Волинець К.І., Кошман П.Я. Освітня галузь «Технології» як програма технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Волинець Катерина Іванівна, завідувач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Кошман Петро Якович, викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ


У статті висвітлюється проблеми технологічної освіти майбутніх учителів початкової школи, деякі підходи до організації позааудиторної роботи студентів.


В статье освещаются проблемы технологического образования будущих учителей начальной школы, некоторые подходы к организации позааудиторной работы студентов.


In the article lights up problems of technological education of future teachers of initial school, some going near organization of pozaauditornoy work of students.


Зміст

Постановка проблеми

Результатом демократичних перетворень, які відбуваються в процесі українського державотворення, є перенесення в освіті акцентів з масових педагогічних явищ на самоцінність особистості, вивчення її можливостей та умов індивідуального розвитку і самореалізації. Стратегічною метою освіти стає підготовка фахівця, яка розрахована на вирішення принципово нових завдань, а це вимагає наявності в нього таких якостей, які доки розглядались лише як тенденції по відношенню до бажаного майбутнього.

В умовах інформаційного суспільства, орієнтованого на надання послуг, яке інтенсивно розвивається, кардинальних змін набуває технологічна освіта.

Прогресивні зміни у суспільстві, поява нових галузей наукового знання, запровадження у виробництво нової техніки й технологій, утворення та розширення кібернетичного простору, розвиток нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління.

Шлях до високої технологічної культури лежить через ефективну технологічну освіту, що визначається соціальним замовленням та системою потреб суспільства. Технологічна освіта підростаючого покоління стала необхідною складовою загальної освіти та цілісного і гармонійного розвитку особистості школяра.

Державний стандарт загальної початкової освіти передбачає формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Це націлює педагогічні колективи на творчість, широке використання інноваційних форм, методів і засобів у навчально-виховному процесі початкової школи. Ефективних підходів, урізноманітнення форм учнівської технічної діяльності потребує і позанавчальна робота.

Здійснення зазначених перетворень у системі початкової освіти неминуче пов’язане з відповідними змінами у вищій педагогічній школі. Система підготовки майбутніх вчителів спеціальності «Початкова освіта» ОКР «Бакалавр» до професійної діяльності здійснюється за циклами:

 • гуманітарна і соціально-економічна підготовка;
 • математична, природничо-наукова підготовка;
 • професійно- практична підготовка.

Технологічна освіта вчителів початкової школи є однією з ланок професійно-педагогічної освіти, яка створює базу для успішної реалізації освітньої галузі «Технології» в початковій школі. Зміст технологічної освіти носить наскрізний характер та реалізується через зміст окремих дисциплін та видах науково-дослідницької і практичної діяльності студентів. Оскільки у вчителя початкової школи на відміну від учителя предметника повинні бути енциклопедичні знання підготовка майбутнього педагога має свою специфіку. Вона супроводжується низкою суперечностей між:

 • потребою школи і суспільства у сучасному вчителеві початкової школи, готовому до вирішення широкого спектру навчальних та соціальних завдань і традиційними підходами до професійно-педагогічної освіти;
 • потребою шкільної практики в інноваційних формах і методах та недостатньою теоретичною розробленістю проблеми технологічної освіти вчителя початкової школи;
 • мобільністю і сприйнятливістю студентів до нових педагогічних і інформаційних технологій та відставанням педагогів в освоєнні сучасного високотехнологічного обладнання.

Багатоаспектність проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи до творчої професійної діяльності у розрізі нашого дослідження знайшла своє відображення в різних напрямах педагогічних досліджень. Розвиток особистості шляхом розвитку інтелектуальної сфери, вдосконалення пізнавальних інтересів, образного мислення сприймання, зорової пам’яті та просторових уявлень присвячені роботи Б.Т.Ананьєва, Л.С.Виготського, В.А.Роменця та інших. Проблему трудового навчання та виховання учнів шкіл розлядали У.Д.Ушинський, А.С. Макаренко, С.Я. Батищев, В.П. Тименко, М.М. Левіна, Т.А. Гомиріна та інші. Проблеми естетики праці вивчали О.Єгоров, Л.Новікова, В.Попков, Д.Фукас та інші[6].

Закономірності творчого розвитку особистості досліджували психологи І.Д. Бех, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе та інші. Вчені В.О. Моляко, Н.І.Литвинова та інші пропонують ряд методичних прийомів, що сприяють виявленню та формуванню в учнів здібностей до конструкторської, технічної творчості. На їхню думку, саме творчі завдання, що являють собою форму творчої діяльності, є дійовим методом вивчення та розвитку творчої діяльності учнів [3,4].

Сучасний стан підготовки майбутніх вчителів початкової школи окреслюється поглибленням і розробкою освітніх технологій у структурі підготовки педагога до професійної діяльності, увага науковців зосереджена на розробці й поглибленні освітньої технології як технологічного потенціалу педагога і його його персоніфікації до освоєння нововведень (Ю.К.Бабанський, Л.В.Гур’єва, А.Г.Гайштут, Т.В.Гришина, О.Я.Савченко, В.Ф.Шаталов та інші).

Проблеми теорії і практики нових інформаційних технологій досліджені В.Биковим, Р.Гуревичем, М.Жалдаком, Н.Морзе, С.Подмазіним, В.Серіковим та інш.

Проведений аналіз наукових джерел свідчить про потребу внесення змін до змісту, організаційно-педагогічних форм і методів підготовки вчителів початкової школи до реалізації освітньої галузі «Технології».

Мета статті полягає у висвітленні особливостей підготовки вчителя початкової школи до реалізації освітньої галузі «Технології» в умовах вищого навчального закладу.

Виклад основного матеріалу

Вимоги суспільства до суттєвого зростання предметної, методичної та наукової компетентності випускників ВНЗ, підготовки вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної фахової діяльності, спричиняють розробки нових підходів, форм і методів технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи як складової їх професійної педагогічної освіти. Ефективність технологічної освіти визначається рівнем технологічної культури, адекватним професійним самовизначенням людини .

Головна мета технологічної освіти полягає у формуванні технічно, технологічно і комп'ютерно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної природовідповідної предметно-перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведения домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей [7].

Основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи повинні розроблятися з урахуванням мети і завдань освітньої галузі «Технології» Державного стандарту загальної початкової освіти, метою якої є формування і розвиток у молодших школярів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 • формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;
 • розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп'ютером;
 • виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Зміст галузі "Технології" визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями [5,8].

Освітня галузь «Технології» відображає три сторони матеріального світу: дитину ( природа), сім`ю (суспільство) і свідомість (мислення), тому процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до її реалізації носить інтегрований і поетапний характер: на першому етапі студенти оволодівають системою психолого-педагогічних знань майбутньої професійної діяльності; засвоюють знання про людину, його взаємини з природою і соціальним середовищем, діяльність та суспільно-корисну працю в ній, що дозволяє, розкрити різноманіття предметів і явищ навколишньої дійсності; встановити властиві їм загальні риси і виділити суттєві відмінності, показати своєрідність людини століття як біологічної та соціальної істоти.

Другий етап присвячується аналізу практичної діяльності людини. Оскільки одним із найважливіших засобів впливу на розвиток особистості дитини є трудова діяльність, в якій формуються технологічні здібності на цьому етапі студенти оволодівають знаннями навчального курсу «Трудове навчання з практикумом», побудованого у відповідності вимогами майбутньої професійної діяльності та Державним стандартом загальної початкової освіти, де зміст галузі «Технології» визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями[5,8].

В основу реалiзацiї змiсту технологiчної освiти молодших школярiв покладено метод iгрових проектiв, який вимагає вiд учителя й учнiв поєднання мовленнєвих, графiчних i предметно перетворювальних дій, тому використання різних видів ігрових технологій у змісті підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності сприяє набуттю майбутнім вчителем професійної компетентності

Професійна компетентність учителя як інтегративне утворення є сукупністю трьох компонентів: предметно-технологічного, психолого-педагогічного і загальнокультурного.

Предметно-технологічна компетентність виявляється у сформованості технологічного знання з проектування моделей освітньої і практичної діяльності, гнучких технологічних умінь.

Технологізація розглядається як деталізація, розмежування педагогічних дій на окремі операції і процедури та їх наступна системна побудова для досягнення поставленої мети. Передбачає виконання у певній послідовності всього набору операцій, мікропроцедур, що забезпечують засвоєння знань і їх застосування.

Педагогічні технологічні прийоми й операції використовуються для організації системи науково-методичного забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, оскільки допомагають упроваджувати його етапи, серед яких планування, освоєння інформації, алгоритмічна та творча діяльність. На кожному з цих етапів мають посилено розвиватися психологічні характеристики особистості (емоції, воля, мислення тощо). [1;122.].

Ця робота поглиблюється в позанавчальній діяльності студентів. Так, на виконання вимог Державного стандарту на кафедрі на основі середовищно-зорієнтованого підходу створено кабінет технологічної освіти, в якому представлені зразки виробів до кожної із змістових ліній Державного стандарту, розміщене навчально-методичне забезпечення дисциплін технологічного спрямування за напрямами:

 1. Методичні посібники.
 2. Розробки планів-конспектів уроків.
 3. Технологічні картки виготовлення виробів.
 4. Презентації до уроків, виконанні у програмі Microsoft PowerPoint.
 5. Зразки виробів.

Використання зазначених матеріалів дозволяє формувати навички трудової діяльності, виховує корисне ставлення до неї. Студенти усвідомлюють її значення в житті окремої людини, сім`ї та суспільства, своєрідність фізичної і розумової праці, розуміють сучасні вимоги до трудової діяльності людей з точки зору екології, ергономіки, економіки та естетики.

На базі кабінету технологічної освіти проводяться різні типи занять:

 • заняття-екскурсії;
 • заняття-спостереження і дослідження матеріалів та їх властивостей;
 • заняття -практикуми з виготовлення виробів у відповідності з програмою предмету «Трудове навчання в початковій школі»;
 • заняття-презентації.

Наприкінці практичних занять влаштовується виставка робіт, де кожен студент отримує оцінку. Така робота сприяє особистісному і професійному розвитку майбутніх педагогів, розширенню їх світогляд та сфер інтересу. Одним із найважливіших завдань початкової школи є пошук, відкриття, шліфування таланту дитини, плекання, підтримка та його стимулювання. Головне – не пропустити, не загубити талант. Питання виявлення здібностей школярів, вимір їх масштабу, творчої спрямованості – це питання вибору професії, професійної підготовки і професійної орієнтації, раціонального використання талантів та обдарувань.

З цією метою на базі новоствореного кабінету технологічної освіти з 2012 року у співпраці з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, відділом діагностики обдарованості проводиться дослідження на тему: «Організаційно-методичне забезпечення підготовки майбутніх педагогів спеціальності «Початкова освіта» до реалізації Державного стандарту початкової освіти у частині змістової лінії «Технології». Студенти, які відвідують гурток, працюють над проблемами з оволодіння технологіями виявлення, підтримки та розвитку обдарованих учнів початкової школи.

Викладачами кафедри у співпраці з відділом діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України у жовтні 2013 проведено діагностику та навчання студентів Ш та IV курсів застосуванню технологій виявлення та розвитку обдарованих учнів. Використовувались тести «Три дороги», «Геометричні фігури», «Піктограми», «Тридев`яте царство» [2; 103-105].

Визначення властивого для студентів виду обдарованості дає змогу краще пізнати себе, зокрема у професійному аспекті, що є лише стартовою сходинкою до успішної реалізації особистості, а також зробити висновки щодо того, в якому напрямі їм краще розвивати свої здібності (для ефективного навчання учнів у майбутньому вчителі повинні мати гармонійно розвинені схильності до наукової, технічної та художньої творчості, враховувати їх під час підготовки до уроку.

Одним із наступних ефективних шляхів удосконалення підготовки студентів до реалізації освітньої галузі «Технології», на наш погляд, є внесення змін до Державних стандартів вищої освіти. Державні галузеві стандарти зі спеціальності «Початкова освіта» є значним позитивним кроком для підготовки майбутніх учителів початкової школи, однак потребують удосконалення та узгодження з вимогами Державного стандарту загальної початкової освіти.

Удосконалення технологічної підготовки студентів може проходити шляхом оновлення змісту освітнього процесу за рахунок удосконалення традиційних курсів та розробки системи нових курсів, що забезпечать реалізацію освітньої галузі «Технології». Зміст і методи дисципліни з трудового навчання та її методики у педагогічному ВНЗ відображено в навчальних посібниках, більшість з яких потребує оновлення.


Висновок

Отже, однією з найважливіших ланок професійно-педагогічної освіти вчителів початкової школи, яка створює базу для успішної реалізації освітньої галузі «Технології» в початковій школі, є технологічна освіта. Використання середовищно-зорієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці дає змогу студентові займатися самовдосконаленням, глибше зрозуміти сутність проблем технологічної освіти молодшого школяра, в результаті чого підвищується ініціатива, мотивація діяльності, самостійність. Під час проведення занять у кабінеті технологічної освіти та в позанавчальний час студенти зможуть повноцінно використовувати методи наукових досліджень: спостереження, експеримент, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, теоретичних досліджень.


Література

 1. Волинець К.І. Вступ до спеціальності: початкова освіта. Модуль 2 : навч. посіб. /К.І. Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко. – Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 148с.
 2. Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід: матеріали міжнародного конгресу, м. Київ,19-20 червня 2013 р. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013.- 260 с.
 3. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования / М.М.Левина : Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.
 4. Моляко Валентин Олексійович. Концепція творчого сприймання / В.О. Моляко//Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості:Зб.наук.праць/ За ред.. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип.5. – Ч.І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2008. – С.7-14.
 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392с.
 6. Тименко Володимир Петрович . Художня праця. Програма для 1-4 класів\ В.П. Тименко \\ Почат.школа – 1992.-№1
 7. Коберник О.М. Технологічна освіта учнів в Україні у ХХІ столітті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rusnauka.com/13_NPN_2010/Pedagogica/66067.doc.htm.
 8. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http\\ osvita.ua\legislation\Ser_osv\17911.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама