Грищенко В.Г. Сис-ма вправ на формув. англомовних усно-мовленнєв. навичок дітей старш. дошк. віку із застосув. інформаційн. Web-ресурсів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Грищенко В.Г. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті представлено систему вправ на формування англомовних усно-мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку із застосуванням інформаційних web-ресурсів. Визначено основні характеристики та переваги їх застосування на заняттях з англійської мови у дошкільному навчальному закладі.

Ключові слова: Система вправ, усно-мовленнєві навички, діти старшого дошкільного віку, інформаційні web-ресурси, аудіо-, відео-матеріали.


Аннотация: В статье предложено систему упражнений на формирование англоязычных устно-речевых навыков детей старшего дошкольного возраста с использованием информационных web-ресурсов. Определено основные характеристики и преимущества их использования на занятиях по английскому языку в дошкольном учебном заведении.

Ключевые слова: Система упражнений, устно-речевые навыки, дети старшего дошкольного возраста, информационные web-ресурсы.


Annotation: The exercises system on formation English oral skills of pre-school children with using information web-resources are proposed in the article. The main characteristics and benefits of their using at English lessons in kindergarten are defined.

Key words: Exercises system, oral skills, pre-school children, information web-resources.


Зміст

Постановка проблеми

Зважаючи на різкий та стрімкий перехід застосування інформації від паперового до електронного обігу, слід звертати увагу на тенденції розвитку сучасної освіти та засобів викладання або навчання, згідно зі змінами у процесі використання інформації.


Якщо проаналізувати рівень матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних закладів інноваційними засобами та технологіями, з допомогою яких освіта може реалізувати багато нагальних завдань, слід зазначити, що він не завжди відповідає стандартам, зазначеним в «Типовому переліку обов'язкового обладнання дошкільного навчального закладу» (друге видання, доповнене) затвердженого наказом від 11 вересня 2002 року. Про це свідчить матеріально-технічне забезпечення деяких дошкільних навчальних закладів [4].


Також, важливого значення набуває готовність педагогів використовувати нові засоби та методи навчання, що є неабияким чинником, адже перед педагогом стоїть завдання навчати дітей мовної компетенції та використання мови в цілому.


Навчання говоріння і аудіювання – це лише частина навчання мовлення. Разом з тим, обидва ці процеси нерозривні в спілкуванні та тісно пов’язані у навчанні. Діти змалку використовують різні гаджети для спілкування та ігор, і це є ще одною підставою для розумного та дієвого заохочення використання дітьми web-ресурсів чи інформаційно-комп’ютерних технологій в процесі пізнання та засвоєння нового матеріалу.


Згідно з тенденціями розвитку сучасної системи освіти, розвитку технологій та інноваційної педагогіки можна робити висновок, що наше суспільство має неабиякий шанс використання додаткових та ефективних матеріалів, нових джерел інформації, що дають змогу повноцінно та багатогранно закладати фундамент та розвивати навички володіння іноземними мовами. Серед них, звісно, є технології та ресурси простору Інтернет.


Аналіз досліджень

У сучасній педагогіці та психології постійно здійснюється пошук дієвих принципів, методів, форм роботи на заняттях з дітьми у дошкільному закладі. Так, аналізу використання Інтернет-ресурсів та їх ефективності на заняттях з англійської мови присвітили свої дослідження: В. Андрущенко, Н. Балик, В. Биков, Ю.Валькман, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Дичківська, М. Жалдак, Ю. Жук, О.Ляшенко, Ю. Машбиць, І. Фрумін, А. Девід (A. David), Р. Вильямс (WilliamsR.), К. Маклін (Maclean С.), П. Росс (P. Ross).


Останні дослідження в цьому напрямі розкривають загальні теоретичні засади використання інформаційно-комп’ютерних технологій, web-технологій, хмарних та дистанційних технологій, освітніх електронних ресурсів у формуванні англомовних навичок у дітей дошкільного та шкільного віку. Разом з тим, слід зазначити, що в цих роботах здебільшого наведено часткові аналізи конкретних web-ресурсів та їх опис, часто з акцентом лише на окремих галузях їх застосування.


Вищезазначені науковці спираються на думку, що розвиток технологій відіграє лише позитивну роль в процесі навчання, але в тому випадку, якщо їх використовувати дозовано та методично доцільно з урахуванням фізіологічних та психологічних особливостей учнів або студентів.


Значущість Інтернет-технологій для сфери освіти науковець Л. Раїцька пов’язала з тим, що вони створюють середовище, яку сприяє розвитку творчих здібностей учнів завдяки стимулюванню допитливості, не регламентованості й багато варіативності навчання, формуванню й розвитку дивергентного мислення, зростанню мотивації та інше [7, 29].


Науковці Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр класифікували web-ресурси за метою застосування таким чином: для самостійної роботи учнів, для самоосвіти педагога, з метою організації позаурочної роботи з дисципліни [3, 57-58].


Проаналізувавши сучасні теоретичні джерела та публікації стосовно використання інформаційних web-ресурсів в процесі навчання дітей дошкільного та шкільного віку англомовним усно-мовленнєвим навичкам, можна зробити висновок, що навчання дітей засобами інноваційних технологій розглянуто та представлено недостатньо.


Постановка мети дослідження

Метою статті є теоретично обґрунтувати доцільність використання web-ресурсів при формуванні англомовних усно-мовленнєвих навичок на прикладі розробленої системи вправ.


Виклад основного матеріалу

Основною метою процесу формування усно-мовленнєвих навичок у дітей старшого дошкільного віку є засвоєння та використання інформації, а основним засобом є практико-орієнтовані вправи [2].


Проаналізувавши наукові праці та публікації можна зробити висновок, що під системою вправ розуміють організацію взаємопов’язаних дій розташованих в порядку зростання мовленнєвих труднощів, з урахуванням послідовності становлення мовленнєвих умінь і навичок в різних видах мовленнєвої діяльності [там само].


Як відомо, за метою призначення усі іншомовні вправи поділяють на три групи:

1. Вправи для вивчення матеріалу, набуття умінь та навичок: підготовчі, пробні, призначені для виконання дій за зразком, схемою, заданим приписом.

2. Вправи для закріплення вивченого матеріалу.

3. Контрольні завдання для перевірки глибини засвоєння знань [5].


Організація навчальної діяльності у процесі формування усно-мовленнєвих навичок з дітьми старшого дошкільного віку, спрямована на розв'язання різних навчальних завдань та передбачає такі етапи: аналіз змісту завдання і визначення мети дій; пошук плану вирішення завдання; реалізація запропонованого плану; перевірка правильності дій, істинності відповіді; аналіз інших можливих варіантів розв'язання, доведень, варіантів дій і їх співставлення з першим [там само].


При доборі вправ для дітей старшого дошкільного віку на формування англомовних усно-мовленнєвих навичок особлива увага звертається на закріплення ознак поняття, чітко виділяються навички і вміння, які необхідно сформувати і закріпити за допомогою системи різноманітних вправ. Педагог постійно стежить за точністю виконан¬ня завдань, особливо на етапі підготовчих та пробних вправ. Цей етап характеризується низьким рівнем самостійності. Систему іншомовних вправ зручно організувати за етапами, починаючи з типових вправ. Деталь¬но пояснюється метод їх розв'язання. Діти закріплюють його, викону¬ють мовленнєві дії за зразком, потім педагог пропонує аналогові задачі та завдан¬ня з планом розв'язання, надаючи допомогу дітям при розв'язуванні. Для того щоб зробити цікавим та ефективним заняття з іноземної мови для дітей старшого дошкільного віку, основною метою якого є формування їх усно-мовленнєвих навичок використовується велика кількість нестандартних та додаткових матеріалів при підготовці до занять з іноземної мови, одним з них є web-ресурси.


Відомо, що web-ресурс - це сукупність електронних документів, що знаходяться у web-просторі глобальної мережі інтернет [9]. Тобто, такі ресурси на даному етапі розвитку технологій є у вільному доступі для більшості користувачів мережею. Наразі існує велика кількість web-ресурсів, одними з них є освітні, тобто такі, які несуть педагогічну та методичну інформацію. Саме тому нами було розроблено та запропоновано систему вправ на формування англомовних усно-мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку з використанням інформаційних web-ресурсів.


Перш ніж, розроблювати систему вправ нами було досліджено особливості процесу формування іншомовних навичок, в цілому, та усно-мовленнєвих навичок, безпосередньо. Усно-мовленнєві навички поділяють на рецептивні (аудіювання) та репродуктивні (говоріння). Аудіювання – це процес сприйняття та розуміння на слух повідомлення. Це основне джерело отримання знань, основа спілкування, засіб здобуття інформації [8]. За характером мовленнєвого спілкування аудіювання, як і говоріння, відноситься до видів мовленнєвої діяльності, що реалізує усне безпосереднє спілкування. Говоріння, в свою чергу, забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній та монологічній формах.


Зі стрімким розвитком інноваційних технологій для більш ефективного навчання дітей старшого дошкільного віку англомовним усно-мовленнєвим навичкам, доцільно буде використання інформаційних web-ресурсів.


Поняття ресурс трактується як джерело, запас чого-небудь (природні, енергетичні, матеріальні, трудові, фінансові ресурси). Інформаційні технології дозволяють виділити ще один вид ресурсів інформаційні. Як інформаційні ресурси розуміємо запас, джерело інформаційних даних (книги, журнали, статті, словники, енциклопедії та інше) [6].


Вживаючи термін "web", ми маємо на увазі інформаційний ресурс, який відноситься до простору web. Як відомо, веб-простір можна організувати як локально, так і глобально. Вживаючи прикметник "освітні", таким чином, відносимо даний ресурс до сфери освіти [там само]. Тому варто визначити місце освітніх інформаційних ресурсів на заняттях іноземної мови у дошкільних навчальних закладах, наприклад у процесі форсування усно-мовленнєвих навичок.


Нами було розроблено систему вправ з використанням web-ресурсів з метою навчання дітей старшого дошкільного віку аудіюванню та говорінню в процесі вивчення певної теми; формування та розвитку вже набутих навичок у процесі засвоєння нових тем; поглиблення та розширення знань; виховування самостійності в застосуванні набутих знань із використанням новітніх технологій і web-ресурсів для подальшого доказу ефективності інноваційних засобів та методів використання їх на практиці.


У запропонованій системі вправ регламент виконання кожної вправи 3-4 хвилини. Запропоновано три види справ:

1. На вивчення нового матеріалу (груповий вид діяльності).

2. На засвоєння матеріалу (груповий та самостійний вид діяльності).

3. На перевірку рівня сформованості умінь (груповий вид діяльності).


Нижче наведено приклад вправ на формування англомовних усно-мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку з використанням web-ресурсів на тему: “School”.

1. Вправи на вивчення нового матеріалу, метою таких вправ вивчення дітьми нових лексичних чи фонетичних одиниць:

a. Прослуховування аудіо-файлу з матеріалом на задану тему з їх перекладом (наприклад, перелік слів school, pencil, pen, uniform, book, work book і т. д.)

b. Повторне прослуховування слів та їх проговорювання дітьми.

c. Самостійне проговорювання нових слів відштовхуючись від їх перекладу.


Проводячи вправи такого характеру вчитель може використовувати додатковий матеріал, як от: роздаткові картки або картки із зображенням об’єктів теми, що вивчається.

2. Вправи на засвоєння матеріалу, Метою таких вправ є повторення раніше вивченого матеріалу, його засвоєння та використання в активних видах діяльності:

a. Гра «Snake». Діти по черзі називають предмети, які знаходяться в шкільному класі уникаючи повтору слів.

b. Перегляд відео-матеріалу на тему уроку під назвою «Gogo’s Adventure. School» з використанням нових лексичних одиниць.

c. Вивчення фрагменту з мультфільму та його групове повторення.

3. Вправи на перевірку рівня сформованості умінь, метою таких вправ є застосування дітьми раніше вивченого та засвоєного матеріалу, для подальшої експертної оцінки вчителем рівня сформованості відповідних навичок:

a. Вставити пропущені слова в раніше вивчений фрагмент з мультфільму.

b. Вивчити запропоновану приказку або прислів’я та розказати, на приклад, live and learn — вік живи — вік навчайся.


Висновок

Очікуваним результатом такої системи вправ є ефективне засвоєння знань та застосування їх на практиці; пришвидшений темп розвитку у дітей умінь та навичок з конкретної теми; підвищений інтерес до навчання та матеріалу за рахунок використання інформаційних web-ресурсів та інноваційних технологій; подальше володіння засвоєним матеріалом.


Особливо пильну увагу слід приділяти системам вправ із запозиченим матеріалом із мережі web-ресурсів, адже вони мають відповідати вимогам фізіологічного та психологічного розвитку аудиторії на яку спрямовані (бути посильними за обсягом (з урахуванням поступового нарощування труднощів: мовленнєвого матеріалу, умов виконання та характеру мовленнєвої діяльності); залучати різні види пам’яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованими і вмотивованими; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів; містити найтиповіші життєві приклади та ситуації спілкування).


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
  2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика - Учебное пособие. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2006. — 336 с. — ISBN 5-7695-2969-5.
  3. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті : монограф. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Сполом, 2012. – С. 149.
  4. Міністерство освіти і науки України. Наказ про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене) від 11 вересня 2002 року № 509 [Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-tipovogo-pereliku-obovjazkovogo-obladnann-doc126699.html] – Назва з екрана.
  5. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. - К., «Освіта України», «КНТ», 2008. - 528 с.
  6. Поняття освітнього Веб-ресурсу : форум [Електронний ресурс] // Освітні веб-ресурси учителям інформатики. – Режим доступу : http://www.galanet.at.ua/forum/15-4-1 – Назва з екрану.
  7. Раицкая Л. К. Дидактические и психологические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании : монограф. / Л. К. Раицкая. – М. : МГОУ, 2011. – С. 65.
  8. Навчання ауіювання. Лекція. Режим доступу: https://sites.google.com/site/metodikavikladannaim/navcanna-audiuvanna –Назва з екрану.
  9. Ткачук Г. Поняття web-простору та web- ресурсу / Г. Ткачук - http://usw.com.ua/profiles/blogs/ponyattya-vebprostoru-ta - Назва з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама