Панасюк Д.С. Застосування МАС у процесі формування іншомовленнєвих лексичних навичок дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Панасюк Діана Степанівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтовано ефективність застосування методу асоціативних символів (МАС) у навчанні іншомовленнєвих лексичних навичок дітей дошкільного віку. Запропоновано вправи, які можуть бути використані на уроках англійської мови в дошкільному навчальному закладі.

Ключові слова: метод асоціативних символів (МАС), формування іншомовленнєвих лексичних навичок, діти дошкільного віку, урок англійської мови.


В статье обоснована эффективность применения метода ассоциативных символов (МАС) в обучении иноязычных навыков детей дошкольного возраста. Предложены упражнения, которые могут быть использованы на уроках английского языка в детском саду.

Ключевые слова: метод ассоциативных символов (МАС), формирование иноязычных лексических навыков, дети дошкольного возраста, урок английского языка.


The article considers the effectiveness of the method of associative character (MAC) usage in foreign languages vocabulary skills learning by preschool children. It is suggested exercises which can be used in the English lessons in preschool establishment.

Key words: method of associative character (MAC), foreign languages vocabulary skills formation, pre-school children, English lesson.


Зміст

Постановка проблеми

Іноземна мова (ІМ) дає можливість пізнати культури країн, знайомитися не тільки з літературою або історією, але й з її традиціями. Таким чином, оволодіння ІМ стає засобом, що сприяє розвитку їх розумової активності. Вивчення ІМ в дошкільному віці має свої переваги. Цей період є сенситивною порою розвитку особистості і часом, коли формується більшість ментальних здібностей, відбувається стрімкий психічний та фізичний розвиток [5].


У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка є третьою складовою нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов’язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні, зазначається: «…вивчення ІМ не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для вивчення нею в майбутньому інших мов, спрощує їй життя в багатонаціональній державі та світі, сприяє соціалізації дошкільника, формуванню його особистісної культури та розвиває психічні процеси» [1, с. 365].


Одним із головних завдань у процесі навчання ІМ в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) є робота з лексичними одиницями. Формування дитячого словника — це складний, тривалий процес накопичення слів їх засвоєння й вміння використовувати ці знання у конкретних умовах спілкування. Під час роботи над словом дошкільники засвоюють його лексичне та граматичне значення. Мовленнєвий апарат дітей дошкільного віку виділяється особливою гнучкістю, саме тому діти легко засвоюють та наслідують звуки й звукосполучення не лише рідної мови, а й іноземної. Дошкільний вік є сприятливим для формування іншомовленнєвих лексичних навичок, що зумовлює потребу пошуку ефективних методів, прийомів навчання та актуальність представленого дослідження.


Аналіз досліджень

Особливості вивчення ІМ дошкільниками були розглянуті багатьма дослідниками. Відтак, доцільність вивчення іноземної мови у ДНЗ представлена у працях таких вчених, як Н.В.Агурова, С.І.Гвоздецька, О.С. Ханова та інших.


Застосування МАС у навчанні іноземної мови в ДНЗ було досліджено С.В.Гунько. Також цю методику розглядали Л.Є.Гусак, О.І.Єфіменко та Н.Р.Стадник. Вони вважали, що на відміну від традиційних форм навчання, МАС орієнтує на цілісний особистісно-орієнтований та творчий підхід до дошкільника. Головне – ця технологія відповідає психо-фізичним особливостям дошкільного віку й позитивно впливає на фізичний і психічний стан дитини, сприяє формуванню й зміцненню здоров’я.


Постановка мети дослідження

Проведений аналіз науково-педагогічної літератури переконує, що застосування МАС у процесі формування іншомовленнєвих лексичних навичок досліджено недостатньо.


Метою статті є дослідити застосування МАС у процесі формування іншомовленнєвих лексичних навичок дітей дошкільного віку та запропонувати вправи, які можуть бути використані на заняттях з англійської мови у ДНЗ.


Виклад основного матеріалу

Метод асоціативних символів (МАС) – мова рухів, жестів, міміки, мова нашого тіла, кодова мова уявлень і асоціацій [3]. МАС у навчанні іноземної мови в ДНЗ – це насамперед ігровий метод. Ефективність МАС полягає в тому, що відповідно до психічних особливостей дошкільника гра є провідним видом діяльності, а також цікавішим, більш творчим ніж інші традиційні форми навчання. У процесі гри на уроках ІМ у дітей дошкільного віку виробляються навички зосередження, розвивається увага, самостійне мислення й дисципліна.


У процесі навчання іноземної мови в ДНЗ однією з основних проблем є засвоєння та збереження в пам’яті лексичного матеріалу [4]. Тому вважається, що роботу слід розпочинати із семантизації, тобто розкриття значення нових лексичних одиниць. Від цілеспрямованості та ефективності цього етапу залежить вся подальша робота над лексикою. Отже, педагог має обрати найефективніший спосіб презентації нових слів відповідно до вікових особливостей дітей.


Незаперечним фактом є те, що на вихідному етапі метод перекладу не лише не дає бажаних результатів, а й може нашкодити. Використання ілюстративного унаочнення у вигляді таблиць, малюнків, карток тощо дає хороший результат, адже у дітей добре розвинута зорова пам'ять. Звісно, скористатись предметним унаочненням (іграшки, реальні предмети, макети) - ще краще, оскільки дитина може доторкнутися до них, узяти в руки, виконати будь-які інші дії чи погратися з ними.


Проте не всі предмети, іграшки можна принести на заняття, «обіграти» їх. До того ж це займає багато часу. А з кожним уроком обсяг навчального матеріалу збільшується. Тому, для того, щоб вчитель встигнув систематично повторювати обсяг мовного матеріалу слід працювати з уявними об'єктами, предметами, явищами, тобто з образами, показ яких супроводжується мімікою, рухами, жестами. У цьому питанні погоджуємось з С. Гунько, яка вважає: «Дитина засвоює слова рідної мови в природному середовищі, спираючись на елементарні зорово-слухові образи, це проектує процес успішного запам'ятовування нею іншомовної лексики. Це і лежить в основі методу, який було названо Методом Асоціативних Символів (МАС), засвоєння через імітацію, максимально наближену до реальності» [4].


Однією з особливостей методики МАС є поступове ускладнення асоціацій, які реалізуються в жестах, міміці тощо. Однією з тем у вивченні англійської мови в ДНЗ є «Wild Animals». Ми пропонуємо декілька вправ із застосуванням МАС на уроці англійської мови в ДНЗ [2].


Першою вправою цілком може бути ознайомлення зі світом екзотичних тварин. Вчитель показує дошкільникам картинки і називає тварин: 1) вчитель прикладає руки до вух і розтягує їх, цим самим зображує мавпу; 2) утворюючи руками уявне коло, вчитель показує папугу; 3) рукою проводить від свого носа уявного хобота – слон; 4) дві руки згинає в кулак і прикладає один до одного, зображуючи верблюда; 5) витягує над головою руку – жираф; 6) пальцями руки проводить біля грудей, показуючи зебру; 7) дві руки наводить трішки вище голови і на пів згинає пальці – тигр; 9) відводить руку вверх, імітуючи плавні хвилясті рухи зображує змію; 10) дві руки простягає прямо та робить кут, цим він показує крокодила.


Діти ознайомлюються і намагаються повторити. Наступним кроком має бути засвоєння нових слів із застосуванням міміки та жестів. Ми можемо запропонувати такі:


26 Panasiuk.jpg


Такі жести дають змогу дітям легше запам’ятати слова, оскільки заняття проходить в ігровій формі. Відповідно третьою вправою має бути повторення та вміння застосовувати вивчені слова. Пропонуємо провести гру: «Вгадай тварину», в якій роль ведучого спочатку бере вчитель. Вона показує жестами тварину, а діти відгадують. Потім роль ведучого на себе можуть брати й діти.


Висновок

Отже, потреба залучення дітей до вивчення ІМ вже у дошкільному віці, який є сенситивною порою розвитку особистості і часом, коли відбувається стрімкий фізичний та психічний розвиток є очевидною. МАС у процесі вивчення іншомовної лексики є ефективною, оскільки гра є провідним видом діяльності дошкільників, що в свою чергу зумовлює потребу у використанні ігрових прийомів та надає можливість досягнути поставленої дидактичної мети в навчально-мовленнєвій діяльності, а саме оволодінні новою іншомовною лексикою. Так, МАС може бути основою навчання, основою відбору й організації мовного матеріалу, а також способом тренування дітей у лексичній грамотності.


Список використаних джерел

  1. Богуш А. М. Базовий компонент дошкільної освіти України / А. М. Богуш. – Україна: Видавництво, 2012. – 283 с.
  2. Гунько С. В. Метод асоціативних символів – сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі / С. В. Гунько., 2010. – 319 с. – (Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.; № 8).
  3. Науковий вісник. Метод асоціативних символів - сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://innovatelogic.com/naukoviy-visnuk-statta.html.
  4. Новий підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі. [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://innovatelogic.com/pochatk_etap_pochatk_school.html.
  5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. – Київ, 2013. – 464 с. – (підручник).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама