Веклич Юлія Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Веклич Ю.І.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Веклич Юлія Іванівна

Веклич Юлія Іванівна – працювала старшим викладачем кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка з вересня 2011 року по вереснь 2015 року.

Зміст

Освіта

 • У 1971 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Отримала повну освіту за спеціальністю "Англійська мова" та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.

Досвід роботи

01.12.1971 р. – 02.11.1980 р. – викладач англійської мови на фірмі «Світанок»;

03.11.1980 р. – 11.01.1984р. – вчитель англійської мови СШ №213;

11.01.1984 р. – 27.08.2002 р. – вчитель англійської мови СШ № 146;

02.09.2002 р. –старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов Київського міського педагогічного інституту імені Б.Д. Грінченка;

01.09.2008 р. – старший викладач кафедри практики та методики навчання іноземних мов, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2009 р. – старший викладач кафедри англійської філології, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2011 р. –старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавчий аспект у навчанні іноземної мови майбутніх вчителів, формування соціокультурної та міжкультурної компетентностей майбутніх вчителів іноземної мови, акмеологічнй підхід до викладання іноземних мов у ВНЗ.

Викладає дисципліни

 • Теоретичний курс англійської мови,
 • Країнознавство Великої Британії та США.

Має досвід викладання . Теоретичної фонетики", "Лексикології англійської мови", "Стилістики англійської мови", "Практики усного та писемного мовлення".

Основні публікації

 1. Веклич Ю.І. Підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах модульного навчання / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Моніторинг якості освіти: теорія та практика»], (м. Київ, 16-17 грудня 2009 року), [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2009. – C. 178 – 181.
 2. Веклич Ю.І. Сучасні тенденції формування міжкультурної комунікативної компетенції в учнів середнього шкільного віку загальноосвітніх закладів. / Ю.І. Веклич // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземна мова та методика навчання)»]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – С. 77 – 85.
 3. Практика усного та писемного мовлення : [зб. текстів та впр. для самост. роб. студентів I курсу денної форми навчання напрямку «Філологія (англійська)» Гуманіт. ін-ту Київського університету імені Бориса Грінченка (за вимогами кредитно-модульної системи оцінювання знань)] / [уклад. Н.С. Чернігівська, А.К. Лагутіна, Ю.І. Веклич, Л.І. Чернуха]. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 208 с.
 4. Веклич Ю.І. Англомовні країни (English-speaking countries) : [навч.-метод. посіб. з країнознавства для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 288 с.
 5. Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи / Ю.І. Веклич // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 6. Веклич Ю.І. Формування толерантності особистості майбутнього вчителя іноземної мови у контексті комунікативно орієнтованого підходу / Ю.І. Веклич // матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»], (м. Київ, 16 листопада 2011р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; за заг ред. В.О. Огнев’юка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 243 – 245.
 7. Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови в початковій школі / Ю.І. Веклич // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 8. Веклич Ю.І. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Ю.І. Веклич, Д.К. Миронець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – № 3 (86). – 2012. – С. 118 – 121.
 9. Веклич Ю.І. Основні шляхи формування лінгвокраїнознавчої компетентності у процесі професійного становлення вчителів іноземної мови початкової школи / Ю.І. Веклич // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2012. – № 3 (додаток 2). – Том 2. – С. 43-46. – («Тематичний випуск «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (педагогічні та філософські науки. Інститут вищої освіти НАПН України»).
 10. Веклич Ю.І. Використання автентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи / Ю.І. Веклич // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
 11. Веклич Ю.І. Кумулятивна функція мови як засіб збереження культурно-історичної інформації / Юлія Веклич // Імідж сучасного педагога. – № 5 (134). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 30-37.
 12. Веклич Ю.І. Самоменеджмент у контексті підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю.І. Веклич // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, Україна, 14-15 березня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інст. Перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С.212-213.
 13. Веклич Ю.І. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 14. Веклич Ю.І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності / О.В. Котенко, Ю.І. Веклич // Проблеми освіти. – № 74. Ч.2. – Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – С. 144-149.
 15. Веклич Ю.І. Значення кольорів у культурах народів світу у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи / Ю.І. Веклич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 39. – Ч.3. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – С. 56 – 62.
 16. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції / Ю.І. Веклич // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 17. Веклич Ю.І. Active English Study (Активне вивчення англійської мови) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Сінельник, Ю. І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 116 с.
 18. Веклич Ю.І. Значення червоного кольору у культурах народів світу / Ю.І. Веклич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – №1. – 42. - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – С. 47 – 55.
 19. Веклич Ю.І. Самоменеджмент як засіб підвищення підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю.І. Веклич // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, Україна, 28 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інст. перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С.182-185.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама