Білявець С.Я. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Білявець С.Я., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оперативного мистецтва факультету керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Зміст

Постановка проблеми

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) виконує надзвичайно важливе завдання – охорону державного кордону. Центральною ланкою прикордонної діяльності є офіцер-прикордонник, який виконує оперативно-службову діяльність з охорони державного кордону. Він є керівником і організатором безпосередніх дій підпорядкованого персоналу, посадовою особою, яка якнайповніше відповідає за результати прикордонної діяльності, спрямованої на припинення порушень законодавства з прикордонних питань.

Прикордонна служба висуває низку специфічних вимог до особистості прикордонника, передбачає належний рівень сформованості його професійної компетентності. Саме цим обумовлена необхідність розгляду питання щодо належної організації освітнього процесу у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) з метою формування профе- сійної компетентності майбутніх захисників кордону.

Аналіз результатів дослідження

Проблема формування професійної компетентності офіцерів прикордонного відомства неодноразово була предметом наукових досліджень. Серед тих, що виконані в останні роки, заслуговують на увагу праці В. Веретільника (розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників) [1], О. Діденка (особливості змісту та сутність професійної компетентності офіцера-прикордонника) [2, с. 263-264], А. Машталера (розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання) [3], О. Торічного (формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності) [4] та інших. Певний інтерес представляють також праці, у яких проаналізовано зміст професійної компетентності фахівців правоохоронних органів України та військових формувань. Це праці С. Каплуна, В. Костенка, О. Маслія, Т. Ткаченка, Т. Трегубенко (формування професійної компетентності майбутніх дільничних інспекторів міліції у процесі фахової підготовки), Г. Яворської та ін. Проте на сьогодні не розроблено відповідної методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін.

Результати аналізу і узагальнення організаційно-педагогічних і дидактичних засад підготовки офіцерів до діяльності з охорони і захисту державного кордону свідчать про наявність суперечностей, які мають місце в освітньому процесі ВНЗ ДПСУ. Ці суперечності, а також наявність нових викликів і загроз на державному кордоні, складна військово-політична обстановка підкреслюють актуальність модернізації освітнього процесу у ВНЗ ДПСУ та розроблення сучасної методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Ця методична система має сприяти покращенню якості підготовки офіцерів для прикордонного відомства шляхом забезпечення взаємної відповідальності суб’єктів освітнього процесу за кінцеві результати навчання офіцерів-прикордонників. Впровадження методичної системи має на меті виведення з рівноваги замкнутої та інертної системи освітнього процесу ВНЗ ДПСУ, що характеризується низкою суперечностей. Ця методична система є підсистемою педагогічного процесу у ВНЗ ДПСУ і є цілісним, багатокомпонентним утворенням, яку наповнюють інтегровані взаємопов’язані системоутворювальні зв’язки її основних елементів. Кожен елемент методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін має межу поділу і характеризується функціональною та структурною специфічністю. Однак своє функціональне призначення елементи системи виконують лише у взаємодії з іншими. Основними елементами методичної системи є підсистема мети і завдань, підсистема методів навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема діяльності науково-педагогічного складу ВВНЗ, підсистема форм організації навчання курсантів військово-спеціальних дисциплін, підсистема змісту навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема корекції змісту навчання військово- спеціальних дисциплін, підсистема діяльності курсанта, підсистема контролю результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів- прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін, підсистема засобів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, підсистема результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.

Ефективність методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін обумовлена дієвістю кожного її елемента. Однак, якщо освітній процес як систему вивести з рівноваги шляхом удосконалення одного чи декількох компонентів, то вона через деякий час знову займе свою стійку позицію. З огляду на це суттєво покращити якість формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників і вивести з рівноваги замкнуту та інертну систему освітнього процесу ВНЗ ДПСУ можна лише шляхом покращення кількісних і якісних параметрів усіх підсистем методичної системи.

Теоретичною основою формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін є наукові положення про актуальний і потенційний рівень розвитку особистості; теза про взаємозв’язок навчання і розвитку (навчання спирається на досягнутий рівень розвитку особистості курсанта і сприяє подальшому вдосконаленню компонентів професійної компетентності та їх переходу на вищий рівень; розвиток залежить від змісту, форм, методів та організації освітнього процесу); положень соціогенетичних теорій розвитку особистості (рівень набутих знань, умінь і навичок визначаються не лише генетично, а залежать від середовища, в якому навчається курсант); положень діяльнісного і компетентнісного підходів, а також проблемного, розвивального і контекстного навчання, які формують інтерес до майбутньої професійної діяльності та активізують професійний розвиток особистості майбутнього офіцера-прикордонника.

Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах освітнього процесу ВНЗ ДПСУ буде результативним, якщо курсанти усвідомлять значущість своєї майбутньої професійної діяльності та будуть зацікавлені процесом і результатом свого професійного розвитку.

Для цього необхідно реалізувати педагогічні умови, які б забезпечили функціонування усіх підсистем методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін.

Висновок

Визначення концептуальних основ формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників дозволяє перейти до обґрунтування методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін.

Список використаних джерел

  1. Веретільник В. В., Діденко О. В. Обґрунтування педагогічних умов роз- витку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у про- цесі магістерської підготовки. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education», 2017. № 2(10). С. 46-50.
  2. Діденко О. В. Професійна компетентність офіцера-прикордонника: сут- ність поняття. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. С. 263-264.
  3. Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів- прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання: автореферат дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Хмельницький, 2016. 16 с.
  4. Торічний О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офі- церів-прикордонників засобами проектної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016 Випуск 1. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vnadped_2016_1_10.pdf] 16 с


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама