Григор’єва А.С. Комунікативний метод у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Григор’єва А.С. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглядаються питання використання елементів комунікативного методу навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Розкривається зміст та основні принципи комунікативного методу навчання англійської мови дітей дошкільного віку.


Ключові слова: комунікативний метод, навчання англійської мови, діти дошкільного віку, мовленнєва компетенція, комунікативна спрямованість, комунікативна компетентність.


Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования элементов коммуникативного метода обучения английскому языку детей дошкольного возраста. Раскрывается содержание и основные принципы коммуникативного метода обучения английскому языку детей дошкольного возраста.


Ключевые слова: коммуникативный метод, обучение английскому языку, дети дошкольного возраста, речевая компетенция, коммуникативная направленность, коммуникативная компетентность.


Annotation: Elements of the communicative method of teaching the English language to pre-school age children are discussed in this article. The content and the basic principles of a communicative method of teaching the English language to pre-school age children are considered by the author.


Key words: communicative method, English language training, pre-school children, speech competence, communicative orientation, communicative competence.


Зміст

Постановка проблеми

Англійська мова сьогодні є невід’ємною складовою навчального процесу дошкільнят. Існує безліч методів навчання дошкільників англійської мови. На наш погляд, саме комунікативний метод є домінуючим та найбільшою мірою відповідний специфіці іноземної мови як навчального предмета. За допомогою даного методу вирішується першочергове завдання – оволодіння елементарними навичками та вміннями усного іншомовного спілкування на ранньому етапі вивчення англійської мови, створення ядра усного мовлення і початкове формування здатності дітей до спілкування на міжкультурному рівні.


Аналіз досліджень

У доцільності використання комунікативного методу переконували нас багато вчених. Одні з них (С. Кольс, В. Шярнас) пропонували використовувати його для семантизації мовленнєвих явищ, другі (А. Мучник, Ю. Тимиров) доводили його ефективність при вивченні складних граматичних форм, треті (В. Цетлин, М. Сван) вважали переклад надійним способом перевірки розуміння почутого.


До ідеї комунікативного підходу долучилися А. Старков, Ю. Пассов, В. Скалкін, Г. Рогова, Е. Маслико, Л. Малишевська, Н. Гез.

Комунікативний підхід розвивався на основі ідей таких лінгвістів, психологів і методистів, як В. Артемов, Л. Бархударов, I. Берман, I. Бім, В. Бухбіндер, М. В’ятютнєв, П. Гурвіч, I. Зимня, Г. Колшанський, Б. Лапідус, О. Лаптєва, О. Леонтьєв, М. Ляховицький, Р. Міньяр-Білоручев, О. Миролюбов, Є. Пасов, Ю. Скребнєв, I. Сусов, С. Шатілов, С. Фоломкіна.


Комунікативний підхід активно досліджується в зарубіжній методиці. Його різнобічне тлумачення відображене в працях К. Блек, Е. Джойнер, Дж. Мунбай, X. Бессе, Р. О’Ніл, А. Амато, Е. Кононієнко, X.фон Боммель [1].

Наразі, взявши за основу комунікативний підхід до навчання іноземним мовам, дослідники створюють наступні методи: комунікативний (Ю. Пассов), функціонально-комунікативний (А. Старков, В. Слободчиков, В.Бім), діяльнісно-комунікативний (Н. Скляренко "English trough communication"), свідомо-практичний (П. Гурвич, В. Плохотник), системно-комунікативний (Р. Мартинова) [3].


Науковий інтерес полягає в тому, що деякі аспекти навчання дітей дошкільного віку іноземних мов так і залишаються не розв’язаними, а зокрема визначення ефективності навчання іншомовного спілкування дітей дошкільного віку за допомогою комунікативного методу.


Постановка мети дослідження

Мета статті - довести доцільність використання комунікативного методу в навчанні англійської мови дітей дошкільного віку, які оволодівають елементарними навичками і вміннями усного іншомовного спілкування. Зважаючи на мету, можна виокремити наступні завдання: аналіз доцільності використання комунікативного методу в навчанні англійської мови дітей дошкільного віку; визначення актуальності використання комунікативного методу в навчанні англійської мови дітей дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Вивчення іноземних мов розглядається як засіб розвитку особистості дитини дошкільного віку з урахуванням її мотивів, інтересів і здібностей. Доведено, що дитина розвивається, виховується та пізнає світ і самого себе через спілкування. Вивчення іноземних мов у дошкільному віці спрямоване на мовленнєвий розвиток дітей у найбільш сприятливий для них період. Особливості оволодіння дошкільниками іноземними мовами пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики й інтонації мовлення. Оскільки дошкільний вік, як вказує науковець Д. Ельконін, є періодом, у якому є найбільша чутливість до мовних явищ, а мовленнєвий апарат відрізняється надзвичайною гнучкістю, є можливість також уже в ранньому віці навчити дітей правильно промовляти англійські звуки. Вивчення іноземних мов не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння іншими мовами.


Англійська мова сьогодні є невід’ємною складовою навчального процесу дошкільнят. Кількість і якість методик з навчання дітей дошкільного віку англійської мови найрізноманітніша. У нашій статті ми розкриємо особливості комунікативного методу.


У період післявоєнних десятиліть, 50-90 роки XX століття, в Англії, Німеччині формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу – його наближення до реального процесу спілкування. Розробкою комунікативного методу займалось багато наукових колективів у різних країнах. Найбільш вагомий внесок в обґрунтування методу зробили найпослідовніші його прихильники і, насамперед, Г. Уідоусан, У. Литлвуд (Англія), Г. Піфо (Германія), Ю. Пассов (Росія) [4].


Ефективність навчання іноземних мов, на нашу думку, здебільшого залежить від обраного підходу до навчання. На сучасному етапі розвитку навчання іноземних мов основним методом вважається комунікативний підхід, оскільки він зорієнтований на вивчення іноземних мов через спілкування.


Основною метою навчання іноземних мов за комунікативним методом є навчання не системі мови, а її застосуванню в реальному (переважно усному) спілкуванні, а основним засобом навчання виступають ситуації, що моделюють реальне спілкування.


Практичною метою є формулювання іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.

Комунікативний метод - це процес навчання іноземної мови, він організовується як процес реального спілкування, де особистісно-діяльний підхід є домінуючим у процесі навчання. Ця методична система на сучасному етапі найбільш популярна у різних ланках освіти, тому що ґрунтується на досягненнях сучасної педагогіки, лінгвістики та психології [2].


Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування, а саме: діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в комунікативній поведінці вихователя як учасника процесу спілкування та навчання і комунікативно вмотивованій, активній поведінці дитини як суб’єкта спілкування та навчання, предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована, обмеженим, але точно визначеним набором предметів обговорення (тем, подій і т. ін., ситуації спілкування, що моделюються, як найтиповіші варіанти стосунків дітей між собою, мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та навчання в даних ситуаціях [5].


Основні принципи організації навчання іноземних мов на засадах комунікативного методу, які висуває Ю. Пассов, можна сформулювати наступним чином:


- мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає у тому, що шляхом до мовленнєвої практичної мети є саме практичне користування іноземною мовою;

- індивідуалізація при керівній ролі її особистісного аспекту як головного засобу створення мотивації й активності дітей з урахуванням їхнього життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери інтересів, емоційної сфери та статусу конкретної особистості в колективі;

- функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу, адекватного процесу комунікації;

- ситуативність, що розглядається як засіб мовленнєвої стимуляції та умова розвитку мовленнєвих навичок;

- новизна, яка виявляється у постійній зміні предмета розмови, обставин, завдань та ін.


У процесі навчання за комунікативним методом діти набувають комунікативної компетенції - здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією [4].


У рамках навчання мовлення за комунікативною методикою широко використовуються опори різних видів: змістові та смислові, словесні й ілюстративні, що допомагають керувати змістом висловлювання, а також засвоювати матеріал: мовленнєві ігри («Shopping», «What is it?», «Guess», «Hospital», «The waiter»), що дають змогу спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях.


Комунікативний метод передбачає мінімальне використання української мови на заняттях. Українською слово вимовляється тоді, коли дитина не розуміє значення слова, а для того, щоб це відбувалося рідко, необхідно використовувати якомога більше візуальних матеріалів (картинок, відео, театральних вистав).


За комунікативним методом дітей навчають застосовувати мову в реальному (переважно усному) спілкуванні, а основним засобом навчання виступають ситуації, що моделюють реальне спілкування. Оскільки основною діяльністю дітей є гра, то використання цього методу можливе в таких іграх як: «At the shop», «At the restaurant», «At the supermarket», «Birthday party», «It’s Easter today», «New Year party», «At the Zoo», «Interview», «In the forest», «Describe him (her) the animal», «Furniture shop» «At the doctor» та інші [4].


Ефективність цього методу достатньо висока, тому що використання комунікативного методу на заняттях з англійської мови дає позитивні результати. Діти дошкільного віку під час гри на заняттях залюбки користуються англійською мовою, описуючи в 2-4 речення.


Висновок

Іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у психічному, особистісному, соціальному розвитку; іноземні мови виступають як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку.


Отже, дошкільний вік є найбільш сприятливим для навчання дітей іноземної (англійської) мови і створює міцну базу для їх навчання в початковій і середній школі. Використання комунікативного методу навчання англійської мови створює умови для вільного його використання в мовленні, а саме для комунікативної спрямованості навчання англійської мови дітей у дошкільному віці.


На відміну від класичних методів, основу яких становить повторення і запам'ятовування, що проводяться по комунікативній методиці, хід заняття залежить від самих дітей - їх відповідей, реакції. Оскільки спілкування відбувається осмислено, на доцільні теми.


Перспективи подальших розвідок у пропонованому напрямку розглядаємо у вивченні якісного використання вихователями дошкільних закладів комунікативного методу в навчанні дітей англійської мови, використання правильно підібраних підходів, ігор, завдань.


Список використаних джерел

  1. Мартынова Р. Ю. Концепция системно-коммуникативного метода обучения иностранным языкам / Р. Ю. Мартынова // Наука i освіта, - 1999 - (спецвипуск). - С. 72-74.
  2. Мартинова Р.Ю. Сутність системно-комунікативного методу навчання іноземних мов. У кн.: Лінгводидактика в сучасних закладах освіти ПНЦ АПН України. / Р. Ю. Мартынова – Одеса. - 2001. - C. 213-269.
  3. Мартинова Р.Ю. Сучасні підходи та методи навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартынова // Вересень: науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. - 2010. - № 1 – 2 - С. 85-100.
  4. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С.Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2002. - 328 с.
  5. Полонская Т. К. Обучение иностранному языку детей шестилетнего возраста в условиях детского сада (на материале английского языка): дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Тамара Константиновна Полонская - К., 1993. - 189 с


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама