Бойчук Г.Л. Актуальність використання аудіовізуальних засобів у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бойчук Г.Л. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито значення аудіовізуальних засобів у процесі навчання дітей дошкільного віку англійської мови, їх актуальність на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти; представлено класифікацію аудіовізуальних засобів; досліджено методику використання їх на заняттях з англійської мови у дитячому навчальному закладі.


Ключові слова: аудіовізуальні засоби, англійська мова, дошкільний вік, актуальність використання, методика використання, дошкільний навчальний заклад, автентичні матеріали, класифікація аудіовізуальних засобів.


Аннотация: В статье раскрыто значение аудиовизуальных средств в процессе обучения детей дошкольного возраста английскому языку, их актуальность на современном этапе развития иноязычного образования; представлено классификацию аудиовизуальных средств; исследовано методику их использования на занятиях по английскому языку в детском учебном заведении.


Ключевые слова: аудиовизуальные средства, английский язык, дошкольный возраст, актуальность использования, методика использования, дошкольное учебное заведение, аутентичные материалы, классификация аудиовизуальных средств.


Annotation: In the article the importance of audiovisual aids presents in teaching preschool children the English language and their relevance at the present stage of development of foreign language education are considered; classification of audiovisual methods is presented; the methods of their usage in English classes in kindergarten are researched.


Key words: audiovisual, English, preschool age, relevance of use, the method of use, pre-school, authentic materials, classification of audiovisual.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку суспільства, освіта зазнає чималих змін у зв’язку з науково-технічним прогресом та модернізацією традиційних методів навчання. Це стало причиною широкої полеміки на тему застосування інновацій в освіті. Зокрема, про ефективність застосування аудіовізуальних засобів у навчанні іноземної мови.


Оскільки у ХХІ столітті англійська мова набула статусу міжнародної мови, вона зайняла перше місце серед інших іноземних мов у освіті. Слід зазначити, що усне і писемне спілкування англійською мовою стало буденною реальністю і необхідністю: ми часто зустрічаємося у житті з іноземними фільмами і літературою, простими інструкціями англійською мовою тощо. Так, метою навчання іноземної мови дітей дошкільного віку є формування комунікативної компетенції, що включає в себе як мовну так і соціокультурну. Тому що без знання соціокультурного оточення не можна сформувати комунікативну компетенцію навіть у найсприятливіших умовах навчання. Вивчення іноземних мов, зокрема англійської мови, покликане сформувати особистість, яка здатна і зацікавлена брати участь у міжкультурній комунікації.


Сучасні технічні засоби навчання виступають хорошими помічниками у вирішенні цих завдань. Особливе місце серед них займають аудіовізуальні засоби: кіно, відео програми, навчальне телебачення тощо. Вони є ефективною формою навчальної діяльності, яка не тільки активізує увагу дітей, а й сприяє вдосконаленню їх навичок аудіювання і говоріння і найкраще підходить для дітей дошкільного віку.


Аналіз досліджень

Проблемою актуальності використання аудіовізуальних засобів у навчанні англійської мови займалися низка науковців, а саме: Азімова Є.Г., Барменкова О.І., Биболетова М.З., ЛавриненкоН.М., Сорока С.В., Петрик Л.В., Леонтьєва О.О. У своїх дослідженнях вони розглядали використання аудіовізуальних засобів на різних етапах здобуття освіти. Проте їх застосування у навчанні дітей дошкільного віку залишається досі недостатньо дослідженим.


Науковий інтерес полягає в тому, що застосування аудіовізуальних засобів під час вивчення англійської мови у дитячих навчальних закладах ще досі є недостатньо вивченим і через це виникають наукові дискусії та суперечності під час практичного застосування їх на заняттях іноземною мовою.


Постановка мети дослідження

Мета – розкрити актуальність використання аудіовізуальних засобів на заняттях англійської мови в сучасних дошкільних закладах та визначити методичні рекомендації використання їх на заняттях з англійської мови у дитячому навчальному закладі.


Виклад основного матеріалу

Модернізація освіти, яка відбувається в нашій країні пов’язана насамперед з якісним оновленням змісту освіти та забезпеченням її мультикультурного потенціалу з огляду на процеси, спрямовані на інтеграцію потенціалу України у загальноєвропейський простір. Зокрема, модернізація дошкільної освіти.


Іноземна мова - обов'язковий предмет для вивчення у школі протягом багатьох років, але у ДНЗ вона ще досі займає місце факультативного предмету. Тому питання підвищення ефективності вивчення іноземної мови на цьому етапі потребує подальшої уваги.


Володіння іноземною мовою підвищує рівень гуманітарної освіти дітей, сприяє формуванню особистості і її соціальної адаптації до умов полікультурного світу, у якому постійно все змінюється. Більшою популярністю користується англійська мова, так як має статус міжнародної мови.


Навчання англійської мови дошкільників вимагає особливої методики і майстерності викладання від учителя, але оволодіння нею поза середовищем мови являє собою великі труднощі. Для того щоб сформувати позитивну мотивацію дітей щодо англійської мови, домогтися найбільш оптимального рівня засвоєння навчального матеріалу вчителю слід використовувати нестандартні форми роботи, включати в процес навчання нові прийоми і методи навчання іноземним мовам, звертатися до новітніх технічних засобів навчання. Сучасному вчителю надається можливість використання цілого ряду технічних засобів навчання, серед яких найдоступнішим і універсальним є відеотехніка, що дозволяє використовувати одночасно аудіювання та візуальну підтримку навчального матеріалу.


У сучасній методиці навчання іноземних мов прийнято розмежовувати аудіовізуальні засоби навчання (посібники для занять) і технічні засоби навчання (технічні пристосування для демонстрації посібників) [1,c.19].


Аудіовізуальні засоби навчання - це особлива група як технічних, так і нетехнічних засобів навчання, що використовується для передачі та сприйняття інформації, зафіксованої на різних запам'ятовуючих пристроях (кіноплівках, аудіоплівках, компактних дисках тощо).


Вони завжди широко використовувалися під час навчання іноземних мов, а особливо набули популярності із розвитком комп'ютерних технологій, оскільки їх застосування розкриває великі можливості для реалізації одного з найважливіших дидактичних принципів - принципу наочності.


Проаналізувавши дослідження Сороки С.В., можна з упевненістю сказати, що ці засоби спрямовані на підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу, перевірки рівня його засвоєння, опанування вміннями та практичними навичками застосування отриманих знань, а також різноманітних засобів механізації трудомістких процесів, що відбуваються у процесі навчання [2, с.7-8].


Науковцями доведено, що застосування у навчальному процесі інформаційних технологій прискорює накопичення активного словникового запасу з іноземних мов у 2-3 рази.


Але, незважаючи на певний прогрес (використання мережевих ресурсів, навчальних програм, електронних дидактичних посібників тощо), однією з центральних проблем навчання англійської мови дітей дошкільного віку є орієнтованість її на оволодіння лексико-граматичними конструкціями, а не комунікативними навичками. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на занятті з використанням різних прийомів роботи. Не менш важливим також вважається залучення дітей до культурних цінностей народу-носія мови. З цією метою велике значення мають автентичні матеріали - відеофільми і різні відеоматеріали. Їх використання сприяє реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики – подати процес оволодіння мовою як осягнення живої іншомовної культури; індивідуалізації навчання і розвитку і вмотивованості комунікативної діяльності дітей.


Використання уривків з відеофільмів сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності дітей, і перш за все, уваги і пам'яті. Під час такого перегляду, мимовільна увага переходить у довільну, а інтенсивність уваги впливає на рівень запам'ятовування. Використання різних каналів надходження інформації (слуховий і зоровий канали, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність фіксації граматичного та лексичного матеріалу.


Існує величезна кількість відеоматеріалів, які можна використовувати на заняттях англійської мови. Це можуть бути рекламні ролики або інтерв'ю з відомими людьми, мультфільми або сюжети зі світових кінострічок, фрагменти новин і телепередач. У науково-методичній літературі існує декілька різних класифікацій відеоматеріалів.


Відеоматеріали можна розділити за стилем поданої інформації на художні (мультфільми, різні художні фільми, фрагменти вистав), науково-популярні, публіцистичні (інтерв'ю, документальні і навчальні фільми), інформаційні (реклама, записи новин, телепередач, відеоролики), культурні (відеоекскурсії). Для дітей дошкільного віку найбільш доступними видами є художні, оскільки вони вміщують у собі адаптований матеріал, який відображає прості побутові ситуації. Ці відеоматеріали є найбільш доступні для широкого кола користувачів і не вимагають спеціальних знань для їх підбору та використання. Ці види засобів використовуються як додаткові на заняттях англійською мовою у ДНЗ та як допоміжні у перервах між заняттями - для підтримання рівня знань дітей.


Згідно Томаліну Б.В., також можна виділити 2 типи навчальних відеоматеріалів: безпосередньо навчальні мови (direct teaching video) і ті, що виступають в якості додаткового джерела для навчання мови (resource video).


Для навчального матеріалу першого типу характерне навчання прямо з екрану, де ведучий демонструє зразки структур. Роль вчителя зводиться до уточнення і закріплення знань побачених дітьми у відео фрагменті. Відеоматеріали другого типу містять більш пізнавальну інформацію, яка показує, як використовується мова на різних рівнях. Це зазвичай не пов'язані за змістом епізоди, де враховується ступінь складності і комунікативні функції. На відміну від попереднього виду, автентичні відеоматеріали пропонують велику різноманітність зразків мови і мовлення, включаючи різні регіональні акценти, загальновживану і спеціальну лексику, ідіоми і т.д., до того ж в реальному контексті їх використовують самі носії мови для мимовільного вивчення своєї мови. Але для дітей дошкільного віку, на початковому рівні, розуміння таких матеріалів являє великі труднощі, пов’язані зі швидкістю мовлення, діалектними особливостями, фоновим шумом та іншим.


Використання аудіовізуальних засобів на заняттях англійської мовою дітей дошкільного віку. Для того, щоб процес навчання англійської мови за допомогою аудіовізуальних засобів був ефективним, необхідне систематичне і раціональне використання його на заняттях. Також слід визначити їх місце в системі навчання і частоту показу. У зарубіжній методичній літературі рекомендується використання відеоматеріалів один раз на тиждень або, щонайменше, один раз в два тижні. Але у сучасних умовах, за даними останніх досліджень, кількість показів поступово можна збільшувати. Оскільки, у сучасному світі діти звикли спиратися на аудіовізуальні методи під час вивчення власної рідної мови у реальному житті: телебачення, художні фільми, вистави. Тому цей метод вивчення мови стає все більш природнім для дітей ще змалечку [5,c.7-8].


Проте для використання цих засобів треба розуміти їх головне призначення – закріплення та підтримка знань дітей, отриманих під час навчання. Доволі часто на практиці можна спостерігати недоцільне використання аудіовізуальних засобів. Багато педагогів-початківців зловживають ними, перетворюючи заняття на один суцільний перегляд відеоматеріалів. Саме тому науковці наголошують на чіткості і правильності розбору художніх автентичних матеріалів на заняттях, під час яких педагог має робити акцент на вивченій лексиці і граматичних конструкціях.


Як вважає Леонтьєва А.А., фонетичні вправи із застосуванням відео включають: демонстрацію зразків артикуляції з подальшим їх відтворенням; повторення окремих слів, речень, реплік діалогу слідом за диктором; перегляд відеофрагментів з одночасним акцентом на вже вивчених словах із заданим звуком;фонетичний міні-урок в ігровій формі [4,c.64]. Також згідно з її дослідженнями, лексичні вправи з використанням відео орієнтовані на сприйняття лексичних одиниць в адекватному аудіовізуальному контексті, чому сприяє застосування ряд прийомів:


1. Прогнозування (prediction) слів, фраз, які будуть сказані персонажами відеоепізоду після паузи, їх подальших дій, вчинків, а також зовнішності персонажа, якого навчають, повинні описати на підставі звукового ряду, не бачачи його на екрані.


2. Розпізнавання, знаходження (identification) в відеофрагменті певних предметів, явищ, дій, колірних позначень, назви яких записані на дошці, включаючи "відволікаючі".


3. Співвіднесення (matching) прикметників, записаних на дошці або на картці, з тих чи інших персонажем відоепізода; списку синонімів з ключовими словами з відеофрагменту [4, с.63].


Аудіовізуальні засоби також відіграють важливу роль у розвитку умінь творчої непідготовленої діалогічної або монологічної діяльності. Так, діти після кількаразового перегляду одного фрагменту запам’ятовують яскраві репліки і можуть їх відтворювати вдома або в садочку. І за правильного керівництва вчителя, і співпраці його з вихователем такі епізодичні спалахи можна перетворити у сталі знання, головне схвалювати їх і створювати сприятливе середовище для них.


Висновок

Використання аудіовізуальних засобів робить заняття більш емоційним і ефективним, особливо на початковому етапі навчання дітей дошкільного віку англійської мови. Їх використання дозволяє розвивати мовленнєві, фонетичні, лексичні та граматичні навички дітей. Відео дає можливість у простій наочній формі донести навчальну інформацію. Важливо, що інтерес до цих засобів не слабшає при багаторазових переглядах. Це допомагає підтримувати увагу для повторення навчального матеріалу та забезпечує ефективність сприйняття. Перевагами аудіовізуальних засобів є: інформативна насиченість, концентрація мовних засобів, емоційний вплив на дітей та ін. Також ефективність використання відеофільмів залежить від правильної організації занять. Тому побудова освітнього процесу на заняттях має відводити окреме місце для аудіовізуальних методів, яке буде тісно пов’язувати їх з іншими методами і засобами використаних на занятті. Отриманий цільний комплекс допоможе найповніше відобразити всі реальні аспекти іноземної мови: вимову, інтонацію, темп мовлення, артикуляцію мовця, його жести, міміку, доречність застосування тих чи інших мовних структур.


Оскільки це питання досі вивчалося тільки у рамках школи та вищих навчальних закладів, перспективи подальших досліджень вбачаємо у більш глибокому аналізі цієї проблеми на рівні ДНЗ.


Список використаних джерел

  1. Азімов Є.Г. Матеріали інтернету на уроках англійської мови / Е.Г.Азімов // Іноземні мови в школі. - 2001. - №6. - С. 19-21.
  2. Барменкова О. І. відеозанятій в системі навчання іноземної мови / О. І. Барменкова // Іноземні мови в школі. - 1999. - №3. - С. 20-25.
  3. Вайсбурд М.Л., Пустосмехова Л.Н. Телепередача як опора для організації мовної гри на уроках іноземної мови / М.Л.Вайсбурд, Л.Н. Ільченко, Е. Використання відеозапису на уроках англійської мови / Е. Ільченко // Первое сентября, Англійська мова. - 2003. - №9. - С.7-10.
  4. Леонтьєва Т. П. Досвід і перспективи застосування відео в навчанні іноземних мов / Т.П. Леонтьєва // Нетрадиційні методи навчання іноземним мовам у вузі: матеріали респ. конференції. - Мінськ, 1995. - С. 61-74.
  5. Пустосмехова Л.Н.Телепередача як опора в організацію мовної гри під час уроків іноземних мов / Л.Н.Пустосмехова // Іноземні мови у шкільництві. – 2002. – №6. –С. 6-10.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама