Білолипецький Д.А. Проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови: аспект мовленнєвої діяльності

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Білолипецький Дмитро Андрійович – студент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови та особливості розвитку мовленнєвої діяльності. Охарактеризовано специфічні труднощі та передумови успішного оволодіння дошкільниками іноземною мовою.

Ключові слова: діти дошкільного віку, підготовка дітей дошкільного віку, сензитивність дітей, навчання англійської мови, мовленнєва діяльність.


В статье рассмотрены проблемы подготовки детей дошкольного возраста к изучению английского языка и особенности развития речевой деятельности. Охарактеризованы специфические трудности и предпосылки успешного овладения дошкольниками иностранным языком.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подготовка детей дошкольного возраста, сензитивность детей, обучение английскому языку, речевая деятельность.


This article presents the problem of preschool children`s training in learning English and especially the speech activity development. Specific constraints and prerequisites for foreign language preschoolers`s successful mastery are cherecterized.

Key words: preschool children, training of preschool children, sensitive children, English language training, speech activity.


Зміст

Постановка проблеми

Засади, принципи, орієнтири та перспективи сучасної філософії освіти в Україні визначають вивчення іноземної мови принципово важливою складовою процесу освіти на різних ланках освіти, зокрема починаючи з дошкільного віку дитини. Як зазначено у Базовому компоненті дошкільної освіти, «найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я… Дошкільна освіта як перша ланка освіти, має пильно реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності» [1].


Враховуючи стрімкий розвиток нашої країни на міжнародній арені та розширення міжнародних взаємовідносин України з європейськими державами та державами всього світу, сучасні реалії вимагають передбачення та впровадження більш швидкого та раннього навчання іноземних мов. І це сьогодні є одним із нагальних питань сучасної дошкільної освіти.


Особливого значення набувають питання, що стосуються саме проблем, які виникають у процесі підготовки дошкільників до вивчення іноземних мов.


Аналіз досліджень

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в останні роки науковці надають значної уваги різним аспектам проблеми навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. Так, Г. Вороніна у своїх наукових дослідженнях розглядала питання розвитку та вдосконалення писемної мовленності, О. Глухарева – використання наочності під час навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, О. Матецька вказувала на важливість використання мовної гри під час вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку, З. Нікітенко розкрила роль та функції підручника у навчанні дітей іноземної мови, О. Поніматко розробив теорію ігрової діяльності при вивченні іноземної мови, Т. Протасова здійснила пошук нових підходів для навчання іноземної мови у дошкільному закладі, Н. Андерсон запропонував нові підходи до використання комунікативних та інформаційних технологій для підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у дошкільних закладах та ін.


Проблему періодизації сенситивності до засвоєння іноземних мов дітей дошкільного віку розглядали Н. Імідадзе (стратегія засвоєння мови у пізнавальній діяльності дошкільника), Р. Пенфілд (у своїх роботах розглядав вплив фізіологічних чинників на вивчення другої мови); вивченням мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку займалися А. Богуш (розглядала питання навчання дітей дошкільного віку і велику увагу приділяла саме питанню розробки методики навчання дітей іноземним мовам у ранньому віці та дошкільному віці), Н. Гавриш (розвиток зв’язного мовлення у дошкільнят), К. Крутій (розвиток дитини у дошкільні роки), Л. Калмикова (мовленнєвий розвиток дошкільнят, готовність дітей дошкільного віку до мовлення як лінгво-дидактична проблема); М. Лісіна та А. Маркова, досліджували комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей дошкільного віку; Д. Ельконін та М. Лісіна займалися вивченням процесу формування навичок іншомовного спілкування, як різновиду мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку; Ю. Веклич (лінгвокраїнознавчий аспект у навчанні майбутніх педагогів іноземних мов, формування соціокультурних та міжкультурних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов), С. Ніколаєва (методика викладання іноземних мов), Є. Негневицька (психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах),.


Новітні досягнення досліджень зарубіжних та вітчизняних педагогів і практиків у сфері раннього навчання іноземної мови знайшли узагальнення в рамках проекту Ради Європи «Language Learning for European Citizenship».


Постановка мети дослідження

Мета даної статті полягає у розгляді проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови та специфіки розвитку їх мовленнєвої діяльності.


Виклад основного матеріалу

Згідно вимог сучасної дидактики дошкільної освіти і моделі іншомовного навчання педагоги повинні забезпечувати свідоме засвоєння дітьми нерідної мови, розвивальний характер навчання на основі використання ігрових комунікативно спрямованих форм його організації, виключати перетворення навчання в імітаційний процес.


Щоб успішно оволодіти говорінням іноземною мовою, дуже важливо розуміти його психологічний механізм. З точки зору деяких дослідників є три основні етапи становлення мовлення:

1) мотиваційний, який пов'язаний із виникненням та усвідомленням необхідності певного висловлення. На цьому етапі створюється план рішення про те, як і що сказати;

2) етап програмування загального змісту та синтаксичної структури висловлення [7, с. 7];

3) етап реалізації. Відбувається пошук необхідних слів [9, с. 43]


Вивчення іноземних мов на ранньому етапі розвитку розглядаємо як засіб розвитку особистості дитини з урахуванням її здібностей, інтересів та мотивів навчання. Спрямування на розвиток вивчення іноземних мов у ранньому віці має значний вплив на загальний мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку у найбільш сприятливий для них період. Унікальна схильність дитини до вимови, до сприйняття іноземних мов визнана багатьма дослідниками.


Особливості оволодіння дошкільниками іноземними мовами пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики й інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сенситивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземних мов не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами.


Роль учителя в мотивації вивчення іноземної мови дитиною має велике значення. Всі діти зацікавлені у вивченні іноземної мови, але як тільки деякі з них зіштовхуються з труднощами й будуть не в змозі наздогнати решту дітей, вони поступово втрачають свою цікавість до предмета. Для того, щоб запобігти неуспішності, кожна нова структура, слово та словосполучення повинна бути ефективно й достатньо опрацьована через різноманітність зосередженої й менш контролюючої діяльності. Навчальна зосередженість припускає обговорення ситуацій чи проблем, які стосуються життя дитини, цінностей, інтересів. Кожен успіх дитини повинен бути відміченим, а оцінки повинні бути прокоментовані. Якщо дитина робить зусилля, навіть якщо і не досягає успіху, вона повинна бути схвалена та підтримана. Навіть найменший успіх повинен бути помічений.


Оскільки кожна мова має свої особливості, вважаємо за доцільне охарактеризувати психологічні умови їх вивчення. Для успішного сприйняття дітьми дошкільного віку звуків, слів і фраз іноземної мови (аудіювання) потрібно підготувати органи слуху до сприйняття звуків, тренувати артикуляційний апарат, підготувати його до функціонування з різним темпом продукування висловлювання [10, с. 126]. Тому, при вивченні дітьми кожного нового звуку, слова чи словосполучення іноземної мови необхідне багаторазове прослуховування. Деякі дослідники рекомендують систематично тренувати дітей у швидкому промовлянні звуків за допомогою скоромовок, віршів (А. Богуш, М. Вашуленко, А. Гончаренко, С. Ніколаєва та ін.). Необхідно підвищувати темп внутрішнього мовлення, що в свою чергу сприяє швидшому сприйняттю. Для тренування артикуляційного апарату рекомендується багаторазове повторення фраз у різних темпах.


Мета занять з англійської мови в дошкільному навчальному закладі –розвиток у дитини елементарних навичок усного мовлення (комунікативності), розуміння змісту англомовної лексики, опанування простих англомовних лексико-граматичних навичок, розвиток у дитини пізнавального інтересу, розуміння вихованцем логічної послідовності у складанні діалогічного та монологічного висловлювань англійською мовою [3].


У вивченні іноземної мови дошкільниками виникає низка специфічних труднощів. Так, у дошкільному віці виникають труднощі засвоєння другої мови, оскільки у дошкільнят ще відсутні дійсні та актуальні мотиви оволодіння другою мовою. Формування таких мотивів утруднюється у зв'язку з тим, що природне мовне середовище з достатньою силою стимулює процеси оволодіння рідною мовою. Оволодіння іноземною мовою залишається недостатньо вмотивованим видом пізнавальної діяльності. Цілі, які ставлять перед дитиною дорослі, для неї занадто абстрактні, тому весь навчальний процес вимушено будується як задоволення пізнавальних, ігрових, особистісних, психофізіологічних потреб і можливостей дитини [10; с. 21].


Якість знань може свідчити про ефективність процесу навчання тільки в єдності з досягнутим рівнем інтелектуального розвитку дитини. У процесі набуття мовних знань дошкільник повинен досягати якісного нового рівня інтелектуального розвитку. Оволодіння мовними засобами іноземної мови лише в тому випадку може сприяти інтелектуальному розвитку учнів, якщо цей процес нерозривно пов'язаний з розвитком розумових функцій. Методичний пошук повинен бути спрямований на те, щоб знайти способи стимулювання мовної думки та активності й активізації комунікативно-пізнавальної діяльності дошкільників, що сприяє їх інтелектуальному розвитку.


Передумови успішного оволодіння іноземною мовою дошкільнятами такі.


Проблема раннього навчання іноземної мови полягає в необхідності вишукати резерви в організації навчання, щоб не упустити і скористатися перевагами активного періоду засвоєння іноземної мови в дошкільному віці, оскільки саме в цей період розвитку дитини, вона запам’ятовує та відтворює почуте швидше та легше. Експериментальні дослідження показують, що після 9 років у дитини певною мірою втрачається гнучкість мовного механізму. Оптимальним віком для початку навчання іноземної мови є вік 5 років. Е. Протасова зазначає, що до 5 років система рідної мови вже досить добре освоєна, і до нової мови дитина відноситься вже свідомо. Даний вік є найбільш сприятливим для оволодіння іноземною мовою в силу ряду психологічних особливостей, характерних для дитини-дошкільника (інтенсивне формування пізнавальних здібностей, швидке і легке запам'ятовування мовної інформації - імпринтинг, особлива чуйність до явищ мови, здатність до імітації).


Найвизначніші психологи Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, В. Мухіна, вважають, що при організації навчання слід спиратися на особливості, якості і властивості, які вже є дозрілими рисами особистості дитини. Лише при чіткому визначенні психологічних можливостей дитини і труднощів, які вона може зустріти в процесі навчання, можна створити методику, яка несе в собі розвивальний та освітній потенціал [13; 19].


Розглянемо психологічні особливості дошкільного віку, на які має спиратися педагог, щоб зробити вивчення іноземної мови більш ефективним. Існують такі передумови до успішного оволодіння іноземною мовою в дошкільному віці:

1) здатність цільового запам'ятовування необхідної інформації;

2) початок формування процесу логічного мислення;

3) поява здатності оцінювати свої вчинки і вчинки своїх товаришів, усвідомлення того, що погано і що добре;

4) закладання фундаменту уявлень і понять дітей, який забезпечує успішний розумовий розвиток;

5) більш високий темп розумового розвитку дітей дошкільного віку в порівнянні з більш пізніми віковими періодами (А. В. Запорожець, В.С. Мухіна)

6) формування здатності до початкових форм абстракції, узагальнення, умовиводи;

7) розвиток образного мислення і початок поступового переходу до понятійному мисленню;

8) розширення і поглиблення змістовної, розумової діяльності дітей;

9) інтенсивне формування пізнавальних потреб, потреб у нових знаннях і способах розумової діяльності;

10) здатність зберігати стійку увагу при виконанні завдань. Стійкість уваги набуває особливої сензитивності до емоційно значущих подразників (Л.П. Набатнікова);

11) володіння здатністю до імпринтингу, що дозволяє дошкільникам порівняно легко засвоювати іноземну мову;

12) переважання уяви [2; c.45-48]


Працюючи з дітьми дошкільного віку, перш за все необхідно особливу увагу приділяти правильному промовлянню англійських звуків. Але є певна кількість дітей, яка потребує допомогу логопеда (мають дефекти у вимові звуків рідної мови), тому пояснення і демонстрація педагога правильної артикуляції англійських звуків (що доповнюється імітацією) дуже важливо для опанування дитиною іноземною мовою. Попереднє опрацювання окремих звуків є важливим підготовчим етапом для ознайомлення дітей з новим навчальним матеріалом. Діти дошкільного віку мають звичку «ковтати» слова у рідній мові, не розподіляють речення (говорять без зупинки, без логічного наголосу). До значних труднощів опанування дитиною іноземною мовою належать: сталий порядок слів, наявність службових слів (артикль, частки, прийменники, сполучники), допоміжні дієслова, нові звуки, яких в українській мові немає. Не можна оминути і здатність дитини до вивчення іноземної мови (у кожної дитини різні здібності) це вимагає “особистісно орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови дітей в дошкільному освітньому закладі” [3; с. 5].


Навчання дітей дошкільного віку іноземної мови відбувається успішно, якщо звертається увага на такі важливі моменти, як:

1. Дітей дошкільного віку не слід навчати одночасно читання та письма, а доцільно вести заняття в усній формі.

2. Викладачі мають вимовляти слова, поєднання слів, пропозиції, а діти повторювати їх усно.

3.Навчання йде в послідовності. Поступово від окремих слів і пропозицій викладачі переходять до усного читання оповідань, які діти повинні розуміти зі слуху. Від усного перекладу окремих речень з рідної мови англійською мовою, а потім до їх самостійного викладу якихось нескладних думок іноземною мовою.


4. Необхідна регулярність у проведенні занять. Необхідно займатися з дітьми щодня, але не втомлювати їх, особливо на першому етапі навчання. Набагато більше користі принесуть щоденні заняття по 30 хвилин, ніж два-три рази на тиждень по 1 годині.


Висновок

Отже, як перша освітня ланка в житті людини, дошкільна освіта повинна допомагати дитині збагачувати свої знання та реалізувати природний потенціал. Оволодіння іноземною мовою є одним із шляхів входження дитини до полікультурного соціуму, в чому допоможуть професіонали-педагоги.


Проблема раннього навчання іноземної мови полягає в необхідності вишукати резерви в організації ефективного навчання на основі врахування вікових та індивідуальних особливостей. Дошкільний вік дитини є найбільш сприятливим для оволодіння іноземною мовою, оскільки в цей період розвитку для дитини-дошкільника є характерним інтенсивне формування пізнавальних здібностей, швидке і легке запам'ятовування мовної інформації, особлива чуйність до явищ мови, здатність до імітації тощо.


Методика ефективного вивчення дошкільниками іноземної мови має спиратися на можливості використання розвивального та освітнього потенціалу при чіткому визначенні психологічних можливостей дитини і труднощів, які вона може зустріти у процесі навчання.


Список використаних джерел

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) [Електронний ресурс] Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/doshkilnaosvita/30154/Додаток.
 2. Бойко О. В. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей на заняттях з іноземної (англійської) мови / О. Бойко // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту імені М. Гоголя : наук. журн. / за ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ, 2006. – С. 45-48.
 3. Будак С. В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками : монографія зі спецпрактикумом у двох книгах / С. В. Будак. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. — 288 с.
 4. Державна національна програма «Освіта (Україна XXІ століття)». — К. : Райдуга, 1994. — 61 с.
 5. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / И. А.. Зимняя. – - М. : Русский язык, 1989. – 219 с.
 6. Зубенко Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи / Т.В. Зубенко. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2006. – 120 с.
 7. Калугін О. І. Школа розвитку: особистість - над усе / О. І. Калугін // Рідн. шк. - 1994. - № 6. - С.2 – 8
 8. Леонтьев А. А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком / А. А. Леонтьев // Иностр. язык в школе. – 1985. – №5.– С. 24-29.
 9. Сергієнко Н. Ф. Професійна компетентність сучасного вчителя / Н. Ф. Сергієнко. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua.
 10. Тарасюк Н. А. Иностранный язык для дошкольников : уроки общения : (на примере англ. яз.) : [учеб. пособие] / Н.А. Тарасюк. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2000. – 112 с.
 11. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. - К. : Академвидав, 2011. - 238 с.
 12. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших [Текст] : програма, методичні рекомендації, розробки занять / Т. М. Шкваріна. – Х. : Видавнича група "Основа", 2005. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (24).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама