Дробицька К.Ю. Комп’ютерні ігри як засіб формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку на заняттях з іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Дробицька К.Ю. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статі висвітлено проблему ефективності використання комп’ютерних ігор на заняттях з іноземної мови дітей дошкільного віку, розглянуто психічні та фізіологічні особливості дітей старшого дошкільного віку, які слід враховувати у процесі використання комп’ютерних ігор; подана класифікація та характеристика комп’ютерних ігор.

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, англомовна компетенція, технічні засоби навчання, комп’ютерні ігри, заняття з англійської мови


Аннотация: В статье раскрыта проблема эффективности использования компьютерных игр на занятиях английского языка детей старшего дошкольного возраста; рассмотрены психические и физиологические особенности детей старшего дошкольного возраста: представлена классификация компьютерных игр и основная их характеристика.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, языковая компетенция, технические средства обучения, компьютерные игры.


Annotation: The problem of efficiency of computer games usage in preschool foreign language lessons was identified in the article. The physiological characteristics of senior preschool children, which should be considered in computer games usage a classification and characteristic of computer games were investigated by author.

Key words: senior preschool children, English language competence, technical training, computer games, English lessons.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний світ неможливо уявити без комп’ютерних технологій. З кожним роком з’являються нові технічні засоби, які здатні якісно змінити процес навчання та систему освіти загалом.


Враховуючи стрімкий розвиток технологій, а також реформування всього педагогічного процесу існуючи засоби і форми навчання іноземної мови втрачають свою ефективність і доцільність. Саме тому перед педагогами стоїть проблема пошуку і впровадження нових засобів навчання, які будуть сучасними і ефективними у процесі навчання іноземної мови.


Зважаючи на пріоритетність використання комп’ютерних технологій на заняттях, комп’ютерні ігри можуть розглядатися як ефективний засіб формування мовної компетенції дітей. Відомо, що у дошкільному віці гра є провідним видом діяльності, даний засіб відповідає віковим і психофізіологічним особливостям, що значно полегшує процес навчання, слугує швидкому та якісному опануванню мови в дошкільному віці.


Перевагою використання комп’ютерних ігор є те, що педагог має можливість створити ігровий характер навчання іноземної мови та вдало поєднувати формування видів мовленнєвої діяльності і мовної підготовки, що позитивно впливає на засвоєння мови.


Проте, щоб комп’ютерні ігри могли використовувалися як багатофункціональний і продуктивний засіб навчання педагогам необхідно володіти більшим об’ємом інформації з даної теми. Саме тому вважаємо за необхідне провести аналіз специфіки використання та ефективності комп’ютерних ігор під час навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного віку.


Аналіз досліджень

Використання комп’ютерних ігор у педагогічному процесі є актуальною проблемою, саме тому привертає увагу багатьох дослідників і науковців.


Застосуванню комп’ютерних програм у практиці дошкільної освіти та розробці власної класифікації присвячено дослідження: Ю. Горвиця, Т. Денисової, А. Іванова, О. Кореганової, Г. Лаврентьєвої, Л. Марголіса [3, с. 10]. Над даною темою працювали: Н.Апатова, М. Бухаркіна, А.Журавлєва, А. Петрова, Л. Скалій, І. Козяріна, В. Чорна, О. Шиман. Результати їх досліджень підтверджують той факт, що застосування комп’ютерних програм підвищує пізнавальну активність дошкільників, сприяє вдосконаленню та закріпленню навчального матеріалу [2,с.12; 3,с.63].


Враховуючи важливість особистості педагога при використанні комп’ютерних засобів, різні аспекти цієї теми висвітлювалися у працях Н. Попович, Л. Собко, Т. Добудько, І. Злотникова, М. Лебедєвої, О.Котенко та ін. [5;6].


Проблемі формування іншомовної діяльності за допомогою комп’ютерних ігор присвячені дослідження М. Ісайкіної, в яких автор наголошує : «Застосування комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови забезпечує інтенсивний розвиток кожного учасника ігрової дії, збагачує його новими знаннями, вміннями, навичками, і вдосконалює іншомовну мовленнєву діяльність. Таким чином, комп’ютерні ігри є необхідним засобом при формуванні іншомовної мовленнєвої діяльності, оскільки представлені і виконані в цікавій і доступній формі вони здатні забезпечити створення мовного середовища, а також націлені на позитивну мотивацію і інтерес у дітей»[10].


Заняття з іноземної мови в дошкільному закладі мають свою специфіку, яку варто враховувати при виборі методів навчання:

• Зразки мовлення −основа для формування іншомовної компетентності. Навчання іноземної мови базується не на повторенні певних слів за педагогом, а в процесі спілкування. Тому важливо спонукати дитину до використання мовленнєвих кліше та часто вживаних висловів за темами близького та зрозумілого дитині оточення: наприклад, привітання, подяка, називання себе, команди до виконання дій тощо.


Такі зразки підбирають з урахуванням потреб спілкування і виступають опорою для засвоєння мовного матеріалу. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників реалізується саме у процесі засвоєння зразків мовлення.

• Кожне заняття будується як ігрове спілкування педагога і дітей та під його керівництвом дітей між собою.

• Використання наочних методів навчання. По−перше, слід згадати слухову наочність, тобто фонетичні вправи, вірші, пісні . Використання такої наочності чудово демонструє правильну вимову англійських фонем, практикує дітей у вимові англійських звуків, словосполучень, слів і речень тощо. Іншим прикладом наочності, яку діти охоплюють зором, є різнокольорові картинки. Їх використання робить матеріал зрозумілішим, яскравішим, несподіваним, загадковим, що сприяє підвищенню зацікавленості дітей і приводить до підвищення мотивації вивчення англійської мови [7].


Постановка мети дослідження

Враховуючи вищесказане можна стверджувати, що комп’ютерні ігри відповідають специфіці навчання іноземної мови в дошкільному закладі і здатні виступати дієвим засобом навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.


Отже, метою нашої статті є визначення ефективності застосування комп’ютерних ігор у процесі формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку на заняттях з іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

На сучасному етапі розвитку комп’ютерні технології активно впроваджуються і використовуються на заняттях іноземної мови в дошкільному закладі. Головним завданням використання комп’ютерних ігор і програм є створення комп’ютерного навчального мовного середовища, завдяки якому забезпечується занурення дітей у середовище англійської мови, що сприяє ефективному процесу формування мовної компетенції дітей дошкільного віку. Мовна компетенція передбачає опанування знаннями з лексики, граматики, фонетики та формування відповідних навичок: фонетичних, лексичних, граматичних, морфологічних, синтаксичних, орфографічних [1].


Дослідження М. Ісайкіною підтверджують, що комп’ютерні ігри доцільно використовувати на всіх етапах навчання. Під час ознайомлення з новим матеріалом, на етапі закріпленні, повторенні та контролі формування іншомовної мовленнєвої діяльності. Використання комп’ютерних ігор виступає як комплекс ускладнення завдань, виконання яких передбачає послідовний перехід з менш складного на більш складний рівень [10].


Ми погоджуємось із думкою науковців, щодо ефективності використання комп’ютерних ігор на етапі ознайомлення дітей з новим мовним матеріалом, мовними зразками, а також на етапі тренування. Тому що у дітей є можливість:

• вивчати лексичний матеріал;

• удосконалювати розуміння аудіотексту;

• вивчати основи граматики;

• тренуватися у вимові[4].


Отже, граючи дитина має можливість прослуховувати і практикуватися у вимові англійських звуків, словосполучень, слів і речень, переглядати яскраві зображення і анімації, що слугуватиме чудовим засобом наочності. На заняттях з англійської мови у дітей дошкільного віку старшої групи починається активне використання аудіативної наочності у вигляді казок рідною мовою з використанням іноземних слів, команд та основних мовленнєвих зразків іноземної мови−комп’ютерні ігри з музичним супроводом, застосовуються з метою навчання дітей і можуть містити новий словниковий матеріал. Більш того, вони можуть виступати як різновид активізації та повторення пройденого.


Погоджуємось, що важливого значення щодо застосування комп’ютерних ігор у процесі формування англомовної компетенції дітей старшого дошкільного віку набуває дотримання конкретних вимог:

• Заняття не можливо побудувати повністю спрямоване на використання комп’ютер,бо тривале перебування за комп’ютером може викликати стомлення, зниження гостроти зору, проблеми з опорно−руховим апаратом [9,c. 41]. Важлива зміна діяльності дітей: використання фізкультурні хвилинки, рухливі ігри іноземною мовою, розучування або повторення пісеньок з даної теми.

• Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп'ютерів для дітей старшого дошкільного віку слід проводити не більше одного разу протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої працездатності: у вівторок, середу та четвер. Після роботи з комп'ютером з дітьми проводять гімнастику для очей [1].


Варто зауважити, що обираючи навчально-ігрові програми для дітей, слід зважати на їх відповідність віку, художньо-естетичному критерію та на їх освітню ефективність.


На сьогоднішній день існує велика кількість класифікацій комп’ютерних ігор, пропонуємо розглянути одну з них:

• розвивальні ігри - різноманітні графічні редактори (для малювання, розфарбовування), конструктори малюнка, текстові редактори, конструктори казок, які поєднують можливості текстового та графічного редакторів;

• ігри навчально-ігрового призначення - програми, де в ігровій формі передбачається розв’язати одне або кілька дидактичних завдань (для формування математичних уявлень, навичок письма, читання, навчання рідних та іноземних мов тощо);

• ігри-експериментування, які передбачають розв’язання ігрового завдання за допомогою пошукових дій;

• ігри-розваги [7, c.8].


Варто наголосити, що для формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок дітей старшого дошкільного віку не всі запропоновані ігри будуть доцільними і корисними у використанні. Найбільш ефективними будуть ігри навчально−ігрового призначення, головною метою яких є розв’язання освітніх завдань.


Провівши аналіз існуючих комп'ютерних ігор, ми умовно розділили їх на три основні групи:

• програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови (головне завдання таких програм - введення й активізація мовних форм і структур);

• програми, спрямовані на навчання видів мовної діяльності;

• контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості мовних навичок.


На підтвердження вищевказаних наведемо приклади комп’ютерних ігор на формування мовної компетенції з досвіду проходження виробничої практики зі спеціалізації у Дитячому клубі «Тім», м. Києва.


Фонетичні ігри:

«Спіймай звук»

Мета. Розвиток фонематичного слуху, вміння вслухатися в слова.

Опис. Комп'ютер «говорить» дітям, який звук їм потрібно «спіймати», потім називає слова з цим звуком і без нього. Діти натискають на клавішу мишки один раз, якщо чують цей звук в слові.

Приклад: «Піймати звук [dʒ]: jump, swim, jacket, dress, dog, porridge, milk, jeans, sausages.

У грі «Make a cake» («Зроби пиріг») завданням дітей є вибрати інгредієнти для створення власного пирога, які зображені на екрані. Під час гри вони оволодівають назвами продуктів, оскільки гра має функцію озвучування зображення, на яке натискає гравець.


Лексичні ігри:

«Підбери потрібне слово»

Мета: Закріплення і розширення словникового запасу. Розвиток слухової уваги. Активізація лексики.

Опис: Комп'ютер «починає» речення, діти додають слово, відповідне за змістом.

Приклад: Cats like ... milk. Birds can ... fly (sing) тощо.

«Home, School, Zoo»

Опис: Комп'ютер “називає” тему: «School», «Home» або «Zoo». Дитина швидко знаходить слово, що відноситься до теми.


Граматичні ігри:

«Fill in the Missing Letters»

Опис: На екрані слова, в кожному з яких пропущена одна буква. Завдання дитини−вставити потрібну букву.

Хочемо звернути увагу на різноманіття комп’ютерних програм, які будуть корисними та цікавими для дітей під час вивчення іноземної мови.

• Комп’ютерна програма «iCan ABC» допоможе дитині дошкільного віку вивчити алфавіт, нові слова англійської мови за допомогою гри, переглядів мультфільмів і різних пісень для вивчення англійської мови.

• Комп’ютерна програма «Cookie and Friends» яскраво оформлена, розділена по темам навчання, герої програми пропонують дітям послухати історію, пісню; пограти в ігри; порозфарбовувати; подивитися мультфільми з англійськими піснями.

• Компютерна програма «Swipers game». У грі використовуються не складні слова на різну тематику. Спочатку пропонується повторити, як вимовляється слово, потім треба запам’ятати, як воно пишеться. Після того слова зникають і букви змішуються. Дитині пропонується серед змішаних букв, віднайти потрібне слово і правильно його написати.


Пропоновані ігри можуть використовуватися як ефективний додатковий засіб під час вивчення іноземної мови. При правильному застосуванні комп’ютерні ігри можуть значно покращити і спростити навчальний процес, урізноманітнити і доповнити існуючі форми і засоби роботи з дітьми. Новизна роботи з комп’ютером сприяє підвищенню інтересу до навчання, а можливість регулювати навчальні завдання за ступенем складності позитивно позначаються на мотивації у дітей.


Однак, під час використання комп’ютерних ігор педагогу треба пам’ятати, що перекладаючи частину своєї роботи на комп'ютер він не заміняє вихователя, а тільки доповнює його. Підбір комп'ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу та рівня підготовки дітей, що навчаються.


Наголосимо, що під час використання комп’ютерної гри потрібно пам’ятати, що це програмний засіб, який надає можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети у ігровій формі. Вони не ізольовані від педагогічного процесу дошкільного навчального закладу, а пропонуються поряд із традиційними іграми і навчанням, не замінюючи звичайних ігор і занять, лише доповнюють їх, входячи в їх структуру, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями. В комп'ютерних іграх пропонуються ті елементи знань, які у звичайних умовах і за допомогою традиційних засобів дидактики зрозуміти або засвоїти важко чи неможливо.


Висновок

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що комп’ютерні ігри− це сучасний і дієвий засіб навчання іноземної мови в дошкільному віці. За допомогою вдало підібраних комп’ютерних ігор педагог може зацікавити дітей, створити ігровий характер заняття та унаочнити матеріал.


Використання комп’ютерних ігор має ряд переваг серед яких: можливість використання на різних етапах навчання, різноманітність і доступність сучасних комп’ютерних ігор, можливість використання як окремих вправ на фонетику, лексику та граматику, так і вдале поєднання в одній грі. Проте, комп`ютерно-ігрове середовище буде розвивальним і безпечним, якщо ним мудро керуватиме педагог. Вихователь повинен подбати, щоб яскраві комп’ютерні образи, розважальний елемент не заступили розвивального ефекту роботи. Слід враховувати особливості дитячого сприймання та засвоєння інформації.


Також, використання комп’ютерних ігор не виключає застосування традиційних методів, а доповнює їх і допомагає у досягненні мети навчання іноземної мови - формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою.


Перспективою подальшого дослідження є більш глибокий та детальний аналіз інших можливостей використання комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови в ДНЗ та опис результатів їх впровадження у навчальний процес.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Науковий керівник: А. М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
  2. Булгакова Н.Н. Знакомство с компьютером в детском саду / Н.Н.Булгакова // Информатика. – 2001. - № 18. – С.12-14.
  3. Горвиц Ю. М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? / Ю. М. Горвиц // Информатика и образование. – 1994. – № 3. – С. 63-73.
  4. Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови [Електронний ресурс] / Дрофа Т.П. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10.-Назва з екрану.
  5. Котенко О. В. Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов: полікультурний аспект / О. В. Котенко // Наукові записки : зб. наук. ст. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск XCIX (99). – С. 125-132. – (Серія педагогічні та історичні науки).
  6. Котенко О. В. Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі / О.В. Котенко // materialy VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference, [“Efektivní nástroje moderních věd – 2012”] – Díl 19. Pedagogika : Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. – Stran. 65-69.
  7. Лаврентьєва Г. Комп’ютер навчає, розвиває, розважає // Дошкільне виховання.- 2009. - № 10. - С. 8-9.
  8. Протасова О. Заняття по-новому/ О. Протасова // Дошкільне виховання. – 2010. – № 8. – С. 20–21.
  9. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи // Початкова школа. - 2010. - № 11. - С. 41
  10. Исайкина М. А. Компьютерные игры как средство формирования иноязычной речевой деятельности младших школьников [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Исайкина Мария Александровна : Сарат. гос. ун-т им. В. Г. Чернышевского. – Саратов, 2004. – 22 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама