Напрям підготовки (спеціальність)"Соціальна робота"

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 21:29, 23 лютого 2018; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Соціальна робота.jpg

Зміст

Поняття

Соціальна робота, згідно визначення Європейської Асоціації Шкіл соціальної роботи, – академічна дисципліна та професійна діяльність, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній єдності, а також наснаженню та незалежності людей, залучає окремих фізичних осіб, групи, та суспільні структури до вирішення проблем осіб, сімей що перебувають в складних життєвих обставинах та покращення якості їх життя та добробуту, на засадах принципів соціальної справедливості, дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги, протидіє факторам соціального виключення та сприяє дотриманню прав людини.

Працевлаштування

Основні напрямки професійної діяльності бакалавра з соціальної роботи:

 • надання соціальної допомоги,
 • здійснення соціального захисту,
 • обслуговування, реабілітації та адаптації різних категорій і груп населення, які цього потребують.

Окрім того, соціальний працівник долучається до:

 • просвітницько-профілактичної та інформаційно-рекламної діяльності, спрямованої на попередження негативних суспільних та особистісних явищ;
 • здійснення представництва інтересів клієнта;
 • профорієнтації тощо.

Соціальний працівник зможе працювати:

 • у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх спеціалізованих формуваннях, а також закладах соціального спрямування, які створюють місцевими органами виконавчої влади;
 • в органах соціального захисту населення;
 • у центрах зайнятості населення;
 • у стаціонарних центрах соціального обслуговування;
 • у територіальних центрах по обслуговуванню одиноких людей похилого віку;
 • у будинках-інтернатах для одиноких людей похилого віку та людей з інвалідністю;
 • у творчих об’єднаннях, громадських організаціях та благодійних фондах;
 • у валеологічних та медико-соціальних установах тощо.

Програмні компетентності

Світоглядна

 • Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції.
 • Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів.
 • Розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду людства та європейських цінностей.
 • Збереження духовних традицій українського народу в європейському культурному просторі.
 • Розуміння переваг здорового способу життя та прийняття їх як власних цінностей.
 • Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.

Громадянська

 • Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України.
 • Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати демократичні технології прийняття рішень.
 • Повага до українського народу, держави України, її символіки, культури, мови.
 • Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською свідомістю.

Комунікативна

 • Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності.
 • Здатність працювати у команді.
 • Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення, основами спілкування іноземними мовами.

Інформаційна

 • Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань.
 • Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності.

Науково-дослідницька

 • Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.
 • Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового спрямування.
 • Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації.
 • Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання.

Самоосвітня

 • Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
 • Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію.
 • Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Деонтологічна

 • Знання та дотримання етичних принципів діяльності як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу на особистість, соціальну групу, соціальну ситуації;
 • повага до гідності кожної людини;
 • вміння бути толерантними та стриманим до різних емоційних проявів клієнтів, за різних обставин зберігати емоційну стабільність.

Організаційна

 • Вміння здійснювати управління власною професійною діяльністю та працювати у команді, визначити, конкретизувати та вибудовувати ієрархію завдань у професійній діяльності;
 • здійснювати стратегічне та тактичне планування;
 • налагоджувати взаємозв’язки організацій і установ державного і недержавного секторів сфери соціального захисту населення, бізнесових структур.

Діагностична

 • Здатність визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку особистості, її потреби, цінності, уподобання, стимулювати активність отримувачів послуг щодо самореалізації і максимального розвитку власних потенційних можливостей;
 • здатність розуміти почуття,проявляти емпатію, співчувати людям;
 • знання сутності та особливостей оцінки потреб особи та сім’ї;
 • володіння процедурою здійснення оцінки потреб особи та сім’ї;
 • здатність до прогнозування результатів роботи з урахуванням найважливіших факторів соціального середовища та життєвих обставин особи або сім’ї, специфіки різних соціальних груп;
 • вміння встановлювати та підтримувати контакт з отримувачем послуг на основі результатів оцінки потреб, організовувати та координувати партнерство й взаємодію з дітьми і дорослими під час проведення оцінки потреб особи та сім’ї.

Технологічна

 • Вміння оптимально використовувати сучасні технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг;
 • на основі результатів оцінки потреб отримувачів послуг, їхнього психологічного самопочуття, стану, інтересів, запитів, особливостей життєдіяльності планувати і визначати мету, завдання, форми, методи, прийоми, ресурси, основні підходи до індивідуальної чи групової роботи;
 • коригувати за необхідністю форми і методи соціального впливу, визначати кінцевий результат, узгоджувати план із отримувачами соціальних послуг;
 • здатність до забезпечення високого рівня культури та відповідальності у використанні та впровадженні технологій соціальної роботи.

Правозахисна

 • Володіння юридичними термінами, необхідними для професійної діяльності;
 • обізнаність щодо призначення соціальних пільг, виплат, компенсацій, особливостей соціально-правового захисту тощо;
 • ефективне використання у професійній діяльності нормативно-правових документів для вирішення відповідних професійних завдань, соціально-правових ситуацій тощо.

Розуміння основ соціальної політики

 • Аналіз основних тенденцій розвитку сучасної соціальної політики, знання нормативної бази, щодо різних цільових груп, шляхів подолання соціальних проблем;
 • здатність визначати державні установи і громадські організації, діяльність яких спрямована на допомогу особистості, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Розуміння економічних основ соціальної роботи

 • Використання знань з фінансового аспекту системи соціального захисту населення, соціального підприємництва як ефективного механізму вирішення соціальних проблем;
 • здатність до використання різних видів економічних механізмів, які застосовуються в соціальній сфері;
 • застосовування знань та стратегій з корпоративної соціальної відповідальності у професійній діяльності.

Обізнаність у різних галузях психології

 • Вміння досліджувати психічні явища у процесі взаємодії людей у великих та малих групах;
 • знання психічних властивостей особистості на різних вікових етапах її розвитку;
 • природи, змісту, видів і форм прояву девіантної поведінки у людей різного віку, статі, професії та етнічно-культурної приналежності;
 • вміння застосовувати адекватні методи діагностики поведінки, яка відхиляється від норми;
 • володіння інструментами оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціального оточення, в якому здійснюється життєдіяльність особистості;
 • володіння знаннями про шляхи та способи передбачення, попередження, подолання суперечностей у взаєминах між окремими людьми, групами, об'єднаннями.

Володіння методикою соціологічного дослідження та методами статистики

 • Оперування основними методами та техніками соціологічних досліджень, методами статистики;
 • розуміння суспільних пріоритетів, соціальних процесів та суспільних відносин;
 • здатність до проектування соціологічних досліджень, аналізу та інтерпретації їх результатів, використання у практичній діяльності.

Здатність до створення здоров’язберігаючого простору

 • Вміння самодіагностики, саморегуляції з метою попередження професійного перевантаження та синдрому професійного вигоряння;
 • здатність витримувати емоційне навантаження в складних ситуаціях професійної діяльності;
 • забезпечення професійної саморегуляції та здоров’язбереження.

Вміння планувати та здійснювати професійний саморозвиток та вдосконалення

 • Здатність навчатися протягом життя, підвищувати професійну компетентність, планувати і здійснювати професійний саморозвиток, самопізнання, самовизначення, самоорганізацію;
 • планувати програму професійного самовдосконалення.

Програмні результати навчання

 • Знання теоретичних основ соціальної роботи, соціальної політики, системи соціального захисту населення, соціального підприємництва та інших механізмів вирішення соціальних проблем.
 • Знання та здатність дотримуватися етичних принципів соціальної роботи.
 • Здатність визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку особистості, її потреби, цінності тощо.
 • Знання сутності та особливостей оцінки потреб особи та сім’ї; володіння процедурою здійснення оцінки потреб особи та сім’ї.
 • Вміння оптимально використовувати сучасні технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг.
 • Здатність розробляти та впроваджувати різні категорії тренінгових програм для різних груп отримувачів послуг у залежності від їх потреб.
 • Здатність використовувати основні методи та техніки соціологічних досліджень, методами статистики; розуміння суспільних пріоритетів, соціальних процесів та суспільних відносин; здатність до проектування соціологічних досліджень, аналізу та інтерпретації їх результатів, використання у практичній діяльності.
 • Обізнаність у різних галузях психології:знання психічних властивостей особистості на різних вікових етапах її розвитку; природи, змісту, видів і форм прояву девіантної поведінки у людей різного віку, статі, професії та етнічно-культурної приналежності; вміння досліджувати психічні явища; володіння інструментами оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.
 • Здатність до забезпечення професійної саморегуляції та здоров’язбереження.

Бакалавр з соціальної роботи має академічне право продовжити навчання за спеціальністю „Соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

Підготовка соціальних працівників

У Києві підготовку фахівців за спеціальністю „Соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "магістр" (денна і заочна форма навчання) здійснюють у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського в Навчально-науковому гуманітарному інституті (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33).

З Правилами прийому - 2018 до Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та іншою важливою інформацією про навчання можна познайомитися на сторінці Таврійського національного університету імені В.І. ВернадськогоОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама