Гнатюк О.В. Інтерактивні методи навчання як засіб подолання труднощів у вивченні німецької мови в учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гнатюк О.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті обґрунтовано доцільність застосування інтерактивних методів як ефективного засобу подолання труднощів у вивченні німецької мови учнями початкової школи; наведено приклади інтерактивних методів, які ефективно сприяють подоланню труднощів при навчанні граматичного матеріалу німецької мови.

Ключові слова: молодший школяр, інтерактивні методи, труднощі, німецька мова, граматика німецької мови.


Аннотация: В статье обоснована целесообразность применения интерактивных методов как эффективного средства преодоления трудностей в изучении немецкого языка учениками начальной школы; приведены примеры интерактивных методов, которые эффективно способствуют преодолению трудностей при обучении грамматического материала немецкого языка.

Ключевые слова: младший школьник, интерактивные методы, трудности, немецкий язык, грамматика немецкого языка.


Annotation: In the article you can find interactive methods as an effective way of overcoming difficulties in learning German in elementary school. It has an examples of interactive methods that effectively help to overcome the difficulties in learning the German grammar.

Key words: junior student, interactive methods, difficulties, German, the German grammar.


Зміст

Постановка проблеми

З плином часу знання іноземних мов поступово перетворилося з цінного досвіду в необхідність. З метою інтеграції нашої країни у єдиний міжнародний освітній простір в систему освіти України впроваджуються реформи, що передбачають вивчення в освітніх закладах одразу кількох іноземних мов. За таких умов перед вчителем іноземної мови постає важливе завдання – зробити учнівський шлях оволодіння іноземною мовою цікавим, різнобарвним і, головне, продуктивним. Щоб досягти цього, необхідно застосовувати різні технології, методи та прийоми навчання іноземної мови, не боятися експериментувати, і не зосереджуватися лише на традиційних методах навчання іноземної мови.


Накопичений в Україні та за кордоном досвід переконливо свідчить, що ефективним засобом у подоланні труднощів при вивченні предметів шкільного курсу взагалі, в тому числі й німецької мови, є використання інтерактивних методів, адже саме двобічний характер таких методів, їхня комунікативна спрямованість, спільна діяльність учителя іноземної мови та учнів, спеціальна організація та різноманітність форм, цілісність та єдність, мотиваційна складова та зв’язок з реальним життям, виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом формування іншомовної комунікативної компетентності допомагають подолати труднощі, що виникають під час навчання іноземній мові.


Аналіз досліджень

Проблема застосування інтерактиву в навчальному процесі була в центрі уваги таких дослідників, як О. Єльникова, Г. Коберник, О. Коберник, О. Комар, Т.Кравченко, М. Крайня, Г. Крівчикова, В. Мельник, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун та ін., які обґрунтовують доцільність застосування інтерактиву для посилення ефективності процесу навчання іноземної мови.


Теоретичні аспекти, пов'язані з визначенням сутності інтерактивних методів, їхньої класифікації, визначенням найбільш поширених і ефективних їхніх видів для розв’язання навчальних завдань на уроках іноземної мови висвітлені в працях російських (О. Коротаєва, Г. Мітіна, Г. Самохіна, С. Стилік, Н. Суворова, Г. Шевченко) та українських (А. Мартинець, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. Пометун та ін.) вчених [2].


Проблемою застосування інтерактивних методів на уроках німецької мови з метою подолання труднощів стало предметом низки наукових розробок у роботах А. Синицького, Т. Роговенка, Н. Арестової, О. Саприкіної, А. Сеймова та ін.


Постановка мети дослідження

Проте ці дослідження стосуються переважно застосування інтерактивних методів у середній та старшій школі, а впровадження їх на уроках німецької мови у початковій школі є не достатньо дослідженими.


Тому метою нашої статті є систематизація різноманітних інтерактивних методів навчання іноземної мови та обґрунтування необхідності їхнього застосування на уроках німецької мови у початковій школі для подолання труднощів у вивченні німецької мови в учнів 1-4 класів.


Виклад основного матеріалу

Марк Твен свого часу писав: «Мої філологічні дослідження переконали мене в тому, що здібна людина здатна вивчити англійську мову (все крім правопису та вимови) за тридцять годин, французьку – за тридцять днів, а німецьку – за тридцять років. Здається очевидним, що останню з названих мов необхідно виправити і впорядкувати. Якщо ж вона залишиться такою як є, то її слід буде спокійно і побожно поховати серед мертвих мов, оскільки тільки мерці мають час, щоб вивчити її.» (Марк Твен «Пішки по Європі//Страшна німецька мова») [3]. Чи справді німецька мова настільки складна у вивченні, як прийнято вважати? Насправді, нескладна, точніше, складна до певної міри. Справді важкою у німецькій є її граматика, тобто структура мови та правила, за якими слова змінюються та поєднуються у правильні фрази і речення.


При оволодінні граматикою німецької мови учні початкової школи, як правило, відчувають труднощі. Вони викликані як відмінністю граматичної будови німецької та української мов, так і недоліком теоретичних знань учнів з рідної мови. Часто учні знайомляться з граматичними явищами німецької мови раніше, ніж вони вивчають аналогічні явища в курсі рідної мови, наприклад: часові форми дієслів, категорії числа, приналежності, частини мови, члени речення тощо [5].


Саме для подолання таких труднощів вчителі німецької мови у початковій школі повинні шукати шляхи, що спростять сприйняття граматичного матеріалу молодшими школярами. Ефективним методом, на нашу думку, можуть стати саме інтерактивні методи, адже вони є цікавими і доступними для учнів, допомагають вирішити низку проблемних питань, які виникають при вивченні граматики німецької мови та всебічно впливають на успішне формування іншомовної комунікативної компетентності молодшого школяра.


Різноманітність інтерактивних методів надзвичайно велика. Вперше в науковій літературі класифікували інтерактивні технологій О. Пометун та Л. Пироженко [4], визначивши в них чотири групи, а саме:

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах („один проти одного”, „один-вдвох-всі разом”, „думати, працювати в парі, обмінятися думками”); ротаційні (змінювані) трійки; „два-чотири-всі разом”; карусель; робота в малих групах („діалог”, „синтез думок”, „спільний проект”, „пошук інформації”, „коло ідей” (або „Раунд Робін”, або „кругова система”)); акваріум.

2. Інтерактивні технології колективно-групового навчання: обговорення проблеми в загальному колі; „мікрофон”; „незакінчені речення”; „мозковий штурм”; „навчаючи – учусь” (або „кожен учить кожного”, або „Броунівський рух”); „ажурна пилка” („Мозаїка”, „Джигсо”); аналіз ситуації (саsе – метод); вирішення проблем; „дерево рішень”.

3. Технології ситуативного моделювання: симуляції або імітаційні ігри; спрощене судове слухання; громадські слухання; розігрування ситуацій за ролями („Рольова гра”, „Програвання сценки”, „Драматизація”).

4. Технології опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС (РРЕS, МППО); „займи позицію”; „зміни позицію”; „неперервна шкала думок” („Континуум”, „Нескінченний ланцюжок”); дискусія; дискусія в стилі телевізійного ток-шоу; оцінювальна дискусія; дебати.


Для подолання труднощів у вивченні граматики німецької мови у початковій школі вчителі можуть використовувати такі інтерактивні вправ: “Das Tor”, “Rate mal!”, «Klug Papagei», «Відгадай букву», «Знайди маленьку букву і з’єднай з великою», «Всюди мишки», «Postkarte», «Вчимося разом», «Ажурна пилка» тощо.


Інтерактивна вправа "Das Tor" дозволяє повторити та закріпити в пам'яті всі види питальних речень, наповнюючи їх різною лексикою і мовними зворотами. Наприклад, двоє сильних молодших учнів стають перед класом, з'єднавши руки і утворивши «ворота». Всі інші учні по черзі підходять до «воротарів» і ставлять їм питання відповідно до теми. В залежності від правильності питання потрібно відповісти: "Das Tor wird geöffnet" або "Das Tor wird geschlossen". Учню, який неправильно поставив питання, надається право поставити ще одне.


Інтерактивна гра "Rate mal!" викликає великий інтерес у молодших школярів. Ведучий (вчитель) загадує будь-який предмет, що знаходиться в класі. У грі беруть участь всі учні класу. Намагаючись відгадати предмет, вони ставлять тільки загальні запитання, на які ведучий відповідає «Так» або «Ні». Число питань обмежене (наприклад, 10).


На перших уроках учні початкової школи починають знайомитися з буквами німецького алфавіту. На цьому етапі можна використовувати різноманітні інтерактивні ігри з розрізною азбукою, що є ефективним наочним засобом навчання. Застосування розрізної азбуки при навчанні іноземної мови на початковому етапі так само важливо, як і при навчанні рідної мови в початковій школі. Найбільший інтерес в учнів викликають наступні інтерактивні ігри на вивчення графічного образу букви, відповідного до неї звуку та алфавіту взагалі:

- «Kluger Papagei». Школярі повторюють за вчителем букву тільки в тому випадку, якщо вона відповідає показаній картці.

- «Відгадай букву». Учитель малює букву в повітрі або ховає картку з буквою за спиною, а учні повинні її відгадати.

- «Знайди маленьку букву і з'єднай її з великою». Учні активно працюють в парах, малюють букви пальчиками на спині один одного і намагаються відгадати їх значення.


Використовуючи інтерактивну дошку, можна запропонувати розставити в правильному порядку розкидані букви алфавіту, або розфарбувати названу букву. Або, на слайді по черзі висвітлюються буквосполучення. Учень, який правильно прочитав, отримує бал [5].


Інтерактивна вправа «Всюди мишки» допомагає учням подолати труднощі у вивченні прийменників з Dativ та Akkusativ. Для застосування цього методу необхідно підготувати подвійні аркуші з зображенням предметів. Аркуші з допомогою магнітів кріпляться на дошку так, щоб верхній аркуш із малюнком міг вільно підніматись, відкриваючи вид на нижній порожній лист. Під одним з зображень кріпиться зображення Мишки. На дошці під зображеннями предметів можна написати потрібні прийменники. Дітям пропонується з допомогою запитань з'ясувати, де Мишка: «Ist die Maus unter dem Schrank?» Мишка, злякавшись, що її знайшли, починає ховатися під іншими предметами. Діти допомагають мишці сховатися: «Maus, lauf in den Schrank!» Учитель щоразу вигадує привід для мишки бігти далі: «Die Mutter kommt und öffnet den Schrank! Wohin soll die Maus laufen?» – «Maus, lauf unter. das Sofa!» – «Klaus sucht dort sein Spielzeug.» – «Maus, lauf vor das Haus!» – «Die Katze liegt vor dem Haus!» і так далі, до того моменту, коли вчитель не вважатиме за потрібне завершити: «Bravo, Kinder, habt ihr der Maus geholfen. Sie ist wegge».


Метою застосування інтерактивної вправи «Postkarte» є удосконалення граматичних навичок німецької мови, розвиток логічного мислення та уяви учнів початкової школи. Для проведення цього інтерактивну потрібен щільний аркуш паперу, який складається навпіл, а всередину вклеюється картина, на якій зображена, наприклад, лялька. Картинка повинна бути яскрава та цікава для молодших школярів. Потім у верхньому листі вирізається невеликий отвір так, щоб було видно тільки частину картинки (наприклад, бантик ляльки.) Вчитель ставить питання в залежності від мети гри: «Wessen Band ist das?» Отримавши правильну відповідь, учитель розкриває листівку і показує її дітям. Можна поділити клас на команди, організувати гру-змагання [6].


При вивченні нового граматичного матеріалу часто використовується інтерактивна вправа «Вчимося разом»: кожній групі видаються картки з типовими пропозиціями відповідно до теми, що вивчається, завдання в картках підібрані так, щоб перша група молодших школярів виявляла основні випадки вживання часу; друга знайшла слова – помічники; третя склала схеми речень. Таким чином, таблиця заповнюється, виходить готове правило з німецької мови для вивчення.


У варіанті інтерактивної вправи «Ажурна пилка» всі групи молодших школярів заповнюють таблиці. У кожній команді є експерти. Вони зустрічаються, радяться, а потім приносять інформацію у свої групи. В результаті взаємодії учні систематизують знання з певної теми [1].


Висновок

Отже, застосування інтерактивних методів на уроках німецької мови є доцільним і необхідним. Їхнє методично правильне проведення допоможе учням початкової школи опановувати необхідний граматичний матеріал німецької мови з легкістю та цікавістю, адже просте вивчення правил граматики не зрозуміле дітям цього віку, а емоційний та активний компонент, що притаманний інтерактивним методам навчання сприяє подоланню граматичних труднощів німецької мови.


Список використаних джерел

  1. Использование технологии интерактивного обучения для повышения мотивации учащихся к изучению неметкого язика. Мир знаний. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mirznanii.com/a/50290/ispolzovanie-tekhnologii-interaktivnogo-obucheniya-dlya-povysheniya-motivatsii-uchashchikhsya-k-izuc
  2. Коломієць Н. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів. / Н. Коломієць. – К., 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/85/3/Kolomiyets.pdf
  3. Німецька мова без міфів і упереджень. Центр іноземних мов EVEREST. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://everest-center.com/blog/nimetska-mova
  4. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: Підручник / О. Пометун, Л. Пироженко– К., 2004. – 192 с.
  5. Сапрыкина. О. Игра как метод повышения мотивации учащихся на уроках немецкого языка. Статьи учителю немецкого языка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zuevalarisa.ru/articles.php?article_id=77
  6. Сборник игр для формирования граматических навыков на уроках неметкого язика. ИнфоУрок. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://infourok.ru/sbornik-igr-dlya-formirovaniya-grammaticheskih-navikov-na-urokah-nemeckogo-yazika-641669.html


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама