Гудова І.А. Мультимедійні презентації у навчанні іншомовної лексики дітей дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гудова І.А. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито можливості використання мультимедійних презентацій у процесі збагачення словника дітей англійською лексикою. Наведено приклади використання мультимедійних презентацій на різних етапах занять.

Ключові слова: мультимедіа, іншомовна лексика, лексична компетенція


Аннотация: В статье раскрыты возможности использования мультимедийных презентаций в процессе обогащения словаря детей английской лексикой. Приведены примеры использования мультимедийных презентаций на различных этапах занятий.


Ключевые слова: мультимедиа, иноязычная лексика, лексическая компетенция.


Annotation: The possibility of using multimedia presentations in the process of improving children’s English vocabulary are considereded in the article. Examples of the use of multimedia presentations in various stages of practice are presented.


Key words: multi-media, foreign language, vocabulary, lexical competence


Зміст

Постановка проблеми

Основні тенденції розвитку системи освіти в Україні на сучасному етапі її розвитку визначаються активізацією процесів інтеграції країни в європейське та світове співтовариство і спрямовані на поліпшення навчання іноземних мов на всіх етапах її засвоєння, зокрема на початковому. Знання ж англійської мови стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини.


Отже, особливої уваги набуває інтенсифікація навчально-виховного процесу засобами сучасних технологій навчання. Вони забезпечують якісну комунікативну, мовну, мовленнєву, соціокультурну компетенцію дітей на шляху досягнення поставлених цілей. Технічні засоби навчання дозволяють педагогу зробити процес навчання і виховання сучаснішим та мобільнішим ніж традиційні засоби навчання та виховання дітей дошкільного віку.


Аналіз досліджень

Проблемою підвищення ефективності навчання з використанням інформаційних і комп’ютерних технологій займались багато вчених. Досвід практичного застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у сфері освіти знайшов відображення в роботах Я. Ваграменко, Н. Макарової, С. Новосьолової, Н. Биць, Л. Чайнова. Науковий інтерес становить вивчення особливостей використання мультимедійних презентацій у процесі збагачення словника дітіей дошкільного віку англійською лексикою.


Постановка мети дослідження

Мета - розкрити ефективність використання мультимедійних презентацій у процесі формування лексичної компетенції дітей дошкільного віку. Відповідно до мети, визначено наступні завдання: визначити вплив використання мультимедійних презентацій на процес збагачення словника дітей англійською лексикою; з’ясувати особливості використання мультимедійних презентацій на різних етапах вивчення лексичних одиниць.


Виклад основного матеріалу

Англійська мова вводить дитину у світ іншої культури, зорієнтовує її на формування навичок та вмінь самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння та аудіювання.


Зміст навчання іноземної мови на дошкільному ступені забезпечується чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах. У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено зміст іншомовної мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку, а саме: діти диференціюють звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією; сприймають та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції педагога; дають відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання тощо; знають та можуть озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; роблять коротке зв'язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; умієють працювати в парах та групах [1].


Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Освітній програмі від 2 до 7 «Дитина» у варіативній частині в розділі «Подорожуємо у світ англійської мови» визначено зміст педагогічної роботи щодо формування мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку. У статті ми розглянемо зміст педагогічної роботи з формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку. У даній Програмі визначено такий зміст педагогічної роботи:


• уводити в словник вихованців англійські слова, що означають назви предметів, дій, якостей, ознак і властивостей предметів, речей, явищ;

• вчити вживати у межах комунікативного мінімуму іменники, прикметники, дієслова, лексичне значення яких пов’язане із сім’єю, ігровою діяльністю, слова, які позначають якості та ознаки предметів;

• вчити активно вживати у мовленні англійські слова ввічливості;

• активізовувати словник дітей, використовуючи англомовні малі фольклорні жанри.


Також у Програмі визначено мовні теми і лексичний мінімум до них: «Давайте познайомимося!» («Let’s get acquainted!»), «Моя сім’я» («My family»), «Мої іграшки» («My toys»), «Я - українець» («I am Ukrainian»), «Свійські і дикі тварини» («Domestic and wild animals»), «Їжа. У супермаркеті» («Food. At the supermarket»), «Фрукти. Овочі» («Fruits. Vegetables»), «Свята, відпочинок, розваги» («Holidays, rest, entertainments»), «Подорож у казку» («Fairy tails»), «Частини тіла. Зовнішність» («Parts of body. Appearance»), «Побут, меблі, одяг, взуття» («Way of life, furniture, clothes, footwear»), «Будинок. Меблі» («House, fur»), «Пори року. Погода і природа» («Seasons. Weather and nature»), «Птахи і рослини» («Birds and plants»), «День народження» («Happy birthday») [3].


Досягнення мовленнєво-комунікативної компетенції було б неможливо без формування лексичної компетенції. Знання англійської мови асоціюється із знаннями слів, у той час як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме і забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже, лексичні навички є найважливішим компонентом змісту навчання англійської мови, а їх дотримання – метою навчання лексичного матеріалу.


Упродовж 1-го року навчання діти засвоюють 200-250 лексичних одиниць, за 2-й рік навчання – 350-500 лексичних одиниць [4].

Щодо поняття «мультимедіа», то Тлумачний словник трактує його як комп'ютерну технологію, яка дозволяє гнучко керувати потоками різноманітної інформації – текстами, графічними зображеннями, музикою, відеозображенням [2].


За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% мовної інформації, коли дивиться — 25% видимої інформації, коли бачить і слухає — 65% усієї інформації. Отже, необхідність застосування в освітньому процесі дітей дошкільного віку мультимедійних ІКТ, які як аудіовізуальні засоби можуть впливати на різні органи чуття, — беззаперечна [7].


Існує багато програм для створення презентацій. Одна з найбільш ефективних програм - Microsoft Power Point. Як показує практика, сучасні дошкільні навчальні заклади недостатньо оснащені технічними засобами навчання.


Проте, застосування комп'ютерних презентацій в навчальному процесі дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу дітьми і проводити заняття на якісно новому рівні. Ефективність впливу навчального матеріалу на дітей багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративності матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим і сприяє інтенсифікації процесу його засвоєння. Презентація дозволяє впливати відразу на кілька видів пам'яті: зорову, слухову, емоційну і в деяких випадках моторну [5]. Володіючи такою можливістю, як інтерактивність, комп'ютерні презентації дозволяють ефективно адаптувати навчальний матеріал під особливості дитини. Посилення інтерактивності призводить до більш активної участі в процесі навчання самої дитини, що сприяє підвищенню ефективності сприйняття і запам'ятовування навчального матеріалу [6].


Мультимедійні технології можуть бути використані:

1. Для позначення теми (тобто первинне знайомство дітей з певною лексико-граматичною темою).

2. На етапі активізації лексичних одиниць.

3. Для закріплення лексичних одиниць.


Розглянемо приклад використання мультимедійної презентації на занятті з теми «Domestic animals». На етапі семантизації (ознайомлення) з лексичними одиницями дітям демонструються слайди із зображенням тварин, анімаційні зображення. Педагог проговорює назву тварини і пропонує повторити. (This is а cow. This is а pig).


На етапах активізації та закріплення лексичних одиниць педагог може створювати мультимедійні презентації ігрового характеру. Наприклад, можна створити презентацію до гри «Who says?». На слайді розміщують картинку ферми та фермера і додають аудіо запис голосів тварин. Дитина слухає запис голосу тварин, після цього педагог запитує: «Who is this?», якщо діти правильно відповідають, на слайді з’являється зображення тварини. Якщо ж діти відповідають не правильно то вони бачать зображення фермера який хитає головою. Також до слайду можна додавати гіперпосилання на різноманітні відео, що є зручним у використанні і економить час. Відео може бути використане для закріплення лексичних одиниць або в ході фізкультхвилинки. Це дає змогу дітям чути носіїв англійської мови, таким чином розвивається фонетичний слух та пасивний і активний словник. Наприклад, таким відео може бути «Old MacDonald had a farm», «Clap your hands», «Bye Bye Goodbye» та ін.


Для індивідуальної роботи з дитиною за допомогою програми Microsoft Power Point можна створити систему ігор для активізації словника дитини в якій буде присутній оціночний компонент. Наприклад, для гри «Show me» педагог створює презентацію до якої додає аудіо запис «well done, well, no». Педагог просить «Show me а cow», якщо дитина вибирає правильну тварину то програма відтворює аудіо запис слів «well done», а якщо дитина робить не правильний вибір то програма відтворює аудіо запис слів «no».


Таким чином мультимедійні презентації дають змогу педагогу зробити заняття більш цікавим та мотивувати дітей до вживання англійської лексики. Переваги перед традиційними засобами навчання:


• підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок високого ступеня наочності, яка сприяє сприйняттю і кращому запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку;

• одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація;

• при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів;

• за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати на занятті або побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту і т д.)


Висновок

Мультимедійні презентації це – один із сучасних засобів навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. Він може використовуватися на різних етапах вивчення іншомовної лексики. Психологічні особливості дітей дошкільного віку зумовлюють ефективність використання мультимедійних презентацій.


Використання мультимедійних засобів навчання допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням особливостей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей.


Перспективи подальших розвідок у пропонованому напрямку потребує вивчення якісного забезпечення дошкільних навчальних закладів засобами мультимедійних технологій та відповідного технічного забезпечення.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Науковий керівник: А. М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
  3. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. Проекту В.О. Огнев’юк ; авт. кол. Г. В. Белєнька, О.Л. Богіні, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. ред. Г.В. Белєнька, М.А. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ ун-т ім.. Б. Грінченка. – К.: Київ ун-т ім. Б. Грінченк, 2016. – 304 с.
  4. Лобода О.В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / О.В. Лобода. – К. : Київ ун-т ім.. Б. Грінченка. 2013. – 100с.
  5. Мироненко О.В. Использование мультимедийной презентации как средства повышения мотивации школьников к изучению английского языка / О.В. Мироненко // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф.— Пермь: Меркурий, 2015. — С. 291-293.
  6. Резинькова С.В. Использование компьютерных презентаций на уроках английского языка [Электронный ресурс] / С.В. Резинькова // Фестиваль педагогических идеей «Открытый урок». – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/605335/
  7. Сайт для педагогів ДНЗ. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sajtdlapedagogivdnz/home/ikt-tehnologiie


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама