Вихрущ В.О. Технологія «УніверCАМ» інновацій як чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Вихрущ В.О., доктор педагогічних наук професор, професор кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.

Зміст

Постановка проблеми

Пошук нових освітніх технологій у вищому навчальному закладі – це процес модернізації існуючої системи навчання. Змінювати те, що вже перевірено десятиліттями і успішно застосовується у процесі навчання у ВНЗ, не має сенсу, а шукати і створювати нові освітні технології можливо на основі співробітництва із студентською аудиторією і там, де існують досі нерозв’язані проблеми. Створення нетрадиційні технологій навчання дозволяє по-новому здійснювати освітню діяльність і стимулювати розвиток як творчих здібностей студентів, так і активізувати в цілому потенційний науковий багаж майбутніх професіоналів.

Аналіз результатів дослідження

Слід зазначити, що використання нетрадиційних та інноваційних педагогічних технологій в процесі навчання сьогодні застосовується масово в вищих навчальних закладах. Цей процес здійснюється сьогодні в трьох основних напрямах:

 1. перебудова всього процесу навчання або його основної частини;
 2. об’єднання ряду відомих елементів або технологій у нову технологію;
 3. удосконалення методу або технології навчання без істотних змін.

Нами виокремлені характерні риси нетрадиційних технологій навчального процесу та вимоги до них:

 • активізувати мислення студентів до самостійного пошуку творчих за змістом і мотиваційно виправданих професійних рішень;
 • розвивати партнерські відносини (суб’єкт-суб’єктна взаємодія) як модель професійних стосунків;
 • поліпшення результативності навчання на основі дидактичних технологій не за рахунок збільшення обсягу інформації, а за рахунок глибини, швидкості і творчої її переробки;
 • забезпечувати стабільно високі результати навчання студентів.

Варіантом такої технології може служити технологія «УніверСАМ» інновацій, створена на основі технології евристичного типу із використанням інформаційних комп’ютерних технологій, яка дозволяє більшості студентів по-новому сприймати навчальну інформацію і стати безпосереднім учасником і генератором ідей у творчому процесі «творимо разом тут і зараз». Актуальність даної технології обгрунтовується вимогами суспільства до підготовки фахівця:

 • випускник ВНЗ повинен оволодіти не тільки великим обсягом фундаментальних знань, а й інтерпретувати ці знання у інших сферах діяльності;
 • майбутній професіонал повинен уміти працювати з широким колом інформаційних джерел і уміти в короткий термін у стислому вигляді надавати одержані дані, які відповідають запиту аудиторії.

Технологія «УніверСАМ» інновацій базується на таких принципах:

 • твори себе разом тут і зараз;
 • дізнався Сам – відкрий іншому;
 • «нове – це добре забуте старе».

Сутність даної технології передбачає формування стійкої особистісно значимої мотивації студентів до пізнавально-дослідницької діяльності. Навчання повстає як процес ділового спілкування рівноправних партнерів викладача і студентів. При цьому відбувається переведення процесу навчання у ВНЗ на рівень ділового спілкування і створення власного продукту навчального характеру. Чим більше «продуктів навчального змісту», тим багатшими є «навчальні полиці знань» і свобода вибору в діях і особистих позиціях, а процес співтворчості не обмежується рамками однієї предметної галузі знань.

Дана технологія у нашій практичній діяльності застосовувалася на практичних заняттях з курсу «Дидактика» і дозволяла вирішити кілька навчальних завдань:

 • освоїти конкретну тему курсу в цілому;
 • навчитися творчо переробляти навчальний матеріал;
 • створювати «навчальний продукт», демонструвати і захищати свій проект у аудиторії.

Організаційною основою навчального простору є алітераційна модель, через понятійно-смислову систему якої відтворюється цілісна картина досліджуваного явища з певної теми курсу «Дидактика». Наприклад, тема курсу «Методи навчання» обирається не тільки як навчальна тема, а й як варіант осмислення основних завдань реалізації технології «УніверСАМ» інновацій. Саме під час роботи із матеріалом з даної теми студентам пропонується не тільки освоїти її, а й створити свій «пробний» продукт навчальної теми із «заданими характеристиками». На першому етапі проходить заняття з групою студентів у комп’ютерному класі, де на машинах пропонується освоїти дану тему і в цілому уявити ті структурні блоки теми, які потім необхідно використовувати для створення власної комп’ютерної версії. На другому етапі студенти вибудовують модельну конструкцію того матеріалу, який став безпосередньо предметом вивчення, а потім створюють дидактичну модель з теми «Методи навчання», що містить кілька блоків: теоретичний, практичний, контрольний. З огляду на те, що рівень підготовки студентів є неоднаковим, як і творчі можливості, варіанти, які створюють студенти під час роботи за темою, дають можливість опрацювати її кілька разів і на різних рівнях складності. Це дозволяє впорядкувати сутність прогнозованого змісту з даної теми, програ мувати навчальні засоби, створювати проект системи цілей кожного навчального блоку.

На третьому етапі навчального процесу відбувається обмін між студентами своїми «творчими проектами з теми», де на «паперовому носії інформації» дозволяється робити позначки, а потім, після опрацювання усієї теми, висловлювати свої зауваження. Найбільш вдалий варіант пропонується взяти «за основу», група обирає того студента, який впродовж двох тижнів, використовуючи варіанти інших студентів, формує кінцевий «навчальний продукт» у завершеному вигляді. З огляду на, що на навчальному потоці навчається кілька груп, то і «вдалих» варіантів створюється декілька. Студентські версії обробляються, вивіряються і програмуються як навчальні теми у електронному варіанті. Таким чином можливо отримати кілька варіантів тієї самої теми. Це дозволяє надалі використовувати комп’ютерний «універсальний навчальний магазин» як «полицю творчих продуктів», де дозволяється обрати будь-який варіант теми для засвоєння. Класичний варіант аналізу опрацювання навчальної теми пропонується студентами найбільш часто.

Дану технологію «виготовлення навчального продукту» можливо використовувати для програмування і інших навчальних тем курсу. Це дозволяє студентам більш глибоко осмислювати навчальний матеріал, працюючи з літературою, пропонувати свої способи, прийоми, методи презентації навчальної інформації та кодування контрольних завдань.

Кінцевим етапом є використання «навчальної продукції» у професійній ситуації.

Найбільш поширені класифікації даної технології в дії розкривають її можливості щодо роботи з навчальним матеріалом. Це індивідуальна робота: більш здібні студенти можуть «опрацьовувати» до кількох варіантів теми за одне заняття; можливо використовувати тільки варіанти контрольних блоків. Тема заняття може мати кілька версій, побудованим за різними рівнями складності. Право вибору студента – спробувати свої можливості на будь-якому рівні. «Пакет версій-тем» може бути адресований не тільки студентам денного, але і заочного відділення, де студенти у індивідуальному режимі можуть використовувати цей матеріал для вивчення курсу. Таким чином, технологія «УніверСАМ» інновацій має широкі можливості і дозволяє здійснювати навчальний процес по-новому в умовах сучасного ВНЗ.

Висновок

Створення сучасних технологій навчання і модернізація вже наявних – це спроба подолати зайвий традиціоналізм у викладанні і навчанні студентів ВНЗ. Нові соціально-економічні реалії вимагають перегляду усієї системи освіти (особливо професійної) у напрямі посилення його практичної і особистісної зорієнтованості, а також з метою вирішення тих проблем, які традиційно «гальмують» розвиток особистісного потенціалу майбутнього фахівця. Сьогодні важливо не тільки те, що знає студент на тому чи іншому рівні навчання, а й як він вміє реалізувати свої можливості на етапі самонавчання або професійного становлення як фахівця.

Список використаних джерел

 1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения [Текст]. М. : Изд-во Педагогика, 1995. С. 60-72.
 2. Богоявленская, Д. Б. Метод исследования уровнем интеллектуальной активности [Текст]. Вопросы психологии. 1971. № 1. С. 144-146.
 3. Вульфов Б. З., Харькин, В. Н. Педагогика рефлексии (взгляд на профессиональную подготовку учителя) [Текст]. М.: ИЧП «Издательство Ма- гистр», 1995. 112 с.
 4. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. Учебное пособие [Текст. М.: Academia, 2001. 192 с.
 5. Змеёв С. И. Технология обучения взрослых [Текст]. М.: Academia, 2002. 128 с.
 6. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. 237 с.
 7. Стоунс Э. Психопедагогика: психологическая теория и практика обучения [Текст]. / пер. с англ. М.: Педагогика, 1984. 472 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама