Зарванська А.С. Актуальність вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Зарванська Анастасія Сергіївна – студентка Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, напрям підготовки «Дошкільна освіта».

В цій статті визначені можливості дошкільників під час вивчення англійської мови, розкриті основні цілі і завдання навчання англійської мови дошкільників, розкрито основні методи навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Ця робота має практичну цінність і полягає вона у тому, , що данні методи і завдання можуть бути використані вихователями в дошкільних навчальних закладах для навчання дітей англійської мови.

Ключові слова: англійська мова, дошкільний вік, актуальність вивчення, методи навчання.


В этой статье определены возможности дошкольников при изучении английского языка, раскрыты основные цели и задачи обучения английскому языку дошкольников, раскрыты основные методы обучения английскому языку детей дошкольного возраста. Эта работа имеет практическую ценность и заключается она в том, что данные методы и задачи могут быть использованы воспитателями в дошкольных учебных заведениях для обучения детей английскому языку.

Ключевые слова: английский язык, дошкольный возраст, актуальность изучения, методы обучения.


In this article the possibility of pre-school children in the English language, the basic goals and objectives of teaching English to preschool children, the basic methods of teaching English to preschool children. This work has practical value and it is that data methods and objectives can be used educators in pre-school programs for children learning English.

Key words: English, preschool age, the relevance of studying, teaching methods.


Зміст

Постановка проблеми

Протягом останніх років все більше людей, які виявляють бажання вивчати англійську мову. Зараз ми бачимо, що в сучасному суспільстві людині неможливо обійтися без англійської мови. Також змінився вік учнів. Якщо раніше всі методики, з вивчення англійської мови, були спрямовані саме на учнів, то зараз батьки бажають якомога раніше почати навчання дітей англійській мові. Тим більше, що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сензитивний період для вивчення іноземних мов.


Тому включення іноземної мови в систему дошкільної освіти і виховання України було продиктовано рядом причин, основною серед яких стало наявність протиріччя між оволодінням іноземною мовою у сучасному світі і перевтіленні їх у існуючий фактор соціально-економічного розвитку суспільства в цілому і недооцінюванням та недосконалістю навчання нею у сучасній українській школі та дошкільних закладах.


Аналіз досліджень

Працюючи над поданою статтею використовувалась інформація з таких нормативних документів: Закон України «Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти України, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Базова програма «Я у Світі».


Постановка мети дослідження

Метою дослідження є визначення актуальності вивчення англійської мови, починаючи з дошкільного віку беручи до уваги сензитивніть даного віку до вивчення іноземних мов.


Основними завданнями дослідження є:

• Визначити основні можливості дошкільників в області вивчення англійської мови,

• Розкрити основні цілі і завдання навчання англійської мови дітей дошкільного віку,

• Розкрити основні методи навчання англійскої мови дітей дошкільного віку.


Предметом дослідження є проблема вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку.


Об’єктом дослідження є гра, як провідний вид діяльності дітей, як метод, який навчає дітей іноземній мові.


Виклад основного матеріалу

Останнім часом віковий поріг початку навчання дітей англійської мови все більше знижується. Зараз, діти 4-х років вважаються цілком підготованими до занять, деякі батьки віддають у групи англійської мови трирічних дітей. Тому з якого ж віку починати вивчати англійську мову з малюком? Базова програма «Я у Світі» наголошує на тому що до 3-х років дитина може вивчати різні мови в родині, з трьох років – з гувернанткою або запрошеним вчителем. З чотирьох років дитина поступово починає відповідати іноземною мовою носію цієї мови, з п’яти – дитина розуміє, що іноземна мова відрізняється від рідної. А дитина старшого дошкільного віку спроможна відноситься до іноземної мови як до предмета вивчення. 1, с. 230


Згідно до сучасних досліджень, розвиток головних клітин мозку людини завершується на 70-80% до трирічного віку. Саме вік до 3-х років вважається найсприятливішим для отримання нових навичок. Глен Доман, американський лікар, автор книг «Гармонійний розвиток дитини», «Як дати вашій дитині енциклопедичні знання» та інших, вважає, що дитина спроможна опанувати до трьох – чотирьох мов, якщо на них говорять в родині, в якій росте малюк, що починати навчання потрібно майже з перших місяців. 3, с. 53


Успішне оволодіння дітьми англійською мовою стає можливим ще й тому, що дітей, особливо дошкільного віку, відрізняє найбільш гнучке та швидке ніж на подальших вікових етапах, запам’ятовування мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі і природність мотивів спілкування; відсутність мовного бар’єру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування іноземною мовою навіть при наявності необхідних навиків; порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною мовою та інше. Крім того, гра, яка є провідним видом діяльності дошкільника, дозволяє зробити комунікативно цінними практично любі мовні одиниці. І так, з якого віку треба починати навчання іноземній мові? Базова програма «Я у Світі» вважає що навчання краще починати з п’яти років. Навчання чотирирічок можливе, але малоефективне, може викликати труднощі у дітей, а значить зашкодити здоров’ю малюків.


Головними цілями у навчанні дошкільників іноземній мові є:

- Формувати у дітей початкових навичок спілкування іноземною мовою,

- Уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів в реально виникаючих ситуаціях спілкування,

- Створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов,

- Пробудження інтересу до культури інших країн,

- Виховання активно-творчого і емоційно-естетичного відношення до слова,

- Можливість краще пізнати світ 1, с. 232.

Існує різноманітна кількість методик з навчання дошкільників англійської мови.


Всі існуючі методики навчання англійської мови для дошкільнят можна умовно розділити на:

- метод заміщення,

- комунікативний метод,

- метод занурення.


Метод заміщення. Заняття відбуваються повністю українською мовою, англійські слова вводяться поступово. Всі матеріали супроводжуються перекладом. Тільки тоді, коли дитина засвоїла лексику, добре знає переклад, українські слова заміняються англійськими. Цей метод не дуже ефективний, але корисний на початковому етапі навчання англійській.


Комунікативний метод. Передбачає мінімальне використання української мови на заняттях. Українською слово вимовляється тоді, коли коли дитина не розуміє значення слова, а для того, щоб це відбувалося рідко, необхідно використовувати якомога більше візуальних матеріалів (картинок, відео, театральними виставами). Ефективність цього методу достатньо висока.


Метод занурення. Відсутність використання рідної мови під час заняття. Дитина засвоює англійську мову на рівні з рідною. Цей метод є найбільш ефективним, але вимагає високий рівень підготовки батьків.


Ці методи самі по собі мають включати в себе різноманітні техніки проведення занять, такі як ігрова, розвивальна, проблемна, проектна. Для дітей дошкільного віку найбільш ефективною є ігрова методика.


Ігрова техніка – основна для дошкільного віку (від 3 до 7 років). Всі заняття відбуваються в ситуації «начебто»: начебто потрапили в казку, відправилися в подорож, прийшли в гості до лисички і т.п. Будь-яку тему можна обіграти, головне – використовувати більше наглядних матеріалів.


Розвивальна техніка – ця техніка заснована на тому, що дитина займається звичними для себе справами, але англійською мовою. Наприклад: роздивлятися в книжці картинки і називати їх англійською, називати кольори предметів, іграшок під час гри, розповідати про членів родини по фотографіях, сортувати великі і маленькі предмети, називаючи це англійською.


Проблемна техніка. Можна використовувати з 5 років. Дитина має сама здогадатися, як перекладається той чи інший вираз. Проблемний метод розрахований на дітей з розвиненим мисленням, тому не підходить для зовсім маленьких. Але його можна використовувати вже з 5 років, коли діми можуть добре висловити свою думку.


Проектна техніка. Створення якогось продукту (малюнка, казки, презентації та ін.). навчання мові відбувається в процесі створення. Наприклад, намалювати свою кімнату і назвати, що як називається. 5, с. 20


Як вже зазначалося, найефективнішою та привабливою для дітей є ігрова методика: процес навчання – весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяні дорослий та розвиваюче середовище. Важливим аспектом успішного опанування англійської мови є створення під час спілкування – ситуації успіху, радості від залучення до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою. Закріплення англійської лексики з тем, пропонованих програмою, відбувається під час різноманітних форм спілкування, у повсякденному житті. Під час сумісної діяльності, організованих форм роботи діти залюбки використовують у самостійних іграх лексичні і граматичні форми, які опанували на заняттях з англійської мови. Під час опанування різноманітних тем спілкування свою ефективність показали ігри «Питання – відповідь», коли діти не тільки відповідають на питання педагога, а й самі ставлять йому та своїм друзям відповідні питання. Щоб зменшити стомлюваність та втрату інтересу у дітей, на занятті проводяться ігри з елементами рухів, з командами англійською мовою. Цьому сприяє система використання різновиду спеціальних ігор: альтернативні ігри-вправи, диференційовані ігри-вправи, конструктивні, ситуативні ігри-вправи та інші.


Диференційовані ігри-вправи формують механізм сегментації мовного ланцюжка, який передбачає розвиток інтонаційного слуху і навиків впізнавання та визначення окремих граматично-семантичних груп. Цьому сприяють загадки ( артикуляційні, звукові, цифрові, предметні) вправи з використанням ляльок «Добре – погано», «Холодно-гаряче», «Тихо-голосно», в яких діти за підказками знаходять заховані іграшки.


Альтернативні ігри-вправи формують механізм оперативної пам’яті, включають навички пошуку, вибору слів за асоціативними ознаками і їх звуковому виду. Наприклад, «Дресирувальник і тварини», «Принеси.., будь ласка», «Яке число я загадав?», «Світлофор», «Лото», «Угадай, що я люблю».


Конструктивні ігри вправи формують можливість прогнозування і осмислення висловлювань. Це такі вправи як – «Знайди скарб», «Вгадай, що я люблю», «Добрий-злий», Загадки у виконанні дітей, наприклад: I am white, I can swim and fly. I can‘t Jump. I like fish; I say kria (a duck).


Ритмомузичні ігри – це традиційні ігри типу пісень, танців, хороводів, з обранням партнерів, які сприяють не стільки оволодінню комунікативними навичками, скільки самовдосконаленню фонетичної та ритмомелодійної сторони мови і занурення в дух мови, наприклад: «Nuts and May». 2, с. 127


Висновок

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що вивчення англійської мови починаючи з дошкільного віку є цілком актуальним і навіть потрібним. Для здійснення навчання іноземній мові, на даний час, існує велике різноманіття методик та технік для зручного вивчення англійської мови дошкільниками в ДНЗ та вдома. Також визначено, що вивчати англійську мову з дошкільного віку є менш травматичним і складним для дитини ніж в більш старшому віці, тому вивчення іноземної мови краще починати саме з дошкільного віку.


Список використаних джерел

  1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.
  2. Віттенберг К., Білоущенко І. Повний курс англійської мови в ДНЗ (за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"). 1-й рік навчання. – Х.: Основа, 2010. – 384с.
  3. Дем’яненко О.Є. Фонетична робота з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах багатомовності (фрагменти занять і уроків на матеріалі української, російської й англійської мов). – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 92с.
  4. Конышева А.В. Английский для малышей: стихи, песни, игры, рифмовки, инсценировки, утренники. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2004. – 160с.
  5. Шкваріна Т. Англійська для дошкільнят. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама