Феофентова М.О. Евристичні методи навчання англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Феофентова Марина Олегівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


В статті розглянуто проблему використання евристичних методів навчання англійської мови молодших школярів як умови їх творчої самореалізації. Одним з найефективніших засобів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчально-виховний процес початкової школи евристичних методів навчання, що сприяє формуванню в учнів когнітивних, креативних та організаційних здібностей. Використання евристичних методів навчання на уроках англійської мови дозволяє індивідуалізувати процес навчання, розвивати творчі здібності учнів, здійснювати рефлексію, самооцінку, самоконтроль та самоорганізацію, які є складовими творчої самореалізації молодших школярів.

Ключові слова: евристичні методи навчання, молодші школярі, англійська мова, творча самореалізація.


В статье рассматривается проблема использования эвристических методов обучения младших школьников английскому языку как условия их творческой самореализации. Одним из самых эффективных способов решения этой проблемы является использование в учебно-воспитательном процессе младшей школы эвристических методов обучения, которые способствуют формированию у младших школьников когнитивных, креативных и организационных способностей. Использование эвристических методов обучения на уроках английского языка позволяет индивидуализировать процесс обучения, развивать творческие способности учащихся, осуществлять рефлексию, самооценку, самоконтроль и самоорганизацию, как составляющих творческой самореализации младших школьников.

Ключевые слова: эвристические методы обучения, младшие школьники, английский язык, творческая самореализация.


The article explores the problem of providing the heuristic methods of English language teaching as a condition for creative self-realization of primary school pupils. One of the most effective ways to resolve this problem is to use in the educational process of primary school heuristic teaching methods which contribute to the formation the cognitive, creative and organizational skills of primary school pupils. The usage of heuristic teaching methods at the English lessons enables to personalize the learning process, to develop creative abilities of primary school pupils implement reflection, self-esteem, self-control and self-organization, self-actualization as constituents for creative self-organization of primary school pupils.

Key words: heuristic teaching methods, primary school pupils, English language, creative self-realization.


Зміст

Постановка проблеми

В умовах сучасного суспільства, яке зазнає радикальних змін у економічній, культурній, політичній та освітній сферах, наразі гостро постала потреба у всебічно розвинених та освічених особистостях, здатних до перебудови своєї діяльності за умови необхідності. Саме тому використання англійської мови має виступати засобом комунікації та сприяти підвищенню рівня освіченості людини.


Науковим підґрунтям навчання англійської мови є застосування певних засобів, методів, форм, технологій, принципів та закономірностей, які використовує сучасний педагог у процесі свої діяльності задля досягнення поставленої мети.


Актуальність евристичного навчання обумовлюється тим, що воно має на меті відмову від догматичної подачі знань та подальшої їх репродукції, спираючись на потребу сучасної людини у орієнтації в новітньому інформаційному просторі, що не є можливим без ґрунтовних знань англійської мови. Зростання обсягу інформації вимагає від сучасної особистості таких якостей як ініціативність, винахідливість, креативність; набуття яких є неможливим без оволодіння навичками самостійної та творчої праці.


Згідно до завдань, які українське суспільство ставить перед освітньо-виховним процесом сучасної школи, навчання має бути орієнтованим на розвиток евристичного мислення і евристичних здібностей дітей задля успішного здійснення ними своєї творчої самореалізації.


Аналіз досліджень

У наукових колах існує думка, що предтечею евристичного навчання є метод запитань та міркувань Сократа. Теоретичні передумови та елементи евристичного навчання знайшли своє відображення в роботах Г. Альтшуллера, Р. Вудмана, Т. Любарта, Ж.Ж. Руссо, Л. Шонфельдта, Р. Штайнера, Р. Штернберга та інших. Л. Виготський розглядав проблему дитячої творчості; П. Каптерєв сформулював правила евристичної форми навчання; В. Андрєєв, В. Ляудис, А. Хуторський зверталися в своїх дослідженнях до проблем використання евристичних методів навчання, виховання активної, самостійної, творчої особистості [1; 2; 6; 13; 14; 15; 16].


Означені проблеми досліджувалися також українськими вченими. Так, проблемою розвитку пізнавальних інтересів, пізнавальних здібностей молодших школярів та методами їх навчання опікувалися Н. Бібік, І. Бех, Б. Друзь, М. Вашуленко, В. Галузинський, Ю. Гільбух, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, О. Киричук, С. Мартиненко, П. Підкасистий, О. Савченко, С. Сисоєва та інші. Питаннями творчої самореалізації молодших школярів займалися Н. Бойко, О. Іванова, В. Клименко, О. Кочерга, Б. Никитин, О. Пометун, І. Рибальченко, В. Сухомлинський [4; 5; 7; 8; 10; 11].


Н. Баришніков, М. Гохленер, В. Ощепкова, П. Разінов, С. Соколовська у своїх дослідженнях вирішували проблему навчання іноземної мови та стимулювання пізнавальної та творчої активності учнів [3; 9; 12].

Аналіз теорії та практики дозволив виявити наступні протиріччя між: • динамікою розвитку суспільства, що висуває нові вимоги до навчання англійської мови та якістю навчання англійської мови в загальноосвітньому навчальному закладі; • необхідністю володіння сучасним вчителем методикою використання евристичних методів як засобом підвищення ефективності навчання англійської мови, створенням умов для творчої самореалізації молодших школярів та відсутністю науково-методичного забезпечення процесу навчання англійської мови з застосуванням евристичних методів навчання, а також необхідністю їхнього впровадження.


Постановка мети дослідження

Мета статті – з’ясувати важливість та актуальність застосування евристичних методів навчання англійської мови як умови творчої самореалізації молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Наукові дослідження доводять, що форми та методи евристичного навчання молодших школярів англійської мови утворюють широку групу дидактичних засобів, спрямованих на підготовчу роботу щодо здійснення молодшими школярами творчої діяльності.


В.І. Андрєєв визначає «евристичні методи навчально-творчої діяльності як систему евристичних правил діяльності педагога (методи викладання) та діяльності учня (методи навчання), що розроблені з урахуванням закономірностей та принципів педагогічного управління та самоуправління особистості з метою розвитку інтуїтивних процедур діяльності учнів щодо вирішення творчих завдань» [2, с. 167].


А.В. Хуторський виокремлює три групи евристичних методів: когнітивні, креативні та організаційно-діяльнісні методи навчання. Розглянемо кожну групу евристичних методів та можливості їх використання на уроках англійської мови як спонуку до творчої самореалізації молодших школярів.

Когнітивні методи відносять до пізнавальних методів, застосування яких призводить до креативного результату, метою якого є пізнання певного нового об’єкту.

Одним з когнітивних методів евристичного навчання є «метод входження», який має на меті розуміння стану іншої людини та входження в нього. Цей метод також має назву «метод емпатії» і застосовується для «входження» учнів в об’єкти, що вивчаються завдяки чуттєво-образним та мисленнєвим уявленням, що дозволяє розвивати мовленнєві навички учнів на уроках англійської мови завдяки активним та рецептивним видам діяльності. Цей метод розвиває здібність дітей до співчуття, рефлексії, самоконтролю, самооцінки, що є складовими творчої самореалізації учнів [2; 7].


Метод смислового бачення є умінням учня сконцентруватися на певному об’єкті з метою знаходження першопричини його виникнення, вміщену ньому ідею, що потребує від учня певного настрою, що складається з активної чуттєво-мисленнєвої, пізнавальної діяльності учня. Вправи, створені за цим методом, сприяють формуванню в молодших школярів як мовленнєвих, так і мовних навичок в процесі навчання англійської мови, а також призводять до розвитку таких творчих та пізнавальних якостей як інтуїція, осяяння, натхнення [8].


Метод бачення символів має на меті пошук учнями зв’язків між об’єктом та його символом. Після з’ясування характеру символу та його об’єкта, вчитель пропонує учням спостерігати за певним об’єктом з метою побачити та відобразити його символ у графічній, знаковій та словесній формі. Даний метод дозволяє виявити в учнів рівень творчої активності, уміння представити, пояснити певний об’єкт, що дозволить розвивати їхні комунікативні здібності та мовленнєві навички на уроках англійської мови [12].


Метод прогнозування застосовується під час певного запланованого та завданого вчителем процесу, а учні спираючись на попередні спостереження, знайдені закономірності та на свої особистісні прогностичні здібності, виконують певні завдання. Використовуючи цей метод на уроках англійської мови, вчитель розвиває прогностичні здібності учнів, які є складовою їхньої творчої самореалізації. Безпосередньо на уроках іноземної мови метод прогнозування дозволяє за змістом або заголовком аутентичного тексту здогадатися про зміст тексту, а також розвиває в учнів навичку мовленнєвої здогадки [7].


До когнітивних методів відносять також метод конструювання правил та понять, метод гіпотез, метод конструювання теорій, метод евристичного спостереження та дослідження [13].


Метод вигадування є способом створення учнями нового продукту як результату їхніх певних розумових дій. Цей метод дозволяє реалізувати творчі ідеї учнів та розвиває уяву, творче мислення, фантазію. На уроках англійської мови він дозволяє учням створювати спонтанні діалоги, писати твори англійською мовою на згадану тему [5].


Креативний метод «Якби…» дозволяє учням уявити та описати ситуацію, яка могла б відбутися за певних, створених вчителем умов. Цей метод евристичного навчання є необхідним для формування навичок творчого бачення ситуації, завданої вчителем, а також для розвитку оперативного та логічного мислення учнів в процесі навчання іноземної мови [7].


Метод «Мозковий штурм» щодо творчої самореалізації учнів на уроках англійської мови має найкращі можливості щодо своєї реалізації. Оскільки завдання цього методу полягає у пропонуванні учням якомога більшої кількості ідей, він дозволяє обговорювати під час уроку англійської мови різноманітні теми, тим самим розвиваючи в учнів комунікативні здібності, творче мислення, мовленнєві навички [5].


До креативних методів евристичного навчання відносять також метод сенектики, метод міфологічної скриньки, метод інверсії, аглютинації та гіперболізації [5; 10; 13].


До наступної групи евристичних методів належать організаційно-діяльнісні (методологічні) методи навчання молодших школярів. Серед них науковці визначають: методи учнівського цілепокладання, методи учнівського планування, методи створення учнями навчальних програм, метод нормотворення, методи самоорганізації та взаємонавчання, метод рецензій, методи рефлексії та контролю евристичної діяльності, метод самооцінки, метод проектів тощо [12].


Методи учнівського цілепокладання відносяться до організаційно-діяльнісних методів евристичного навчання і мають на меті сформувати в учнів уміння цілепокладання та прогнозування [13].


Методи учнівського планування дозволяють школярам спланувати свою навчальну діяльність на певний період, а саме: урок, день, тиждень, виконання творчої роботи за певним проміжком часу [13].


Методи створення учнями навчальних програм мають на меті навчити молодших школярів визначати мету своєї діяльності, обирати питання і теми для вивчення, визначати особистісні можливості щодо досягнення поставленої мети [12].


До організаційно-діяльнісних методів евристичного навчання відносять також метод нормотворення, що має на меті навчити учнів працювати як індивідуально, так і в колективі, використовуючи надані отримані знання як прояв творчості [10].


Методи самоорганізації та взаємонавчання є найбільш сприятливими щодо творчої самореалізації молодших школярів та формування їх комунікативної компетенції на уроках англійської мови. Саме ці методи дозволяють сформувати в учнів навички самостійної роботи в парах, групі чи під час навчальної діяльності усього класу, виготовленні моделей та творчих дослідженнях [10].


Евристичному навчанню молодших школярів сприяє метод рецензій, що дозволяє критично оцінити діяльність свого однокласника, навчальний матеріал підручника, запропонований вчителем відеофільм, книгу (проаналізувати їхній зміст, виокремити головне), що є проявом творчої самореалізації учнів [8].


Методи рефлексії, контролю евристичної діяльності та методи самооцінки дозволяють здійснити кількісну та якісну оцінку особистої творчої діяльності, а метод проектів сприяє активізації пізнавальних, конструкторських та дослідницьких навичок учнів в процесі навчання англійської мови [5; 10; 13].


Подана класифікація евристичних методів розкриває значні можливості кожного методу щодо творчої самореалізації учнів на уроках англійської мови, які дозволяють розвивати креативні, когнітивні та організаційно-діяльнісні якості особистості кожного учня безпосередньо під час уроку.


Доцільним є також зазначити деякі суттєві позитивні фактори, які сприяють підвищенню ефективності навчального процесу з використанням евристичних методів з метою формування творчої самореалізації усіх учасників педагогічного процесу. Доведено, що використання евристичних методів на уроках англійської мови: - дозволяє індивідуалізувати навчання та створювати проблемні ситуації з метою удосконалення мовленнєвих вмінь та мовних навичок молодших школярів в процесі навчання англійської мови; - підвищує творчу та пізнавальну активність учнів під час використання нестандартних методів, форм та прийомів навчання; - сприяє підвищенню мотивації до творчої і навчальної діяльності учнів; - створює комфортне навчальне середовище; - сприяє розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів та формуванню самооцінки; - створюють умови для самостійної діяльності на уроках англійської мови [3; 5; 8; 10; 11].


Вище зазначені переваги підтверджують та доводять необхідність використання евристичних методів для творчої самореалізації молодших школярів в процесі навчання англійської мови.


Ефективність застосування евристичних методів навчання англійської мови досягається зануренням молодших школярів в принципово нове інформаційне середовище, що відкриває невідомі їм раніше знання.


Евристична система навчання англійської мови спрямована на самостійне отримання учнями початкової школи позитивного результату та розвиток пізнавальної мотивації, саморегуляції, спрямованої на розуміння та керування особистісними діями, на формування внутрішньої потреби подолання пізнавальних труднощів, рефлексії та самоконтролю. Ця система навчання дозволяє диференційовано підходити до вибору змісту навчання англійської мови, враховувати різний рівень володіння мовою, інтереси, мотиви, особливості темпераменту, властивості мислення та пам’яті учнів [3; 13].


В поєднанні з традиційною системою навчання вчитель за своїм вибором може впроваджувати евристичні методи та прийоми в навчально-виховний процес загальноосвітнього закладу. Евристична система навчання англійської мови у взаємозв’язку з особистісно орієнтованим навчанням є основою для розвитку творчого потенціалу молодших школярів і, перш за все, їх творчої самореалізації [12, 13].


Висновок

Евристичні методи навчання є необхідною умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової школи. Оскільки вони представлені широким спектром форм організації навчальної та творчої діяльності молодших школярів, то сприяють створенню на уроці англійської мови розвивального середовища, яке в свою чергу впливає на формування в учнів евристичних здібностей, креативного мислення, творчої діяльності, пізнавальної самостійності.


Використання евристичних методів навчання на уроках англійської мови дозволяє індивідуалізувати навчання, розвивати творчі здібності учнів, здійснювати рефлексію, самооцінку, самоконтроль та самоорганізацію, які є складовими творчої самореалізації молодших школярів.


Список використаних джерел

 1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. — Педрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с.
 2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во КГУ, 1998. – Кн. 2. – 320 с.
 3. Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе / Н.В. Барышников. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.
 4. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І.Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.
 5. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: монографія / Н.М. Бібік. – К.: Ін-т педагогіки АПН України, 1998. – 199 с.
 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
 7. Клименко В.В. Перші кроки у творчість / В.В. Клименко, О.В. Кочерга. – К.: Київський міжрег. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1999. – 95 с.
 8. Мартиненко С.М. Акмеологічні аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів у вищому педагогічному закладі / С.М. Мартиненко // Акмеологія – наука XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 234-238.
 9. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Котенко, Р.О. Павлюк, А.В. Соломаха та ін. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.
 10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів пед. факультетів / О.Я. Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
 11. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.
 12. Соколовська С.В. Особенности формирования содержания профессиональной подготовки учителей иностранного языка в Украине / С.В. Соколовська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – 2013. – № 19. – С. 42-46.
 13. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: теория и технологии креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
 14. Штайнер Р. Истина и наука, пер. с нем. Б. Григорова / Р. Штайнер. – М.: Московский Центр вальдорфской педагогики, 1992. – 56 с.
 15. Sternberg R. Investing in creativity / R. Sternberg, T.I. Lubart // American Psychologist. – 1996. – Vol 51(7). – P. 677-688.
 16. Woodman R.W. An interactionist model of creative behavior / R.W. Woodman, L.F. Schoenfeldt // Journal of creative behavior. – 1990. – Vol 24. – P. 279-290.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама