Руднік Юлія Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Руднік Юлія Вікторівна

Руднік Юлія Вікторівна - викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


Зміст

Освіта

 • У 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».


Наукова діяльність

У 2013 р. вступила до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти). Працює над дисертаційним дослідженням «Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов».

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, організація іншомовного навчання дітей молодшого шкільного віку в країнах західної Європи в умовах білінгвальної освіти та мультилінгвізму. Є автором статей у наукових фахових виданнях з проблем підготовки вчителів початкової школи до навчання іноземних мов.


Викладає дисципліни

В Університеті викладає дисципліни:

 • Іноземна мова,
 • Іноземна мова (поглиблене вивчення),
 • Практичний курс англійської мови.


Основні публікації

 1. Руднік Ю.В. Навчання іноземних мов в школах Швеції: організаційний дискурс /Ю.В. Руднік// Імідж сучасного педагога. – Полтава: «АСМІ», 2013. – № 4 (133). –– С.33 – 37.
 2. Руднік Ю.В. Сутність феномену «Cool Japan»「«クールジャパン»」 як «м'якої сили» / Ю.В. Руднік // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 45. – С. 289-294. (стаття, матеріали конференцій)
 3. Руднік Ю.В. Організація навчання іноземних мов у Швеції /Ю.В. Руднік// матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»], (м. Київ, Україна, 20 липня 2013 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 31 – 33.
 4. Руднік Ю.В. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід матеріали /Ю.В. Руднік// міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики»], (м. Львів, Україна, 9 серпня 2013 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2013. – С. 63 – 67.
 5. Руднік Ю.В. Навчання іноземних мов в обов'язковій школі: шведський досвід /Ю.В. Руднік// Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 12. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з екрану.
 6. Руднік Ю.В. Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід) / Ю. В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С.332 – 340.
 7. Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії / Ю.В. Руднік // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 8. Руднік Ю.В. Content and Language Integrated methodology at Finland`s schools: organizational discourse / J.V. Rudnik // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(7),/ [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest : published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – Issue 14. – p.59 – 62.
 9. Руднік Ю.В. Інноваційні технології навчання іноземних мов / Ю.В. Руднік // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. 27 березня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. фонд сприян. розв. освіти ім. Б.Грінченка; за заг. ред. Огневʼюка В.О.; [редкол.: В.О. Огневʼюк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – 280 с.
 10. Руднік Ю.В. Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті навчання іноземних мов / Ю.В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – с. 197-203.
 11. Руднік Ю.В. Methodology of "Mind maps" technology usage at primary school`s foreign language lessons / J.V. Rudnik // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (16),/ [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest: published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2014. – Issue 33. – p.17 – 20.
 12. Руднік Ю.В. Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю. В. Руднік // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. у-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовний О.О., 2014. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 124 – 131.
 13. Руднік Ю.В. Змістовно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов / Ю.В. Руднік // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама