Тітова О.В. Самостійна робота з англійської мови учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Тітова Олена Вікторівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрита сутність поняття «самостійна робота», досліджена специфіка організації та проведення самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи.

Ключові слова: самостійна робота, рівні самостійної роботи, початкова школа, молодші школярі, урок англійської мови


В статье раскрыта сущность понятия «самостоятельная работа», рассмотрена специфика организации и проведения самостоятельной работы по иностранному языку в начальной школе.

Ключевые слова: самостоятельная работа, уровни самостоятельной работы, начальная школа, младшие школьники, урок английского языка.


The essence of the concept of "self-study work" is investigated in the article. The article deals with the specificity of the organization and conduct self-study work. The process of foreign language studying in the primary school is observed.

Key words: self-study work, the level of independent work, elementary school, primary school, English lesson.


Зміст

Постановка проблеми

В сучасних умовах реформування освітньої системи в Україні значне місце належить пошуку ефективних методів і засобів навчання, розробці методичних систем, технологій викладання, підвищенню дієвості навчання загалом, розвитку у школярів самостійності, що виявляється в їхній здатності до самоорганізації, самовиховання та самоосвіти, зокрема.


Самоосвіта в свою чергу, є одним з найскладніших видів систематичної пізнавальної діяльності, під час якої людина сама ставить перед собою пізнавальну мету й завдання, визначає шляхи досягнення мети, контролює хід самостійної роботи з одержання знань, а також сама оцінює і вдосконалює їхні результати. Бажання особистості здійснювати самоосвітню діяльність залежить значною мірою від усвідомлення нею факту необхідності отримання знань шляхом самоосвіти та можливістю їхнього застосування для розширення діапазону своєї діяльності.


Практична мета навчання англійської мови у сучасній школі полягає в тому, щоб формувати й розвивати вміння і навички усного мовлення, навчати читати не тільки адаптовану, але й оригінальну літературу, розуміти носіїв англійської мови. Для кращого засвоєння знань та оволодіння певними вміннями й навичками у процесі вивчення англійської мови необхідно активізувати пізнавальну й розумову діяльність учнів. Одним із важливих засобів такої активізації є правильно організована самостійна робота як на уроках англійської мови, так і в позаурочний час. Методично правильна організована самостійна робота на уроках англійської мови сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розширює їхній полікультурний світогляд, розвиває мислення [1, 49].


На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов науковці, методисти, практикуючі вчителі, активно вирішують питання побудови системи самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи на основі синтезу новітніх педагогічних технологій і найефективніших методів навчання конкретної іноземної мови. Важливого значення набуває впровадження якісно нових видів, форм і методів організації самостійної роботи на уроках, зокрема, англійської мови, орієнтованих на творчу діяльність учнів початкової школи.


Самостійна робота як метод навчання передбачає формування важливих загально навчальних умінь (аналізувати, планувати, порівнювати, контролювати), певних рефлексивних якостей, що у кінцевому рахунку забезпечує розвиток самостійності як якості особистості, формує суб’єкта навчальної діяльності [5, 65].


Самостійна робота з англійської мови є не що інше, як реалізація дидактичного принципу свідомості у навчанні школярів англійської мови. Тільки спеціально організоване цілеспрямоване навчання молодших школярів, мовленнєво - мисленнєвої та іншомовної комунікативної діяльності, яке спирається на самостійну навчальну роботу учнів, може оптимізувати процес оволодіння англійською мовою.


Варто зазначити, що на думку багатьох науковців [1, 2, 3, 4] самостійна робота з англійської мови є ефективним засобом перевірки знань учнів молодших класів. Однак, на наш погляд, ця проблема потребує більш детального розгляду, оскільки самостійна робота – це фундамент формування людини як самостійної особистості.


Аналіз досліджень

Проблема розвитку активності й самостійності учнів англійської мови не є новим завданням для дидактики. Погляд науковців на значення самостійної роботи змінюється із плином часу. Її значущість у навчанні знайшла своє відображення у класичній педагогічній спадщині А. Дістервега, Я. А. Коменського, Й. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського та інших.


У психолого - педагогічній літературі переконливо доведено, що правильно організована самостійна робота учнів на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації навчально - пізнавальної діяльності (П. Я. Голант, М. А. Данилов, Н. Г. Дайрі, Б. П. Єсипов, Р. Г. Лемберг, І. І. Малкін, Р. М. Мікельсон, І. П. Огородніков, Т. С. Панфілов, М. Н. Скаткін, Р. Б. Срода, А. В. Усова та ін.). Різні аспекти цієї проблеми висвітлені в ряді дисертацій (Л. П. Аристова, І. М. Варава, И. В. Дорно, В. І. Каленик, М. К. Ковалевська, В. Я. Кривошеєв, Н. Н. Нікольська, Л. М. Піменова, Г. І. Полещук, М. В. Пархунова, К. Д. Соколова та ін.).


Сьогодні проблема організації самостійної роботи учнів привертає до себе увагу педагогів, психологів та методистів. Загально дидактичні, психологічні й методичні аспекти планування та організації самостійної роботи учнів розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних науковці, зокрема, С. Архангельського, Ю. Бабанського, Т. Балицької, І. Бендер, В. Буряк, Л. Вяткина, М. Гарунова, В. Графа, О. Данилова, Б. Єсипова, І. Ільясова, В. Козакова, М. Князян, В. Луценко, І. Малкіна, П. Підкасистого, О. Савченко, М. Скаткина, М. Солдатенко, В. Ужик, А. Усової, І. Хом’юк, Т. Шамової, Н. Шишкіної, В. Якуніната інших. Чимало досліджень цієї проблеми проведено і в галузі методики навчання іноземних мов ( Г. Б. Бурденюк, С. Г. Заскалєта, Л. І. Іванова, Н.Ф. Коряковцева, Н. З. Магазова, Л. В. Онучак, Ф. М. Рабінович, Г. В. Рогова, І. Т. Качан, Л. А. Грачова, Н. Б. Фадєєва, І. А. Зимня, Л. П. Малишевська, О.В. Котенко, В. Г. Редько та ін.).


Постановка мети дослідження

Аналіз психолого - педагогічних джерел виявив, що проблема використання самостійної роботи на уроках англійської мови в різних навчальних закладах була предметом розгляду дослідників, проте аспекти використання самостійної роботи з англійської мови саме в початковій школі, розвитку умінь або творення такої діяльності потребують більш детального опрацювання.


Метою статті є визначення специфіки організації та проведення самостійної роботи з англійської мови в учнів початкової школи з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку цієї вікової категорії.


Виклад основного матеріалу

Як зазначено Жаровою Л. В., самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність виявляє якість процесу пізнання, риси особистості учня і форму організації навчання [2, 27].


Самостійна робота учнів – діяльність учнів, спрямована на оволодіння навчальним матеріалом або його застосування, що відбувається без участі вчителя [9, 363].


Під самостійною роботою з англійської мови слід розуміти таку форму організації навчальної і мовної діяльності учнів, при якій під керівництвом учителя і за його завданням на уроці англійської мови учні самостійно здійснюють його послідовний цикл навчальних дій, спрямованих на оволодіння відповідним матеріалом або формування іншомовних навичок і умінь. Це готує учнів до організованої вчителем навчально - комунікативної діяльності, у процесі якої змінюється структура їх психічної діяльності і реалізується мета навчання англійської мови учнів відповідного віку [7, 20]. Також під самостійною роботою з англійської мови розуміють різні види індивідуальної та колективної діяльності учнів, яку вони здійснюють на класних та позакласних заняттях або вдома за завданнями без безпосередньої участі вчителя [12].


Самостійна робота визначається методистами по-різному: як засіб навчання (Ю. Б. Зотов), прийом навчання (О. Ф. Соловова), спосіб навчання (І.Е. Унт), форма організації діяльності учнів (Б. П. Єсипов), що відображається на підходах до формування навичок та прийомів її характеристики та здійснення [10, 27]. В останніх методичних дослідженнях самостійна робота з англійської мови розуміється як цілісна система дій вчителя та учнів, яка має наступні ознаки:

 1. наявність проблемної пізнавально - розмовної задачі;
 2. організація та керування самостійною роботою з боку вчителя;
 3. активність учнів при виконанні завдань;
 4. самостійність учнів (відтворювальна, творча, перебудовуюча);
 5. творчість учнів, ступінь якої визначається етапом навчання, рівнем навченості учнів, характером вирішуваної задачі. При цьому головною умовою прояву самостійності школярів в навчально - виховному процесі є органічний динамічний зв’язок діяльності вчителя та учнів, в якому акцент постійно зсувається з активної діяльності вчителя на активну діяльність учнів [11].


І. А. Зимня вважає, що самостійна робота з іноземної мови є наслідком правильно організованої навчальної діяльності учнів на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення та продовження у вільний час [3].


Організація самостійної роботи на уроці англійської мови у початковій школі вимагає від вчителя ретельної підготовки. Адже при організації самостійної роботи на уроках англійської мови вчитель повинен враховувати особливості розвитку молодших школярів, а саме: відсутність мовленнєвого досвіду, конкретно - образне мислення, асоціативну пам’ять, мимовільну увагу, потребу індивідуальної уваги та заохочення, емоційну вразливість та уміння організовувати навчання. Якщо при цьому вчитель ставить задачу формування навичок самостійної роботи учнів, то йому, як правило, потрібно продумати і визначити: -мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба звернути увагу; -спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких неможливе успішне виконання самостійної роботи [6, 87].


Пропонуємо розглянути основні вимоги до організації самостійної діяльності учнів на уроці англійської мови в початковій школі. По-перше, будь - яка самостійна робота повинна мати конкретну мету, а кожен учень знати порядок і прийоми виконання роботи. По-друге, самостійна робота повинна відповідати навчальним можливостям учнів, а ступінь складності має задовольняти принцип поступового переходу від одного рівня самостійності до іншого, забезпечуючи поєднання різних видів самостійної роботи. По-третє, зміст роботи та форма її виконання повинні викликати інтерес в учнів, бажання виконати роботу до кінця. По-четверте, самостійна робота повинна організовуватися так, щоб вона сприяла виробленню в учнів навичок та звичок до праці [8, 175].


Самостійна робота учнів початкових класів на уроці англійської мови може мати загальний, диференційований, індивідуальний або мішаний характер. Загальний характер вона має тоді, коли учням пропонується однакове для всіх завдання, наприклад, твір на одну й ту саму тему, читання одного й того самого тексту, виконання ідентичних вправ [13, 105]. Наприклад, кожному учневі пропонується набір слів; вчитель починає читати подані слова з визначеною швидкістю у вільній послідовності, а завдання учнів: To mark in the list only that words, which were named. Також учням можна запропонувати й групові (або індивідуальні) диференційовані завдання – полегшені або ускладнені варіанти текстів для читання, вправи різного ступеня складності, додаткові завдання для окремих учнів (або груп учнів) після виконання ними єдиного для всіх обов’язкового мінімуму [13, 106]. Наприклад: Today I’ve got a letter from my old friend Winnie – the - Pooh again. But all pictures are in jumbled order. I need your help to put them in order. You’ll hear the text about the birthday party. Your task: for the first group, look at the pictures, listen to the part of the text and find on the picture according to the description. For the second group, look at the pictures, listen to the text, find on the pictures in order according to the description. For the third group, read the statements from the text, listen to the text, find on the statements in order according to the description. Диференціація відбувається як через ускладнення одиниць сприйняття (частини тексту, цілий текст) так і через ускладнення матеріалу для виконання (малюнки, твердження).


Відомі методисти: Є. І. Пасов, Г. В. Рогова, Л. П. Малишевська та інші внесли суттєвий вклад у теорію та практику організації самостійної роботи, яка дозволяє намітити основні етапи розвитку та виховання пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках англійської мови [4, 20].


Такими етапами при проведенні самостійної роботи є наступні: 1. Підготовчий, на якому вчитель розповідає учням про цілі їх роботи, розкриває можливості її більш успішного виконання, пропонує кожному у випадку необхідності звертатися до нього за порадою, а також користуватися додатковою літературою. Цей етап передбачає, що вчитель заздалегідь підготував різноманітну літературу, звернув особливу увагу на взаємозв’язок трьох факторів у формуванні мотивів навчання:

-допомога учню в оволодінні навичками та уміннями самостійної творчої роботи;

-постійне спонукання до цього оволодіння;

-створення умов для прояву та розвитку набутих умінь та навичок у процесі роботи над різними завданнями як тренувального, так і ускладненого характеру.

2.Сам процес самостійної роботи учня на уроці. Необхідно не просто зайняти учня розумовою працею та спонукати його виконати визначені вимоги, а й забезпечити безпосередній розвиток зацікавленості учня розумовою діяльністю, поступовий перехід від роботи відтворюючого характеру (за зразками) до більш складної, яка потребує застосування умінь та навичок користування довідниками, словниками і, нарешті, до самостійної творчості, яка потребує прояву уяви та навичок самостійної роботи.

3.Підсумково-узагальнюючий, який передбачає включення самостійної роботи у класі в більш або менш складний варіант домашньої роботи.

4.Заключний. Вибір учнем творчих завдань для системи самоосвіти.

У методиці прийнято виділяти наступні рівні самостійної роботи:

- відтворюючий (копіюючий);

- напівтворчий;

- творчий.


Відтворюючий рівень самостійної роботи дуже важливий при вивченні англійської мови, оскільки він лежить в основі інших її рівнів, і він відповідальний за формування вимовно - лексико - граматичної бази, за створення зразків у пам’яті учня. Фактично, з цієї бази починається засвоєння нового. Учням пропонується, наприклад, читання за диктором, списування з підручника, у ході самостійного відтворення відбувається «пропускання через себе» нового матеріалу [ 13, 98 ]. Приклад завдання:Children, please listen to a poem about swan; at first, you should listen to a poem, and then repeat after me the line by line with a gentle and calm voice, then in a loud voice and again speak calm : Swan, swan over the sea Swim, swim, swim! Swan swam back again Well swum, swan.

Разом з тим при організації самостійної роботи з англійської мови цього рівня вчителю потрібно пам’ятати, що довго тримати учнів на такому виді роботи не слід, оскільки це пов’язано з психофізіологічними особливостями розвитку учнів молодшого шкільного віку (мимовільна увага, невисока тривалість процесу отримання знань); в той же час і поспішати не слід, оскільки потрібно, щоб учні могли правильно та в нормальному темпі відтворювати засвоюваний мовний та мовленнєвий матеріал, який їм потрібен для вирішення більш складних задач.


Напівтворчий рівень самостійної роботи з англійської мови – є наступним після відтворюючого рівня. Тут здійснюється перенос набутих іншомовних знань, навичок та вмінь на інші, але аналогічні ситуації, зокрема, читання слів, словосполучень, речень та текстів без зразка, який дає диктор; не списування з підручника, а різноманітні перетворення матеріалу у письмовій формі і, нарешті, формування висловлювань в аналогічних ситуаціях [13, 99]. Наприклад, 1) Replace the letters in the words in the right place, then write them anf read aloud: nep, kobo, lcenpi, gab, lerur. 2) Listen to Robby and tell about yourself.


Творчий рівень самостійної роботи з англійської мови пов’язаний з формуванням навичок та умінь здійснювати пошук при вирішенні більш складних комунікативних задач, як в усному мовленні, так і при читанні, наприклад, діяти у відповідності з запропонованими обставинами і взятою на себе роллю, підготувати повідомлення на визначену тему, прослухати повідомлення та висловити своє відношення до його змісту; прочитати розповідь та відповісти на проблемні питання у зв’язку з змістовно - смисловим планом тексту, інтерпретувати головну ідею тексту [10 ]. Наприклад, 1) Listen to the letter and tell me: What is the girl’s name? What is her surname? Where does she live? How old is she? 2) Just imagine that you were in the trip; name the capitals of the countries in which were you are. What did you see there?


Під час виконання самостійної роботи на уроках англійської мови учнями початкової школи велику роль відіграє принцип наочності, який сприяє формуванню більш точного уявлення про предмет, що вивчається, слугує сполучною ланкою між конкретним матеріалом та абстрактним. Зокрема, використання малюнків, карток, відеоматеріалів англійською мовою дозволяє активізувати самостійну роботу молодших школярів за рахунок поєднання вербальних та невербальних засобів комунікації [1; 5; 9], оскільки це пов’язано з психофізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку, а саме: здатність отримання різної інформації із зовнішнього оточення, висока фотографічність дитячої пам’яті до зовнішньо привабливих предметів, природна емоційність дітей молодшого шкільного віку та образність мислення і асоціативна пам’ять [4, 80].


Вчителю початкових класів важливо пам’ятати, що самостійна робота на уроках англійської мови має свої переваги, а саме:

-закріплення вже отриманих іншомовних знань;

-розкриття власних творчих можливостей;

-можлива допомога вчителя під час її виконання.


Спостереження за практикою організації самостійної роботи на уроках англійської мови та аналіз результатів виконання учнями значної кількості таких робіт дозволяє виділити деякі проблеми реалізації такої форми роботи:

-відсутність системи в організації робіт, вони випадкові і за змістом, і за кількістю, і за формою;

-рівень пропонованої самостійності не відповідає навчальним можливостям учня;

-слабо виражений індивідуальний підхід у доборі завдань;

-самостійні роботи одноманітні, їх тривалість не є оптимальною для даного класу.


Висновок

Проблема самостійності учнів початкової школи на уроках англійської мови – одна з кардинальних проблем у методиці навчання іноземної мови, тому що в ній знаходяться джерела багатьох проблем: навчання учнів мовленню, яке пов’язано з мисленням, розвиток пізнавальних інтересів, формування самостійності у навчанні англійської мови, визначення розумових здібностей, прищеплення уміння вчитися, а також надбання таких якостей, як спостережливість, цілеспрямованість, відповідальність. Урахування вище зазначених рівнів та етапів самостійної роботи на уроках англійської мови у початковій школі сприятиме ефективності формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та полегшить розвиток іншомовленнєвих умінь учнів на основному та старшому етапах навчання, де самостійній роботі приділяється щільна увага. Адже самостійна на уроках англійської мови – це обов’язковий компонент процесу навчання і шлях активізації пізнавальної активності школярів, а її роль, зміст, тривалість, способи керівництва визначаються метою вивчення певного матеріалу, його специфікою та рівнем підготовки школярів. Вирішення цієї проблеми в практиці шкіл вимагає особливої уваги, оскільки в повсякденній діяльності учителя найбільше недоліків зустрічається саме в організації і проведенні самостійної роботи учнів на уроках англійської мови.


Перспективи подальших наукових розвідок

Перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку вбачаємо у вивченні її планувальних засад як умови підвищення рівня іншомовних навичок учнів початкової школи, активізації пізнавальної діяльності, навчання їх самостійно продуктивно і з інтересом працювати на уроках англійської мови.


Список використаних джерел

 1. Буряк В. К. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра / В. К. Буряк // Рідна школа, 2001. – № 9. – с. 49 – 51.
 2. Жарова Л. В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся / Л.В. Жарова. – Л., 1982.
 3. Зимняя И. А. Психологический анализ урока иностранного языка / И.А. Зимняя, Е.С. Ильинская // Иностр. языки в школе. – 1984. - №3.
 4. Котенко О.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 5. Махмутов М. И. Современный урок / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1981. – 190 с.
 6. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх

навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 1999. – 269 с.

 1. Пассов Е.И. Основы методики обучения языкам / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1977. –351с.
 2. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1972 – 183 c.
 3. Попіль І.Ф. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку англійської мови / І.Ф. Попіль. – К., 2009
 4. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.
 5. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова . – М.: Просвещение, 1991. – 351с.
 6. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 360 с.
 7. Шатилов С.Ф. Самостоятельная работа в обучении иностранного языка в школе/ С.Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1990. – 244 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама