школярів. Робота над проектом спонукає учнів самостійно створювати зміст своєї навчальної діяльності і засвоювати його в ході підготовки й захисту кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з книги [5].


Так, учням четвертого класу можна пропонувати виконати наступні індивідуальні проекти наприкінці вивчення певних тем:


Тема «Природа і навколишнє середовище» – Make a poster about your favourite season. Tell about it.


Тема «Шкільне життя» – Make your timetable. Say what subjects you like/don’t like. Draw a picture of your classroom. Write about it.


Тема «Я, моя сім’я і друзі» – Make a poster of your family tree. Describe it. Make a poster about the professions you like.


Підходи до створення мовного портфоліо можуть бути різними, оскільки урок англійської мови має певну специфіку. Основною метою навчання англійської мови є формування комунікативної компетентності учнів. Ця мета досягається шляхом формування здатності до міжкультурної комунікації. Зі специфіки предмета «англійська мова» випливає, що учні повинні оволодіти мовою, що вивчається як засобом спілкування, вміти нею користуватися в усній і писемній формах. Тобто учні повинні навчитися розуміти іншу мову на слух (аудіювання), висловлювати свої думки (говоріння), читати, тобто розуміти іншомовний текст, прочитаний про себе, і писати, тобто навчитися користуватися графікою і орфографією англійської мови при виконанні письмових завдань, спрямованих на оволодіння читанням і усним мовленням, або вміти письмово викладати свої думки.


У четвертому класі значно ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. Учні мають вживати більш емоційно-забарвлені комунікативні одиниці розмовної мови, характерні носіям мови, які вони вивчили завдяки використанню автентичних прикладів іноземної мови (дитяча поезія, казки, оповідання тощо), та які будуть вживати під час відтворення власних діалогів, що моделюють реальне спілкування [1, с. 126].


Таким чином, у мовному портфоліо четвертокласники можуть розмістити різні автентичні тексти, кросворди, діалоги та цікаві матеріали, за допомогою яких вдосконалять своє мовлення та збагатять словниковий запас. Адже складаючи портфоліо, учні вчаться шукати та опрацьовувати потрібну інформацію з різних джерел, а також мають можливість навчитися аналізувати виконану роботу, бачити власні успіхи й розуміти причини невдач. Портфоліо допомагає їм осмислити результати своєї діяльності й дає змогу вчителю залучити їх до формування нових цілей, ретельно показати прогрес у навчанні. Така технологія підвищує мотивацію, заохочує активність і самостійність, формує загальнонавчальні вміння.


Висновок

Отже, використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес навчання іноземної мови більш доступним для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до самооцінювання та самоконтролю, таким чином надаючи можливість учням відчувати відповідальність за власне навчання. Тож цілком очевидно, що в загальному сенсі мовне портфоліо спонукає до навчання, частково перекладаючи функцію оцінювання на того, хто вчиться.


Список використаних джерел

  1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным язикам / Н. Д. Гальскова // Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 163с.
  2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології [ Електронний ресурс] / І. Дичківська // Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2004. – 352c. – Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_136.html
  3. Карп’юк О. Д. Європейське мовне портфоліо: Методичне видання / О. Кар’пюк. – Тернопіль: Лібратера, 2008. – 112 с.
  4. Кар’пюк О. Д. Українська модель ЄМП має всі шанси з’явитися у найближчій перспективі / О. Карп’юк // English. – 2008. – №41. – 425с.
  5. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного язика [ Електронний ресурс] / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 2-3. – https://docs.google.com/document
  6. Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. – Режим доступу до журналу : www.innovations.com.ua

https://docs.google.com/document

  1. Початкова школа [Електронний ресурс] // Науково-методичний журнал, – Режим доступу до журналу : http://innovatelogic.com/pochatk_etap_pochatk_school.html
  2. Іноземні мови в сучасній школі [Електронний ресурс] // Науково-методичний журнал, №1 – Режим доступу до журналу : http://ukrclass.info/im/libs/5924931-download.pdf


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама