Грищенко В.Г. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у дошкільному навчальному закладі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Грищенко Віра Григорівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкривається сутність та особливості застосування Інтернет-ресурсів у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Розглядаються основні характеристики Інтернет-ресурсів та переваги їх застосування на заняттях з англійської мови у дошкільному навчальному закладі.

Ключові слова: Інтернет-ресурси, заняття з англійської мови, дошкільний навчальний заклад, діти дошкільного віку.


В статье раcскрывается суть и особенности применения Интернет-ресурсов в обучении английскому языку детей дошкольного возраста. Рассматриваются основные характеристики Интернет-ресурсов и преимущества их применения на занятиях по английскому языку в детском саду.

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, занятия по английскому языку, дошкольное учебное заведение, дети дошкольного возраста.


The article reveals the essence and features of Internet resources usage in teaching English language of preschool children. The main characteristics of Internet resources and advantages of their using at English lesson in preschool educational institution are overviewed.

Key words: Internet resources, English lesson, pre-school educational institution, pre-school children.


Зміст

Постановка проблеми

Володіння іноземною мовою (ІМ) є безумовною необхідністю сучасної людини, що зумовлено розширенням міжнародних контактів, процесами інтеграції тощо. У зв’язку з цим особливого значення набуває навчання ІМ у ранньому віці, тобто в дошкільному навчальному закладі. Як правило, мова йде про вивчення англійської мови (АМ).


На відміну від XX століття, XXI прославилося технічним вибухом. У наш час жодна людина не може обходитися без Інтернету, оскільки він є джерелом подій, новин, знань тощо. За допомогою Інтернету стало набагато простіше спілкуватися з людьми, які знаходяться на відстані, поширювати та використовувати потрібну нам інформацію, перебуваючи у будь-якому місці, використовуючи при цьому свій смартфон чи лептоп. Ці технічні пристрої сьогодні знайомі дітям майже з народження. Тому одним з головних завдань освіти є навчити дітей не просто застосовувати Інтернет та комп’ютер для розваг, а спрямовувати діяльність в освітній контекст. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження, які присвячені питанням застосування технологій у навчанні, серед яких одне з перших місць посідають інформаційні технології, зокрема, Інтернет-ресурси.


Аналіз досліджень

У психолого-педагогічних дослідженнях постійно здійснюється пошук дієвих принципів, методів, форм організації навчання на заняттях з АМ. Відтак, аналіз використання Інтернету і комп’ютерних інформаційних технологій у навчальному процесі представлено у дослідженнях, серед яких слід відзначити В. Коломієць, Т. Коваль, А. Литвин, Е. Полат, О. Тарнопольський та інші.


Постановка мети дослідження

Аналізуючи праці вітчизняних і зарубіжних учених, стало зрозумілим те, що незважаючи на ступінь дослідженості проблеми, застосування Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у дошкільних навчальних закладах представлено недостатньо.


Метою статті є теоретично обґрунтувати можливості застосування Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у дошкільному навчальному закладі та порівняти деякі з них.


Виклад основного матеріалу

Інтернет-ресурси у навчанні АМ – це веб-сторінки, що містять ресурси, які дозволяють отримувати та обмінюватись інформацією за умови підключення комп’ютера до мережі Інтернет. Головна мета таких ресурсів – освітня, тому їх ще називають освітніми веб-ресурсами.


Освітні веб-ресурси – це інформаційні дані, що можуть бути подані у вигляді текстових, графічних, звукових, відео форматах або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання людини, формування її знань, умінь та навичок. Освітні веб-ресурси повинні мати високий рівень виконання, належне художнє оформлення, характеризуватися повнотою матеріалу, забезпечувати якість методичного інструментарію і технічного виконання, відповідати дидактичним принципам логічності та послідовності подання даних. Освітні веб-ресурси можуть бути збереженні на будь-якому електронному носієві або розміщені у веб-просторі локальної чи глобальної мережі [4].


Головне завдання вчителя англійської мови в ДНЗ – це розвиток інтересу, тобто мотивація до навчання іноземної мови. Оскільки, інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Для розвитку інтересу дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови недостатньо лише особистісних якостей вчителя. Сьогодні все частіше відбувається дискусія щодо необхідності застосування нових інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в ДНЗ.


Ідея раннього навчання ІМ підтверджується думкою багатьох науковців, серед яких: Л. Виготський, М. Жинкін, О. Леонтьєв та іншими. Вони вважають цей період сприятливим для оволодіння ІМ [5]. У зв’язку з цим оптимальним віком для застосування Інтернет-ресурсів у навчанні АМ вважаємо старший дошкільний вік. Така позиція пов’язана з віковими особливостями старших дошкільників (емоційно-образне мислення, мимовільність пам`яті та уваги, допитливість, потреба в активності) [3], а також передумовами до успішного опанування ІМ в дошкільному віці:

- здатність цільового запам'ятовування необхідної інформації;

- початок формування процесу логічного мислення;

- формування уявлень та понять у дітей, які забезпечують успішний розумовий розвиток;

- формування здібності до початкових форм абстракції, узагальнення;

- розвиток образного мислення та початок поступового переходу до понятійного мислення;

- інтенсивне формування пізнавальних потреб, потреб у нових знаннях та способах розумової діяльності [2].


Вищезазначені особливості, а також сенситивність до вивчення іноземної мови зумовлюють потребу в пошуку ефективних методів навчання. Одним з таких методів, на нашу думку, є застосування Інтернет-ресурсів.


Пропонуємо розглянути та порівняти декілька Інтернет-ресурсів з англійської мови, які можуть бути застосовані як на заняттях в ДНЗ (Рис.1). Для порівняння було визначено наступні критерії: навчання граматики (граматичні курси), навчання лексики (словниковий запас), наявність аудіо- та відео-матеріалів, доступність для користувачів, можливість завантаження та встановлення програмного забезпечення (мобільних додатків) на смартфон. Для аналізу Ітернет-ресурсів за вищезазначеними критеріями були обрані такі: Duolingo, LinguaLeo, LingQ, Rosetta Stone, Babbel, Busuu, Livemocha [1].


Більшість серед обраних Інтернет-ресурсів пропонують навчання не лише англійської, але німецької, іспанської, французької, італійської, португальської та інших мов.


Безумовно, наявність граматичних курсів є перевагою представлених Інтернет-ресурсів, проте дітьми дошкільного віку граматика не вивчається в такому обсязі і на такому рівні, як в початковій школі. Враховуючи тісний зв'язок між цими двома ланками освіти робимо висновок про забезпечення наступності завдяки застосуванню представлених Інтернет-ресурсів.


Hrischenko 26.jpg


Рис.1. Порівняльна таблиця Інтернет-ресурсів


За результатами аналізу Інтернет-ресурсів щодо лексичної насиченості сайту лише Duolingo має незначні відмінності, тобто менший словниковий запас. Крім того, сервіс не зовсім орієнтований на практику в розмовній мові, а на навчання граматики, зокрема. Враховуючи комунікативний підхід, а також мету навчання англійської мови в ДНЗ, констатуємо не відповідність ресурсу поставленим завданням.


За критерієм аудіо- та відео-матеріалів усі Інтернет-ресурси знаходяться на високому рівні і містять крім лексичних та граматичних вправ завдання для аудіювання, представлені у формі гри. За таким принципом особливо вирізняється LinguaLeo, який побудований на принципі онлайн-гри.


За критерієм доступності лише 2 ресурси займають перші позиції: Duolingo (є абсолютно безкоштовним) та Busuu. Серед наявних у мобільних додатках сервісу для Android та iOS не представленою залишається Livemocha.


Підбиваючи підсумки, хочемо зазначити, що не зважаючи на те, що на перший погляд вищезазначені Інтернет-ресурси призначені для дітей більш старшого віку, їх потенціал для дітей дошкільного віку залишається недостатньо вивченим. На нашу думку, ресурс RosettaStone, який передбачає вивчення АМ «з нуля» та LinguaLeo, який побудований за принципом гри, що є провідним видом діяльності дитини дошкільного віку,забезпечують ефективність навчання АМ.


Дискусійним залишається питання щодо можливості застосування Інтернет-ресурсів у більшості ДНЗ, оскільки для цього необхідний відповідний рівень матеріально-технічного забезпечення, тобто обладнання та підключення до мережі Інтернет. Проте з стрімким розвитком технологій та процесами інформатизації реальність використання таких ресурсів стає незаперечною. Перевагами Інтернет-ресурсів у навчанні англійської мови в ДНЗ є сприяння актиності дітей дошкільного віку,підвищенню їх мотивації тощо.


Висновок

Безумовно, застосування Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови в ДНЗ стає не перспективою, а реальністю. У зв’язку з цим виникає необхідність добору найефективніших з них. Нами було проаналізовано представлені в мережі Інтернет ресурси за встановленими критеріями, що дало змогу дійти висновку, що починати їх використовувати можна вже в старшому дошкільному віці та продовжувати у початковій школі, що забезпечить наступність і системність у навчанні АМ. В результаті порівняння з’ясували плюси і мінуси Інтернет-ресурсів, та виокремили два з них: RosettaStone, LinguaLeo. Їх структура сприяє активності та мотивації до опанування іншомовним мовленням.


Не зважаючи на аналіз Інтернет-ресурсів за представленими критеріями, застосування їх на занятті в ДНЗ залишається дискусійним. Перспективою подальших досліджень вбачаємо у розробці більш детальних критеріїв для порівняння,а також включення інших Інтернет-ресурсів.


Список використаних джерел

  1. 7 найкращих сервісів для вивчення англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://multi-media.com.ua/blog/44-articles/307-7-najkrashhyx-servisiv-dlya-vyvchennya-anhlijskoyi-movy.
  2. Лах М.Р. Використання інноваційних технологій в навчанні англійської мови дітей 6-7 річного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/lah-mr-vikoristannya-innovatsiynih-tehnologiy-v-navchanni-angliyskoyi-movi-ditey-6-7-richnogo-viku/.
  3. Макаренко І. Засоби активізації пізнавальної активності дітей шостого року життя у процесі вивчення англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer33/79.pdf.
  4. Стеценко Г.В. Проектування та використання освітніх веб-ресурсів майбутніми учителями інформатики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/09.pdf.
  5. Тонконог Л.М. Навчально-методичне забезпечення та організація дошкільної іншомовної освіти України Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/298/3_18.pdf.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама