Цикалюк Г.А. Семантика англійських ідіом з використанням числівників

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Цикалюк Галина Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена проблемі вивчення семантики англійських ідіом з використанням числівників, їх класифікації та вживанню в мовленні; зосереджено увагу на перекладі ідіом з компонентом числівник українською мовою та розкрито вплив людського світогляду на семантику числа в англійських ідіомах.

Ключові слова: ідіома, фразеологічна одиниця, числівник, семантична структура, число, категоріальна семантика числа.


Статья посвящена проблеме изучения семантики английских идиом с использованием имён числительных, их классификации и употреблению в речи; сосредоточено внимание на переводе идиом с компонентом имя числительное на украинский язык и раскрыто влияние человеческого мировоззрения на семантику числа в английских идиомах.

Ключевые слова: идиома, фразеологическая единица, имя числительное, семантическая структура, число, категориальная семантика числа.


This article is devoted to the study of the semantics of English idioms using numerals, their classification and the use of speech, focus on the translation of idioms component numeral Ukrainian language and reveals the human impact of ideology on the semantics of numbers in English idiom.

Key words: idiom, phraseological unit, numeral, semantic structure, number, categorical semantics of a number.


Зміст

Постановка проблеми

У процесі розвитку англійської мови у ній накопичувалася велика кількість слів та сталих словосполучень, а саме ідіом, які дозволяли прикрашати та емоційно забарвлювати мовлення. Не дивлячись на часте використання ідіом з використанням числівників в усному та писемному мовленні, проблема їх малої вивченості тим не менш є однією з провідних у лінгвістичній науці.


Неможливо повною мірою насолоджуватися читанням оригінальних англійських текстів без знання англійських фразеологізмів. У той же час, використання в мовленні та розуміння англійських ідіом, зокрема тих, компонентом яких є числівник свідчить про високий рівень володіння мовою.


Ідіоми не тільки прикрашають мову, вони також дозволяють скоротити складні речення до простих стійких виразів (іноді до двох-трьох слів). Мова з використанням англійських фразеологізмів стає більш красивою і милозвучною.


Аналіз досліджень

В. Брім, Р. Будагов, Ф. Буслаєв, А. Востоков, А. Мещанинов, В. Панфілов, А. Потебня, А. Розенберг, А. Супрун, Ф. Фортунатов досліджували числівники як окрему частину мови, так і в складі ідіом. Л. Авксентьєв, М. Алефіренко, В. Архангельський, О. Бабкін, Л. Булаховський, В. Виноградов, В. Гак, М. Демський, В. Жуков, Ф. Медведєв, О. Мелерович, В. Мокієнко, Є. Поливанов, З. Попова, Л. Скрипник, В. Телія, Л. Удовиченко присвятили свої наукові роботи розробці питань теорії фразеології. А. Альохіна, Н. Амосова, М. Басай, Р. Еккерт, О. Кунін, М. Леонідова, С. Скорупка, О. Смирницький приділяли увагу питанням класифікації та особливостей перекладу фразеологізмів англійської мови, займалися способами перекладу фразеологічних одиниць. Також у вивченні цих питань слід відзначити західних мовознавців Ш. Баллі, Р. Глезер, Л. Сміта та В. Флейшера [9]. Не зважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених дослідженню різноманітних аспектів окресленої проблеми, вивчення семантики англійських ідіом з використанням числівників знаходиться на стадії всебічного дослідження.


Постановка мети дослідження

Метою статті є аналіз особливостей застосування в мовленні англійських ідіом, які мають у своїй семантичній структурі числівники.


Виклад основного матеріалу

Не зважаючи на те, що ідіоми на сьогоднішній день не досить вивчені, є багато вчених, які зробили чималий крок у розвитку фразеологічної науки, запропонувавши власне тлумачення терміну «ідіома» або класифікацію, яка базується на певному принципі або на певній ознаці ідіом.


О. Кунін вважав, що фразеологічні одиниці, або ідіоми, – це окремосформовані одиниці мови з повністю або частково переосмисленими значеннями. У своїй книзі «Курс фразеології сучасної англійської мови» О. Кунін дає дещо інше тлумачення цього терміну, а саме: «...фразеологізми – високо інформативні одиниці мови; ...одна з мовних універсалій, тому що не існує мов, які б не мали фразеологізмів» [10].


Т. Арбековою було запропоноване таке визначення ідіоми – «сполучення слів з низьким показником комбінаторності, який є обумовленим структурно-семантичними особливостями компонентів (або одного з них), або особливим характером відношення словосполучення до дійсності, а також сполученням двох факторів» [2].


О. Ахманова визначає ідіому як словосполучення, у якому семантична монолітність (цілісність номінації) має визначальну роль у структурній роздільності його складових елементів, внаслідок чого воно функціонує у складі речення як еквівалент окремого слова [9].


Особливий інтерес на наш погляд, представляють ідіоми, до складу яких входять числівники (порядкові, кількісні, дробові, числівники частоти, мультиплікативні). Як відомо, такі ідіоми є у всіх мовах світу, в тому числі і в англійській. Вони по праву вважаються «дзеркалом життя нації». Ідіоми відіграють особливу роль у створенні мовної картини світу. «Природа значення фразеологізму тісно пов’язана з фоновими знаннями носіїв мови, з практичним досвідом, культурно-історичними традиціями народу. Своєю семантикою фразеологізми спрямовані на характеристику людини і її діяльності» [7].


Ідіоми містять надзвичайно цінний лінгвокультурологічний матеріал, який складає значну частину не лише національної мовної свідомості, але й втілює в собі самобутні риси культури народу. Найбільш уживаними числівниками, компонентами фразеологізму, в англійській мові є: один, два, три, чотири та дев’ять.


Числівник «один» відображає ідею цілого. Асоціюється з єдністю [5]. Наприклад: - to come out of one footing – бути на рівних умовах; - one link broken, the hole chain is broken – одна ланка зламана – весь ланцюг порушений; - to lay everything on one card – поставити все на одну карту; - one drop of poison infеcts the whole ton of wine – ложка дьогтю в бочці меду; - one for the pot – одна ложка для гостя; - one bird in hand is worth two in the bush – краще синиця в руці, ніж журавель в небі; - all and one – всі без винятку.


Числівник «два» в міфологічній свідомості пов'язаний з наданням особливого значення когнітивному елементу ділення цілого [7]. Наприклад: - two can play at that game – подивимось, чия візьме; - two of a trade – люті конкуренти; - two cats and a mouse – два коти в одному мішку не помиряться; - when two ride on one horse, one must sit behind – кожному своє місце; - two heads are better than one – одна голова – добре, а дві – краще; - to be in two minds – бути не рішучим; - between two fires – поміж двох вогнів; - not able to put two words together – не вміти зв’язати двох слів.


Числівник «три» зустрічається у різних конотаціях[8]. Наприклад: - біблійна «thirty pieces of silver» – тридцять сріблянників, ціна зради, вчиненої Іудою; - історична «not worth three atraws» – гроша мідного не вартий (йдеться про те, що втратило свою цінність); «three tailors of Tooley Street» – невелика кількість людей, яка проголошує себе представниками всього народу; - магічна «third time lucky» – третій раз – щасливий.


Ідіоми з числівником «чотири» уособлювали в собі стійкість горизонтальної площини (квадрата), що складалась з чотирьох рівних частин, що обумовило те, що число «4» почало співвідноситися з чотирма сторонами світу «Північ, Південь, Схід, Захід» і вітрами, що дмуть з цих сторін [5]. Наприклад: - four corners of the earth – чотири сторони світу; - from the four corners of the world – з усіх боків; - on all fours – на чотирьох.


Числівник «дев'ять» давав повну картину світу по вертикалі. Якщо кожен із трьох «світів» - божественний, земний, підземний, «ділиться», в свою чергу на дві частини («небо» і «землю»), то їх рахунок в сукупності дає число «6». Якщо в кожному із трьох вертикальних світів виділяється ще й «атмосфера», то Всесвіт стає дев’ятиярусним [6]. Не випадково в старій китайській поезії «9» означало «все» [4]. У християнстві «9» - число небес і число чинів ангельських [1]. А взагалі, дев'ять разів повторена дія мотивує значення дев'ятикратності, звідки й умовне значення «загальної багатократності» [4].


Наприклад: - nine day’s wonder – злоба дня; - to talk nine to the dozen – говорити не замовкаючи; - nine times out of ten – здебільшого; - ninety-nine out of a hundred – майже все.


При формуванні англійських стійких одиниць з числівниками бачення об’єкту здійснюється безпосередньо до сприйняття числа предметів в природі, числа частин людського тіла, числа людей, м’ячів, куль, предметів у спорті, різноманітних іграх і т.д. Ідіоми з числівниками часто містять соматизми: cry with one eye end laugh with the other – бути дволиким, нещирим; to get over the traces – амер. порушити інтереси своєї партії чи групи. Характерним для англійської мови є варіювання компонента числівника: to have two minds – не наважуватися щось зробити. Частим є використання двох і більше числівників в одній фразеологічній одиниці: two upon ten – жарг. всі очі видивитися [10].


Значна частина англійських ідіом з компонентом числівник виникла зі сфери спорту. Особливо продуктивним у цьому відношенні є такий вид спорту, як бейсбол: to get first base – амер. зробити перші кроки у якійсь справі. Протягом деякого часу ідіоми такого типу, як правило, втрачають зв'язок зі спортивною тематикою і стають загальновживаними [3].


В ідіомах з використанням числівників знаходить своє відображення релігія, котра завжди була невід’ємною частиною англійського суспільства: the thirty-nine Artikles – церк. зведення догматів англіканської церкви. Серед ідіом з числівниками особливо багато одиниць, пов’язаних своїм походженням з Біблією: the Evil One – нечистий, диявол, сатана; Second Advent – рел. друге пришестя; seven deadly sins – рел. сім смертних гріхів [5].


Отже, варто зауважити, що саме у виразній і образній фразеології найбільш повно розкривається властивість числа наділяти різноманітні об’єкти і явища не лише кількісною, але і якісною оцінкою. При цьому багато фразеологічних одиниць з компонентами-числівниками мають безпосереднє відношення до історії і культури народу, національної специфіки.


Висновок

Отже, числівники, які стали компонентами англійських ідіом відображають своє символічне значення. Варто зазначити, що ідіоми, в склад яких входить числівник підлягають значному впливу таких факторів, як релігійні погляди, менталітет, вплив та взаємодія культур, символіка. Саме ці фактори є вирішальними для змісту певної ідіоми.


Не зважаючи на популярність досліджень в галузі фразеології, ми вважаємо необхідним подальше вивчення особливостей перекладу ідіом.


Список використаних джерел

  1. Аверинцев С.С. Девять чинов ангельських /С.С. Аверинцев// Мифологический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 179.
  2. Арбекова Т.И. Лексикология английского язика / Т.И. Арбекова. – М.: "Высшая школа", 1977. – 240 с.
  3. Гусейнова В.К. Числительные в составе фразеологизмов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://konferent.ru/nauka/916 – Назва з екрану.
  4. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных / С.А. Жаботинская. – М.: Институт языкознания РАН, 1992(а). – 216 с.
  5. Карасев А.Б. Значение числительных в английских и испанских идиомах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bgconv.com/docs/index-92243.html – Назва з екрану.
  6. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psychology.ru/library/00032.shtml – Назва з екрану.
  7. Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ftp://istorichka.ru/Periodika/Voprosy_Jazykoznanija/1989/1989_5.pdf – Назва з екрану.
  8. Топоров В.Н. К семантике троичности. Этимология [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://etymolog.ruslang.ru/6_etymology_full/etymology1977.pdf – Назва з екрану.
  9. Юрченко А.В. Фразеологічні одиниці англійської мови, які мають у своїй семантичній структурі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://koris.com.ua/other/2531/index.html?page=52 – Назва з екрану.
  10. Ясюкевич Є.Н. Особливості англійських фразеологізмів, що відображають лінгвокультурний аспект «число» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elib.grsu.by/katalog/155577-326228.pdf - Назва з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама