Бондаренко Ю.В. Формуюче оцінювання у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бондаренко Юлія Вікторівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто можливості застосування формуючого оцінювання у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Запропоновано одну з форм для такого виду оцінювання. Охарактеризовано її переваги поряд з іншими видами оцінювання.

Ключові слова: формуюче оцінювання, навчання іноземної мови, діти дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад.


В статье рассмотрены возможности применения формирующего оценивания в обучении иностранного языка детей дошкольного возраста. Предложено одну из форм для такого вида оценивания. Охарактеризовано его преимущества на ряду с другими видами оценивания.

Ключевые слова: формирующее оценивание, обучение иностранного языка, дети дошкольного возраста, дошкольное учебное заведение.


The possibilities of formative assessment in teaching a foreign language learning to preschool children are considered in the article. It is offered one of the forms of a such assessment. Advantages of its usage in comparing with other assessment kinds are characterized.

Key words: formative assessment, foreign language learning, pre-school children, pre-school educational institution.


Зміст

Постановка проблеми

Соціальна необхідність оволодіння іноземною мовою (ІМ) сьогодні є цілком усвідомленою. У зв’язку з цим відбуваються зміни в системі мовної підготовки, зокрема спостерігаємо перенесення терміну навчання ІМ з підліткового на ранній (старший дошкільний і молодший шкільний) вік як найбільш сензитивний до оволодіння іншомовним спілкуванням.


Вивчення ІМ в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) зумовлює не лише пошук ефективних методів, форм, прийомів, а й, безперечно, перегляд системи оцінювання навчальних досягнень дітей дошкільного віку. Проблема оцінювання є актуальною та обговорюваною у контексті вивчення ІМ, оскільки вона безпосередньо пов’язана з мотивацією до оволодіння іншомовленнєвими навичками та ефективністю цього процесу.


Аналіз досліджень

Оцінювання вивчалось багатьма вітчизнаними та зарубіжними дослідниками: Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєвим, В. Сухомлинським, Д. Карлессом та іншими.


Аналіз ряду психолого-педагогічних праць, присвячених проблемі формуючого оцінюванн, доводить актуальність досліджуваної проблеми. Оскільки, оцінювання - це один із важливих компонентів освітнього процесу, то саме він дозволяє проаналізувати знання, уміння і навички, якими володіють діти на визначеному етапі вивчення матеріалу. Також, оцінювання дозволяє побудувати шлях для досягнення певної мети.


Вивченню впливу формуючого оцінювання на досягнення учнів присвятили свої дослідження П. Блек, Д. Уільям та інші.


Постановка мети дослідження

Незважаючи на широкомасштабні дослідження у контексті оцінювання в ДНЗ, залишаються недостатньо дослідженими ефективність формуючого оцінювання у навчанні ІМ дітей дошкільного віку.


Метою статті є теоретично обґрунтувати ефективність формуючого оцінювання в порівняні з іншими формами оцінювання на заняттях з іноземної мови в дошкільному навчальному закладі та запропонувати приклад однієї з таких форм.


Виклад основного матеріалу

Навчання іноземної мови в ДНЗ – процес систематичний, основне місце в якому займає контроль знань, сформованих умінь та навичок, тобто оцінювання.


Однозначного тлумачення поняття «оцінювання» не існує. Відтак, у глосарії термінів з моніторингу та оцінювання представлено 2 значення: assessment і evaluation. Термін Assessment має певні відмінності від терміну Evaluation – останній використовується як конкретний термін в рамках проектного менеджменту (щодо оцінювання проектів та програм), тоді як Assessment є словом загального вжитку [2, 9]. Тобто, Assessment застосовується у значенні педагогічного оцінювання.


Оцінювання є особливою стороною контролю, а педагогічна оцінка – його результатом. Оцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її якісними (словесним, вербальним) показниками, або в балах, тобто кількісними показниками [4].


Оцінювання для навчання, або формуюче оцінюванн, використовується, щоб оцінювати потреби учнів, стимулювати самостійність та співробітництво, відслідковувати прогрес, перевіряти і демонструвати розуміння [3].


Специфіка оцінювання в ДНЗ у навчанні іноземної мови полягає в тому, що діти не відчувають себе об'єктами контролю. Тому, контроль у цьому віці має враховувати вікові особливості та специфіку мотивації [1].


На заняттях з іноземної мови в ДНЗ застосовується вербальне оцінювання. Проте останнім часом розглядаються можливості застосування формуючого оцінювання. Перевагами такого оцінювання є процесуальність, що зумовлена видами (Рис.1.) та сприяє застосуванню його на будь-яких етапах навчання, а особливо під час проектної діяльності.


Bondarenko 1 26.jpg


Рис.1 Види формуючого оцінювання


Позитивні результати від формуючого оцінювання: встановлює певну автономію дитини в освітньому процесі, розширює права і можливості дитини в начальному середовищі, розвиває здібності самостійно оцінювати себе і свої знання [3]. Успіх формуючого оцінювання залежить значною мірою від мети , яку ставить вихователь, процесу її досягнення та здатністю ним керувати.


Однією зі складових формуючого оцінювання є самооцінювання. Самооцінювання передбачає вміння дитини бути уважною, контролювати свою поведінку та адекватно ставитися до своїх результатів або результатів одноліток.


На підставі вищезазначеного, пропонуємо приклад форми самооцінювання для дітей дошкільного віку, яку можна було б використати у навчанні іноземної мови в ДНЗ (Рис.2.).


Bondarenko 2 26.jpg


Рис.2 Форма для самооцінювання


Самостійне оцінювання власних успіхів є дієвішим ніж перевірка діяльності помилок. Така форма оцінювання спрямована на формування власної траєкторії навчання у майбутньому.


Висновок

В умовах навчання впродовж життя організація ефективного навчання іноземної мови в ДНЗ сприяє формуванню важливих навичок, таких як самоспрямування у навчанні, самоаналіз власної освітньої діяльності тощо, які сьогодні ще називають навичками ХХІ століття. Ці навички формуються у процесі ефективного оцінювання в ДНЗ. Найголовнішою перевагою формуючого оцінювання є можливість будування власної освітньої траєкторії.


Проблема організації навчання ІМ дітей дошкільного віку, зокрема оцінювання їх навчальної діяльності, складна й багатогранна і, безперечно, не вичерпується розглянутими у пропонованому дослідженні аспектами.


Список використаних джерел

  1. Ващук Н.А. Специфіка контролю у дошкільному навчанні англійської мови / Н.А. Ващук // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2014. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/30719/27357.
  2. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В.– Київ: Українська асоціація оцінювання, 2014 – 32 с.
  3. Калюжа М. Від формуючого оцінювання до самооцінювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/001499385dfa643c55358.
  4. Полякова О.В. Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі / О.В. Полякова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ippo.org.ua/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/3.1.%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама