Берізко М.І. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Берізко М. І. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті розкрито сучасний стан готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів четвертого класу. Автор надає характеристику основних Google сервісів для навчання англійської мови, враховуючи всі переваги їхнього використання для вчителів початкової школи.

Ключові слова: готовність, майбутній вчитель початкових класів, Google сервіси, навчання англійської мови, учні 4 класу.

Аннотация: В статье раскрыто современное состояние готовности будущего учителя начальной школы к применению Google сервисов в обучении английскому языку учащихся четвертого класса. Автор предоставляет характеристику основных Google сервисов для обучения английскому языку, учитывая все преимущества их использования для учителей начальной школы.

Ключевые слова: готовность, будущий учитель начальных классов, Google сервисы, обучение английскому языку, ученики 4 класса.

Annotation: The article reveals the current state of readiness of the future primary school teacher to use Google services in teaching English for students of the fourth grade. The author describes the main Google services for learning English, taking into account all the benefits of using it for primary school teachers.

Key words: readiness, future teacher of primary school, Google services, English language education, students of the fourth grade.


Зміст

Постановка проблеми

В умовах сучасного суспільства, а саме розвитку цифрових технологій, загострилась потреба переорієнтації навчального процесу до більшого використання електронних ресурсів. Вчитель – це професіонaл, який отримaв ґрунтовну підготовку у загaльнокультурному, комунікaтивному, психолого-педaгогічному, лінгвістичному та методичному aспектах [3]. Проте володіння лише цими навичками не може забезпечити успішне навчання англійської мови учнів 4 класу покоління Z. Займаючи активну педагогічну позицію, вчитель має своєчасно реагувати на зміни у суспільстві, в системі освіти та в методиці навчання іноземних мов в початковій школі. Невід’ємною складовою цього процесу стає широке використання Google cервісів у навчанні. Тому, актуальною проблемою в методиці викладання іноземної мови залишається дослідження сучасного стану готовності майбутніх педагогів до використання Google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класів.


Аналіз досліджень

Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови у вітчизняній науково- педагогічній літературі висвітлена достатньо широко (О. Бігич, Н. Гальскова, Н. Гез, Ю. Гудима, Н. Єлухіна, Н. Жеренко, В. Златніков, С. Захарова, Л. Куліш, Н. Москальова, С. Ніколаєва та ін.), різні аспекти вивчення англійської мови проаналізовано в численних зарубіжних дослідженнях (А. Абрамс (A. Abrams), Л. Бахман (L. Bachman), М. Гоцкетт (М. Hockett), С. Дукер (S. Duker), А. Палмер (A. Palmer), Ш. Ріксон (Sh. Rixon) та ін.). Проте, наукове осмислення професійної підготовки учителів іноземних мов, зокрема англійської, у початковій школі зустрічається лише в окремих наукових розвідках. Назвемо, передусім праці О. Бігич, яка запропонувала власну концепцію методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи [2]. Ряд значних аспектів прoблeмaтики фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї кoмпeтeнтнoстi суб’єктiв oсвiтньoгo прoцесу дoслiджуються в прaцях вiтчизняних тa зaкoрдoнних нaукoвцiв, зoкрeмa: питaння пiдвищeння якoстi вищoї oсвiти (A. Aлeксюк, В. Aндрущeнкo, Я. Бoлюбaш, В. Крeмeнь); психoлoгiчнo-пeдaгoгiчнi, oргaнiзaцiйнi, тeхнiчнi, тeoрeтичнi i прaктичнi aспeкти викoристaння iнфoрмaцiйних технoлoгiй (М. Жaлдaк, В. Кухaрeнкo, М. Мoiсeєвa, Н. Мoрзe, В. Oлiйник, Є. Пoлaт, В. Сoлдaткiн, С. Ющик); питaння прoфeсiйнoї пiдгoтoвки (В. Бoбрoв, Ф. Вeсeлкoв, Ю. Гoлубєв, В. Дюкoв, С. Кoмaр, Н. Кулeбякiнa, A. Сoлoв’єнкo, В. Стaсюк, I. Шaпoвaл); прoблeми фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї культури тa кoмпeтeнтнoстi фaхiвцiв (Н. Бaлoвсяк, O. Бaрaнoвськa, В. Бикoв, М. Гoлoвaнь, Т. Сiткaр, Ю. Турaнoв)[4]. Можливості та перспективи використання Google сервісів в освітньому процесі аналізувались у працях Калініна Л. М., Носкова М.В., Ярмахова Б.Б., Рождественської Л.В., Букач А.В., Олексюк В.П., Патерсон Т.Х., Берк Р.А. та ін. [4].


Постановка мети дослідження

Мета статті – дослідити сучасний стан готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів четвертого класу. Нами було поставлено такі завдання: 1) узагальнити педагогічний досвід щодо питання готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування Google сервісів; 2) на основі проведеного дослідження зробити висновок про рівень готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів четвертого класу.


Виклад основного матеріалу

Завданням сучасного вчителя англійської мови є не лише передати учням досвід попередніх, а й сформувати в них відповідний рівень іншомовної компетенції, бажання постійного вдосконалення своїх вмінь та навичок у напрямі вивчення іноземної мови, підготувати до взаємодії із суб’єктами іншомовного середовища, використовуючи при цьому сучасні інноваційні підходи та активні методи навчання. Це стане можливим за умови належної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності [5].


На уроках англійської мови в учнів 4 класу вчитель має доцільно інтегрувати сучасні технології в навчальний процес та формувати іншомовну комунікативну компетенцію молодших школярів засобами новітніх інформаційних технологій [5]. Саме такі засоби нам пропонує компанія Google. Переглянемо коротку характеристику кожного з них:


Google Presentation – сервіс, який дозволяє створювати електронні навчальні презентації, що містять слайдову структуру, а об’єм змісту та специфіка текстових формулювань передбачає розкриття питання за допомогою коротких тезисів. Цікавою і пізнавальною для молодших школярів стане розроблена вчителем презентація ігрової і пригодницької форми – невеликий тематичний квест на уроці англійської мови. Презентація-квест містить різні завдання на слайдах: знайти інформацію, зібрати факти, висунути гіпотезу, сформулювати питання і знайти відповіді на них, довести свою точку зору і т.д. [6].


YouTube – це популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів [3].


Головна перевага використання даного сервісу у навчанні англійської мови полягає у можливості створити Youtube-канал, на який можна завантажувати навчальні матеріали. Створюючи Youtube-канал вчитель отримує власне «інтернет-телебачення». Окрім того, це чудова можливість створити відеоархів, який буде доступний багато років [3].


Учневі 4 класу властива висока потреба у спілкуванні, яку можна задовольнити шляхом застосування Hangouts – сервісу, що дає змогу обмінюватись повідомленнями, а також здійснювати голосові та відеодзвінки одночасно з 15 користувачами з будь-якого пристрою. Hangouts можна ефективно використовувати в дистанційному навчанні англійської мови молодших школярів [4].


Спілкування може відбуватись і за допомогою одного з ключових мережевих інструментів сучасного вчителя ¬ електронної пошти Gmail ‒ це Google сервіс, який дає можливість відправляти та отримувати електронні листи, які, на відміну від паперових, миттєво доставляються адресату [2].


Застосування Gmail у навчанні англійської мови молодших школярів сприятиме формуванню графічних та орфографічних навичок письма, граматичних навичок письма та читання, формуванню рецептивних лексичних навичок (розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного та пасивного мінімуму при читанні) [8]. Google Maps (Google Карти) – це набір додатків, які засновані на безкоштовному картографічному сервісі і технології, що надається компанією Google. Застосування Google Maps на уроках англійської мови сприяє формуванню країнознавчої компетенції [6].


Одним із ключових сервісів пакету Google Apps для освіти є Google Site (Google Сайти), який дозволяє створювати як професійні сайти школи й сайти-портфоліо вчителів початкової школи, так і невеликі сайти-проекти, на розробку і публікацію яких в Інтернеті необхідно всього декілька хвилин.


Google Forms (Google Форми) – це зручний інструмент для швидкого планування, складання опитувань, анкет, тестів та вікторин, а також опрацювання результатів. В процесі створення форми вчитель може обрати тему, оформлюючи її естетично привабливою для своєї цільової аудиторії [1].


Організація колективної взаємодії в навчальному процесі можлива і за рахунок використання Google Sheets (Google Таблиці). В таблиці можна організовувати мозковий штурм і систематизацію ідей та пропозицій, розробляти критерії оцінювання навчальної діяльності. [7].


Виокремивши перспективи та можливості Google сервісів, ми можемо стверджувати, що застосування вчителем початкової школи Google сервісів у навчанні англійської мови стане ефективним у формуванні іншомовної компетенції учнів 4 класу.


З метою з’ясування стану готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу, нами була розроблене опитування та проведено дослідження серед студентів V та VI курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальності «Початкова освіта». Їм було запропоновано дати відповідь на такі питання:

1. Чи вважаєте ви доцільним використання електронних засобів навчання на уроках англійської мови в 4 класі?

А. Так

Б. Так, але не на кожному уроці

В. Ні


2. Чи прагнете вдосконалювати власні професійні навички для ефективного викладу іншомовного матеріалу сучасним дітям покоління Z?

А. Прагну

Б. Не бачу в цьому потреби

В. Ще не визначився (лась)


3. Чи застосовуєте Google сервіси в особистих цілях?

А. Так, постійно

Б. Періодично

В. Рідко


4. Які з наведених Google сервісів, на вашу думку, найефективніше використовувати для навчання англійської мови у 4 класі?

А. YouTube, Google Presentation

Б. Gmail, Hangout

В. Google maps, Google docs


5. Чи достатньо володієте теоретичним і практичним підґрунтя для застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу?

А. Володію досконало

Б. Володію на достатньому рівні

В. Володію частково


Чи вважаєте ви доцільним використання електронних засобів навчання на уроках англійської мови в 4 класі?

V курс

Berizko 18 1.png


VІ курс

Berizko 18 2.png


Чи прагнете вдосконалювати власні професійні навички для ефективного викладу іншомовного матеріалу сучасним дітям покоління Z?

V курс

Berizko 18 3.png

VІ курс

Berizko 18 4.png


Чи застосовуєте Google сервіси в особистих цілях?

V курс

Berizko 18 5.png

VI курс

Berizko 18 6.png


Які з наведених Google сервісів, на вашу думку, найефективніше використовувати для навчання англійської мови у 4 класі?

V курс

Berizko 18 7.png

VI курс

Berizko 18 8.png


Чи достатньо володієте теоретичним і практичним підґрунтя для застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу?

V курс

Berizko 18 9.png

VІ курс

Berizko 18 10.png


Висновок

Отже, за результатами опитування можна зробити такий висновок. Щодо питання: «Чи вважаєте ви доцільним використання електронних засобів навчання на уроках англійської мови в 4 класі?», то студенти V курсу, а саме 60% вважають, що це дійсно необхідно. 30% переконані, що використовували б, проте не на кожному уроці. І 10% заперечують необхідність використання електронних засобів. Щодо студентів VI курсу, то рівень мотивації до використання електронних засобів суттєво більший і становить 80%, а це на 20% більше ніж у V курсу. Використовувати, проте не на кожному уроці вбачають потребу 15% студентів. І лише 5% заперечують доцільність використання електронних засобів. На питання: «Чи прагнете вдосконалювати власні професійні навички для ефективного викладу іншомовного матеріалу сучасним дітям покоління Z?» студенти V курсу відповіли наступним чином: 50% дійсно прагнуть працювати над власним розвитком, 30% ще досі не визначились і 20% не бачать в цьому потреби. Студенти VI курсу визначились в такий спосіб: 80% - прагне вдосконалюватись у професійній діяльності, 10% - не бачить в цьому сенсу, і ще 10 % - не мають чіткого бачення з цього приводу.


Практичне використання Google сервісів для своїх цілей є запорукою успішного використання їх і в професійній діяльності. На запитання: «Чи застосовуєте Google сервіси в особистих цілях?» Серед студентів V курсу постійними користувачами Googlе сервісів є 50%, періодично користуються – 20% і рідко – 30%. Студенти VI курсу проявляють свою активність у використанні Google сервісів наступним чином: 60% - користуються постійно, 30% - періодично і 10% - рідко.


«Які з наведених Google сервісів, на вашу думку, найефективніше використовувати для навчання англійської мови у 4 класі?» 50% cтудентів V курсу відповіли, що найбільш ефективними програмами для навчання іноземної мови вважають YouTube та Google Presentation. Інші 20% - надають перевагу сервісам Gmail та Hangouts. Решту 10% обрали Google maps та Google docs. Студенти VI курсу, а саме 92% переконані у пріоритетності використання YouTube та Google Presentation, 5% - обрали Gmail та Hangouts, і лише 3% - вбачають ефективність у сервісах Google maps та Google docs. На питання: «Чи достатньо володієте теоретичним і практичним підґрунтя для застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу?» студенти V курсу відповіли, що володіє досконало 40%, Володіє на достатньому рівні 20%, і володіє частково 40%. Щодо студентів VI курсу досконало володіє – 60%, на достатньому рівні – 30% і володіють частково 10%. Опитування показало, що готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування Google сервісів у навчанні англійської мови учнів четвертого класу знаходиться на достатньому рівні. Тому є потреба у вдосконаленні теоретичних і практичних навичок використання електронних засобів для підвищення мотивації до навчання та ефективності засвоєння іншомовного матеріалу учнів початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие / М.А. Бовтенко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 216с.
  2. Гуржій А.М. Про проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі / А.М. Гуржій, Л.А. Карташова // Інформаційні технології в освіті України: Збірник наукових праць. Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 11-19.
  3. Диканская Н.Н. Формирование студентов педагогического факультета к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности: дисс. канд. пед. наук: 13.00.08 / Диканская Надежда Николаевна. – Ставрополь, 2000. – 178 с.
  4. Коврыгин А.В. Построение курса информатики для гуманитарных специальностей педагогического вуза : дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 / Ковригин Алексій Викторович. – Новосибирск, 2005. – 191с.
  5. Морська Л.І. Методична система підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів: монографія / Л.І. Морська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 243 с.
  6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.12.2011р. № 1431 «Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах»
  7. Bauer J. & Kenton J. Toward Technology Integration in the Schools: Why It Isn’t Happening / Bauer, J. & Kenton, J. // Journal of Technology and Teacher Education. – 2005. – №13. – P. 519–546.
  8. Butler D. Barriers to adopting technology for teaching and learning / Butler, D. // Education quarterly. – 2002. – №2. – P. 22–28.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама