Музика Олександр Леонідович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: МУЗИКА Олександр Леонідович

МУЗИКА Олександр Леонідович – заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, професор.

Зміст

Освіта

 • У 2001 р. отримав звання доцента.

Досвід роботи

 • Пройшов усі сходинки від асистента до завідувача кафедри психології (2000 р.);
 • У 2001 р. обраний на посади завідувача кафедри соціальної та практичної психології та декана факультету підготовки вчителів початкових класів;

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів О.Л. Музики окреслюється такими галузями психології:

В основі наукових досліджень авторський метод – суб’єктно-ціннісний аналіз. О.Л. Музика є автором низки психологічних методик і програм, які широко використовуються як у навчальному процесі, так і в наукових дослідженнях студентів та аспірантів:

 • Методика моделювання ціннісної свідомості (1997 р.);
 • Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (2004 р.);
 • Методика вивчення динаміки здібностей (2005 р.);
 • Тест ціннісно-мотиваційної готовності до педагогічної (психологічної) професії («ТЦМГ»)(авторське свідоцтво №16638 від 16.05.2006 р.);
 • Методика вивчення творчої спрямованості особистості у дошкільному віці (у співавт. з Н.Ф.Портницькою) (2007 р.).

З 2004 по 2006 р. О.Л. Музика навчався у докторантурі НПУ ім. М.П.Драгоманова. Тема докторської дисертації «Ціннісна регуляція розвитку творчо обдарованої особистості».

Важливою подією у науковій біографії О.Л. Музики стало спільне з академіком АПН України В.О. Моляко керівництво з 2001 р. по 2005 р. держбюджетною темою Фонду фундаментальних досліджень МОН України «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків - 07.07.00092» (наказ МОН №537 від 20.07.2001 р.).

У рамках цього проекту було здійснено низку експериментальних досліджень, які дозволили виробити нові підходи до проблеми розвитку творчо обдарованої особистості, що базуються на суб’єктній активності, рефлексії, ціннісному ставленні особистості до здібностей як до адаптаційного ресурсу у динамічному світі.

Результати цієї роботи опубліковано у колективній монографії Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень: колективна моногр. / Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України / В.О. Моляко (ред.), О.Л. Музика (ред.). – Житомир : Рута, 2006. – 320с.

Авторська Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки», що ґрунтується на положеннях про долання конкуренції за визнання і поцінування досягнень як основних передумов розвитку, лягла в основу регіонального освітнього експерименту, який відповідно до наказу №230 управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від 27.08.2008 р. проводиться у низці гімназій та ліцеїв Житомирщини.

У 2009 р. науковий проект О.Л. Музики та В.О.Моляко «Ціннісна підтримка особистості в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання» переміг у конкурсі МОН України і отримав держбюджетне фінансування.

Як організатор лабораторії інформаційного менеджменту освітніх проектів, яка з 2004 р. забезпечувала участь Житомирського державного університету імені Івана Франка в експерименті МОН України з переходу на кредитно-модульну систему навчання, О.Л. Музика керує розробкою і впровадженням комп’ютерної системи управління навчальним процесом «Універсум», адаптованої до кредитно-модульної системи навчання (авторське свідоцтво №24236 від 22.04.2008 р.).

Автор понад 100 наукових праць. Серед науково-методичних робіт – 3 навчальних посібники з грифом МОН України: «Курсові роботи з психології», «Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності» (у співавт. з Н.Ф. Портницькою), «Самооцінка і розвиток творчих здібностей» (у співавт. з І.С. Загурською).

Нагороди

Знак «Відмінник освіти України» (2003 р.).

Викладає дисципліни

 • Психологія ціннісної свідомості

Основні публікації:

 1. Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навч. посібник /За ред. Музики О.Л..- 3-є вид. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 566 с.
 2. Музика О.Л. Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко. – Т.12. – Вип. 5. – Ч.І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С.49-55.
 3. Музика О.Л. Інвенційно-стратегіальна модель розвитку творчо обдарованої особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006.– №12 (37). – С.130-136.
 4. Музика О.Л. Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О.Моляко. – Т.12. – Вип. 3. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2007.– С.159-164.
 5. Музика О.Л. Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології /Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2001. – С. 63-72.
 6. Музика О.Л. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей / Педагогіка і психологія. – 2008. – №3-4. – С.15-26.
 7. Музика О.Л. Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 209-218.
 8. Музика О.Л. Проектування проблемно-орієнтованих технік ціннісної підтримки розвитку здібностей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – №17 (41). – Частина І. – С.128-135.
 9. Музика О.Л. Психологічні механізми ціннісно-мовленнєвої взаємодії //Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць / За ред. проф. М.В. Левківського. – Київ-Житомир: ЖДПУ, 2002. – С. 101-106.
 10. Музика О.Л. Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. В.О.Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2007. – Т.12, вип. 2. – С.142-148.
 11. Музика О.Л. Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо о обдарованої особистості // Стратегії творчої діяльності: школа В.В.О. Моляко / За заг. ред. В.О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 458-500.
 12. Музика О.Л. Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко. – Т.12. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С.184-192.
 13. Музика О.Л. Традиційно-звичаєві аспекти соціальної регуляції і розвиток творчо обдарованої особистості / Проблеми загальної та педагогічної психології / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.VІІІ, вип.4. – К., 2006. – С. 235-240.
 14. Музика О.Л. Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ; ДС «Міланік», 2007. – Т.10, вип. 1. – С. 42-44.
 15. Музика О.Л. Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості / Наука і освіта. –Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – Одеса, 2007. – №4-5. – С. 118-121.
 16. Музика О.Л. Ціннісна підтримка як теоретична та прикладна проблема // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С.177 – 188.
 17. Музика О.Л., Савиченко О.М. Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 188 – 195.

Тексти публікацій

З повними електронними версіями текстів публікацій Музики Олександра Леонідовича можна познайомитися в Електронній бібліотеці Житомирського державного університетуОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама