Шолох Д.М. Використання казок, прислів’їв і приказок у навчанні англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Шолох Катерина Михайлівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті теоретично обґрунтовано необхідність використання елементів фольклору, а саме казок, прислів’їв і приказок, на уроках англійської мови у початковій школі; досліджено способи застосування казок, прислів’їв і приказок як ефективного прийому навчання у процесі формування мовної компетенції молодших школярів.

Ключові слова: казки, прислів’я, приказки, ефективний прийом, мотивація, навчання англійської мови, мовна компетенція, молодші школярі.


В статье теоретически обоснована необходимость использования элементов фольклора, а именно сказок, пословиц и поговорок, на уроках английского языка в начальной школе; исследованы способы применения сказок, пословиц и поговорок как эффективного приема обучения в процессе формирования языковой компетенции младших школьников.

Ключевые слова: сказки, пословицы, поговорки, эффективный прием, мотивация, обучение английскому языку, языковая компетенция, младшие школьники.


This article theoretically justifies the necessity of folklore elements, such as fairy tales, proverbs and sayings, usage at English lessons in primary school; the ways of fairy tales, proverbs and sayings usage as an effective method of training in the process of primary school students’ linguistic competence forming are studied.

Key words: fairy tales, proverbs, sayings, an effective method, motivation, the English language teaching, linguistic competence, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

У зв’язку зі стрімким розвитком міжнародних, політичних, економічних і культурних зв’язків України необхідність опанування іншомовною комунікативною компетентністю зростає з кожним роком. Відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року, вивчення іноземної мови розпочинається з першого класу. Це є визнанням значного інтересу суспільства до підвищення рівня освіченості випускників загальноосвітньої школи, а також нагальної потреби суспільства в людях, які здатні до міжкультурної комунікації у різноманітних сферах життєдіяльності.


Проблема навчання шестирічок іноземної мови, зокрема англійської, зумовлює пошук нових форм, методів, прийомів, методик і технологій, що сприяли б успішному навчанню й вихованню. Одним з ефективних прийомів навчання англійської мови молодших школярів є, на наш погляд, використання казок, прислів’їв і приказок.


Аналіз досліджень

Аналіз джерел свідчить, що багатоаспектна проблема використання усної народної творчості у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи на різних етапах навчання стала предметом досліджень досить значної кількості вітчизняних (К.Д. Ушинського, В.А. Сухомлинського, М.А. Рибникової, О.О. Фльориної, П.Г. Воробйова, О.С. Ушакової, В.К. Мовсесян, В.В. Бєлоусова, І.А. Гладкої, Л.С. Топольницької, Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєвої, Т.В. Зєлєнкової та інших) і зарубіжних (Deborah Kozdras, Veronika Martenova Charles, Kristy Mall, Karen Chace, Stephanie Natale-Boianelli, Wendy Carse, William Thenlin) учених.


Необхідно зазначити, що попри те, що проблема використання усної народної творчості у навчанні учнівської та студентської молоді отримала досить велику увагу світової вченої когорти, питання формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами казок, прислів’їв і приказок залишається недостатньо вивченим.


Постановка мети дослідження

Метою нашої статті є теоретичне обґрунтування необхідності використання казок, прислів’їв і приказок на уроках англійської мови на початковому етапі навчання, дослідження способів їх застосування у процесі формування мовної компетенції молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Варто зауважити, що формування іншомовної комунікативної компетентності на початковому ступені навчання є надзвичайно складним і трудомістким процесом, який вимагає від вчителя дотримання певних методичних вимог, серед яких чільне місце посідає забезпечення комплексної мотивації молодших учнів до навчання англійської мови. Одним з ефективних прийомів забезпечення інтересу дітей до навчання, їх активності та працездатності є, на наше переконання, використання казок, прислів’їв та приказок.


Як відомо, іншомовна комунікативна компетентність включає ряд компетенцій, які і складають зміст навчання англійської мови. Такими компетенціями визначено мовну, мовленнєву, соціокультурну та полікультурну. У межах нашої статті ми спробуємо довести, що використання казок, прислів’їв та приказок є одним з ефективних прийомів формування мовної компетенції молодших школярів.


Казка, наповнена описами чудес, незвичайними подіями, зустрічами із чарівниками, феями, що володіють чудодійною силою, мимоволі активізує інтерес дітей і приковує їх увагу. Дитина сприймає фантастичного героя як реального, переживає разом з ним і співчуває йому. Нерозривний зв’язок казки з життям дозволяє дітям через ситуації, предмети обговорення, що присутні в казці, одержати досвід, як мовний, так і соціальний, котрий їм знадобиться в житті.


Граматика є одним з важливих аспектів навчання іншомовного спілкування. Розуміючи граматичні структури, учні зможуть правильно та грамотно побудувати речення. Без граматики неможливе оволодіння будь-якою формою мовлення, тобто граматика поряд зі словниковим і звуковим складом являє собою матеріальну основу мовлення [2, с. 15-27].


На нашу думку, казки є одним з ефективних прийомів навчання граматичного матеріалу англійської мови. Вони максимально полегшують розуміння й засвоєння граматичного матеріалу, допомагають учителю створити природну ситуацію для вживання конкретного граматичного явища чи структури. Крім того, інтерес молодших учнів до казкового сюжету істотно підвищують мотивацію молодших школярів до вивчення граматики англійської мови, а надто створюють сприятливу атмосферу на уроці і підтримують увагу учнів.


Варто зазначити, що структура граматичної казки, як правило, збігається зі структурою традиційної казки, але її героями є певні мовні поняття (наприклад, королева Shall, король Will, слуги-гноми I, We, He, She, It, They, You, три товстуни Mr Be is, Mr Do does, Mr Have has). Граматична казка відрізняється від традиційної також спрощеністю сюжету, оскільки сюжет насичений подіями може відвернути увагу учнів від навчального завдання. Після презентації вчителем граматичної казки, необхідно запропонувати учням систему вправ, які залучають їх до гри. Як правило, це декілька некомунікативних завдань, спрямованих на усвідомлення мовного явища, що вивчається [1, с. 158-159].


Прислів’я і приказки, що, на думку вчених, виникли ще у часи первісного ладу, і сьогодні є невід’ємним атрибутом повсякденного життя і спілкування людей. Безвимірним є навчальний і виховний потенціал прислів’їв і приказок. У стислій, дохідливій формі вони вчать добра й викривають зло, заохочують до хороших вчинків і висміюють людські пороки. Знайомство учнів з прислів’ями і приказками народу, мова якого вивчається, сприяє входженню в середовище іншомовного спілкування, збагачує словниковий запас, розвиває інтелект і ерудицію. Така робота багатогранна, цікава, необхідна на уроках англійської мови [4, с. 19-20]. Використання прислів’їв та приказок сприяє автоматизації та активізації іншомовних граматичних форм і конструкцій. За їх допомогою можна, наприклад, ознайомити учнів з наказовим способом, за допомогою якого передають прохання, пораду, пропозицію, побажання, дозвіл, заборону, застереження, які містяться в прислів’ях та приказках. Наприклад, Never put off till tomorrow what you can do today або Don’t trouble trouble until trouble troubles you.


Прислів’я й приказки можуть стати у нагоді вчителю у навчанні іншомовної лексики, оскільки до кожної теми, яку вивчають у початковій школі, можна підібрати відповідні прислів’я та приказки. Використання цих форм усної народної творчості сприяє збагаченню лексичного запасу учнів, прилучає їх до народної мудрості.


Прислів’я та приказки можуть також використовуватись у процесі формування фонетичної компетенції молодших школярів. Вони допомагають вчителю увести елемент гри у процес навчання. Крім того, прислів’я та приказки добре запам’ятовуються учнями завдяки їх співзвучності, римі та ритму. Їх можна застосовувати як під час уведення, так і під час тренування або закріплення нового фонетичного матеріалу. Для фонетичної зарядки вчитель теж може скористатися спеціально підібраними різноманітними прислів’ями та приказками. Такі вправи будуть, на наш погляд, набагато цікавіші та ефективніші, ніж відпрацювання окремо взятих звуків, слів або словосполучень, які містять відповідні звуки, особливо ті, що відсутні в рідній мові учнів. Ті й самі прислів’я та приказки повторюються впродовж двох-трьох уроків, чим корелюється вимова відповідного звуку [3].


Так, наприклад, для відпрацювання англійських голосних, приголосних і дифтонгів можна запропонувати такий матеріал: – приголосний [b] – A bad beginning makes a bad ending; Business before pleasure; – приголосний [d] – Every dog has his day; Dog doesn’t eat dog; – приголосний [n] – No pains, no gains; Never say never; – приголосний [f] – As fit as a fiddle; A fair face may hide a foul heart; – приголосний [g] – A good beginning makes a good ending; All is not gold that glitters; – голосний [æ] – Manners makes the man; A hungry man is an angry man; – голосний [a:] – Far from eyes, far from heart; Half heart is no heart; Through hardships to stars; – дифтонг [ai] – Out of sight, out of mind; Make hay while the sun shines; – дифтонг [оu] – As you sow you shall mow; Man proposes, God disposes; – дифтонг [ei] – Tastes differ; Money spent on the brain is never spent in vain [5, с. 108-110].


Варто зазначити, що використання прислів’їв та приказок не лише допомагає зміцненню артикуляційних навичок, а й стимулює мовленнєву діяльність молодших школярів.


Висновок

Отже, однією з найважливіших умов навчання молодших школярів англійської мови є формування в них позитивного відношення до навчання. Тому урок має бути організований так, щоб учні працювали із задоволенням. В арсеналі вчителя мають бути різноманітні методи і прийоми, які б полегшити процес формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів. Одним з них є використання лінгвістичних казок, приказок і прислів’їв, що дозволяє вчителю інтенсифікувати вивчення учнями іншомовного граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу в штучних умовах, зробити одноманітну роботу більш цікавою й захоплюючою, а мову учнів – багатшою та яскравішою.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблеми використання елементів фольклору народу, мова якого вивчається, у процесі формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи у процесі їх іншомовної освіти.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Молодоженя Н.В. Використання казки під час навчання граматики англійської мови. Методичний посібник для вчителів іноземної мови. – Полонне, 2012. – 72 с.
  3. Пономарьова Н.Д. Ефективні методи навчання молодших школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nataliya-ponomareva.edukit.lg.ua/anglijsjka_mova_v_pochatkovij_shkoli/metodi_navchannya_molodshih_shkolyariv/
  4. Посвистак Ю.С. Використання казок, віршів, пісень, прислів’їв і приказок для інтенсифікації вивчення лексичного і граматичного матеріалу на уроках англійської мови. – Ярмолинці, 2013. – 46 с.
  5. Траіліна Л.П. Вживання прислів’їв, приказок та ідіом під час формування фонетичної компетенції. – Англійська мова та література. № 16-18 (350-352), червень 2012 р. – ВГ «Основа». – С. 108-110.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама