Іванюк Ганна Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Іванюк Ганна Іванівна

Іванюк Ганна Іванівна – завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Зміст

Освіта

 • у 1972 р. закінчила Ворохтянську середню школу;
 • У 1978 р закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.Стефаника за спеціальністю «історія».

Досвід роботи

 • Працювала вчителем історії та суспільствознавства Ясінянської середньої школи;
 • заступником директора Ясінянської середньої школи № 1 Рахівського району Закарпатської обл.;
 • Більше десяти років працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені В. Стефаника;
 • З 2001 р. була на посаді завідувача лабораторії сільської школи Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України

Викладає дисципліни

 • «Методика і методологія наукових досліджень»
 • «Дидактичні технології у вищому навчальному закладі»


Наукова діяльність

 • В 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування творчої активності старшокласників у процесі функціонування громадської думки».
 • Наукові інтереси: Проектування розвивальних середовищ в освітньому процесі ДНЗ. Особистісно-орієнтована модель підготовки дошкільного педагога в освітньому процесі ДНЗ.
 • Закінчила докторантуру Інституту педагогіки АПН України
 • Є автором понад 60 наукових праць, зокрема: наукові та науково-методичні посібники, концепції, наукові статті.

Нагороди

 • Відмінник народної освіти України.

Основні публікації

 1. Іванюк Г.І. Соціально – педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958-2000рр.). Монографія – К.: Пед. думка, 2007. – 411 с.
 2. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей дошкільного віку». (Упор.: Іванюк Г.І., Савченко Ю.Ю., Мартинчук О.В., Богданець-Білоскаленко Н.І., Порядченко-Костенко Л.А. Волинець Ю.О., Гаращенко Л.В., Пасічник А.В.) За ред. Г.І. Іванюк – К.: Навчальна книга, 2008, - 240 с.
 3. Іванюк Г.І.«Виховний ідеал» Григорія Ващенка і сучасне виховання української молоді // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. [редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. та ін.] - К.: Університет, 2008. - №9 – С.26-30.
 4. Іванюк Г.І. Вплив культурологічних чинників на діяльність сільської школи в теоретико – практичній спадщині В.О. Сухомлинського. /Педагогічні науки. Збірник наукових праць. [редкол.: Сбруєва А.А., Лазарєв М.О., Лозова В.І]Суми: СДПУ ім. Макаренка, 2007. с.26 – 33.
 5. Іванюк Г.І.Гра – проект розвитку особистості / «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл.: І.І. Загарницька, Г.В. Бєлєнька, А.В. Карнаухова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. с. 44 - 47 с.
 6. Іванюк Г.І.Гуманістична модель навчально – виховного середовища школи в теоретико – педагогічній спадщині О.А. Захаренка. /Психолого – педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. [редкол.: Побірченко Н.А., Бех І.Д., Бібік Н.М]Умань: УПУ ім. П. Тичини, №22, 2007. с. 201 – 210.
 7. Іванюк Г.І.Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини. Частина 5, 2008, с. 61 – 70.
 8. Іванюк Г.І.Особистісно-орієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти // / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. [редкол.: В.Коцур (відп. ред.), М.Вашуленко, І.Д. Бех, С.Д. Максименко, В.Андрущенко та ін.] – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С.85-88.
 9. Іванюк Г.І.Перспективні моделі сільської школи / Моделі розвитку сучасної української школи. /Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. [редкол.: Н.М.Бібік, М.І.Бурда, О.І.Ляшенко]. – К.: СПТ Богданова А.М. 2007. с. 115 -119.
 10. Іванюк Г.І.Підготовка педагогів дошкільної освіти: особистісно зорієнтований вимір // Вісник інституту розвитку дитини. Вип.5. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. [редкол.: Андрущенко В.П., Бех В.П., Бондар В.І. та ін.]. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 198 с. С 88-93.
 11. Іванюк Г.І.Реалізація ідейно-педагогічної системи А.С.Макаренка у практиці авторських шкіл України ІІ пол.. ХХ ст. Педагогічні науки. Зб. наук. праць. [редкол.: Сбруєва А.А., Лазарєв М.О., Лозова В.І] – Ч.ІІ. – Суми: Сумський ДПУ імені А.С.Макаренка, 2008. – 412 с., С. 330-341.
 12. Іванюк Г.І.Модель особистісно-орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщина В.О.Сухомлинського // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – Одеса. – 2008 . - № 8-9. – С 235-239.
 13. Моделі розвитку сучасної української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки; редкол.: Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України [та ін.] / Н. М. Бібік (Ред.), М. І. Бурда (Ред.), О. І. Ляшенко (Ред.), Ю. І. Мальований (Ред.), Г.І. Іванюк (Ред.), В. В. Мелешко (Ред.), Н. М. Чепурна (Ред.) — К. : СПД Богданова А. М., 2007. — 240 с.
 14. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання / М.Ю. Красовицький (ред.), Г.І. Іванюк (упоряд.). — К.; Івано-Франківськ : Плай, 2000. — 218с.
 15. Концепція з профільного навчання (у співавторстві)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама