Кандалян Д. Р. Реалізація принципу наочності під час навчання дітей дошкільного віку англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кандалян Д. Р. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглянуто зміст поняття «наочність», доцільність реалізації принципу наочності під час навчання дітей дошкільного віку англійської мови та роль наочних засобів навчання у формуванні іншомовної компетенції дошкільників. Представлено методичні прийоми застосування принципу наочності під час проведення занять з англійської мови.

Ключові слова: наочність, діти дошкільного віку, наочні засоби навчання, іншомовна компетенція, методика навчання англійської мови.


Аннотация: В статье рассмотрено содержание понятия «наглядность», целесообразность реализации принципа наглядности при обучении детей дошкольного возраста английскому языку и роль наглядних средств обучения в формировани ииноязычной компетенции дошкольников. Представлено методические прийомы применения принципа наглядности при проведении занятий по английскому языку.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, иноязычная компетенция, методика обучения английскому языку, наглядность, наглядные средства обучения.


Annotation: The meaning of the concept of "visibility", the feasibility of implementing the principle of visibility while teaching preschool children English language, the role of visibility principles to the foreign language competence of preschoolers are considers in the article. Methodology approaches of using the principle of visibility during English language classes are presented.

Key words: visibility, children of preschool age, visual means of teaching, foreign language competence, methodology of teaching English.


Зміст

Постановка проблеми

Наочність – це один із дидактичних принципів навчання і виховання, що відображає різноманіття конкретних явищ та предметів навколишньої дійсності. Реалізація цього принципу у методиці навчання англійської мови є головним засобом у формуванні іншомовної компетенції дітей дошкільного віку. На сьогоднішній день, навчання англійської мови у дошкільному навчальному закладі є дуже актуальним, адже останнім часом великої популярності набула тенденція залучення дітей до вивчення культури і традицій інших народів та націй. Усі ми прагнемо до «життя без кордонів», а володіння головною міжнародною мовою є найголовнішим аспектом у реалізації цього прагнення.


Як відомо, дошкільний вік є сенситивним періодом для становлення особистості: набуття нею соціального досвіду, а також формування психічних якостей, необхідних для життя, у тому числі, оволодіння мовою.


Виходячи з вищесказаного, можна дійти висновку, що вивчення дитиною англійської мови у дошкільному навчальному закладі є першим і найголовнішим кроком у подальшому формуванні навичок іншомовного спілкування.


Використання принципу наочності є головним помічником у реалізації методик навчання англійської мови. Саме завдяки цьому принципу діти дошкільного віку краще засвоюють матеріал, адже такий принцип навчання охоплює широкий спектр психічних якостей і дає змогу побачити інформацію, а не лише сприймати її на слух: картки з малюнками та написами англійською мовою допоможуть не лише вивчити слова, а й запам’ятати їх написання; мультимедійні відеоролики інформаційного змісту допоможуть викликати у дітей ще більшу зацікавленість у вивченні іноземної мови, а коли заняття «проводять» друзі-іграшки, діти із задоволенням розучують вірші та пісні разом з ними.


Аналіз досліджень

Вивченню принципу наочності присвячували свої праці видатні педагоги (Й. Песталоцці, Я. Коменський, Ж. Руссо, А.Дістверг). Проблемою ролі та використання наочності у навчанні дітей дошкільного віку займалися такі вчені, як Є. Пассов, А. Кочергін, С. Архангельський, О. Зимня та інші. На думку багатьох дослідників (Н.Басова, М.Безруких, В.Бухбіндер, Н.Гальскова та інших) дошкільний вік є найбільш сенситивним для оволодіння англійською мовою – це є однією з умов підвищення мовленнєвої активності дітей. Педагоги У. Вайнрайх, М. Павлович та інші вважають, що саме психофізіологічні особливості дітей цього віку є запорукою успішного засвоєння іноземної мови [2,c.3].


Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати: реалізація принципу наочності під час навчання іноземної мови дітей дошкільного віку є невід’ємною частиною успішного засвоєння лексичних одиниць та правил англійської.


Постановка мети дослідження

Виділення не вирішених раніше частин загально проблеми, яким присвячується означена стаття. Поняття «наочність» вивчається науковцями та педагогами протягом тривалого часу. З кожним роком зміст цього поняття поглиблюється та розширюється. Реалізація принципу наочності зазнає трансформації від звичайних рухів, навчальних карток та малюнків до інтерактивних методів: відео - матеріали навчального змісту, діафільми, презентації та настільні ігри. У сучасних умовах комп’ютеризації використання наочності потребує ще більших досліджень та методичних розробок, адже інформаційно-комунікаційні технології мають неабиякий вплив на сучасну систему освіти, і дошкільну зокрема. Саме тому реалізацію принципу наочності під час навчання англійської мови дошкільників варто розглядати у системі інформатизації та активного використання мультимедійних технологій. Удосконалення реалізації принципу наочності сприяє подальшим дослідженням педагогів у сфері впливу наочності на навчання.


Мета статті - розглянути зміст поняття «наочність» та його класифікацію, розкрити значення наочності під час навчання дітей дошкільного віку англійської мови та її вплив на засвоєння дітьми іншомовного матеріалу.


Виклад основного матеріалу

Багато педагогів та психологів дали своє визначення поняттю «наочність». Наукове обґрунтування цього принципу належить основоположнику народної педагогіки, видатному чеському педагогу Я. Коменському. Саме він сформулював цей принцип у вигляді «золотого правила дидактики»: «Тому нехай буде для учнів золотим правилом: усе, що тільки можна, пропонувати для сприймання відчуттями, а саме: видиме — для сприймання зором, чутне — слухом, запахи — нюхом, що підлягає смаку - смаком, доступне дотику - дотиком. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприйняти декількома відчуттями, нехай вони відразу охоплюються декількома відчуттями» [4, c.97]. Використання принципу наочності прискорює засвоєння нової мови, адже він допомагає встановити у свідомості зв’язки від значення слова до його образу. Необхідність дотримання цього принципу зумовлена конкретно-образним характером мислення дошкільників. Цей принцип передбачає спеціально організований показ наочного матеріалу для надання допомоги дітям у розумінні і засвоєнні навчального матеріалу. Наочність допомагає створити ефект присутності, формує візуальний образ. Застосування іграшок, картинок, малюнків, кубиків, відео допомагає введенню нового лексичного матеріалу, мовних структур тощо [3, c.8].


Демонстрування ілюстрацій під час вивчення нового – це чудовий спосіб допомогти дітям відтворити той шматочок реальності, який є недосяжним для них. З огляду на переважно мимовільну пам’ять дітей дошкільного віку, необхідно навчати стратегій запам’ятовування, зокрема таких, як багаторазове повторення навчального матеріалу, його структурування, використання предметних карток, ритму, рими, жестів, рухів. Діти швидко запам’ятовують навчальний матеріал, але й так само швидко забувають його. Тому необхідно на кожному занятті повторювати вивчене, зокрема, за рахунок навчальних римованих текстів, які доцільно повторювати хором, оскільки хорова робота забезпечує швидку організацію роботи дітей, їхню активну участь та емоційність сприйняття навчального матеріалу [5, c.63]. Але використання принципу наочності повинно бути розумним, адже на сьогоднішній день у підручниках та посібниках з методик навчання іноземної мови продемонстрована велика кількість наочного матеріалу, котрий, часом, не допомагає, а лише відволікає дітей від навчального процесу. У три роки дитина може запам'ятати і відтворити не більше двох-трьох слів або три-чотири назви предметів, зображених на картинках, що демонструються дитині для запам'ятовування. До чотирьох років дитина вже в змозі утримати в пам'яті до п’яти-шести назв предметів (з 10-15), зображених на картинках. У п'ять років дитина може запам'ятати вже сім-вісім предметів (з 10-15), зображених на запропонованих їй картинках [1, c.336].


Ще одним засобом реалізації принципу наочності є наочні посібники. О. Ярмолович вважає, що «під натуральними наочними посібниками розуміються реальні об’єкти, які вивчаються та використовуються в процесі навчання; образотворчі наочні посібники поділяються на площинні (плакати, малюнки, схеми, графіки, таблиці, фотографії, ілюстрації у книгах) і об’ємні (макети, моделі); до комбінованих наочних посібників належать динамічні плакати, тематичні щити та ін.» [7, c.6].


Наочність – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання учнями явищ, процесів, засобів дії або їхніх зображень, які вивчаються [6, c.219].


Ознайомившись та проаналізувавши методичні посібники та педагогічну літературу, ми дійшли висновку, що наочні засоби навчання умовно поділяються на:

• натуральні (об’єкти живої і неживої природи). Відіграють провідну роль у засвоєнні дитиною нової ЛО, адже дитина може не лише почути слово, а й «доторкнутися» до нього;

• зображувальні (навчальні картки, малюнки та ін.). Здебільшого використовуються у випадках, коли неможливо продемонструвати справжній предмет або явище;

• технічні та комп’ютерні ( SMART-дошки, відеофільми, діафільми та ін.). Сприяють кращому запам’ятовуванню, відтворенню навчального матеріалу, стимулюють пізнавальні інтереси, посилюють мотиваційну сферу дітей.


Використання принципу наочності під час навчання англійської мови у дошкільному навчальному закладі зумовлено багатьма аспектами, зокрема психолого-педагогічними, адже найбільш характерною особливістю наочно-образного мислення дитини є наочність. Дитина пізнає усе за допомогою прикладів і спостережень, тому, якщо ви хочете пояснити дитині те чи інше правило, варто підкреслювати його яскравим прикладом з життя.


Під час вивчення англійської мови, наочність можна використовувати на різних етапах роботи: перевірка попередньо-засвоєного матеріалу, введення нових ЛО та граматики, перевірка знань, а також під час проведення дидактичних ігор. На етапі навчання лексики та при введені нових ЛО бажано використовувати зображувальну наочність, адже це сприяє швидкому сприйняттю та запам’ятовуванню нового слова.


Навчання англійської мови у дошкільному навчальному закладі повинно бути не лише практичним, а й теоретичним, адже, практикуючи свої нові знання, діти допускаються помилок, і саме завдяки своїм помилкам вони краще засвоюють механізм володіння іноземною мовою. На етапі комунікативної практики можна використовувати такі вправи як:

• look at the picture and say what do you see;

• make a pair and comment on;

• choose your favourite animal and tell about it.


Метою таких вправ є практичне застосування дітьми англійської мови.


Використання наочних засобів навчання необхідне задля створення штучного середовища, адже вивчення дітьми англійської мови відбувається у штучних умовах. Це є однією з невирішених проблем сучасної методики навчання англійської мови, але, завдяки використанню сучасних ІКТ, діти легко можуть поринути у світ англійської мови: електронні екскурсії допоможуть їм «відвідати» найцікавіші куточки англомовних країн або ж навіть побувати на традиційних англійських святах.


Використання на заняттях з англійської мови картинок допомагає дітям краще засвоїти значення нового слова. Побачивши на занятті зображення, діти стають більш активними та жвавими, адже вони із задоволенням слухають учителя та беруть участь у виконанні різноманітних завдань. А під час введення нових ЛО можна розташувати на дошці картинки із назвою предмету, а також із їх зображенням. Таким чином, діти зможуть не лише запам’ятати написання нової ЛО, а й зрозуміти, про що саме йде мова, встановивши відповідну пару малюнків.


Під час фізкультхвилинок діти повинні не лише робити певні рухи, а й промовляти те, що вони роблять: «We run, we jump, then sit down and stand up». Таким чином діти швидше запам’ятають значення дієслів.


Настільні ігри також є одним з ефективних засобів реалізації принципу наочності. Зокрема, гра «Scrabble» - аналог гри «Ерудит». Учитель може використовувати цю гру для закріплення щойно вивченого матеріалу: перед дітьми – мішечок із англійськими літерами, завдання дітей – скласти з цих літер слова, які вони щойно вивчили. Завдання можна урізноманітнювати: складати слова, класифікувавши їх у групки «colors», «wild animals», «toys» та ін. Якщо ж немає змоги використати гру, можна використати літери на магнітиках, або ж просто роздрукувати їх у вигляді карток.


Принцип наочності можна застосовувати не лише на заняттях з англійської мови, а й у позанавчальний час: так, можна пограти у гру «Find it for me», попросити дитину знайти той чи інший предмет у групі, вимовивши його назву англійською мовою.


Отже, реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови дітей дошкільного віку використовується для ілюстрації країнознавчого матеріалу, ознайомлення дітей з новими ЛО, розвитку мислення дітей дошкільного віку, а також задля підвищення рівня зацікавленості дітей у вивченні нової мови.


Висновок

Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови дітей дошкільного віку є дуже важливим та актуальним завданням для сучасної системи дошкільної освіти, адже цей принцип дає змогу дітям відчути той предмет чи явище, які вони вивчають, доторкнутися або побачити його. Ефективність засвоєння дітьми дошкільного віку нового матеріалу залежить від правильного використання та комбінування учителем наочного матеріалу, психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку є важливим аспектом у підвищенні мовної активності.


Принцип наочності у методиці навчання англійської мови – це не лише показ карток та мультфільмів для кращого засвоєння дітьми матеріалу. Це – дидактичний принцип, що допомагає дітям долучитися до пізнання іншомовного механізму, дає змогу побувати в різних куточках реальності та мотивує дітей до вивчення нових лексичних одиниць та правил граматики за допомогою гри, а також пробуджує зацікавленість дітей в ознайомленні з культурою, звичаями і традиціями англомовних країн світу.


Формування у дітей дошкільного віку іншомовної компетенції є неможливим без застосування наочних засобів навчання.


Список використаних джерел

  1. Гонина, О. О. Психология дошкольноговозраста : учебник и практикум для СПО / О. О. Гонина. М. : Издательство Юрайт, 2018. 465 с.
  2. Іванова А.І. Парціальна програма з вивчення англійської мови в дошкільному навчальному закладі «Розмовляємо англійською» / Іванова А.І., К. : Київ, 2015. – 31 с.
  3. Лобода О.В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / О.В. Лобода. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 100 с.
  4. Малафіїк, І.В. Дидактика: нав. пос. / І.В.Малафіїк; К. : Кондор, 2005 – 398 с.
  5. Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи: дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 /Паршикова О.О. К., 2010 – 469 с.
  6. Саволайнен Я.В. Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної / Філологічні науки. – 2014. №37 – с. 219
  7. Ярмолович О.І. Формування образно-концептуальних компонентів мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О.І. Ярмолович. – К. : Одеса, 1998. 18 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама