Загара І.М. Формування умінь письмової компресії тексту у студентів-магістрантів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Загара Ірина Мирославівна – студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність « Мова і література (англійська)»


Стаття присвячена методиці навчання студентів-магістрантів немовних спеціальностей умінням компресії тексту. Автор виокремлює уміння, необхідні для написання анотації, а також представляє етапи формування умінь письмової компресії іншомовного тексту і розроблену послідовність завдань. Ключові слова: анотація, компресія, формування вмінь, етап.

Ключові слова: анотація, компресія, формування вмінь, етап.


Статья посвящена методике обучения студентов-магистрантов неязыковых специальностей умениям компрессии текста. Автор выделяет умения, необходимые для написания аннотации, а также представляет этапы формирования умений компрессии иноязычного текста и разработанную последовательность заданий.

Ключевые слова: аннотация, компрессия, формирование навыков, этап.


The article is devoted to the methods of teaching master students the skills of text compression. The author singles out skills, which are necessary for writing an abstract and the author also presents the stages of formation of skills of English text compression and developed sequence of tasks

Key words: abstract, compression, formation of skills, stage.


Зміст

Постановка проблеми

В умовах інтенсивної міжнародної комунікації в особистій, освітній і професійній сферах діяльності сучасної людини, знання іноземної мови і вміння письмово опрацьовувати іншомовні тексти є надзвичайно важливими. Потреби сьогодення диктують необхідність нового підходу до формування писемної компетентності майбутнього фахівця, оскільки для успішної професійної діяльності майбутньому, так само як і діючому спеціалісту, потрібно постійно самовдосконалюватися. Одним із засобів підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців є навчання їх умінню опрацьовувати текст, стисло передавати його зміст, тобто здійснювати його письмову компресію [4].


Аналіз досвіду вітчизняних та іноземних фахівців з даної галузі та наш досвід педагогічної практики показав, що найбільшою складністю для студентів ВНЗ є здійснення таких операцій по компресії тексту, як написання конспекту з виділенням ключових моментів тексту, написання анотації до книги чи наукової роботи, письмове резюмування та реферування прочитаного. Таким чином, можна сказати, що дана проблема пов’язана з формуванням у студентів професійної компетентності, складовою якої є вміння ефективно аналізувати та узагальнювати професійно спрямовану літературу, в тому числі досвід іноземних колег.


Аналіз досліджень

В процесі дослідження нами було проаналізовано різноманітні джерела та публікації, присвячені проблемі формування умінь письмової компресії тексту. Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці: Фролова Н.А., Шкурко Є.В., Безлюдний О.І., Безлюдна В.В., Рябова Н.Н. У роботах вище названих дослідників розглядаються деякі аспекти навчання компресії тексту, а саме анотування: поняття анотації, мета, кліше, які варто використовувати під час написання анотації, структура цього вид компресії тексту, а також визначено орієнтовні етапи навчання.


Постановка мети дослідження

Метою цієї статті є: визначення умінь, необхідних студентам для стислої передачі змісту тексту, та розробка методичних рекомендацій щодо поетапного навчання анотування професійно орієнтованого тексту.


Виклад основного матеріалу

Анотація – це коротка характеристика змісту тексту, метою якої є повідомлення про існування документа певного змісту і характеру [4].


На думку Н. Н. Рябової, анотація є першим ознайомленням із первинним документом, що дозволяє судити про доцільність його більш детального вивчення з метою проникнення в сутність інформації оригіналу [1].


Формування вмінь письмової компресії тексту є важливим та актуальним аспектом при вивченні англійської мови у ВНЗ і потребує від студентів володіннями уміннями, які ми подаємо нижче у вигляді таблиці.


Уміння, необхідні для письмової компресії тексту


Тип компресії Необхідні вміння
Анотація • запис нотаток; • виділення основних думок та складання плану; • лаконічне узагальнення прочитаного чи почутого матеріалу; • уміння послідовно, чітко та стисло виражати свої думки; • використання слів-зв’язок; • написання вступної частини анотації; • синтез та відкидання несуттєвої інформації; • поділ тексту на логічні частини;

• вживання термінології у правильному контексті; • вміння працювати зі спеціалізованою літературою; • узагальнена характеристика однотипних фактів; • забезпечення максимуму інформативності при мінімальному обсязі тексту; • оформлення та редагування.


У ході теоретичного дослідження й пробного навчання ми виокремили чотири основні етапи формування умінь письмової компресії тексту: підготовчий (мотивація до написання анотації, знайомство зі структурою анотації); попередня робота з текстом (аналіз тексту, складання плану); власне компресія тексту та корективний етапи (взаємне оцінювання роботи студентами, коментарі викладача).


На підготовчому етапі доцільно використовувати такі завдання:

1. Завдання на формування мотивації до написання анотації з огляду на наявний досвід та знання студентів:

• What is abstract?

• Have you ever written abstract?

• What is the purpose of these types of writing?

• Do personally you need to write abstract?


2. Завдання, спрямовані на знайомство з видом письмової компресії:

а) з огляду на структуру твору:

• Read the example of an abstract and comment on its structural components. Do you think this abstract is correct? Support your point of view.

• Compare two abstracts given below and say which of them follows the pattern.

• Read the abstract and decide how informative it is. To prove your point of view check whether the author gives the answers to the following questions:

1. What was the purpose of the study?

2. What did the author do, and how?

3. What did the author find?

4. What do his findings mean?


б) завдання на активізацію моделей писемної комунікативної поведінки:

 Read the points below and say which of them concern writing an abstract. Comment on your choice:

 usage of passive voice;

 average length is about 100-250 words;

 additional information, which is not mentioned in an original document;

 usage of key words from the original document;

 paraphrasing;

 mentioning of the original document and its author.

 Read an abstract and comment on the role of underlined words and phrases.


ІІ. Етап попередньої роботи з текстом є основним етапом формування умінь письмової компресії тексту у студентів-магістрантів. Важливою складовою є аналіз тексту, адже правильно зроблений аналіз є запорукою вірного напряму подальшої роботи з текстом.

Вправи на формування вмінь аналізу тексту:

• Read the text and define the main idea (of the whole text, of each paragraph).

• Paraphrase the abstract.

• Read the text an underline topic sentences and key facts.


Наступним кроком є складання плану. На даному етапі викладач перевіряє усвідомлення студентами структури тексту. Студенти складають план, спираючись на виділені раніше тематичні речення.

Завдання на формування умінь складання плану:

• Read the text and divide it into logical parts.

• Make up a plan taking into consideration the previous division of the text.


ІІІ. Етап власне компресії тексту полягає у самостійній роботі студентів над написанням реферату/анотації. Студенти можуть опиратися на складений самостійно план або нотатки.

• Find an article concerning your future profession and write the abstract.

• Write the abstract to one of your term papers.

• Write the essay concerning the present state of higher education in Ukraine. Exchange essays with one of your groupmates and write the abstract of the essay you’ve got.


Останнім етапом у формуванні писемної компетентності учнів є корективнй етап. Ми виділяємо в ньому дві частини: взаємне оцінювання роботи студентами і коментарі викладача.

а) взаємна перевірка робіт студентами:

• Read the abstract of one of your groupmates. Correct the mistakes (if any) and comment on the general structure and mistakes of it.

б) коментарі викладача (мета – вказати на позитивні сторони роботи і помилки, допущені студентами; мотивувати студентів до самовдосконалення):


Комунікативні одиниці для вербального оцінювання роботи студентів викладачем:

• The work was done really well!

• You’ve made a significant progress. This time your work is much better than the previous one.

• Usually I like your works, but this time you didn’t stick to the appropriate style. Now tell us what features it possesses and next time be more attentive.

• Your work is perfect!


Дослідження ефективності розробленої методики проводилось на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка зі студентами-магістрантами Навчально-наукового інституту філології та журналістики в 2014 – 2015 рр. Спочатку студентам було запропоновано написати анотацію до тексту без попередньої підготовки. Після цього було проаналізовано їх роботи і сформовано відповідну методику, спрямовану на формування вмінь письмової компресії тексту. Результати впровадження методики показали, що у студентів підвищився рівень відповідності моделей писемного мовлення комунікативним писемним намірам, рівень самостійності при виконанні писемних завдань, а також студенти навчилися правильно складати та оформлювати анотацію.


Висновок

Проведене дослідження дослідження особливостей формування умінь письмової компресії англомовного тексту у студентів-магістрантів дає підстави зробити такі висновки:

1. Для успішного здійснення компресії тексту важливо виділити суттєво важливі вміння: поділ тексту на логічні частини, передача основної думки без спотворення змісту оригінального тексту, виділення тематичних речень і ключових моментів тексту, формулювання тези, планування, чітке вираження думок, використання зв’язних слів та фраз, інтерпретація автентичних професійно-орієнтованих текстів, оформлення і редагування роботи.

2. Для успішного формування умінь письмової компресії англомовного тексту доцільно дотримуватися чотирьох етапів навчальної роботи і запропонувати студентам методичні рекомендації щодо їх виконання: підготовчий етап; етап попередньої роботи з текстом; етап власне компресії тексту та корекційний етап. Також необхідно розробити завдання, доцільні для кожного з вищевказаних етапів.

3. Власний досвід пробного навчання компресії англомовного тексту за спеціальністю студентів-магістрантів Навчально-наукового інституту філології та журналістики засвідчив, що розроблені нами завдання є ефективними, оскільки нам вдалося не лише сформувати уміння письмової компресії тексту, а й підвищити професійну компетентність студентів.


Список використаних джерел

  1. Рябова Н. Н. Навчання реферуванню та анотуванню іншомовних текстів студентів немовних вузів / Н. Н. Рябова // Культура народов Причерноморья : научный журнал / гл. ред. Ю. А. Катунин. – Симферополь : Изд-во Крымского научного центра Национальной академии наук и Министерства образования и науки Украины ; Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского ; Межвузовский центр “Крым”, 2002. – Т. 37. – С. 373-375.
  2. Сысоев П. В. Рекомендации по подготовке аннотаций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://i-vimi.ru/editions/for_authors/recomend/?SECTION_ID=154.
  3. Фролова Н. А. Обучение реферированию и аннотированию профессиональной литературы на иностранном языке в комплексной подготовке специалиста / Н. А. Фролова, И. В. Алещанова // Современные проблемы науки и образования. – М., 2007. – № 5. – С. 67-72.
  4. http://encyclopediadic.slovaronline.com/%D0%90/%D0%90%D0%9D/2937-ANNOTATSIYA.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама