Гусак Петро Миколайович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Гусак Петро Миколайович

Гусак Петро Миколайович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імен Лесі Українки.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

Обіймав посади:

 • асистента кафедри педагогіки Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського (1985);
 • асистента кафедри педагогіки Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського (1987-1988);
 • аспіранта кафедри педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (1988-1991);
 • старшого викладача кафедри педагогіки та методики початкового навчання Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки (1991);
 • доцента, завідувач кафедри соціальної педагогіки і методики викладання соціальних дисциплін ЛДПІ ім. Лесі Українки (1992);
 • докторанта Волинського державного університету (далі — ВДУ) ім. Лесі Українки (1996-1999);
 • професора (2000), завідувача кафедри соціальної педагогіки ВДУ ім. Лесі Українки;
 • декана факультету довузівської підготовки молоді ВДУ ім. Лесі Українки (2007).

Наукова діяльність

 • Рішенням вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки у 2002 році присвоєно вчене звання професора.
 • Керує держбюджетною темою "Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків", яку розробляють доктори та кандидати наук, аспіранти, студенти, директори й учителі шкіл (з 2006 р.).
 • Є переможцем конкурсу на заміщення посади провідного дидакта національного проекту при Міністерстві освіти та науки України.
 • Член редколегії "Молодіжного наукового вісника", "Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки", збірників наукових праць "Проблеми педагогічних технологій" і "Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві".
 • Член двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій (у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова та Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка).
 • Науковець працює у галузі організації виховної роботи зі спеціальності "Соціальна педагогіка". Читає лекції з соціальної педагогіки та методики викладання соціальних дисциплін у ЛДПІ ім. Лесі Українки, а згодом — у ВДУ ім. Лесі Українки та Волинському національному університеті ім. Лесі Українки.

Нагороди

 • У 2005 р. отримав знак «Відмінник освіти»;
 • Нагороджений нагрудним знаком "За наукові досягнення" (2008);
 • Відзначений Подякою Луцької міської ради (2006).

Наукова школа

 • Керівник наукової школи «Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі за умов упровадження кредитно-модульного навчання».

Доробок наукової школи:

 • Розроблена нова модель кредитно-модульного навчання, в основі якої лежить реальне забезпечення трансфернос¬ті та накопичувальності кредитів, нові підходи до модульного структурування навчального процесу, монопредметний характер графіка ор¬ганізації навчання.
 • Створена структурна модель підготовки майбутнього фахівця відповідно до загальноєвропейських зразків.
 • Розроблено навчальні плани, навчальні програми, теоретичні та методичні аспекти впровадження інноваційних технологій, положення про модульне навчання та рейтингове оцінювання, загальні характеристики конкурентно спрямованого на¬вчання, теорія та практика впровадження диференційованого навчання у ВНЗ.
 • Розроблені методичні рекомендації для соціальних педагогів та практичних психологів щодо формування здорового способу життя учнів за методом “рівний-рівному”, методика впровадження спецкурсу “Соціально-педагогіч¬на робота з ВІЛ-інфікованими та їх сім’ями”, тренінгові заняття щодо формування ЗСЖ.

Наукове керівництво захищеними дисертаційними роботами:

 • Під керівництвом П. М. Гусака захищено 6 кандидатських дисертацій, зокрема:
 • Кваша С. С. Педагогічна система Луцької братської школи, 1996 р.
 • Мартіросян Л. А. Диференціація навчання в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (на матеріалах вивчення курсу історії педагогіки), 1997 р.
 • Смалько Л. Є. Індивідуалізоване навчання в системі підготовки майбутнього педагога у вищій школі США, 2001 р.
 • Коваленко В. Г. Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі, 2005 р.
 • Бєлкіна-Ковальчук О. В. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання, 2006 р.
 • Линник Л. М. Соціально-педагогічні засади профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками, 2006 р.
 • За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 49 науко¬вих праць, у тому числі 2 монографії, 8 посіб¬ників, 20 статей, зокрема:

Основні наукові праці

 1. Гусак П.М.Підготовка учителя: технологічні аспекти: Монографія.− Луцьк, 1999.− 278 с.
 2. Гусак П.М.Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії: Монографія.− Луцьк, 1996.− 115 с.
 3. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н. І., Гусак П.М., Юрченко В.І. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (ред.). — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 338с.
 4. Магістерська робота: Навч.-метод. посіб.– Л., 2002.– 93 с. (у співавторстві).
 5. Вища освіта України і Болонський процес // Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2 х ч. / За ред. П. М. Гусака, Л. К. Грицюк.– Луцьк, 2007.– Ч. 1.– С. 86−95.
 6. Гусак П.М., Смолюк І. О., Бартків О. С., Грицюк Л. К., Гунько С. О.. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Педагогічний ін-т / Гусак П.М. (ред.). — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. — 112с. — Бібліогр.: в кінці розд. - Ч. 1 — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007 — 112с.
 7. Гусак П.М., Смолюк І. О., Бартків О. С., Грицюк Л. К., Гунько С. О. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Педагогічний ін-т / Гусак П.М. (ред.). — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. — 212с. — Бібліогр.: в кінці розд..- Ч. 2 — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007 — 212с.
 8. Гусак П.М., Мартіросян Л.А. Історія педагогіки України: Посібник для студ. вузів України / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 1996. — 164с.
 9. Історичні та сучасні аспекти педагогічних технологій : метод. рек. — Луцьк, 1993 (у співавторстві).
 10. Tестові завдання для вступників. Педагогіка / уклад.: Л.К. Грицюк, Л.А. Мартіросян, В.С. Петрович, О.С. Бартків ; відп. ред. П.М. Гусак. — Луцьк, 2000.
 11. Методологія і методика вивчення неповнолітніх правопорушників // Проблеми педагогічних технологій. — Луцьк, 2003. — Вип. 1 (у співавторстві).
 12. Типізація студентів за умов застосування диференційованого навчання // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. — Луцьк, 1999. — Вип. 4.
 13. Параметри ефективності дидактичної підготовки майбутніх учителів // Наука і сучасність : зб. наук. пр. — К., 2001.
 14. Підготовка соціального педагога: рейтингове навчання // Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. пр. — Луцьк, 2002. — Вип. 1.
 15. Якісна оцінка знань фахівців за умов конкурсного добору: метод шкалювання. — Луцьк ; Остріг, 2003 (у співавторстві).

Електронна адреса: phusak@mail.ruВикористана інформація з сайту сайту Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама