Голік К.О. Aктивізація навчально-пізнавальної діяльності дітей старш. дошкільн. віку на заняттях з АМ у вимірі третього тисячоліття

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Голік К. О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: Стаття різнобічно висвітлює аспекти проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях з іноземної мови, зокрема англійської мови. На основі теоретичного аналізу, узагальнення і систематизації наукових джерел проаналізовано поняття «активізації навчально-пізнавальної діяльності» з метою її демонстрації у вимірі третього тисячоліття.

Ключові слова: англійська мова, старший дошкільний вік, активізація навчально-пізнавальної діяльності, дидактична гра, рольова гра, аудіовізуальні засоби навчання.


Аннотация: Статья разносторонне освещает аспекты проблемы активизации учебно-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста на занятиях по иностранному языку, в частности английского языка. На основе теоретического анализа, обобщения и систематизации научных источников проанализированы понятия «активизации учебно-познавательной деятельности» с целью ее демонстрации в измерении третьего тысячелетия.


Ключевые слова: английский язык, старший дошкольный возраст, активизация учебно-познавательной деятельности, дидактическая игра, ролевая игра, аудиовизуальные средства обучения.


Annotation: The article comprehensively covers aspects of activating educational-cognitive activity problem among senior preschool children in classes of a foreign language, in particular English language. On the basis of theoretical analysis, generalization and systematization of scientific sources, the concept of "activating educational and cognitive activity" has been analyzed with the aim of its dimension of the third millennium.demonstration.

Key words: English, senior preschool age, activization of educational-cognitive activity, didactic game, role-playing game, audiovisual means of training.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасній педагогічній теорії та практиці навчання англійської мови на дошкільній ланці освіти важливим є питання активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку, урізноманітнення форми подачі матеріалу. Сучасним дітям цікаво отримувати інформацію в самому пошуку, для цього вчителю варто використовувати різноманітні джерела інформації. Цього можливо досягнути за допомогою інформаційних технологій (наприклад , презентації за допомогою SMART-BOARD), мережі Інтернет, пізнавальні фільми та мультфільми, різноманітні ігри.


Аналіз досліджень

Значним вкладом з цієї проблеми в педагогічну і психологічну науку є дослідження В.В.Давидова, П.Я. Гальперіна, Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна, що виявили можливості значного підвищення активності дітлахів у навчально-пізнавальній діяльності.


Психологічні аспекти проблеми висвітлені в працях Б.Г. Ананьєва, Д.Н. Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, В.А. Крутецького, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, Н.О. Менчинської, С.Л. Рубінштейна, К.А. Славської, Н.Ф. Тализіної, М.Н. Шардакова, Д.Б. Ельконіна та інших.


У психолого-педагогічній літературі показано, що правильно організована робота дітей на занятті сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності (П.Я. Голант, М.А. Данилов, Н.Г.Дайрі, Б.П.Єсипов, Р.Г. Лемберг, І.І. Малкін, Р.М. Мікельсон, І.П. Огородніков, Т.С.Панфілов, М.Н. Скаткін, Р.Б. Срода, А.В. Усова та ін.). Різні аспекти цієї проблеми висвітлені в ряді дисертацій (Л.П. Аристова, І.М. Варава, И.В. Дорно, В.І. Каленик, М.К. Ковалевська, В.Я. Кривошеєв, Н.Н. Нікольська, Л.М. Піменова, Г.І. Полещук, М.В. Пархунова, К.Д. Соколова і ін.)


Особливостями розвитку активізації навчально-пізнавальної діяльності в дошкільному віці, умови та методи її формування займалися такі вчені як, Т.М. Землянухіна, Д.Б. Годовікова, Е.Є. Крігер, М. І. Лісіна, Т.А. Павловець, Т.А. Серебрякова, С. П. Чумакова. Однак питання активізації навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільнят у процесі проведення занять з англійської мови вимагають подальшої розробки.


Постановка мети дослідження

Мета даної статті висвітлити позитивний вплив методів активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях з англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Як відомо, основною формою організації навчання іноземної мови в ДНЗ є заняття, специфічними особливостями якого є мовленнєва спрямованість, комплексність, використання ігор та опора на рідну мову дітей. Так, мовленнєва спрямованість заняття з іноземної мови полягає у формуванні основ іншомовного спілкування, мовленнєвих навичок і вмінь згідно з програмою, спілкування за допомогою комунікативних вправ, навчальних ігрових ситуацій, наочності. Але для того, щоб все це сформувати необхідно зацікавити дитину, іншими словами активізувати її навчально-пізнавальну діяльність. Комплексність заняття з іноземної мови базується на взаємозв’язку різних видів мовленнєвої діяльності. Разом з тим, вивчення іноземної мови відбувається на основі засвоєної системи рідної мови. Тому вчитель повинен організувати навчальну діяльність так, щоб діти могли опиратися на здобуті знання [2, с. 22], не боялися спілкуватися. Але часто дошкільники не мають бажання спілкатися англійскою мовою або брати активну участь у занятті, тому тут в хід має йти методи активізації навчально-пізнавальної діяльності.


Дидактичні ігри у навчанні іноземної мови в ДНЗ використовують з метою розвитку всіх психічних процесів дітей, їх інтелекту, кмітливості, а також як один із методів активізації навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників. Дидактична гра, поєднуючи навчальний та ігровий аспекти, дає змогу педагогу навчати лексики, фонетики, граматики іноземної мови, відпрацьовувати комунікативні навички. Дошкільники із задоволенням виконують ігрові дії, засвоюючи при цьому іншомовний матеріал.


О. Негневицька говорить, що гра – це не просто колективна розвага. Це основний спосіб досягнення всіх завдань навчання, тому необхідно: точно знати, яка навичка й уміння потрібні, що дитина не вміла й чому навчиться в ході гри; гра повинна поставити дитину перед необхідністю розумового зусилля [2, с. 57]. Отже, дидактична гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність дітей, що навчаються, дозволяє зробити навчальний процес привабливішим і цікавішим, примушує хвилюватися й переживати, що формує когутній стимул до оволодіння англійською мовою. Навчання дітей старшого дошкільного віку іноземній мові сприяє всесвітньому розвитку дитини в процесі вивчення мови, активному включенню в цей процес мислення, пам'яті, уяви, емоції, використання іншомовної мови для вираження й розуміння думки.


Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке застосування у практиці. Рольова гра низкою зарубіжних методистів ( серед яких зокрема: J.Revell, J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист Д. Берн дотримується такої самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність дошкільників, формує у них уміння самостійно висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на занятті, залучає до активної мовленнєвої діяльності всіх дітей.


Для дошкільників рольова гра – це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності дітьми не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати колектив, залучаючи до активної діяльності сором’язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору.


Визначаються такі основні правила рольової гри:

- дошкільнику пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами дитячого садка, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш складної ситуації;

- дошкільнику необхідно адаптуватися в даній ролів потрібній ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому його доведеться взяти на себе уявну роль;

- учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку вони виконують;

- учасники гри повинні сконцентрувати свою уваг на комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні.


Структура рольової гри складається з трьох основних компонентів: ролі, вихідної початкової ситуації та рольової дії.

Приклади рольових ігор:

1. «What is this?»

Педагог роздає картки, які видно тільки через маленький отвір. Дошкільникам показують один одному картинки та питають «What is this?» Вони складають питання “Is it a....?” доки не відгадають прете.


2. «What I go to London…»

Хто-небудь з учнів говорить «What I go to London I shall take a suitcase with me».

2 дитина : «What I go to London I shall take a suitcase with me». Кожна дитина повторює і добавляє ще свій предмет.


3. The Seven Families Game.

В гру можуть грати від 4 до 25 дітей. На картках описано 7 сімей. Дошкільникам дається картка. Завданням гри є знайти іншого числа сім’ї. Для цього треба рухатися кімнатою, задаючи різні запитання.


Отже, рольова гра – це навчання в дії, що як відомо підвищує якість навчання. Ситуація спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву діяльність на уроці, до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як засіб спілкування.


Поєднання ігрової, навчальної і рухової діяльності забезпечує бажання пізнавати нове і вчити іноземну мову [1, с. 92–93], поповнює їх активний словник, допомагає позбутися страхів у спілкуванні нерідною мовою, сприяє досягненню високих результатів у її вивченні.


Не лише ігри можуть вплинути на активізацію навчально-пізнавальну діяльність дитини старшого дошкільного віку, а й аудіовізуальні засоби навчання. Це особлива група технічних засобів навчання, які отримали найбільш широке поширення в навчальному процесі, що включає екранні і звукові посібники, призначені для пред'явлення зорової та слухової інформації. Аудіовізуальні засоби освіти на сучасному етапі включають в себе:

1. фонограми: всі види фоновправ, фонотестів, фонозапису текстів, оповідань, аудіоуроків і аудіолекцій.

2. відеопродукція: відеофрагменти, відеоуроки, відеофільми, відеолекції, тематичні слайди і транспаранти.

3. комп'ютерні навчальні посібники: електронні підручники, самовчителі, посібники, довідники, словники, прикладні навчальні, контролюючі програми, тести та навчальні ігри.

4. інтернет: різноманітні проекти, сайти розроблені спеціально для дітей тощо.


Аудіовізуальні засоби навчання є ефективним джерелом підвищення якості навчання завдяки яскравості, виразності та інформативною цінності зорово-слухових образів, що відтворюють ситуації спілкування і навколишню дійсність.


Аудіовізуальні засоби навчання займають особливе місце серед інших засобів навчання і мають найбільш сильний вплив навчальне, оскільки забезпечують образне сприйняття досліджуваного матеріалу і його наочну конкретизацію у формі найбільш доступною для сприйняття і запам'ятовування; є синтезом достовірного наукового викладу фактів, подій, явищ з елементами мистецтва, оскільки відображення життєвих явищ відбувається художніми засобами (кіно - і фотозйомка, художнє читання, живопис, музика та ін).


Висновок

Отже, з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях з англійської мови, нами був зроблений висновок, що використання на занятті ігор та аудіовізуальних засобів навчання підвищує дитячу цікавість та допитливість, активізує навчально-пізнавальну діяльність. А особливе значення для сучасної освіти має аудіовізуальні засоби навчання з передбаченим використанням технічних засобів навчання, у чому ми вбачаємо перспективи подальших наукових розвідок.


Список використаних джерел

  1. Калініна Л. В. English After Classes : методичний посібник для позакласної роботи на початковому етапі загальноосвітньої школи : у 3 кн. Кн. 1 / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська. – Харків : Веста : Ранок, 2003. – 192 с.
  2. Негневицкая Е. И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра // Иностранные языки в школе. – 1987. – №6. – С.57
  3. Роман С. В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі (на матеріалі англійської мови) : навч. посібник / Роман С. В. – Горлівка : ГДПІІМ, 2003. – 108 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама