Щербина Є.В. Роль іноземних мов у професійній діяльності менеджера туризму

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Щербина Євгенія Василівна – студентка Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, спеціальність «Культура».


У статті розглянуто значення володіння іноземними мовами менеджером туризму для здійснення професійної діяльності. Також обґрунтовано важливість іншомовної комунікативної компетентності з огляду на інтеграцію нашої держави до європейського простору. Визначено, що роль іноземних мов займає одну із ключових позицій в професійній компетентності менеджера туризму.

Ключові слова: іноземні мови, іншомовна комунікативна компетентність, менеджер туризму, сфера туризму, професійна компетентність.


В статье рассмотрено значение обладания иностранными языками менеджером туризма для исполнения профессиональной деятельности. Также обоснованно важность иноязычной коммуникативной компетентности смотря на интеграцию нашего государства в европейское пространство. Определено, что роль иностранных языков занимает одну из ключевых позиций в профессиональной компетентности менеджера туризма.

Ключевые слова: иностранные языки, иноязычная коммуникативная компетентность, менеджер туризма, сфера туризма, профессиональная компетентность.


The article deals with value of possession foreign languages by a tourism manager for realization of professional activity. Also importance of foreign communicative competence is grounded, it depends on integration our country to European space. The role of foreign languages is defined like one of the main positions in the professional competence of tourism manager.

Key words: foreign languages, foreign communicative competence, tourism manager, area of tourism, professional competence.


Зміст

Постановка проблеми

Туризм став невід’ємною частиною в ХХІ столітті. Його внесок у економічне, соціальне та культурне життя суспільства складно переоцінити. Як наслідок інтеграції нашої держави до європейського та світового співтовариства, виникла потреба в активній полікультурній та багатомовній особистості працівника туризму, здатного адекватно вести діалог культур, спілкуватися двома і більше іноземними мовами в різних фахових ситуаціях міжкультурної комунікації. У зв’язку з цим суттєвої трансформації зазнали функції професійної діяльності менеджерів туризму. Знання іноземних мов є однією з вимог, що висувається до фахівців у галузі туризму,адже це є інструментом, необхідним для вирішення певних професійних проблем, невід’ємним компонентом професійної компетентності менеджерів туризму.[2, c.124]


Аналіз досліджень

Аналіз джерел та публікацій дозволяє стверджувати, що питання змісту та професійних вимог до фахівців туризму, їх діяльність постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Роль іноземних мов у професійній діяльності фахівців сфери туризму досліджували Л. В.Кнодель, Л. В.Сакун, І. В.Скріль, С. А.Гринько та ін. Сутність, структуру та умови формування іншомовної професійної комунікативної компетенції фахівців туризму у своїх працях висвітлювали Н. В. Кобзар, В.О. Квартальнов, Г. І. Архіповата ін. Дослідженням місця міжкультурної комунікації та іншомовного спілкування в туризмі займалися В. Т. Лозовецька, О. Н.Козирєва, М. В. Соколова та інші.


Постановка мети дослідження

Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що роль та значення володіння менеджерами туризму іноземними мовами та здатність до іншомовного спілкування ще недостатньо досліджена. Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності звертає на себе увагу у зв’язку з тим, що вільне володіння іноземною мовою є не тільки засобом спілкування, а також дозволяє здійснювати всі передбачені для спеціаліста з туризму функції у професійно-трудовій та соціально-культурній сферах спілкування. Отже, необхідно дослідити іншомовну комунікативну компетентність менеджерів туризму як організовану, багатоаспектну систему, що виступає засобом професійної діяльності фахівця.


Ціль даної статті полягає у з’ясуванні й обґрунтуванні значення і ролі іноземних мов у професійній діяльності менеджерів туризму та формування в них іншомовної комунікативної компетентності.


Виклад основного матеріалу

Туризм - потужний засіб і форма міжкультурних зв’язків, які сприяють інтенсифікації міжнародних контактів, розширенню кордонів, що має наслідком відкритість іншим країнам, взаємозбагачення культур. Надзвичайної важливості набуває правильна організація туристичної діяльності в сучасному суспільстві, тобто менеджмент туризму і рівень міжкультурної підготовки спеціалістів сфери туризму.


Виходячи з основного прийнятого в науці розуміння поняття «менеджер туризму» як керівника і організатора туристичної діяльності слід зазначити, що менеджер туризму не лише контролює й координує роботу інших робітників туристичної організації, організовує обслуговування на туристичних маршрутах, але й здійснює комунікативні контакти з діловими партнерами, представниками інших країн. Очевидно, що міжкультурна комунікація і взаємодія посідає чільне місце у професійній діяльності менеджера туризму.


Важливість формування готовності до міжкультурної комунікації у менеджерів туризму пояснюється, насамперед, тим, що для них головним видом діяльності є саме комунікація, вирішення комунікативних завдань. Тому для спеціаліста необхідними умовами успішної професійної діяльності є усвідомлення особливостей процесу комунікації, володіння прийомами вербальної й невербальної комунікації, комунікативними стратегіями і комунікативною компетенцією, яка містить у собі здатність використовувати іноземну мову для досягнення професійно значущих цілей. [4, c.48]


Іноземна мова для менеджера сфери туризму – це один із інструментів, який допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника іншої країни та менталітет його народу. Здатність якісно здійснювати професійне іншомовне спілкування значною мірою сприяє підвищенню конкурентоздатності фахівців сфери туризму на ринку праці.[1, c.243]


Починаючому менеджеру, колишньому студенту, часто не вистачає знань не стільки з суто практичних тем, наприклад щодо заповнення різних форм бланків, змістом і структурою туристських каталогів, скільки незнання іноземної мови. Так, наприклад, турист виїжджає за кордон і необхідно заповнити бланки чи інші види форм іноземною мовою, і прямий обов'язок працівника тур фірми допомогти в цьому клієнту. Все це веде до формування комплексу «страху невідомого», невпевненості в собі, що, безумовно, позначається на його компетентності та якості виконаної роботи. Слід зазначити, що випускник факультету туристичного профілю повинен володіти не тільки певною кількістю професійних знань, умінь і навичок, а й володітипрофесійними знаннями іноземної мови. Саме професійне знання іноземноїмовидля фахівця, що працює в сфері туризму, є ознакою його професійної компетентності.


Мова йде не про англійську мову взагалі (Social English), яку можна вивчити на курсах, а про підготовку англійської мови професійно-орієнтованого спілкування висококваліфікованих фахівців, що працюють у сфері туризму. Мається на увазі англійська мова (English for special purposes), де є своя термінологія та специфіка, які не можна вивчити на звичайних курсах. Таким чином, отримання навичок професійно-орієнтованого спілкування, забезпечує комунікативну компетентність працівників, зайнятих у різних сферах ринку туристських послуг. Не можна не погодитися з тим, що можливість кар’єрного росту в галузі туризму безпосередньо пов’язана зі знанням іноземної мови. При цьому, якщо рівень мовної компетентності, наприклад, обслуговуючого персоналу готелю може зводитися до знання деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень мовної підготовки фахівців, що займаються тур операторською або тур агентською діяльністю, повинен відповідати всім вимогам професійної мовної підготовки. Також не можна не погодитися і з тим, що висококваліфікований фахівець з професійним знанням іноземної мови буде мати на ринку праці дуже високий попит. [3, c.42]


Професійно-туристична діяльність, пов’язана з використанням іноземної мови для вирішення різноманітних завдань охоплює: спілкування з іноземними клієнтами, налагодження контактів із туристичними агенціями за кордоном, ведення переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури, взаємодія з авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною, представлення фірми на міжнародних виставках, презентаціях, конференціях тощо, ознайомлення зі спеціальною документацією: угодами, патентами, планами тощо, письмове ведення необхідної фахово-ділової документації, заповнення бланків та інших видів документів, робота з діловою кореспонденцією, читання фахової літератури та інше, що потребує високих знань іноземних мов. [5, c.382]


Висновок

Отже, необхідність володіння іноземними мовами на належному професійному рівні менеджерами туризму значно посилюється інтегрованістю сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З огляду на це тільки той фахівець, який володіє принаймні однією іноземною мовою, має сформовані навички міжкультурного спілкування та володіє навичками іншомовної компетентності зможе адаптуватися до полікультурного середовища й реалізувати свій професійний та особистісний потенціал. Нині завданням фахівців є не лише забезпечувати комфортний відпочинок своїх клієнтів, а й, володіючи належними особистісними і професійними якостями, успішно вирішувати різноманітні професійні завдання і потреби користувачів туристичних послуг. Тому фактор володіння іноземними мовами менеджерів туризму є одним із головних після спеціальних знань.


Перспектива подальших досліджень полягає у розробці механізму та шляхів підвищення рівня володіння іноземними мовами та іншомовної комунікативної компетентності менеджерів туризму.


Список використаних джерел

  1. Гринько С. А. Ринок підготовки туристичних кадрів: реалії та перспективи розвитку / С. А. Гринько. – Слобожанський науковий вісник: збірка наукових праць – 2006 - №10 – с. 243.
  2. Квартальнов В. О. Менеджмент туризму. Туризм як вид діяльності / В. О. Квартальнов. – М.: Фінанси і статистика, 2002. – 228 с.
  3. Кнодель Л. В. Становлення і розвиток професійної компетенції спеціалістів сфери туризму / Л. В. Кнодель // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: 2005 - №2 – с. 42.
  4. Кобзар Н. В. Роль міжкультурної комунікації в діяльності менеджерів туризму / Н. В. Кобзар // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка – 2011 - №14(225) – с. 48
  5. Лозовецька В.Т. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навч. – метод. посібник / В. Т. Лозовецька. – К.: 2010. – 382 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама