Зубіашвілі І.К. Соціально-психологічне забезпечення становлення монетарної культури старшокласників

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 17:50, 15 липня 2019; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент м. Київ, ОRCID ІD 0000-0003- 3642-8159

Зміст

Постановка проблеми

Перетворення, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності України, характеризуються загостренням ідеологічних і соціально-економічних тенденцій розвитку. В умовах становлення ринкової економіки стає очевидним, що зміна ціннісних уявлень стосовно ролі грошей у повсякденному житті окремих індивідів і соціальних груп, є важливим чинником монетарної культури, що формується в процесі економічної соціалізації. Більшість проблем, які стоять перед суспільством, відображаються і на молоді, в зв’язку з цим, сучасна соціально-економічна ситуація акцентує увагу психологів і педагогів на проблемах становлення монетарної культури старшокласників, які в найближчому майбутньому будуть займати активні позиції в суспільстві.

Аспект соціально-психологічного забезпечення процесу становлення монетарної культури юнацтва є недостатньо досліджуваним в науці. Відомо, що в юнацькому віці молоді люди стикаються з особливими проблемами : перехід до дорослого життя, вибір професії, формування ціннісних орієнтацій. Це означає не лише особливу важливість, але й специфіку економічної соціалізації системи освіти, в процесі якої відбувається становлення монетарної культури особистості. Однак особливості та можливості соціалізуючого потенціалу школи досі є недостатньо досліджуваними, необхідної розробки потребує проблема соціально-психологичного забезпечення становлення монетарної культури школярів.

Аналіз останніх досліджень

Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні дослідження в галузі філософії та психології, в яких обгрунтовується положення про діалектичну взаємодію особистості та соціального середовища, формування системи цінностей у процесі соціалізації, соціальної функції освіти (М. Вебер, Ф. Гіддингс, Е. Дюркгейм, А. Маслоу, Т. Парсонс, П. Сорокін та ін.); наукові праці педагогів, філософів, психологів, у яких розкриваються концептуальні підходи до дослідження соціалізації (Г. Андреєва, І. Кон, В. Москаленко, О. Мудрік, Т. Титаренко та ін.); теоретико-методологічні дослідження проблем економічної освіти та виховання (О. Аменд, Ю. Васильєв, Я. Кузьмінов, Б. Райзберг, Н. Побірченко, І. Сасова, Т. Терюкова та ін.) розкривають основи педагогічної діяльності з підвищення рівня економічної підготовки учнів, починаючи зі середньої школи; концепції соціально-психологічної діяльності, тісно пов’язані з практичною, соціальною психологією, психологією праці та обумовлені проникненням психологічної теорії во всі сфери суспільного життя – цей напрям успішно розвивається завдяки дослідженням вітчизняних і зарубіжних авторів (Д. Гандер, М. Дорошенко, Л. Карамушка, Н. Кривоконь, Ю. Машбіць, В. Новіков, В. Панок та ін.), вченими виокремлені певні етапи, функції та рівні соціально-психологічного забезпечення, розроблені його концепції, програми та моделі для різних видів діяльності.

Мета статті

На основі теоретичного дослідження визначити сутність соціально-психологічного забезпечення становлення монетарної культури старшокласників.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження

Становлення монетарної культури особистості відбувається в період навчання в школі в процесі економічної соціалізації. Психолого-виховний процес, який відбувається на етапі юнацтва, має значні відмінності від попердніх етапів, оскільки тут психологи та педагоги мають справу з достатньо розвинутою в соціальному відношенні особистістю. І в зв’язку з цим, деякі дослідники вважають, що співвідношення феноменів виховання та соціалізації слід розглядати як ті, що взаємно доповнюють один одного.

Важливою частиною роботи із забезпечення процесу становлення монетарної культури старшокласників стає створення такого освітнього середовища, яке дає змогу функціонувати школі як особливому соціокультурному центру, де безпосередньо в міжособистісному контакті вчителів, психологів і учнів, крім економічних знань і умінь, передаються світогляд, цінності та настанови.

Соціально-психологічне забезпечення становлення монетарної культури старшокласників передбачає досягнення такої цілі як долучення учнів до економічних знань, значимих для них не лише з точки зору пізнавальної діяльності, але й практичної. Тренінги, кейс-технології, бізнес - ігри наочно доводять необхідність отримання економічних навичок, незалежно від майбутньої професії.

Процес становлення монетарної культури учнів як спосіб досягнення життєвого та професійного успіху в сучасних соціально-економічних умовах не може бути автономним, стихійним процесом. Вирішити проблему відносно цілеспрямованого процесу становлення монетарної культури, ми передбачаємо через спосіб організації соціально-психологічного забезпечення цього процесу в освітньому середовищі школи, який має бути насичений ідеями формування монетарної культури в ході цілісного психолого-педагогічного процесу.

Критерієм розвитку монетарної культури старшокласників, на наш погляд, є ставлення до грошей, найважливішою складовою якого ми вважаємо монетарні настанови, які формуються виходячи з фінансово - економічних знань і практики їх застосування. Раціональне ставлення до грошей, розуміння не лише їх економічних функцій, але й соціально-психологічних, дозволяють приймати обгрунтовані рішення в сфері монетарни відносин і розуміти їх наслідки.

Соціально-психологічне забезпечення розглядається вченими та практиками з двох позицій : як принцип соціально-психологічної діяльності і як його технологія. Крім того, соціально-психологічне забезпечення становлення монетарної культури школярів – це процес, який містить комплекс цілеспрямованих психолого-педагогічних дій, що забезпечують включеність учня в різні події та стимулюють його розвиток.

Мета соціально-психологічного забезпечення – створити умови в соціально-педагогічному середовищі для максимального особистісного та інтелектуального розвитку учня. Об’єктом забезпечення виступає освітній процес, предметом діяльності стає розвиток учня як система його відносин зі світом, з тими, хто оточує, із самим собою.

Висновки

Отже, соціально-психологічне забезпечення процесу становлення монетарної культури школяра ми розуміємо як цілісну, системно організовану діяльність, у процесі якої створюються соціально-психологічні та педагогічні умови для успішного формування монетарної культури, що передбачає засвоєння монетарних цінностей і норм, навичок, ролей і способів монетарної поведінки. Сутність соціально-психологічного забезпечення процесу становлення монетарної культури старшокласників відбувається в освітньо-виховному процесі школи та представляє собою механізм упорядкування соціальних зв’язків і відносин, в які залучені учні.

Соціально-психологічне забезпечення становлення монетарної культури старшокласників у освітньо - виховному процесі школи характеризується такими напрямами психолого-педагогічної діяльності : використання ресурсних можливостей інтерактивних методів навчання (мультимедійних, дискусій, ролевих ігор, кейс-методу, тренінгів, створення проблемних ситуацій та ін.), які забезпечать актуалізацію важливості монетарної культури школярів, підвищення мотивації до вивчення дисциплін економічного циклу та рівня монетарної культури; співробітництво психологів, вчителів і учнів у організації сумісної науково - дослідницької діяльності з проблеми економічної соціалізації сприяє економічному самовизначенню та успішної самореалізації майбутніх фахівців у професійній діяльності; організація економічної соціалізації учнів, що передбачає її діагностику, профілактику та оцінювання результативності для подальшої корекції рівня сформованості монетарної культури особистості. Перпективним напрямом дослідження є здійснення вивчення проблеми соціально-психологічного забезпечення формування монетарної культури студентської молоді.

Список використаних джерел

  1. Анкундинова Е. В. Определение сущности экономической социализации. Вестник ЧГПУ, 2009. №9. С.15-15.
  2. Дембицька Н. М. Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації української молоді (початок). Соціальна психологія. 2008. №2(28). С.49-59.
  3. Ермакова И. В. Социально-психологические факторы экономической социализации старших подростков  : дис…. канд. псих. наук / Чебоксары, 2008. 160 с.
  4. Журавлев А. Л., Дробышева Т. В. Экономическая социализация формирующейся личности . Психологический журнал. 2011. Т.32. №2. С.59-81.
  5. Журавлев А. Л. Экономическая социализация детей и подростков : понимание подходов к исследованию и основные факторы. Вестник психологии образования. 2008. №2 (15). С. 29 -35.
  6. Москаленко В. В. Економічна соціалізація особистості : концептуальна модель. Соціальна психологія. 2006. №3 (7). С. 3-16.
  7. Furnham A. Children’s understanding of the economic world. Australian J. of Education. 1986. 30. N 3. P. 219 - 240.
  8. Furnham A. The perception of poverty among adolescents. J. Of Adolescence. 1982. 5. P. 135 - 142.

http://doi.org/10.33120/SPCOEIProcedings-2019Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама