Заморська І.М. Стан та проблеми підготовки майбутніх ихователів до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Заморська І.М. - магістр спеціальності “Дошкільна освіта” Педагогічного інституту Київського університету ім. Бориса Грінченка.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

   В умовах сучасного суспільства набуває важливості статус творчої особистості, оскільки життя вимагає від людини швидкої адаптації до нових умов, гнучкості мислення та вміння приймати нестандартні рішення у будь яких ситуаціях. Вітчизняна освіта гостро потребує розробки наукових підходів та педагогічних технологій, орієнтованих на стимулювання творчості як найважливішого аспекту життєдіяльності сучасної людини.

   Вдосконалення роботи ДНЗ щодо розвитку творчих здібностей дітей має починатися з цілеспрямованої підготовки вихователів до цього процесу. Адже саме на вихователя покладена відповідальність за формування особистості дошкільника, розкриття його творчих нахилів та здібностей. З цього випливає, що об’єктом пильної уваги педагогічної теорії і практики має стати дієва підготовка майбутнього вихователя до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку як значимого аспекту його професійної діяльності.

   Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. За останні десятиріччя в Україні було проведено багато досліджень, у яких розкриваються загальнотеоретичні проблеми підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ (І.Зязюн, Е.Карпова, Н.Кічук, Н.Кузьміна, А.Ліненко, Л.Міщик, Н.Нагорна, Л.Хомич та інші); становлення і розвиток готовності студентів до певного виду педагогічної діяльності (І.Вужина, Н.Волкова, Т.Жаровцева, С. Литвиненко, Г.Троцко, О.Шпак та інші); формування готовності, спрямованої на особистісне і професійне удосконалення майбутніх педагогів: морально-психологічної готовності (Л.Кондрашова), готовності до професійного саморозвитку ( О.Пєхота), готовності до інноваційної професійної діяльності (І.Богданова, І.Гавриш), готовності до саморегуляції педагогічнї діяльності (В.Чайка) тощо.

   Особливості професійної підготовки фахівців дошкільної освіти вивчалися у дослідженнях А.Богуш, Н. Грами, Н.Ємельянової, Л.Загородньої, Н.Ковальової,Т.Котик, Н.Лисенко, О,Поліщук, Т. Поніманської,Т.Танько, О. Федій та інших. Науковцями визначено теоретико-методологічні засади підготовки фахівців у сучасних умовах, доведено, що сутністю професійно-педагогічної підготовки є система змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогічної діяльності. Аналіз досліджень засвідчує відсутність єдиного підходу щодо тлумачення кола понять, які характеризують процес професійно - педагогiчної підготовки майбутніх вихователів. Так, усталеним є пiдхiд вiдповiдно до якого метою i результатом професiйної пiдготовки у ВНЗ є готовнiсть до педагогічної дiяльностi. Однак, сучасна наука характеризується зростанням інтересу до теоретичного обґрунтування і практичного формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

   Компетентнiсть у системi педагогічної освіти с предметом наукового розгляду багатьох науковцiв: . I. Беха, С. Гончаренка, I. Зимньої, Н. Кузьмiної, А. Маркової, Л. Miтіної, В. Сластьонiної, А. Хуторського та iнших. Питання пiдготовки фахівців дошкiльної освiти на засадах компетентнiсного пiдходу висвiтлюються у працях о. Богiнiч, В. Нестеренко, Т. Танько та iнших.

   Формулювання цiлей статті. Метою даної cтатті є висвiтлення стану та проблем пiдготовки вихователiв до розвитку творчих здiбностей дiтей та рекомендацiї щодо її вдосконалення.

   Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для подальшого розкриття даної проблеми необхідно визначити сутність поняття готовність до професійної педагогічної діяльності. Сучасна педагогічна наука розглядає готовнiсть як комплекс здiбностей (Б. Ананьєв,С. Рубiнштейн), якiсть особистостi (К. Пла -тонов), складне особистісне утворення (Ю. Гiльбух, Л. Кондрашова), синтез властивостей особистостi (В. Крутецький). Найчастiше в педагогiчнiй лiтературi готовнiстъ визначається як стан та якiсть особистостi, що разом забезпечують її успiшний перехiд вiд навчання у вищiй школi до професiйної дiяльностi. Проте, незважаючи на iнтенсифiкацiю дослiджень у галузі пiдготовки освiтянсъких кадрiв, питання формування у майбутнiх вихователiв готовностi до розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв ще не стали предметом спецiального вивчення науковцiв.

   Слiд зауважити, що система пiдготовки майбутнiх вихователiв, що склалася у вищiй педагогiчнiй школi, недостатнъо уваги приділяє формуванню у студентiв професiйних якостей, необхiдних для розвитку творчих здiбностей дошкiлъникiв. Про це свiдчить змiст навчального плану освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «бакалавр»за спецiальнiстю «Дошкiльне виховання». З дисциплiн професiйно-практичного циклу можна виокремити лише кiлъка, у яких згадується про дитячу творчiсть. Серед них: «Дошкiльна педагогіка», «Дитяча психологія», «Теорiя i методика розвитку мовлення дітей дошкiльного віку», «Теорiя i методика музичного виховання дітей дошкiльного віку», «Теорiя i методика образотворчої діяльності», «Художня праця». Аналiз даного документу свiдчить про те, що потрiбно вдосконалювати пiдготовку майбутнiх вихователiв до розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв.

   Одним iз завданъ нашого дослiдження було вивчення пiдготовки до розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв студентiв IV курсів спецiальностi «Дошкiльне виховання». Для цъого в анкету були включенi рiзноманiтнi запитання. Серед них є й такі, що спрямованi на перевiрку теоретичних знань, зокрема, запитання: «Дайте своє тлумачення поняттю «творчi здібності», «Що вам вiдомо про особливостi розвитку творчих здiбностей в дошкiльному вiцi?».

   Поняття «творчi здібності» респонденти трактували як «задатки, якi маютъ творчий потенціал» (71,8%), «потенцiйнi можливостi, що можуть розвиватися» (25,З%), «те, що дитина робить без показу дорослого, спираючись лише на попереднiй власний досвiд та уяву) (З,9%).

   Особливостi розвитку творчих здiбностей окреслили лише 22,5% опитаних, решта не змогли дати вiдповiдi на дане запитання.

   Для розвитку творчих здiбностей вихователь повинен володiти значною кiлькiстю особистiсних та професiйних якостей, якими саме ми вирішили з’ясувати завдяки запитанню: «Якими, на Вашу думку, особистiсними якостями має володiти сучасний вихователъ для успiшного розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв?». Вiдповiдi респондентів розподiлились наступним чином: «креативністю» (81,5%), «базовими якостями» (1З,8%), «цiкавiстю до методичної лiтератур и» (5,7%).

   Наступним кроком дослiдженнi стало з'ясування cyтнocтi процесу організації творчого розвитку дошкiльникiв через запитання: «Якi, на Вашу думку, форми та методи варто використовувати вихователям для розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiлъного віку?». Респонденти дали наступнi відповіді: «нестандартнi форми роботи та iнтерактивнi методи» (68,4%), «проблемнi запитання, пошукова діяльність» (12,7%), 18,9% опитаних не змогли дати вiдповiдь на запитання.

   У ході опитування виявилося, що лише 36,5% респодентів знайомі з методичною літературою з проблеми розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

   Нами виявлено, що у навчальних планах відсутня дисципліна, яка б безпосередньо готувала вихователів до розвитку творчих здiбностей дiтей. Це спонукало нас поставити наступне запитання, «Як у Вашому ВНЗ проводиться пiдготовка майбутніх вихователів до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку?». Відповіді респондентів були такі: «шляхи проблемного навчання та засобом iнтерактивних методiв» (59,4%), «викладачі діляться власним досвідом» (22,5%), «проводять семiнари та практикуми з даної проблеми» (18,1%).

   Як вiдомо, успiшна органiзацiя творчого розвитку дiтей пов'язана не лише з вiдповiдними знаннями, умiннями та навичками вихователя, а й з розвитком його мотивацiйно-вольової сфери. Так, на запитання: «Чи готовi ви до педагогiчної дiяльностi з розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного віку?» респонденти вiдповiли: « не зовсiм, не впевнена» (64,8%), «таю»(19,6%), «нi» (15,6%).

   В останньому запитаннi йдеться про визначення шляхів удосконалення пiдготовки студентiв до розвитку творчих здiбностей дошкiлъникiв: «Ваші пропозицiї щодо вдосконалення пiдготовки майбутніх вихователiв до розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного віку». Вiдповiдi були такими: «введення спецiального практичного курсу для студентів» (74,7%), «бiльше практики з даної проблеми» (16,9%), «чiткiсть планування лекцiй, бiльша кiлькiсть годин на аудиторне навчання» (8,4%).

   Отже, аналiз здобутих вiдповiдей з пропозицiями щодо полiпшення стану пiдготовки майбутнiх вихователiв до розвитку творчих здібностей дітей дозволяє визначити шляхи його удосконалення, зокрема: спрямуваня вихователів та студентів даної спаціальності на вивчення індивідуальних особливостей дiтей; використання нетрадицiйних та варiативних методик i форм виховної роботи з розвитку творчих здібностей з урахуванням задатків кожної дитини; виявлення перешкод в реалiзацiї творчого розвитку у навчально-виховному процесi та доцiльний вибiр ефективних засобiв iх подолання.

   З метою виявлення стану готовностi вихователiв до розвитку творчої особистостi дитини, ми звернулися до досвiду роботи сучасних ДНЗ. Незважаючи на те, що проблема творчого розвитку дошкiльникiв чинних програмах є однiєю з важливих у навчаннi та вихованнi, у бiльшостi випадкiв планом вихователя не передбачається використання у роботi з дітьми педагогiчних технологiй з розвитку творчих здiбностей, у планах роботи вихователя-методиста недостатньо уваги придiлено роботi з пiдготовки вихователiв до розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв. Це свiдчить про епiзодичну та несистематичну роботу щодо творчого розвитку дiтей дошкiльного віку та недостатню пiдготовку вихователiв до цього процесу. Для вивчення рiвня професійної готовностi до розвитку творчих здiбностей було опитано вихователiв, що мають рiзний педагогiчний стаж i рівень освiти.

   З метою виявлення рiвня теоретичних знань в анкету було включено запитання: «Дайте своє тлумачення поняттю «творчi здiбностi», «Що Вам вiдомо про особливостi розвитку творчих здiбностей в дошкiльному вiцi?».

   Респонденти розглядають творчi здiбностi як: «здiбностi, завдяки яким дитина може розвинути в собi обдарованість» (52,4%), «здатнiсть до вирiшення проблем нестандартними пiдходами» (30 %), «потенцiйнi можливостi дитини, якi потрiбно розвивати та вдосконалювати» (11,4%), «специфiчнi психологiчнi особливостi мислення» (6,2%).

   Визначити особливостi розвитку творчих здiбностей в дошкiльному вiцi значна кiлькiсть респондентiв не змогла (61 ,6%), iншi вважають, що творчi здiбностi починають проявлятися лише у старших дошкiльникiв, якщо в попереднiх групах вiдбувалася робота з творчого розвитку (38,4%).

   Дослiдження показало, що у бiлъшостi сформоване уявлення про органiзацiю роботи щодо розвитку творчих здiбностей. Так, на запитання: «Якi форми i методи Ви використовуєте для розвитку творчих здiбностей дiтей?» отриманi вiдповiдi типу «iндивiдуалъна робота» (52,8%), «iгровi методи»(31,4%), «консулътацiя батькiв на тему дитячої творчості» (15,8%).

   Досить легким для респондентiв виявилося запитання: «Чи спрямована Ваша дiяльнiстъ на розвиток творчих здiбностей дiтей?». З'ясувалося, що майже вci вихователi розвивають творчi здiбностi вихованцiв (90%).

   З методичною лiтературою з проблеми розвитку творчих здiбностей знайомi лише 40,1% респондентiв серед вихователiв.

   Важливим для розвитку творчих здiбностей є психолого-педагогічна дiагностика дошкiлъникiв. Для виявлення рiвня готовностi до цього процесу в анкету було включено запитання: «Чи використовуються у Вашому ДНЗ дiагностичнi методики для визначення рiвня розвитку творчих здiбностей дiтей?». На це запитання бiльшiсть вiдповiдей була схвальною (84,6%). Проте не можна залишати поза увагою ,те, що не вci володiють подiбними методиками (15,4%).

   В процесi дослiдження ми намагалися з'ясувати особливостi роботи дошкiльних навчальних закладiв, спрямованi на пiдвищення рівня обiзнаностi вихователiв з проблеми розвитку творчих здiбностей. Для цього в анкету було включено запитання: «Чи проводяться у Вашому ДНЗ заходи для вихователiв, спрямованi на ознайомлення з питанням розвитку творчих здібностей дошкільників?». Значна частина респондентiв дала позитивну вiдповiдь на це запитання (75,8%), але також було вiдмiчено, що тaкi заходи проводяться нерегулярно (24,2%).

   Для з'ясування причин, якi заважають ефективнiй органiзацii творчого розвитку дiтей, в анкету було включено запитання: «Яких знань, yмінь та навичок не вистачає сучасному вихователю для розвитку творчих здiбностей дошкiльникiв?». Серед найтиповiших вiдповiдей були тaкi: «незнання методичноi лiтератури з даної проблеми» (55,1%), «звичка працювати за традиційними методикамп « (31,4%), («нестача терпiння приймати ідеї дітей»(13,5%).

   Останнє питання має велику значущiсть, оскiльки воно окреслює напрями удосконалення пiдготовки вихователiв до розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiкy: «Вашi пропозицii щодо вдосконалення пiдготовки вихователiв до розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiкy». Вiдповiдi респондентiв подiляються на три групи: «розробка методичних посiбникiв та рекомендацiй для вихователів» (62,1%), «проведення ceмiнapiв та тренiнгiв з проблеми розвитку творчих здiбностей» (25,5%), «виробити у вихователiв бажання саморозвиватися та самовдосконалюватися в данiй сферi» (l 2,4%).

   Отже, проаналiзувавши стан та проблеми пiдготовки майбутніх вихователiв до розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiKкy, можемо зробити висновок, що така пiдготовка не вiдповiдає вимогам програм розвитку дошкiльникiв та потребуе подальшого вдосконалення.

   Цiй проблемi потрiбно придiляти бiльше уваги у фахових виданнях, розробити бiльшу кiлькiсть методичних посiбникiв та рекомендацiй.

   Доцiльним буде проведення семiнарiв-практикумiв, тренiнгiв та дiлових ігор серед студентської молодi та вихователiв, присвячених формуванню творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiкy. На нашу думку, для вдосконалення пiдготовки фахiвцiв з даної проблеми, важливим є введення навчального курсу дисципліни «Психолого-педагогічні основи розвитку творчих здiбностей дошкільників» у систему пiдготовки майбутнiх вихователiв.

   Використання iнтерактивних засобiв i методiв навчання та забезпечення оволодiння знаннями щодо особливостей дитячої творчостi в процесi органiзацiT пiдготовки майбутнiх педагогiв закладiв дошкiльноi освiти у вищiй школi, сприятиме формуванню готовностi студентiв до розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiкy, а також забезпечить успiшнiсть переходу вiд навчальної дiялъностi до майбутньої педагогiчної дiяльностi у дошкiльних навчальних закладах.

   Вuсновки. Отже, здійснений аналіз стану проблеми, зроблені нами висновки на підставі анкетування студентів засвідчили відсутність системної роботи, спрямованої на формування у майбутніх вихователів знань, умінь, навичок щодо готовності їх до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Тому icнyє об'єктивна потреба у пiдвищеннi рівня пiдготовки студентiв до подальшої професiйної педагогiчної дiяльностi, спрямованої на розвиток творчих здiбностей дiтей дошкiльного вiкy.

ЛІТЕРАТУРА
  • Балл Г. О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Науково-методичний збірник / Ред. І. А. Зязюна та ін. – К., 1994. – 384 с.
  • Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія/ Г.В.Бєлєнька. – К.:Світич, 2006. – 304с.
  • Гаврик І.В. теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної професійної діяльності: дис.. доктора пед.. наук: 13.00.04/1.В.Гаврик. – Х.,2006. – 475 с.
  • Комісарова С. Робота з обдарованими дітьми/ С. Комісарова//

Психолог. – 2006. – № 25-28. – С.57-58.

  • Кондрашова Л. Реформування педагогічної підготовки студентів// Рідна школа. – 2000. - №9. – С.14-16.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама