Безпалько О.В. Соціальна педагогіка (схеми, таблиці, коментарії)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника "Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі"

У посібнику Безпалько Ольга Володимирівна. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. подано матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень.

Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери.

ISBN 978-966-364-837-8.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2322 від 19.08.2008)

Рецензенти:

Звєрєва Ірина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор;

Лактіонова Галина Михайлівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Вайнола Ренате Хейкієвна – доктор педагогічних наук, доцент.© Безпалько О.В., 2009
© Центр учбової літератури, 2009


Зміст навчального посібника

Передмова

Модуль 1. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки
 2. Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками та сферами суспільного життя
 3. Базові теорії соціальної педагогіки

Модуль 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Соціалізація особистості
 2. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості
 3. Соціальна адаптація
 4. Соціальне виховання
 5. Соціальні інститути
 6. Соціальна профілактика
 7. Реабілітація
 8. Соціальні послуги

Модуль 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності
 2. Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності
 3. Об'єкти соціально-педагогічної діяльності
 4. Принципи соціально-педагогічної діяльності
 5. Функції соціально-педагогічної діяльності
 6. Методи соціально-педагогічної роботи
 7. Ресурси соціально-педагогічної діяльності
 8. Професійний портрет соціального педагога

Модуль 4. СІМ'Я ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 1. Сім'я - провідний фактор соціалізації особистості
 2. Типи сімей
 3. Характеристика батьківства
 4. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю
 5. Соціальне сирітство в Україні
 6. Соціальний статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 7. Державні заклади опіки дітей в Україні
 8. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Модуль 5. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 1. Характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості
 2. Моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями

Модуль 6. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

 1. Сутність девіантної поведінки
 2. Теорії девіації
 3. Характеристики девіантної поведінки
 4. Причини девіантної поведінки дітей та молоді
 5. Види девіантної поведінки дітей та молоді
 6. Стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин

Модуль 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 1. Територіальна громада як соціалізуючий простір особистості
 2. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних закладах
 3. Система центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 4. Соціально-педагогічна робота в закладах соціального обслуговування
 5. Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій

ДОДАТКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАПередмова

Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиліття характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми та молоддю, значними змінами та новаціями у цій сфері. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність її теоретико-методологічного осмислення, створення нових підручників, навчально-методичних посібників та довідкової літератури з питань соціальної педагогіки.

У пропонованому посібнику запропоновані нові підходи до теоретичної підготовки соціальних педагогів з урахуванням сучасних тенденцій у практиці соціально-педагогічної роботи. У ньому узагальнено матеріали численних словників, навчальних посібників та монографій, які в останні роки побачили світ на теренах України та в країнах близького зарубіжжя. Посібник написано з урахуванням основних положень стандартів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності "соціальна педагогіка" та вимог кредитно-модульної системи.

Концептуальною основою побудови посібника є психолого-педагогічні засади теорії навчання, зокрема положення про встановлення причинно-наслідкових зв'язків у навчальному матеріалі, використання різноманітних прийомів подачі інформації. Тому схеми і таблиці, які складають третину посібника, є своєрідною знаково-схематичною опорою для засвоєння систематизованих у конспективній формі коментарів до підтем навчальної дисципліни "Соціальна педагогіка". Пропоновані схеми та таблиці можуть також бути своєрідним планом для студентів при розкритті кожного з питань курсу. Теоретичний матеріал, викладений у поясненнях, є основою для самостійного опрацювання і поглиблення знань з проблем теорії та практики соціально-педагогічної роботи із запропонованого після кожної теми переліку інформаційних джерел.

До кожного модуля додається список джерел, які студент має використовувати під час самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань, написання есе, рефератів тощо. Самостійне опрацювання запропонованих джерел дозволить більш поглиблено ознайомитися з сучасними науковими концепціями та положеннями соціально-педагогічної науки та практики.

Навчальний посібник адресовано, в першу чергу, студентам педагогічних університетів, які оволодівають професією соціального педагога. Проте він може стати в нагоді викладачам вищих навчальних закладів різного рівня акредитації та спеціалістам, які працюють з дітьми і молоддю в багатьох соціальних інститутах.

Сподіваємось, що цей посібник допоможе читачам не лише засвоїти основні положення соціальної педагогіки, а й творчо підійти до розуміння та вирішення різноманітних завдань у соціально-педагогічній практиці.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама