Бондар Т.В. Психологічні особливості іншомовного навчання дітей старшого дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бондар Т.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті проаналізовані наукові праці вчених з проблеми дослідження, визначені психологічні та фізіологічні особливості навчання іноземних мов дітей старшого дошкільного віку, окреслені вимоги до іншомовного навчання дошкільників та виокремлені певні аспекти із загальної проблеми, що потребують дослідження.

Ключові слова: Психологічні особливості дітей дошкільного віку, психологічні процеси, механізми мовленнєвого розвитку, імітація, іншомовне навчання, вимоги до іншомовного навчання.


Аннотация: В статье проанализированы научные труды ученых по проблеме исследования, определены психологические и физиологические особенности обучения иностранным языкам детей старшего дошкольного возраста, указаны требования к иноязычному обучению дошкольников и выделены некоторые аспекты из общей проблемы, требующие исследования.

Ключевые слова: Психологические особенности детей дошкольного возраста, психологические процессы, механизмы речевого развития, имитация, иноязычное обучение, требования к иноязычному обучению.


Annotation: The research scientists working analyzed, the psychological and physiological characteristics of preschool children foreign language teaching identified, preschoolers foreign language teaching requirements and aspects of the general investigation problems allocate in the article.

Key words: Preschooler psychological characteristics, psychological processes, mechanisms of speech, imitation, foreign language learning, foreign language training requirements.


Зміст

Постановка проблеми

Значні зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні зокрема, пов’язані, насамперед, із розвитком духовності людства. Ці зміни не можуть не позначитися на освіті, як важливої ланки виховання і навчання дитини у новому тисячолітті. Державна національна програма «Освіта», Національна доктрина розвитку освіти в Україні XXI століття, Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, входження України до Європейського співтовариства освітнім пріоритетом зазначають забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, формування у дітей цілісної картини світу, що спонукає до реалізації особистісно зорієнтованого підходу до іншомовного навчання дошкільників. Позаяк, актуальною стає проблема психологічних особливостей навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного віку.


Аналіз досліджень

Дослідження у галузі раннього навчання іноземної мови українських (Л.Біркун, О. Рейпольська, С. Роман) і зарубіжних (І. Бім, І. Верещагіна, Е.Джонсон, Д. Стрейндж та ін.) вчених довели влучність та ефективність дошкільної англомовної освіти дітей, позитивний вплив на розвиток інтелекту та на підготовку дитини до школи. Як зазначає О. Лобода, англійська мова вводить дітей дошкільного віку у світ іншої культури, зорієнтовує їх на формування навичок та вміння самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння та аудіювання, виховує такі якості особистості, як ініціативність, вміння працювати в колективі, створює сприятливі передумови для подальшого вивчення іноземної мови [2, с.3-4]. Швидкість оволодіння іноземною мовою певним чином залежить від психологічних характеристик, зокрема: особливостей дитячого сприймання, відкритість до спілкування. Спираючись на педагогічний досвід та дослідження В. Артемової, І. Зимньої, А. Шахнаровича, Ю. Пассова можемо визначити, що початок раннього вивчення іноземної мови містить вагомі психологічні передумови для оволодіння дошкільниками основами елементарної комунікативної компетенції. За даними психологів і педагогів (Б. Ананьев, А. Богуш, Л. Венгер, М.Поддьяков та ін.), базисними характеристиками психічного розвитку дітей є різні види компетентності, серед них: соціальна, інтелектуальна, комунікативна компетентність, що дозволяє дитині вільно орієнтуватись у довкіллі і спілкуватись з оточуючими її людьми. Серед інших базових характеристик можна назвати ініціативність, креативність, самостійність і відповідальність, свобода поведінки та безпека, самосвідомість і самооцінка [2, с.5].


Постановка мети дослідження

Вважаємо, що при навчанні дошкільників іноземної мови недостатня увага приділяється психологічним особливостям сприйняття дітьми навчального матеріалу та основним вимогам до навчання.


Формулювання цілей статті. Вважаємо за доцільне проаналізувати та визначити психологічні особливості навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного віку. Виділити проблеми, що недостатньо вивчені.


Виклад основного матеріалу

Психолог І. А. Зимня вважає, що іноземні мови, як і рідна, мають забезпечувати соціальні, інтелектуальні і особистісні функції людини [1].


Як показала практика, процес навчання іноземної мови дітей дошкільного віку не приніс належних результатів внаслідок різних причин, серед яких можна виділити наступні:

• невирішеність організаційних питань (немає наступності між дитячими дошкільними установами та школою);

• відсутність належного методичного забезпечення (немає загальноприйнятих теоретичних положень, на яких має ґрунтуватися вся система навчання);

• нестача спеціально підготовлених кадрів;

• високі економічні витрати і низький, не задовольняючий потребам спілкування, рівень засвоєння іноземної мови дітьми (вони не можуть користуватися мовою як засобом спілкування).


Тож, питання про дошкільне навчання іноземних мов є актуальною темою і повністю не дослідженою. Пропоновані методики навчання не враховують всіх об'єктивно існуючих факторів і умов реального процесу навчання. Тільки коли освітня задача відповідає соціальному замовленню суспільства, враховує умови, що склалися в даному суспільстві, і відображає об'єктивні потреби його розвитку, її реалізація сприятиме вирішенню соціальних проблем і тим самим вести до подальшого прогресу суспільства. Аналіз літератури показує, що при навчанні іноземної мови практична мета, тобто придбання певних навичок і вмінь, завжди висувалися в якості ведучої. Саме тому, на ранній щаблі іноземна мова покликана і повинна вирішити більш важливу мету, ніж тільки придбання певних практичних навичок і вмінь. Роль іноземної мови на ранньому ступені навчання особливо неоціненна для всебічного розвитку дітей. Мова для дитини - це насамперед засіб комунікації, пізнання і виховання. Тож, надзавданням на ранньому ступені навчання має стати розвиток особистості дитини засобами іноземної мови.


Як зазначає Т. Шкваріна, у дошкільному закладі навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п’ятирічного віку. Більшість дітей цього віку досягає інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі [7, с. 67].


М. М. Попова, Ф. А. Сахін, А. Г. Тамбовцева вважають, що основний механізм мовленнєвого розвитку не імітація, а неусвідомлений аналіз висловлювань, який проводиться дитиною. Дитина проводить величезну, зовні невидиму аналітико-синтетичну роботу, розчленовує сприйнятий мовленнєвий матеріал, узагальнює почуту інформацію, самостійно вводить систему правил [2, с.5-с].


Імітація – не єдиний механізм засвоєння мови. Крім нього, оволодіваючи мовою, дитина підсвідомо використовує механізм аналізу і синтезу.


Водночас у процесі навчанні дітей старшого дошкільного віку англійської мови мають враховуватися психологічні чинники, які вимагають здійснювати навчальний процес іншими формами, методами та прийомами, ніж у навчанні молодших та старших школярів.


П’ятирічний вік є найбільш сприятливим як у психологічному, так і у фізіологічному плані для вивчення іноземної мови. Дитина у цьому віці здатна до більшої концентрації уваги, до цілеспрямованої діяльності. Діти з задоволенням грають, у них розвинуті комунікативні потреби.


На шостому році життя діти легко засвоюють звукову форму морфем, здатні утримувати у пам`яті великий обсяг інформації. Мовленнєвий апарат дитини характеризується гнучкістю, сприятливістю для формування іншомовної вимови. Добре розвинута здатність до імітації.


Найважливішими чинниками для оволодіння основами іншомовної мовленнєвої компетенції старших дошкільників є:

• вікові психофізіологічні й психічні характеристики дошкільників; досвід дітей у знанні рідної мови;

• відчуття дітьми новизни предмета, наявність у дошкільників досить сильної комунікативної мотивації, зумовленої збігом навчання іноземної мови з періодом інтенсивної соціалізації;

• потенційні можливості предмета для успішного розв’язання головних завдань дошкільної освіти: стимуляції пізнавальної мотивації дітей, максимальної соціалізації кожної дитини, розвитку її особистості, підготовки до діалогу культур.


Міжнародні семінари в рамках проекту Ради Європи «Language learning for European Citizenship» стверджують, що раннє навчання іноземних мов має проводитися з використанням науково обґрунтованих методик, реалізуватися спеціально підготовленими до цього педагогами. Дотримання цих вимог принесе успіх у справі [7, с.70].


Т. Шкваріна пропонує наступні вимоги до організації іншомовного навчання старших дошкільників:

• приступаючи до навчання дошкільників іноземної мови враховувати рівень анатомо-фізіологічного та психічного розвитку дітей дошкільного віку;

• методична система для навчання дошкільників іноземних мов має базуватися на провідній формі діяльності дошкільників – грі. Хоча це не означає, що заняття з іноземної мови мають бути якимось видом розваг;

• дошкільники мають освоювати іноземну мову свідомо, навчання не повинно перетворюватися в імітаційний процес;

• процес навчання іноземних мов має носити розвивальний характер, не лише спиратися на сприймання, пам'ять, уяву, увагу, вміння і навички, а розвивати їх і формувати нові психічні якості;

• усі компоненти навчання дошкільників іноземних мов (відбір мовного матеріалу, його структуризація, зміст, форма діяльності педагога та дітей на заняттях) мають бути підпорядковані комунікативній меті [7, с.70-71]. Таким чином, керуючись знаннями психологічних та фізіологічних особливостей старших дошкільників, чинниками для оволодіння основами іншомовної мовленнєвої компетенції старших дошкільників, вимогами до організації навчального процесу вчитель може підняти процес навчання на якісно новий рівень.

Висновок

У статті проаналізовані наукові праці вчених з проблеми психологічних особливостей іншомовного навчання дітей старшого дошкільного віку, виокремлені психологічні та фізіологічні особливості навчання іноземних мов старших дошкільників, окреслені вимоги до іншомовного навчання дошкільників.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні психологічних та фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку, дотриманні вимог до організації навчального процесу з іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та застосуванні кращого вітчизняного та Європейського досвіду.


Список використаних джерел

  1. В’юнник В.О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua
  2. Лобода О. В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку / О. В. Лобода ; Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ : Вид-во Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, 2013. - 100 с.
  3. Основні підходи до викладання англійської мови [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/OsDon_2013_2_7.pdf
  4. Реалізація компетентнісного підходу на уроках іноземної мови [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=9903&chapter=1
  5. Роман С. В. Методика навчання іноземної мови у початковій школі / С. В. Роман ; Ленвіт. - Київ : Вид-во Ленвіт, 2005. - 208 с.
  6. Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку / Т. Шкваріна ; Шкільний світ. - Київ : Вид-во Шкільний світ, 2008. - 112 с. : Бібліогр. : с. 110-111.
  7. Шкваріна Т. Методика навчання іноземної мови дошкільників / Т. Шкваріна ; Освіта України. – Київ : Вид-во Освіта України, 2007. – 300 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама