Петлюк Д.В. Форми контролю рівнів іншомовних знань учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:22, 15 березня 2014; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Петлюк Діана Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття визначає форми контролю рівнів іншомовних знань учнів; функції контролю у навчанні іноземної мови, притаманні йому якості, види, об’єкти, а також засоби проведення та критерії оцінки контролю.

Ключові слова: початкова школа, форми оцінювання, іншомовні знання, навчально-виховний процес, контроль.


Статья определяет формы контроля уровней иностранных знаний учащихся; функции, качества, виды, объекты, а также средства проведения и критерии оценки контроля.

Ключевые слова: начальная школа, формы оценивания, иноязычные знания, учебно-воспитательный процесс, контроль.


The article defines the forms of assessment of students' foreign knowledge levels, functions, qualities, types, objects, and tools for carrying control and evaluation criteria.

Key words: рrimary school, forms of assessment, knowledge of foreign language, educational process control.


Зміст

Постановка проблеми

Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне одержання вчителем об'єктивної інформації про хід учбово-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію вчитель одержує в процесі контролю учбово-пізнавальної діяльності учнів.


Контроль означає виявлення, установлення й оцінювання знань учнів, тобто визначення обсягу, рівня і якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, пробілів у знаннях, навичках й уміннях в окремих учнів й у всього класу для внесення необхідних коректив у процес навчання, для вдосконалювання його змісту, методів, засобів і форм організації.


Основне завдання контролю – виявлення рівня правильності, обсягу, глибини й дійсності засвоєних учнями знань, одержання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності й активності учнів у навчальному процесі, визначення ефективності методів, форм і способів їхнього навчання. Виконуючи функцію керівництва учбово-пізнавальною діяльністю учнів, контроль не завжди супроводжується виставлянням оцінок. Він може виступати як спосіб підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу, виявлення готовності учнів до засвоєння знань, навичок й умінь, їхньому узагальненню й систематизації. Контроль має важливе освітнє й розвиваюче значення. Перевірка знань є форма педагогічного контролю над навчальною діяльністю учнів.


Тому контроль є важливою й необхідною складовою частиною навчання і припускає систематичне спостереження вчителя за ходом навчання на всіх етапах навчального процесу.


Аналіз досліджень

Аналіз літератури виявив, що формам контролю рівнів іншомовних знань учнів присвячена велика кількість як вітчизняних так і зарубіжних досліджень. Так про контроль над засвоєнням навчального матеріалу працювали Н. Бобков, Л. Денисова, М. Касьяненко та інші. Над працями з перевірки і оцінки знань і вмінь учнів працювали Д. Армутлицька, Д. Горбатов, О. Кобардін та інші. Також форми контролю рівнів іншомовних знань учнів початкової школи розглядали І. Зязюн, Н. Волкова, О. Котенко, Н. Кузьміна та інші.


Але питання форм контролю іншомовних знань учнів початкової школи недостатньо вивчені та удосконаленні і знаходяться на стадії всебічного дослідження.


Постановка мети дослідження

Удосконалювання системи педагогічного контролю можна проводити у двох основних напрямках. Перше – це вдосконалювання традиційних форм і методів за рахунок їхнього критичного осмислення. Організація ефективної системи педагогічного контролю припускає обов'язковий перехід до процедури педагогічних вимірів з використанням різних методів обґрунтування педагогічних оцінок, що виносять. При цьому оцінка виступає як характеристика деякої абстрактної величини (знання предмета, суспільна активність, властивості особистості учня). Другий напрямок передбачає використання технічних засобів у сполученні з тестовою методикою.


Отже, метою статті є дослідження, аналіз та систематизація форм контролю рівнів іншомовних знань учнів початкової школи ; функцій контролю у навчанні ІМ, притаманні йому якості, види, об’єкти, а також засоби проведення та критерії оцінки контролю.


Виклад основного матеріалу

Для підвищення якості навчання педагогові необхідно вміти грамотно й до місця вибирати й застосовувати існуючі форми й методи педагогічного контролю, чітко визначати його мету й функції. Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю передусім є визначення та оцінювання рівня їх сформованості. Об’єктами контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння якими дозволяє учню здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Отже, об’єктами контролю є слухо-вимовні, лексичні, граматичні навички (мовна компетенція) та вміння здійснювати мовленнєву діяльність в говорінні, аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням соціокультурних особливостей цих видів мовленнєвої діяльності (комунікативна компетенція).


Як складник системи навчання, контроль має свої функції, види, форми, засоби. Успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу навчання.


Виділяють такі функції контролю у навчанні ІМ: • зворотного зв’язку; • оціночна; • навчальна; • розвиваюча; • коригуюча; • стимулююча; • попереджуюча.


Для того щоб ці функції успішно реалізувались у практиці навчання, контролю мають бути притаманні такі якості як: • цілеспрямованість; • репрезен¬тативність; • об'єктивність; • систематичність.


У теорії й практиці у середині шкільного навчання найбільше поширення одержали наступні форми й методи педагогічного контролю:


Систематичність контролю реалізується в таких його видах: а) поточний контроль, який здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу. Наприклад, завдання до вправи на впізнавання може бути сформульовано так: - підніміть руку/сигнальну картку або плесніть у долоні,коли почуєте звук […], довгу/коротку голосну,слово,на яке падає наголос тощо; - порахуйте, скільки разів у реченні/римівці /вірші трапиться звук […], довга/коротка голосна слово під наголосом тощо;


б) рубіжний контроль, який проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, в кінці чверті, року. Наприклад, вправи спрямовані на контроль розвитку фонематичного слуху учнів, зокрема, вправа на ідентифікацію звука; учні мають прослухати та ідентифікувати звуки: - послухайте слова із звуками […] і […]. Кожного разу піднімайте картку з відповідним значком або червону картку для звука […], зелену - для звука […];


в) підсумковий контроль, який реалізується після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови. Наприклад, можна використати групи вправ на впізнавання і порівняння орфограм: - спишіть слова, згрупувавши їх по орфограмах: Plate, spoon, lake, mistake ,look, cake, cool.


Кожний з видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його виду та чи інша функція має особливе значення і виступає домінуючою.


За формою організації контроль може бути індивідуальним (коли вчитель контролює кожного учня безпосередньо). Наприклад, прочитай слова по буквах і підрахуй, скільки в слові букв і звуків: ball, child, pioneer, yesterday; фронталь¬ним/груповим (коли вчитель контролює групу учнів). Найчастіше такий контроль проводять у вигляді тестів, але для окремих класів (1-4) варіюються кількість варіантів відповідей, тобто, для 1-2 класу достатньо два – три варіанта відповіді, а для 4 класу можна і більше,також ставлять “ + “ і “ - “.


Наприклад: Інструкція. Вибери слово, що відповідає змісту речення. Обведи кружечком літеру обраного варіанта відповіді. Вербальна ситуація. Alice often ______ animated cartoons on TV. Варіанти відповіді: A. is watching B. watch C. watches D. watched


За характером оформлення відповіді контроль може бути усним (бесіда, розповідь учня, читання тексту) або письмовим (самостійна і контрольна роботи, твір, переказ, диктант, графічне завдання,тест); за використанням рідної мови - одномовним або двомовним.


Розрізняють також контроль з боку вчителя і контроль з боку учня. Контроль з боку вчителя здійснюється під час проведення уроку і передбачає передусім корекцію помилок учня. Постійно на уроці вчитель контролює рівень сформованості відповідних навичок та вмінь, і є відповідно контроль при говорінні, аудіюванні, читанні та письмі. Для кожного виду контролю характерні свої види вправ. Можуть бути представлені такі приклади: Спишіть слова, згрупувавши їх по орфограмах; допишіть слова – рими; розташуйте правильно літери в словах; використовуючи склади слів зі змійки, складіть якомога більше слів і т.д.


Якщо відбувається контроль письма, можна використати таку вправу: - Відгадайте та допишіть слова за першою і останньою буквами (можна з опорою на малюнки). B_s , l_r , c_d.


Отже, вчитель може використовувати різні способи контролю в залежності від того, яку навичку він формує та контролює.


Контроль з боку учня може реалізуватись у формі взаємоконтролю, самоконтролю і самокорекції. Взаємоконтроль може бути організований, наприклад, під час роботи в парах з індивідуальними картками, підстановчими таблицями тощо, досвід з метою подальшого самостійного виправлення зробленої ним самим помилки, яка, в певній мірі, була самостійно коли один учень перевіряє за допомогою ключа виконання контрольного завдання іншим учнем.


Наприклад, вчитель диктує слова з певної пройденої теми, учні записують їх у своїх зошитах, потім вони обмінюються зошитами і перевіряють слова один одного. Потім вчитель записує правильні варіанти на дошці.


Само¬контроль - це розумове вміння, яке забезпечує навчальну дію порівняння резуль¬татів власного виконання навчального завдання (програми) зі змістом і зов¬нішнім оформленням відповідного (заданого) іншомовного матеріалу. Порів¬няння здійснюється учнем з опорою на навчальний матеріал і власне усвідомлення.


Наприклад, учень записує слова вивчені ним з певної теми (тварини, подорож, у магазині та ін.), таким чином, він перевіряє, скільки слів засвоєно і чи правильно вони написані. Або учень має табличку, що складається з двох стовпчиків слів: один з них написаний українською, а інший – англійською. Учень закриває один стовпчик рікою і намагається самостійно пригадати переклад, а потім навпаки.


Природньо, що при здійсненні самоконтролю відбувається самокорекція, яка логічно завершує увесь цикл іншомовної діяльності. Під самокорекцією розуміють інтелектуальне вміння, котре забезпечує безпосереднє виправлення самим учнем усвідомленої помилки з метою підвищення рівня реалізації навчально-контрольної діяльності в цілому.


Засобами проведення контролю виступають спеціально підготовлені контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався учнями. Необхідна умова в підготовці таких завдань - інструкція повинна спонукати учнів до реалізації саме тих мовленнєвих навичок і вмінь, які підлягають контролю, а мовний і мовленнєвий матеріал контрольних завдань має охоплювати увесь той матеріал, засвоєння якого перевіряється.


Якісні та кількісні показники володіння учнями іншомовним спілкуванням в різних видах мовленнєвої діяльності служать критеріями оцінки їх відповідей, отриманих під час проведення контролю.


Висновок

Отже, контроль є важливою складовою системи навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку і є органічно інтегрованим у цю систему, без нього неможливо забезпечити ефективність навчання. Методично правильно організований контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення, мовлення учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню. Контроль набутих знань, сформованих навичок та вмінь учнів сприяє демократизації навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації навчання. Розробка проблеми оцінки особистісних досягнень учнів вимагає серйозних теоретичних і прикладних досліджень, ретельного планування й координації дій всіх учасників освітнього процесу.


Список використаних джерел

  1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
  2. Денисова Л. Г., Симкин В. Н. Об итоговом контроле обученности иностранным языкам / Л. Г. Денисова,В. Н. Симкин // Иностранный язык в школе.–№ 2.– 1995. –С.15–20.
  3. Стрюков Т. А. Стандартизация уровня подготовки и оценивания знаний учащихся/Т.А.Стрюков // Педагогика. – № 6, 1995.– С.12-18.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама