Дубінська З.В. Мультимедіні презентації у навчанні іншомовної лексики дітей старшого дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Дубінська Зоя Вікторівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуті дослідження різних вчених, науковців та практиків щодо використання мультимедійних презентацій у навчанні іншомовної лексики дітей старшого дошкільного віку. Наведені приклади використання мультимедійних презентацій на різних етапах занять.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, іншомовна лексика, комунікативна компетенція.


В статье рассмотрены исследования различных ученых и практиков по использованию мультимедийных презентаций в обучении иноязычной лексики детей старшего дошкольного возраста. Приведены примеры использования мультимедийных презентаций на различных этапах занятий.

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные технологии, иноязычная лексика, коммуникативная компетенция.


The article considers the research of various scholars and practitioners on the use of multimedia presentation in preschool age children’s learning the foreign language vocabulary. Examples of the use of multimedia presentations in various stages of practice are presented.

Key words: multi-media, multi-media technology, foreign language, vocabulary, communicative competence.


Зміст

Постановка проблеми

Модернізація структури і змісту дошкільної освіти підвищує вимоги до організації раннього навчання іноземної мови, яке сприяє особистісно-діяльнісному розвитку старшого дошкільника, а саме його мотиваційної, вольової, розумової, мовленнєвої сфер. Зміст навчання іноземної мови на дошкільному ступені забезпечується чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах, а саме Державним компонентом дошкільної освіти, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».


У контексті реалізації цих вимог особливої уваги набуває використання сучасних технологій навчання, які забезпечують якісну комунікативну, мовну, мовленнєву, соціокультурну компетенцію дітей на шляху досягнення поставлених цілей. Завдяки цим засобам педагог отримує додаткові можливості для підтримки і спрямування розвитку особистості дитини, організації їхньої спільної роботи. Останнім часом вчителі англійської мови, які працюють з дітьми дошкільного віку все частіше використовують у своїй роботі мультимедійні засоби навчання в дошкільних закладах, які з раннього дитинства оточують сучасного дошкільника.


Поняття «мультимедіа» походить від англійських слів «multi» – багато, «media» – середовище, тобто поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо [3].


Словник іншомовних слів тлумачить поняття «мультимедіа», як термін для визначення комп’ютерної технології, яка дозволяє гнучко керувати потоками різної інформації – текстами, графічними зображеннями, музикою, відео зображеннями (наприклад забезпечує можливість одночасно працювати із текстом і слухати музику за допомогою персонального комп’ютеру) [4].


За К. Колліном «мультимедіа» – це застосування в навчальному процесі різних засобів комунікації, в тому числі підручників, телебачення та радіо [7].


Аналіз досліджень

Проблемою підвищення ефективності навчання з використанням інформаційних і комп’ютерних технологій займались багато вчених. Досвід практичного застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у сфері освіти знайшов відображення в роботах Я. Ваграменко, Н. Макарової, С. Новосьолової, Н. Биць, Л. Чайнова. Успішна реалізація використання мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови в дошкільних навчальних закладах, представлена в педагогічних системах В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, М. Монтессорі при дотриманні певних гуманістичних правил педагогічної діяльності викладача англійської мови.


Постановка мети дослідження

Метою даної статті є визначення ефективності використання мультимедійних презентацій під час навчання дітей старшого дошкільного віку іншомовної лексики та доведення доцільності їх використання.


Виклад основного матеріалу

Використання різних комп’ютерних демонстрацій під час занять сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, навчальний процес стає захоплюючим, цікавим, сучасним [10].


За допомогою мультимедійних презентацій у дітей з’являється можливість вивчати нові слова і вирази, оскільки у дошкільників переважає наочно-образне мислення і невеликий життєвий досвід; їх приваблює новизна, привертає і затримує увагу на певний час динамічність і яскравість зображень, які створюються завдяки анімаційним можливостям мультимедіа.


С. Новосьолова вважає, що застосування комп’ютера в систему дидактичних засобів дитячого садка може стати потужним чинником збагачення інтелектуальної основи розумового, естетичного, морального розвитку дитини.


Мультимедійна презентація дає можливість комбінувати в одному занятті неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей. Мультимедійні технології дають низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість. Використання мультимедійних презентацій і слайдів за допомогою програми PowerPoint дозволяє зробити безпосередньо освітню діяльність емоційно забарвленою, привабливою. Мультимедійні презентації та слайди викликають у дошкільників живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє гарній результативності освітнього процесу [10].


Вчитель англійської мови Л. Меклеш у своїй роботі дотримується принципу «Учити, дивуючи, радуючи, забавляючи». Вона вважає, що головне переконати їх у тому, що вивчати англійську мову цікаво і корисно. Використання мультимедійних презентацій, на її думку, допомагає дитині старшого дошкільного віку краще зрозуміти вивчений матеріал та зануритись у культуру цієї країни [6].


Голова наукової конференції Н. Биць, у своїй статті наголошує що використання мультимедійних презентацій під час навчання дітей дошкільного віку – це створення спеціального середовища для вивчення і запам’ятовування іншомовних слів [6].


Проте існує інша думка щодо впровадження мультимедійних технологій. Так, О. Чумак вважає, що використання мультимедійних презентацій в ДНЗ під час навчання лексики не є доречним, тому що використання комп’ютерних технологій заважає дитині прислухатися до правильного звучання слів. Діти відволікаються на малюнки – зображення, та не звертають увагу на правильну вимову цих слів. Тим самим запам’ятовують лише зображення, а не їх вимову.


Такої ж думки дотримуються ще багато педагогів, проте більшість з них є прихильниками використання інноваційних технологій під час навчання іншомовної лексики дітей старшого дошкільного віку і ефективно їх застосовують.


Розглянемо перший етап подачі нового матеріалу під час вивчення теми «Food», де подаються нові лексичні одиниці та словоформи. Дітям демонструються слайди із зображенням різних продуктів, страв у їхньому реальному вигляді. Учитель проговорює назву лексичної одиниці і пропонує дітям повторити (Listen and repeat). На завершення використовує ігри «Eat - Don't eat», «What is missing?». На другому, а особливо третьому етапі можна використовувати діалогічну гру – презентацію сюжетного характеру «At the shop» (- What would you like to buy? - For example: bread, butter, salt, tomato… Відповіді дітей: - I would like to buy a bread ….) [7].


Також можна використовувати презентацію «Food picture dictionary» за якою діти утворюють діалоги за тематичними картинками за наступним зразком:

What are these? – These are bananas.

What’s this? – This is an apple.

Do you like bananas? – Yes, I do. / No, I don’t.


Великий інтерес у дітей викликають такі форми взаємодії, як заняття-подорожі «Подорож до Міккі Мауса», «Мій Київ», «Знайомство з країною», з використанням мультимедійних презентацій. Під час таких подорожей педагоги можуть використовувати такі ігри, як «Words road», «How many words do you know», «Travelling» [7].


На етапі закріплення лексики з теми «Animals» доцільно використовувати анімаційне зображення тварин, що дає змогу дітям краще швидше та ефективніше запам’ятати їх назву. У ході такого заняття можна використовувати, наприклад, такі дидактичні ігри, як «At the zoo», «Show me» тощо.


За допомогою SMART BOARD та інноваційних технологій створюються «Розмальовки» для закріплення вивченої лексики. Вихователь пропонує дітям розмалювати ту тварину або предмет, яку він буде називати дитині.


Заняття з використанням мультимедійних матеріалів повинні підкріплюватись використанням дидактичних ігор, викликати зацікавленість у мовленнєвій діяльності, примушувати говорити навіть сором’язливих і мовчазних дітей. Такі заняття допомагають сформувати певні мовленнєві уміння, уникнути фізичного та інтелектуального перевантаження, допомагають краще засвоїти мовний матеріал у ситуаціях, які близькі до реальних.


Висновок

У статті розглянуто поняття «мультимедіа» та використання мультимедійних презентацій у навчанні іншомовної лексики дітей старшого дошкільного віку. Для опанування дітьми старшого дошкільного віку іншомовної лексики педагог повинен створити сприятливе іншомовне середовище, доцільно застосовувати методи і прийоми навчання, формувати у дитини елементарні навички спілкування мовою, яка вивчається.


Використання мультимедійних засобів навчання допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням особливостей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей. Новітні технології у навчанні англійської мови підвищують самостійність дітей, сприяють співпраці педагога і дошкільника, розвивають іншомовну комунікативну компетенцію.


Подальшого вивчення потребує якісне забезпечення дошкільних навчальних закладів засобами мультимедійних технологій та відповідного технічного забезпечення.


Список використаних джерел

  1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / Наук. ред. та упор. О. Л. Кононко. – 2-ге вид. випр. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
  2. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О.Огнев’юк; наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. код. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Голови, упр. осв. і наук, викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. –3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.
  3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.
  4. Кравцова Л.В., Кравцов Г.М. Мультимедія – новий етап в сучасній освіті //Збірник наукових і методичних статей „Метода” – К. – 1997. – №4. – с19-23
  5. Романенко Я.В. Використання мультимедійних технологій у вивченні англійської мови //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – с.41–43.
  6. Полонская Т. К. Обучение иностранному языку детей шестилетнего возраста в условиях детского сада (на материале английского языка) [Текст] : дис... канд.пед.наук : 13.00.01 / Полонская Тамара Константиновна. – К., 1993. – 189 с.
  7. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 52. – 97 с. Collins Cobuild. English Dictionary for Advanced Learners / ed. director. P.Collin. – P. Collin Publishing, – 2001. – 1011p.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама