Котенко Ольга Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з О.В. Котенко)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Котенко Ольга Володимирівна

Котенко Ольга Володимирівна - Директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Зміст

Освіта

 • У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література».
 • У 2005 році здобула другу вищу освіту в Університеті менеджменту освіти за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу.
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».
 • У 2014 р. отримала диплом члена-кореспондента Української Академії Акмеологічних Наук.

Наукова діяльність

 • Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем полікультурності в освіті.
 • Коло наукових інтересів: становлення світогляду майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх професіоналізації; теоретико-методологічні засади полікультурної освіти студентів педагогічних вищих навчальних закладів; психолого-педагогічні особливості викладання іноземної мови у початковій школі; формування методичної культури майбутніх учителів початкової школи в системі неперервної освіти.
 • Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

Викладає дисципліни

В Університеті викладає дисципліни:

 • Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови у початковій школі,
 • Методика навчання англійської мови.

Має досвід викладання «Теоретичних основ англійської мови», «Практичного курсу англійської мови», «Практики усного та писемного мовлення».


Основні публікації

 1. Котенко О.В. Післядипломна освіта – складова неперервної професійної освіти / В.І. Пуцов, О.В Котенко // Педагогічні науки / зб. наук. пр. – Частина друга : Неперервна освіта : проблеми, пошуки, перспективи. – 2008. – С. 204 – 208.
 2. Котенко О.В. Полікультурна освіта вчителів / О.В. Котенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 7. – С. 66 – 73.
 3. Котенко О.В. Компетентнісний підхід в удосконаленні професіоналізму сучасного вчителя / О.В. Котенко // Педагогічний процес : теорія і практика / зб. наук. пр. – Вип. 4. – 2009. – С.71 – 78.
 4. Котенко О.В. Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах / О.В. Котенко // Обрії. – 2010. – №1 (30). – С.11 – 14.
 5. Котенко О.В. Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури / О. В. Котенко // Педагогічний процес: теорія та практика / зб. наук. пр. – Вип. 3. – ч. I. – 2010. – С. 17 – 225.
 6. Котенко О.В. Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму / О.В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 10 (109). – С. 38 – 41.
 7. Котенко О.В. Критеріальний підхід до визначення рівня сформованості полікультурної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов / О.В. Котенко // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми педагогіки та психології»], (Львів, Україна,7 – 8 жовтня 2011року) : у 2-х частинах. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – ч. 2. – С. 9 – 12.
 8. Котенко О.В. До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови / О.В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10. – С. 62 – 64.
 9. Котенко О.В. Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов: полікультурний аспект / О. В. Котенко // Наукові записки : [зб. наук. ст.] / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск XCIX (99). – С. 125 – 132. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 10. Котенко О.В. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов в умовах полікультурного середовища / О.В. Котенко // Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»], (м. Київ, 16 листопада 2011р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – С. 211 – 214.
 11. Котенко О.В. Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 12. Котенко О.В. Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови / О.В. Котенко // «Молодь і ринок». – 2012. – № 2 (85). – С. 62 – 66.
 13. Котенко О.В. Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 14. Котенко О.В. Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови / О. В. Котенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк : ДВНЗ „Дон НТУ”, 2012. – С. 87 – 92.
 15. Котенко О.В. Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі / О.В. Котенко // materialy VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference, [«Efektivní nástroje moderních věd - 2012»] – Díl 19. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Stran. 65 – 69.
 16. Котенко О.В. Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект / О. В. Котенко // Вища освіта України / Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2012. – №3 (додаток 2), Том 2. – С. 62-65.
 17. Котенко О.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови» [Електронний ресурс] /Ольга Котенко // «Народна освіта». – 2012. – №3(18 ). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/kotenko.htm. – Заголовок з екрану.
 18. Котенко О.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
 19. Котенко О.В. Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін / Ольга Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2012. – №9 (128). – С. 51-54.
 20. Котенко О.В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи:сучасний стан та освітні перспективи / О. Котенко //Імідж сучасного педагога. – 2013. – №4(133). – С. 15-18.
 21. Котенко О.В., Веклич Ю.І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності /О.В. Котенко, Ю.І. Веклич// Проблеми освіти Наук зб.// Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,-К.,2013.-Випуск№74.-Ч.2-С.144-149.
 22. Котенко О.В. Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення/О. В. Котенко// Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 20 липня 2013 року).-К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»2013.-С.52-55.
 23. Котенко О.В. Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі / О. В. Котенко // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІІІ (45): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. -С.341 – 349.
 24. Котенко О.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 25. Котенко О.В. Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи / О. В. Котенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.-Зб. статей. - Ялта: РВВ КГУ, -2013.-Вип.41.-Ч.6.- С. 206-213.
 26. Котенко О.В. Концептуальні засади організації раннього навчання іноземних мов у процесі інтелектуального становлення особистості/О. В. Котенко // Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 6-7 грудня 2013 року).- Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013.- С. 97-101.
 27. Котенко О.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 28. Котенко О.В. Формування готовності майбутніх учителів до навчання іноземних мов молодших школярів: акмеологічний аспект/ О. В. Котенко // IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Акмеологія – наука ХХІ століття»], (м. Київ, 30 травня 2014р.) /М-во освіти і науки України, Укр. Академ. Акмеолог. Наук, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, В. М. Антонов, О. А. Дубасенюк та ін.-К: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014.-С. 362-371.
 29. Котенко О.В. Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи /О. В. Котенко// ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – с. 309-318.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама