Шуставецька Г.М. Використання пісенної творчості у навчанні англійської мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Шуставецька Галина Михайлівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглядається проблема використання пісенної творчості у навчанні англійської мови як засобу формування та удосконалення граматичних, лексичних і фонетичних навичок у молодших школярів, а також як засобу підвищення інтересу до вивчення англійської мови. Визначено вагомість цього мовного матеріалу для розвитку творчих здібностей учнів.

Ключові слова: комунікативна компетенція, пісенна творчість у навчанні англійської мови, автентична пісня, національно-культурний компонент, мотивація, молодші школярі.


В статье рассматривается проблема использования песенного творчества в обучении английскому языку как средства формирования и совершенствования грамматических, лексических и фонетических навыков младших школьников, а также как средства повышения интереса к изучению английского языка. Определены значимость этого языкового материала для развития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, песенное творчество в обучении английскому языку, аутентичная песня, младшие школьники, национально-культурный компонент, мотивация.


The problem of the use of song creation in teaching English as a means of improving and grammatical, lexical and phonetic skills of primary school's pupils, as well as a means of increasing interest in learning English are considered in the article. Significance of language material for the development of creative abilities of pupils is determined.

Key words: communicative competence, song creativity in teaching English, authentic song, preschool children, ethnic and cultural component, motivation.


Зміст

Постановка проблеми

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови вимагає від учителя створення атмосфери співпраці з учнями, активної їх участі у процесі навчання на уроці, коли діти охоче висловлюють свої думки, роблять висновки і пропонують свої варіанти вирішення складних життєвих проблем. Навчальний матеріал на уроці має бути максимально наближеним до реального життя учнів, до проблем, що їх цікавлять, і види діяльності мають впливати не тільки на свідомість учнів, а й проникати в їх емоційну сферу. Одним із прийомів, що відповідає таким вимогам, є використання пісенної творчості. Однак традиційні форми роботи з піснями та віршами у навчанні англійської мови в основному зводяться до прослуховування, читання і перекладу, заучування і відтворення їх напам'ять.


Загальна концепція застосування пісенного матеріалу у навчанні поки що відсутня. Розробка цієї концепції дуже важлива, адже метою навчання іноземної мови є не лише придбання знань, формування у школярів навичок і вмінь, але й комплексне засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури через зразки пісенної творчості.


Аналіз досліджень

Проблемою можливості використання поетичних текстів, пісень та музики на уроках іноземної мови методисти займаються вже кілька десятиліть. Ефективність використання пісень на уроках англійської мови аналізують: І. Ільчишин, О. Метьолкіна, О. Михайлова, О. Некрутенко, О. Стом, D. Eken, Т. Dale та інші. В. Лобанов працював над дослідженням ролі віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови. Н. Баженова у своїх дослідженнях розкрила потенціал пісні у формуванні естетичного й морального компонента особистості. Роль музики у підвищенні запам'ятовування є предметом дослідження таких вчених, як Л. Ашер, П. Венер, Дж. Еванс Д. Шустер, М. Glazner.


Практично всі педагоги та методисти, які працюють з дітьми на різних етапах навчання відводять велике місце пісенній творчості при вивченні англійської мови. Деякі навчальні посібники цілком базуються на використанні поетичних текстів: або автентичних, або спеціально складених. Пісні, згідно твердженням багатьох вчених, вважаються кращим засобом викладання англійської мови.


Постановка мети дослідження

Метою статті є визначити роль і місце пісенної творчості на уроці англійської мови у початковій школі, довести ефективність навчання, що включає в себе використання пісень.


Виклад основного матеріалу

Пісня – це прекрасний засіб підвищення інтересу як до країни досліджуваної мови, так і до самої мови [4, с.29]. У навчанні англійської мови пісенна творчість займає гідне місце. Це зумовлено психофізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку. Першокласнику легко запам'ятовується те, що зацікавило, викликало бурхливі емоції. Мимовільна увага підтримується незалежно від намірів або вольових зусиль людини. Привабливість, яскравість є пріоритетними для запам'ятовування у цьому віці. Дитині цікаво те, що входить у коло її інтересів або становить для неї тимчасову значущість. Також у дітей молодшого шкільного віку високий вроджений рівень музичних здібностей [1, с.36]. Тому діти цієї вікової категорії охоче і легко вчать пісні, які викликають яскраві образи та сильні емоції.


Пісні зазвичай використовуються як вид діяльності наприкінці уроку або ж як нагорода за напружену працю на уроці. Але останнім часом використанню пісенної творчості у класах де англійська мова є першою іноземною мовою приділяється значна увага. Пісні можна застосовувати на початку уроку для розвитку фонематичного слуху, у якості фонетичної зарядки, у середині уроку, у якості фізкультхвилинки. Крім того що застосування пісні робить процес навчання цікавішим, також з’являється зв’язок між шкільним та позашкільним життям. Пісні можна виконувати як індивідуально, так і в групах.


Пісні можуть виконувати різні функції: 1. Як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й готуючи їх до більш складної артикуляції. Для фонетичної зарядки варто вибирати короткі пісні із чітким ритмом і частими повторами.

Приклад 1:

I have a father,

I have a mother,

I have a sister,

I have a brother.

Father, mother, sister, brother –

Hand in hand with one another.


Приклад 2:

I like to sing song, I like to read,

I like to play games, I like to eat,

I like to count, I like to run,

And turn around — oh, this is fun!


2. Як матеріал для закріплення лексичного й граматичного матеріалу. Наприклад, пісня «The Animal Family…» допомагає вивчити назви свійських тварин, а «My eyes can see» - назви частин тіла.

My eyes can see

My eyes can…,

My ears can…,

My nose can …,

My mouth can….,

My head can…,

My arms can…,

My legs can …


При вивченні Future Simple можна запропонувати таке завдання: Прослухай пісню і заповни пропуски

New Year Day

New Year Day … soon be here,

And I can hardly wait.

New Year Day … soon be here,

And I can hardly wait.

Santa … be coming,

Soon he … be coming

New Year Day … soon be here,

And I can hardly wait. 3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їх працездатність [3, с.3].

Наприклад, пісня «If You Are Happy» :

If you are happy and you know it

Clap your hand

If you are happy and you know it

And you really want to show it

Clap your hands …


4. Як матеріал для оволодіння навичками іншомовної вимови, покращення артикуляції. Для навчання вимови немає стандартних пісень. Кожна пісня може слугувати прикладом різних аспектів вимови (наголос, інтонація). Однак слід вибирати зрозумілі пісні, використовуючи по можливості якісні записи, нешвидкі, такі, що швидко запам’ятовуються; можливо вже відомі молодшим школярам пісні, до яких легко придумати різні завдання в залежності від аспекту відпрацювання вимови. Наприклад, пісня для відпрацювання вимови звуку [l].

Mary Had a Little Lamb

Marry had a little lamb,

Little lamb, little lamb,

Mary had a little lamb.

Its fleece was white as snow…


Пісня для розвитку правильної вимови звуку [w].

Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy? Why?


5. Як матеріал для розвитку умінь аудіювання. Добираючи пісенний матеріал для аудіювання, вчитель обов’язково повинен враховувати вікові та психологічні особливості молодших школярів, а також враховувати логіку поєднання теми уроку зі змістом пісні. Зразки завдань для розвитку навичок та умінь аудіювання:

1. Послухайте пісню і намалюйте те, що ви почули.

2. Послухайте пісню, розгляньте малюнки і розмістіть їх відповідно до подій у пісні.

3. Послухайте пісню і скажіть, чи були в ній такі назви предметів.


Пісні, як дидактичний матеріал мають ряд переваг: 1. доступність – завдяки розвитку мережі Інтернет; 2. достатня кількість мовного матеріалу; 3. постійне відновлення матеріалу; 4. приналежність до культури країни – додаткова лінгвокраїнознавча інформація; 5. наявність численних і різноманітних регістрів мови.


Проблема використання пісень на початковому етапі навчання може бути розв’язана шляхом спеціального відбору пісенного матеріалу, що відповідає віковим особливостям учнів, котрий би доповнювався змістом навчальних посібників. Пісенний матеріал має відповідати наступним критеріям відбору:

- актуальність;

- мовна цінність;

- лінгвокраїнознавча цінність;

- урахування інтересів учнів певної вікової групи;

- інформативність тексту [5, с.52].


Пісня, внаслідок її специфіки, вимагає особливого підходу до розробки форм і методів роботи з нею. Щоб пісня стала частиною процесу навчання, потрібно використовувати нетрадиційні методи навчання. Для реалізації практичних цілей навчання формам і методам роботи з піснею слід надати яскраво виражену комунікативну спрямованість, розробити систему вправ на основі пісенного тексту, при прослуховуванні акцентувати увагу на використанні схематичної опори-тексту пісні, підготувати низку питань і ситуацій, кросвордів за змістом пісні.


Все це дозволяє використовувати пісенну творчість на занятті з англійської мови, зокрема, у початковій школі з більшим коефіцієнтом корисності [2, с.16]. Емоції й враження, отримані під час співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що перетвориться в знання, що у свою чергу стимулює мотивацію молодших школярів. У сполученні із традиційними уроками англійської мови, уроки, на яких учні намагаються виразити себе, є для них найкращим засобом вивчення мови, тому що до процесу засвоєння тексту додається виразна його інтерпретація й вимова з відповідними інтонаціями. Використання пісні на уроці іноземної мови вчить молодших школярів виражати свої почуття й доносити їх до інших, розвиває фантазію й творчі здібності кожного, привчаючи їх працювати в колективі. Уміння й помірне сполучення англійського слова з музикою особливо сильно впливає на емоційний світогляд дитини, пробуджує думку, уяву, сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу.


Пісні можуть слугувати стимулом для письмових і творчих завдань. Зокрема, учні можуть виконувати такі завдання:

- передбачати або вгадувати слова з прослуханої пісні (Наприклад, назви тварин з пісні «We’re going to the Zoo»).

- намагатись відгадати пропущені слова,

- вибирати картинки відповідні до зазначених у тексті пісні подій,

- розмістити картинки в тому порядку, в якому розгортаються події пісні,

- заповнити пропуски у пісні,

- відповісти на True/False запитання, розроблені спеціально до прослуханої пісні,

- з’єднати частини рядків за змістом пісні.


Придатність пісні залежить від того, наскільки вона відповідає цілям матеріалу, що вивчається. Вірші мають бути легкими для сприйняття, слова вимовлятися чітко, новий словник має бути багатим і різноманітним, пісня повинна містити в собі якесь послання чи хоча б розповідати цікаву історію. Ідеальна пісня для навчання – це якісний вірш, покладений на музику, на противагу пісням, які за своїм ритмом і звучанням є танцювальними.


Не слід використовувати пісні такого типу: - пісні у швидкому темпі; - пісні, де музика глушить слова; - пісні з неякісною поезією; - пісні, які є дискримінуючими (наприклад, щодо релігійних переконань).


Таким чином, якщо слідувати вищезазначеним застереженням щодо використання пісень на уроці англійської мови у початковій школі, то можна досягти ефективних результатів навчання, використовуючи серію вправ на розуміння змісту пісні, лексико-граматичні вправи, а також вправи на розвиток говоріння та аудіювання. Такого роду завдання сприятимуть урізноманітненню навчально-виховного процесу.


Крім того, слід пам’ятати, що пісні усувають негативне відношення до навчання. Мотивація виходить на перший план, уся увага молодших школярів направлена на вивчення англійської мови. Пісенний текстовий матеріал забезпечує значущість інформації та процесу оволодіння мовою. Коли на уроці вчитель використовує різні прийоми та форми роботи з піснями учні починають розкривати свої здібності та таланти, вони приділяють свою цілковиту увагу вивченню нового матеріалу. Під час таких занять тренуються різні види пам’яті дітей та кмітливість. Саме використання пісенного текстового матеріалу на уроках англійської мови у початковій школі може надати велику допомогу в повноцінному розвитку дитини.


Висновок

З певністю, можна стверджувати те, що використання пісенної творчості у навчанні англійської мови на початковому етапі навчання є доцільним та ефективним. Використання іншомовної пісні в процесі навчання англійської мови сприяє удосконаленню навичок вимови, розвитку музичного слуху, дозволяє досягти точності в артикуляції, ритмі та інтонації, поглиблює знання англійської мови, збагачує словниковий запас, стимулює монологічне та діалогічне мовлення, сприяє розкриттю творчих здібностей молодших школярів, а також слугує потужним мотиваційним засобом навчання.


Список використаних джерел

  1. Белоножко Н. Использование музыкальных выразительных средств в процессе обучения английскому языку / Н. Белоножко // Іноземні мови. - 2001. - №4. - с.14-17.
  2. Дьяченко Н. П. Вірші, римування та пісні як засіб підвищення ефективності уроку англійської мови / Н. П. Дьяченко // Педагогічний вісник. - 2004. - № 3. - С. 30-33.
  3. Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику / О. Карпенко // Англійська мова і література. - 2004. - № 12. - С. 2 - 4.
  4. Орехова И. А. Формирование лингвокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку / И. А. Орехова // Иностранные языки в школе. - 2005. - №5. - С. 28-30.
  5. Синькевич Г. Песня на уроке английского языка / Г. Синькевич // Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. - С.50-53.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама