Антощенко М.О. Використання Smart Notebook в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Антощенко М.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглянуто основні питання щодо місця і ролі Smart Notebook на заняттях з англійської мови в дошкільному навчальному закладі. Визначено потенційні можливості використання Smart Notebook з дітьми старшого дошкільного віку.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, Smart Notebook, Smart- технології, англійська мова.


Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся места и роли Smart Notebook на занятиях по английскому языку в дошкольном учебном заведении. Определены потенциальные возможности использования Smart Notebook с детьми старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные технологии, Smart Notebook, Smart - технологии, английский язык.


Annotation: The article considers the main issues relating to the place and role of the Smart Notebook in the English language class in preschool educational institution. It is identified potential opportunities for using Smart Notebook software by children of senior preschool age.

Key words: Multimedia, multimedia technologies, Smart Notebook software, Smart technologies, the English language.


Зміст

Постановка проблеми

Українське суспільство з кожним роком усвідомлює необхідність високого рівня володіння іноземними мовами, зокрема англійською. Це, звичайно, актуалізує потребу вивчення іноземних мов. Що повною мірою стосується і дошкільного віку.


Сьогодні дошкільні навчальні заклади працюють згідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Зміст навчання дітей дошкільного віку іноземної мови забезпечується Базовим компонентом дошкільної освіти до якого входить освітня лінія «Іноземна мова», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».


XXI століття важко уявити без комп’ютера, який став невід’ємною частиною нашого життя. На даний час кожна людина, навіть дитина дошкільного віку, володіє новітніми технологіями. Інтернет-ресурси допомагають використовувати більш цікаву та доступну інформацію ніж та, що представлена в підручниках. Для дошкільників важливим є сприйняття інформації за допомогою різних органів чуття. Власне Smart-технології дозволяють задіяти органи слуху, зору, дотику, – а завдяки асоціативному сприйняттю відчути смак і пахощі зображених яскравих фруктів, квітів тощо. Вихователі ж, в свою чергу, мають можливість швидко створювати якісний яскравий дидактичний матеріал і ефективно використовувати його у роботі.


Аналіз досліджень

Аналіз сучасної науково – методичної та педагогічної літератури засвідчує актуальність використання Smart Board як ефективного засобу навчання іноземної мови. Так, дослідження технологій Smart Board ведеться багатьма науковцями і розкриває різні її аспекти [1; 2; 3; 4]. У вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці добре відомі роботи М. Біболетової, Н.Бобровської, Н. Бонк, Т.Жирової, І.Кошманової, І. Рахманова, В. Федієнко, І. Шишкової та ін. Сьогодні широко досліджуються проблемам впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в освіті, зокрема у своїх дослідженнях ці питання розглядали В. Агеєв, В. Безпалько, Б. Гершунський, А. Єршов, П.Жданович, Г.Кєдрович, К. Колін, С. Свириденко, Т. Сергєєва. Педагогічні і методичні аспекти використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови висвітлено у наукових працях (Ю.Галон, В. Ляудіс, О.Суховірський, О. Шиман та інші).


Проте, поза увагою залишилося програмне забезпечення Smart Notebook, яке також може бути ефективним засобом навчання дітей старшого дошкільного віку англійської мови.


Постановка мети дослідження

Мета даної статті, полягає в аналізі та особливостях використання програмного забезпечення Smart Notebook для вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку.

Мета реалізовуватиметься через розв’язання таких завдань :

- дати загальну характеристику програмному забезпеченню Smart Notebook;

- виокремити можливості інтерактивної дошки і програмного забезпечення Smart Notebook ,які можна використовувати в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Сьогодні поступово в наших дитячих садках з’являються сучасні технічні засоби навчання, зокрема, Smart-дошки з програмним забезпеченням Smart Notebook. Перед вихователями та вчителями англійської мови постає питання з’ясувати їхні переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою цього навчального засобу, як використати його раціонально, щоб покращити процес навчання в дошкільному закладі.


Розглянемо характеристику програмного забезпечення Smart Notebook, яка являє собою частину пакету програм, які вихователь можете використовувати з інтерактивним продуктом Smart. Програмне забезпечення Smart Notebook було створене більш ніж 20 років тому і з тих пір постійно розвивається та доповнюється розробниками з урахуванням побажань користувачів (вчителів з усього світу). На сьогоднішній день доступна версія програмного забезпечення Smart Notebook 14 з розширеним функціоналом та роботою з 3D об'єктами [3].


Позитивною рисою Smart Notebook є те, що вчителі та вихователі можуть оновлювати програмне забезпечення Smart регулярно, отримуючи нові функції та елементи. Головною і найважливішою перевагою програмного забезпечення Smart Notebook перед іншими програмами для створення презентацій є спеціалізація по створенню інтерактивних слайдів та занять, уроків для ДНЗ та шкіл, університетів та інших учбових класів. Про це свідчить наявність галереї вже готових зображень для загальноосвітніх предметів, таких як: географія, математика, історія, мистецтво, наука і технології та інші.


В умовах пошуку більш сучасних форм і методів роботи з метою підвищення рівня освіти дошкільників підвищився інтерес до інтерактивних технологій, використання яких сприяє ефективності засвоєння навчального матеріалу. Одним з актуальних нововведень стало активне використання інтерактивної дошки як засобу підвищення інтенсифікації процесу навчання за рахунок інтерактивності, наочності і динамічності подачі матеріалу.

Використання інтерактивної дошки, а саме програми Smart Notebook є ефективним засобом залучення дітей в активний процес пізнання на основі використання інтерактивних методів навчання, що дозволяє створити умови, які сприяють формуванню та розвитку різних компетенцій дошкільників.


Антощенко статья.jpg


Матеріали, представлені в Smart Notebook, можна активно використовувати при навчанні англійської мови дітей старшого дошкільного віку.


Так, для вивчення алфавіту та засвоєння графіки прописних букв звертаємося до Smart Notebook / Gallery / Education / English and Language Art / Letters / lowercase і uppercase. Вивчаючи цифри, користуємося посиланням: Smart Notebook, / Gallery / Education / English and Language Art / Numbers. Великий ілюстративний матеріал, представлений в Smart Notebook, дозволяє здійснювати введення нової лексики, напрацювання слів для лексичних мінімумів. Зручним є структурування за темами (людина, тварини, погода, природа, транспорт, одяг тощо). Картинки можна копіювати як в сам Notebook, так і в різні редактори (Word, Power Point). Функція Clone дозволяє швидко збільшити кількість однакових картинок, що зручно використовувати при вивченні цифер. Вставивши малюнки в певний фон, ми можемо на матеріалі картинок організувати мовленнєву ситуацію, що сприяє розвитку зв'язного мовлення. При роботі з картинками Smart Notebook можливо не тільки вводити нові лексичні одиниці, але й навчати постановці питання, складання висловлювання, організації діалогу. Також за допомогою Smart Notebook створюються «Розмальовки» для закріплення вивченої лексики. Вихователь пропонує дітям розмалювати ту тварину або предмет, яку він буде називати дитині.


Цінним є використання на заняттях англійської мови Flash-анімацій, наведених, наприклад, у розділі Language англійської версії Smart Notebook 8.0. (заучування тексту пісні з флеш-анімацією, можливістю повторення пісні за дикторами - носіями мови, а також тексти, що супроводжуються анімацією: римівки, фізкультхвилинки, віршики). Запис, зроблений носіями мови, зручний інтерфейс, ігрова форма дозволяє зацікавити дітей і домогтися динаміки засвоєння знань і умінь на одному з найбільш значущих етапів заняття вивчення живої англійської мови - listening - розуміння іноземної мови на слух. Флеш-анімації з озвученим текстом можна використовувати і під час пояснення певних тем у якості прикладів [5].


Заняття з використанням Smart Notebook повинні підкріплюватись використанням дидактичних ігор, викликати зацікавленість у мовленнєвій діяльності, примушувати говорити навіть сором’язливих і мовчазних дітей. Такі заняття допомагають сформувати певні мовленнєві уміння, уникнути фізичного та інтелектуального перевантаження, допомагають краще засвоїти мовний матеріал у ситуаціях, які близькі до реальних.


Висновок

Отже, у статті представлена загальна характеристика програмного забезпечення Smart Notebook та виокремлено можливості, які можна використовувати на заняттях з англійської мови з дітьми старшого дошкільного віку. У зв’язку з проведеною роботою можна впевнено сказати, що використання інтерактивної дошки та програмного забезпечення Smart Notebook в навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу дітьми, а також мотивує на успішність. Заняття стає живим, викликає зацікавленість, сприяє вдосконаленню практичних знань та мовленнєвих умінь, підвищує самостійність дітей, сприяє співпраці педагога і дошкільника, розвиває іншомовну комунікативну компетенцію.

Подальшого вивчення потребує розробка навчально-методичних комплексів на основі Smart - технологій,а саме програмного забезпечення Smart Notebook, що удосконалить навчальний процес з дітьми старшого дошкільного віку на заняттях іноземної мови.


Список використаних джерел

  1. Галишникова Е. Использование интерактивной Smart-доски в процессе обучения / Е. Галишникова // Учитель. – 2007. - № 4. – С. 8-10
  2. Дмитрук О.П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О.П. Дмитрук. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/
  3. Програмне забезпечення SMART Notebook[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.smartboard.com.ua/catalog/15/20/
  4. Тренінг з програмного забезпечення для користувачів SMART Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.smartboard.com.ua/support/documents/SMART%20Notebook%20Level%202_UKR.pdf
  5. Хижнякова Л. О применении интерактивной доски Smart Notebook в процесе преподавания английского язика / Л.Хижнякова. — Режим доступу: http://iyazyki.ru/2012/12/interactive-table/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама