Шарганович Я.М. Розвиток особистості студента у процесі оволодіння англійською мовою

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Шарганович Яна Миколаївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку особистості студента у процесі оволодіння англійською мовою. Автор розглядає формування іншомовної комунікативної компетентності студента у процесі набуття різних видів компетенцій, зокрема: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, полікультурної, лінгвокраїнознавчої, країнознавчої.

Ключові слова: розвиток, розвиток особистості студента, іншомовна комунікативна компетентність, компетенція.


Статья посвящена исследованию проблемы развития личности студента в процессе овладения английским языком. Автор рассматривает формирование иноязычной коммуникативной компетентности студента в процессе приобретения различных видов компетенций, в частности: языковой, речевой, социокультурной, поликультурного, лингвострановедческие, страноведческой.

Ключевые слова: развитие, развитие личности студента, иноязычная коммуникативная компетентность, компетенция.


This article is devoted to the problem of the student’s individual development in the process of mastering English. The author examines the student’s foreign language communicative competence formation according to the formation of different types of competencies, including: language, speech, social-cultural, multicultural,linguistic and cultural, geographic.

Key words: development, individual student’s development, foreign language communicative competence, competencу.


Зміст

Постановка проблеми

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом.


Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.


Зовсім недавно вчені з Лондонського університету шляхом проведення великого статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які вивчають іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення.


Англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного простору займає саме англійська мова. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова використовується при заповненні анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні. Володіння англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність. Нині її вивчають у дитячих садках, школах, вищих навчальних закладах, не кажучи вже про численні курси та тренінги [1 ].


В умовах глобалізації знання іноземної мови набуває все більшого значення. В цьому процесі англійська мова займає особливе місце, як мова міжнаціонального спілкування. Володіння англійською мовою для молодої людини все більше впливає на її статус і розширює можливості щодо працевлаштування і саморозвитку.


Аналіз досліджень

Тенденції розвитку особистості студента у процесі оволодіння англійською мовою посилюють інтерес науковців до специфіки розвитку цієї галузі.


Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання розвитку особистості привертає увагу вітчизняних науковців, зокрема: Кузьмінського А. І., Омеляненко В. Л. [3].


Проблемою розвитку особистості в процесі оволодіння англійською мовою займаються Бориско Н. Ф. [2], Котенко О. В., Соломаха А. В. [4], Термінасова С. Г. [5], Шумарова Н. П. [6 ].


Постановка мети дослідження

Сьогодні знання іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів, тому процес оволодіння іноземною мовою включає елемент особистісного розвитку студента.


Мета статті – дослідити процес розвитку особистості студента у процесі оволодіння англійською мовою.


Виклад основного матеріалу

Володіння іноземною мовою визначає культурний рівень особистості та активно впливає на її розвиток.


Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного [3, с. 56 ].


Філософський словник поняття «розвиток» трактує наступним чином: передача практичної та пізнавальної діяльності, оволодіння знаряддями, знаннями, нормами поведінки, внесення вкладу в створення матеріальних і духовних цінностей. Розвиток проходить в процесі взаємодії людини із середовищем, у процесі навчання, виховання, оволодіння мовними засобами за рахунок включення в творчу діяльність, в результаті чого складається усвідомлення і самоусвідомлення. Отже, коли говоримо про розвиток студента, то вкладаємо в це поняття самоусвідомлення себе як суб’єкта, зокрема навчальної діяльності, комунікативна спрямованість якої не лише орієнтується на особистість, але і будується на повазі до неї. Викладач та студент як мовленнєві партнери рівноправні: думки вчителя та учня рівносильні [6].


Метою навчання іноземним мовам вже не може бути лише передача лінгвістичних знань, умінь і навичок. Центральне місце в педагогічному процесі поступово займає розвиток у студентів здатності до полікультурного спілкування, тобто до адекватного взаєморозуміння двох і більше учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [5, с. 9]. Важливим моментом у процесі навчання полікультурної комунікації є поняття "культурної" особистості, що несе в собі не тільки особливості своєї етнічної культури, а й здатної адекватно реагувати на прояви іншої культури.


Освоюючи кожну нову мову, ми розширюємо можливості відображення нашого кругозору, і цей процес розгортається на тлі нового новопридбаного мовного і культурного багажу. Полікультурне навчання охоплює цілу низку окремих аспектів: лінгвістичні (навчання лексиці), прагматичні (правила поведінки обумовлені конкретною ситуацією та культурою), естетичні (що вважається прийнятним та ввічливим в одній культурі та відрізняється від норм іншої країни), етичними (що відображає моральні цінності), елітні (література, мистецтво даного народу). Для того щоб навчання полікультурної комунікації було дійсно продуктивним і розвиток студента був гармонійним і різнобічним, необхідно враховувати всі перераховані вище аспекти в процесі вивчення іноземної мови [2, с. 79].


Основною метою навчання іноземних мов на сьогодні є іншомовна комунікативна компетентність. Структура іншомовної комунікативної компетентності містить низку компетенцій [4, с. 38], які студент розвиває та удосконалює у процесі вивчення англійської мови, зокрема:


- мовна компетенція – студент оволодіває певним об’ємом мовних знань та відповідних навичок; включає мовні (фонетичні, граматичні, лексичні) знання та відповідні навички [4, с.40]. У процесі оволодіння мовною компетенцією відбувається активне вправляння та засвоєння студентом мовного матеріалу;


- мовленнєва компетенція - передбачає розвиток мовленнєвих умінь студента у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі [4, с.40]. Формуючи мовленнєву компетенцію, студент розвиває комунікативні навички та вдосконалює активний та пасивний словниковий запас;


- соціокультурна компетенція - передбачає знання студента про культуру, традиції країни, мова якої вивчається. Під культурою ми розуміємо цінності, що визначають стиль життя народу, мова якого вивчається, що складалися століттями, а не лише зразки мистецтва, які є частиною культури, характер мислення носіїв мови, національний менталітет [4, с. 40]. Студент розширює свій кругозір щодо соціуму та культури народів світу, усвідомлює національно-ментальну своєрідність мови, яку вивчає;


- полікультурна компетенція - передбачає формування в студентів полікультурної світоглядної позиції, яка передбачає визнання рівноцінності інших культурних, мовних, релігійних уподобань, виховання, завдяки правильному добору іншомовного навчального матеріалу, толерантного ставлення до них, розвиток особистості, здатної до міжкультурної взаємодії, діалогу культур [4, с. 41]. У процесі оволодіння полікультурною компетенцією формується «міжнародно орієнтована» особистість студента, яка обізнана в особливостях спілкування з представниками різних національностей;


- лінгвокраїнознавча компетенція - передбачає володіння студентами особливостями мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжуються висловлюваннями) поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування, тобто сформованість у студентів цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії цієї мови, досягти у такий спосіб повноцінної комунікації. Сформувавши лінгвокраїнознавчу компетенцію, студент добре орієнтується у культурі спілкування у різних країнах світу;


- країнознавча компетенція – це знання студентів про основні етапи історичного розвитку, географічне положення, економічний устрій країни, мову якої вивчають. Країнознавча компетенція сприяє розумінню студентом взаємозалежності, цілісності світу [4, с.42].


Висновок

У процесі формування іншомовної комунікативної компетентності особистості, студент формує, розвиває та удосконалює іншомовні компетенції, зокрема: мовну, мовленнєву, соціокультурну, полікультурну, лінгвокраїнознавчу, країнознавчу, що підвищує всебічний, гармонійний розвиток та соціалізацію особистості на загальнокультурному рівні.


Список використаних джерел

  1. Боклаг Н. П. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі [Електронний ресурс] / Н. П. Боклаг. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26404/1/Boklag.pdf
  2. Бориско Н.Ф. Діалог культур: необхідність, можливість і межі / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2003. – №2. – С. 77-81.
  3. Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В.Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім..Б.Грінченка, 2013. – 356 с.
  4. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 447с.
  5. Терминасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / C. Г. Терминасова. – М., 2000. – 243 с.
  6. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості: соціолінгвістичнйаспект : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора. філол. наук: спец. 10.02.02.; 10.02.01 / Н. П. Шумарова. – Київ, 1994. – 48 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама