Варченко А.В. Мультимедійні технології як засіб навчання англомовнoї лексики дітей старшого дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Варченко А.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито можливості використання мультимедійних технологій у процесі вивчення англомовної лексики дітьми старшого дошкільного віку, наведено класифікацію мультимедіа, приклади використання мультимедійних технологій на занятті з англійської мови у ДНЗ.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, англомовна лексика, діти старшого дошкільного віку.


Аннотация: В статье раскрыты возможности использования мультимедийных технологий в процессе изучения английской лексики детьми старшего дошкольного возраста, приведена класификация мультимедиа, примеры использования мультимедийных технологий на занятии по английскому языку.

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийная технология, английская лексика, дети старшего дошкольного возраста


Annotation: The possibility of using multimedia technology in the process of improving children English vocabulary are considereded in the article. Examples of the use of multimedia technology in various stages of practice and classification of multi-media technology are presented.

Key words: multi-media, multi-media technology, foreign language, vocabulary.


Зміст

Постановка проблеми

Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики залишається питання урізноманітнення навчального процесу в дошкільному навчальному закладі на заняттях з англійської мови з метою активізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку, розширення сфери їх інтересів. Для того, щоб навчальний матеріал був по-справжньому цікавим та пізнавальним, сучасному педагогу слід звернутися до мультимедійних технологій.


Зауважимо, що особливої уваги набуває інтенсифікація навчально-виховного процесу засобами сучасних технологій навчання. Вони сприяють забезпеченню комунікативної, мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетенцій дітей на шляху досягнення поставлених цілей. Технічні засоби навчання дозволяють педагогу зробити процес навчання і виховання сучаснішим та мобільнішим ніж традиційні засоби навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку.


Аналіз досліджень

Проблемою підвищення ефективності навчання з використанням інформаційних і комп’ютерних технологій займались багато вчених. Досвід практичного застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у сфері освіти знайшов відображення в роботах Я. Ваграменко, Н. Макарової, С. Новосьолової, Н. Биць, Л. Чайнова.


С. Новосьолова вважає, що уведення комп’ютера в навчальний процес дитячого садка може стати потужним чинником збагачення інтелектуальної основи розумового, естетичного, морального розвитку дитини[4].


Вчитель англійської мови Л. Меклеш вважає, що головне переконати дітей у тому, що вивчати англійську мову цікаво і корисно. Використання мультимедійних технологій, на її думку, допомагає дитині старшого дошкільного віку краще опанувати лексичний матеріал та зануритись у культуру цієї країни . Проте існує інша думка щодо впровадження мультимедійних технологій. Так, науковець О. Чумак вважає, що використання мультимедійних презентацій в ДНЗ під час навчання англомовної лексики не є доречним, оскільки використання комп’ютерних технологій заважає дитині прислухатися до правильного звучання слів. Слід відмітити, що багато педагогів є прихильниками використання інноваційних технологій саме під час навчання англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку і ефективно їх застосовують.


Постановка мети дослідження

Підсумовуючи вище зазначене слід відмітити, що науковий інтерес становить вивчення особливостей використання мультимедійних технологій у процесі вивчення англомовної лексики дітьми старшого дошкільного віку. Отже, метою статті є визначення ефективності використання мультимедійних технологій у процесі вивчення англомовної лексики дітьми старшого дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Бурхливий розвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості для застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі не лише середньої школи та вищих навчальних закладів, але й в дошкільних установах. Завдяки їм педагог може отримати додаткові можливості для реалізації розвитку особистості дитини.


Основною метою навчання іноземної мови дітей дошкільного віку є формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою. Процес спілкування завжди асоціюється зі знанням слів, а володіння мовою з лексичними навичками. Засвоєння англомовної лексики дітьми старшого дошкільного віку відбувається на основі чуттєвого досвіду, за допомогою різних аналізаторів (зорового, слухового, смакового, дотикового тощо). Саме тому навчання англійської мови в ДНЗ потребує пошуку якісно нових форм і методів подачі лексичного матеріалу, що зможе задовольнити всі ці вимоги, при мінімальній витраті часу та зробить процес засвоєння дітьми нових лексичних одиниць цікавим і захоплюючим.


У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено зміст іншомовної мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, а саме: діти диференціюють звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією; сприймають та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції педагога; дають відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо; знають та можуть озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; роблять коротке зв'язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; уміють працювати в парах та групах [1]. Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Освітній програмі від 2 до 7 «Дитина» у варіативній частині в розділі «Подорожуємо у світ англійської мови» визначено зміст педагогічної роботи щодо формування мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку. Зупинімося на змісті навчання англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку. Відповідно до програми “Дитина” упродовж 1-го року навчання діти засвоюють 200-250 лексичних одиниць, за 2-й рік навчання – 350-500 лексичних одиниць [3].


На нашу думку, з метою підвищення зацікавленості до навчання іноземної мови сучасному педагогу слід звернутися до мультимедійних технологій навчання. Тлумачний словник трактує поняття «мультимедіа» його як комп'ютерну технологію, яка дозволяє гнучко керувати потоками різноманітної інформації – текстами, графічними зображеннями, музикою, відеозображенням [2].


За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% мовної інформації, коли дивиться — 25% видимої інформації, коли бачить і слухає — 65% усієї інформації. Отже, необхідність застосування в освітньому процесі дітей дошкільного віку мультимедійних технологій, які як аудіовізуальні засоби можуть впливати на різні органи чуття, беззаперечна.


Мультимедіа може бути представлена у вигляді основних складових: аудіо, текст, зображення, анімація, відео, інтерактивність. Відповідно до цих складових класифікуємо мультимедійні засоби, які є, на наш погляд, методично доцільними у навчанні англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку. Детально проаналізуємо кожен з них.


1. Аудіо засоби. Використання аудіо матеріалів є необхідним і досить цікавим, це залучення до духовних цінностей інших культур через безпосереднє спілкування. До даних засобів можна віднести слухання та вивчення пісень англійською мовою, слова пісень досить швидко запам’ятовуються, таким чином легко вивчати нову лексику і тренувати пам'ять. Це чудовий спосіб удосконалювати сприйняття англомовної лексики на слух, також тексти допомагають запам’ятати назви кольорові, цифри, пори року тощо. Також до цієї категорії можна віднести прослуховування невеликих аудіо-казок англійською мовою.


2. Відео засоби. Корисні візуальні матеріали складаються з великої кількості об’єктів, моделей, анімації. Використовуючи фрагменти відеозаписів мі активізуємо слухову і зорову пам'ять дитини, тобто підвищується інтерес та мотивація до вивчення англійської мови, тому відео є ефективним засобом навчання. До даної категорії віднесемо перегляд мультфільмів та різних пізнавальних відео для дітей дошкільного віку. Мультфільми сприяють кращому запам’ятовуванню нової лексики, підвищують рівень емоційної мотивації дітей до освоєння англомовної лексики. Задіюється слухова, зорова, образна, тактильна, рухова активність, що урізноманітнює процес навчання, також під час перегляду діти є фізично активними, адже можуть підспівувати та танцювати разом з героями мультфільму.


3. Засоби зображення. До засобів зображення слід віднести мультимедійні презентації та презентації, що створено за допомогою програми Power Point. Вони включають в себе анімацію, аудіо і відео-фрагменти з елементами інтерактивності. Презентацію можна долучати на різних етапах вивчення англомовної лексики, а також застосовувати для закріплення матеріалу. Використання презентацій допомагає урізноманітнити заняття, вони є чудовим помічником сучасного педагога.


4. Інтерактивні засоби. Це використання в роботі інтерактивної дошки, а також за допомогою неї показ та вправляння в інтерактивних іграх. Використання інтерактивної дошки допомагає розвивати у дітей: увагу, пам'ять, дрібну моторику, мислення та мова, зорове і слухове сприйняття, словесно-логічне мислення тощо. Заняттям з використанням такого обладнання набагато яскравіші та динамічніші, адже в роботу включаються всі аналізатори дитини старшого дошкільного віку, посилюється інтерес та увага. Інтерактивне обладнання дозволяє малювати електронними маркерами. Для точного визначення місця розташування відмітки маркера на дошці застосовуються ультразвукова та інфрачервона технології. За допомогою одного із запропонованих в комплекті електронних маркерів педагог або дитина може виділити або підкреслити необхідну інформацію, що додатково привертає до неї увагу. Педагог самостійно може створювати різні пізнавальні ігри. Діти є активними учасниками процесу вивчення англійської мови, підвищується сприйняття та запам’ятовування, як наслідок заняття буде ефективним та результативним.


Мультимедійні технології можуть бути використані:

1. Для позначення теми (тобто первинне знайомство дітей з певною лексико-граматичною темою).

2. На етапі активізації лексичних одиниць.

3. Для закріплення лексичних одиниць.


На прикладі використання мультимедійних технологій в роботі з дітьми, для прикладу, розглянемо перший етап подачі нового матеріалу під час вивчення теми «Food», де подаються нові лексичні одиниці та словоформи. Дітям демонструються слайди із зображенням різних продуктів, страв у їхньому реальному вигляді. Учитель проговорює назву лексичної одиниці і пропонує повторити (Listen and repeat). На завершення використовує ігри «Eat - Don't eat», «What is missing?». На другому, а особливо третьому етапі можна використовувати діалогічну гру – презентацію сюжетного характеру «At the shop» (- What would you like to buy? - For example: bread, butter, salt, tomato… Відповіді дітей: - I would like to buy a bread ….) . Метою якої є закріплення та повторення пройденого матеріалу.

Також можна використовувати презентацію «Food picture dictionary», за якою діти утворюють діалоги за тематичними картинками за наступним зразком:

What are these? – These are bananas.

What’s this? – This is an apple.

Do you like bananas? – Yes, I do. / No, I don’t.


Варто відмітити, що великий інтерес у дітей викликають такі форми взаємодії, як заняття-подорожі «Подорож до Міккі Мауса», «Знайомство з країною», «Подорож у світ диких тварин» з використанням мультимедійних презентацій, тому що такі заняття є динамічними та яскравими, а це означає, що дітям буде цікаво спостерігати за діями головних героїв і водночас вивчати нові слова. Під час таких подорожей педагоги можуть використовувати такі ігри, як от: «Words road», «How many words do you know», «Travelling»[5].


На етапі закріплення лексики за допомогою мультимедійної презентації, можна використовувати, наприклад, такі дидактичні ігри, як «At the zoo», «Show me» з теми «Animals», за допомогою анімації такі ігри стають веселими та захоплюючими, зацікавлюють дітей у вивченні англомовної лексики, таким чином діти старшого дошкільного віку швидше опановують лексичний матеріал та ефективніше запам’ятовують назви тварин.


Також можна використовувати різноманітні навчальні мультфільми для дітей старшого дошкільного віку. За своїм задумом мультфільм призначений для розвитку свідомості дитини, виховання і навчання. Мультфільми дуже яскраві, видовищні, образні. Сюжети мультфільмів дозволяють підвищувати обізнаність дитини, розвивати мислення і уяву на доступному і цікавому рівні. Для початку слід використовувати версію мультфільму рідною мовою, де є англомовна лексика у мінімальному використанні. Пізніше можна пропонувати передивлятись серію іноземною мовою, порівнювати вживання слів, поповнювати знання лексики. На етапі закріплення чудово підійдуть такі мультфільми, як от: «Dora the Explorer», «Go, Diego, Go!», «The Mickey Mouse Club»[6].


Таким чином, використання мультимедійних технологій в навчанні дітей старшого дошкільного віку англомовної лексики дає наступні переваги і допомагає вирішити ряд задач :

• покращується запам’ятовування пройденого матеріалу;

• посилюється пізнавальний інтерес дітей старшого дошкільного віку;

• несе в собі образний тип інформації, що зрозумілий дітям;

• розвивається інтерес дитини до самостійного вирішення завдань;

• робить матеріал доступним для сприйняття не тільки через слухові аналізатори, а й через зорові

• допомагає істотно розширити понятійний ряд англомовних тем;

• дозволяє збагатити методичні можливості спільної діяльності педагога і дитини, надати їй сучасний рівень;

• активізує творчий потенціал дитини.


Висновок

Інформатизація суспільства ставить перед мовною освітою якісно нові завдання, а це значить передбачає використання на заняттях з англійської мови не лише традиційних методів навчання, а й нових сучасних технологій.


Використання мультимедійних технологій навчання допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням особливостей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей.


Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці системи вправ на тиждень для навчання англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку із застосуванням навчальних комп’ютерних презентацій, що спрямовано на активізацію їх мовленнєвої навички говоріння.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Науковий керівник: А. М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
  3. Методичні рекомендації до програми “Дитина / [В. О. Огев'юк, Г. В. Белєнька, Н. І. Богініч та ін.]. – м.Київ, 2016. – 304 с.
  4. Новоселова С. Л. Компьютерный мир дошкольника / С. Л. Новоселова, Г. П. Петку., 1997.
  5. Цікаве навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://interestingteacheng.blogspot.com/.
  6. Мультфильмы на английском языке [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://englishtv.narod.ru.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама