Ковадло А.О. Навчання іноземної мови у дошкільному віці: досвід Польщі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ковадло А.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті проаналізовано важливість та необхідність навчання дошкільників іноземної мови та визначено цілі навчання, представлено організацію та деякі методичні аспекти навчання дітей дошкільного віку у Польщі. Охарактеризовано переваги раннього навчання іноземної мови.

Ключові слова: дошкільна освіта, цілі навчання, діти дошкільного віку, іноземна (англійська) мова, методичні аспекти навчання, запозичення досвіду, особливості навчання.


Аннотация: В статье проанализированы важность и необходимость обучения дошкольников иностранному языку и определены цели обучения, представлены организации и некоторые методические аспекты обучения детей дошкольного возраста в Польше. Охарактеризованы преимущества раннего обучения иностранному языку.

Ключевые слова: дошкольное образование, цели обучения, дети дошкольного возраста, иностранный (английский) язык, методические аспекты обучения, заимствования опыта, особенности обучения.


Annotation: The article analyzed the importance and necessity foreign language preschool teaching and defines the aims of education, presents organizations and some methodological aspects of preschool teaching in Poland. The advantages of early learning a foreign language are characterized.

Key words: preschool education, aims of learning, preschool children, foreign (English) language, methodological aspects of learning, borrowing experience, features of learning.


Зміст

Постановка проблеми

Проблема навчання англійської мови у дошкільних закладах завжди знаходилась у центрі уваги суспільства. На сучасному етапі свого розвитку Україна повинна забезпечити усі необхідні умови для того, щоб навчання іноземних мов у дошкільних навчальних закладах стало обов’язковим і пріоритетним. Іншомовна грамотність дозволить нашим громадянам посідати гідне місце серед представників іншомовної спільноти і сприятиме формуванню гідного іміджу нашої країни за кордоном, дозволить достойно поширювати українську культуру та засвоювати іноземну. Згідно Базового компонента освіти, іноземна мова є однією із найважливіших складових дошкільного навчання. Наукові дослідження не один раз підтверджували те, що іноземні мови найкраще всього засвоюються в дитячому віці, коли діти із легкістю можуть сприйняти та розрізнити декілька мов і переключитися на ту мову, якою із ними розмовляють. Постає проблема у вивченні кращого вітчизняного та зарубіжного (Європейського) досвіду у навчанні дітей дошкільного віку іноземних мов, зокрема найближчого сусіда України, Польщі.


Аналіз досліджень

Численні дослідження у галузі раннього навчання іноземної мови українських (П.Бех, Л. Біркун, Н.Гальскова, Н.Клевченко, В.Колечко, О.Коломінова, Н.Колтко, О.Першукова, О.Рейпольська, С.Роман, Т. Шкваріна) і зарубіжних (М.Білолєтова, І. Бім, І. Верещагіна, І Вронська, Дж.Голдернс, Ф.Гопкінс, Д.Лазер, Е.Джонсон, Н.Доунсон, М.Маглиш, Н.Малкіна, А.Майер, А.Сушкевич, Д.Стрейндж, К.Хастінгс Г. Доман та інші) вчених довели доцільність і ефективність дошкільної англомовної освіти дітей, її позитивний вплив на інтелектуальний розвиток особистості та підготовку дитини до школи [4. с.100].


Глен Доман зазначає, що якщо яка-небудь доросла людина забажає швидко придбати комплекс неповноцінності, то все, що для цього треба зробити – це позмагатися у вивченні іноземної мови з малюком, якому півтора роки [6].


Також останнім часом було проведено низку досліджень, в яких розглянуто позитивний вплив на дитину раннього вивчення іноземних мов, і англійської зокрема, та проаналізовано досвід Європейських держав з вивчення даної проблеми.


Постановка мети дослідження

Вважаємо, що при навчанні дошкільників іноземної мови застосовуються методики, які не є досконалими та актуальними для цього часу. Недостатньо вивчається та запроваджується кращий вітчизняний та зарубіжний (Європейський) досвід навчання дітей дошкільного віку іноземних мов.


Формулювання цілей статті. Вважаємо за доцільне визначити актуальність вивчення англійської мови, починаючи з дошкільного віку, проаналізувати та вивчити кращий Європейський досвід у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку, зокрема найближчого сусіда України - Польщі. Виокремити методичні аспекти, які доцільно використовувати при навчанні дітей іноземної мови в Україні.


Виклад основного матеріалу

Протягом останніх років все більше людей виявляють бажання вивчати англійську мову, тому що в сучасному суспільстві неможливо обійтися без англійської мови. Якщо раніше всі методики з вивчення англійської мови були спрямовані саме на учнів початкової школи, то зараз батьки вважають , що навчати дітей англійської мови потрібно якомога раніше. Тим більше, що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сенситивним періодом для вивчення іноземних мов. Тому включення іноземної мови в систему дошкільної освіти і виховання України було продиктовано рядом причин, основною серед яких стало наявність протиріччя між оволодінням іноземною мовою у сучасному світі і недооцінюванням та недосконалістю методики навчання у сучасній українській школі та дошкільних закладах.


Успішне оволодіння дітьми англійською мовою стає можливим ще й тому, що дітей, особливо дошкільного віку, відрізняє найбільш гнучке та швидке, ніж на подальших вікових етапах, запам’ятовування мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі і природність мотивів спілкування; відсутність мовного бар’єру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування іноземною мовою навіть при наявності необхідних навиків; порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною мовою та інше [5, с. 176].


Згідно до сучасних досліджень, розвиток головних клітин мозку людини завершується на 70-80% до трирічного віку. Саме вік до 3-х років вважається найсприятливішим для отримання нових навичок. Г.Доман, американський лікар, вважає, що дитина спроможна опанувати до трьох – чотирьох мов, якщо на них говорять у родині, в якій росте дитина, що починати навчання потрібно майже з перших місяців[6]. Базова програма «Дитина» вважає, що першим етапом вивчення англійської мови є вік 5-6 років. Навчання чотирирічок можливе, але малоефективне, може викликати труднощі у дітей, а значить зашкодити здоров’ю малюків [1, с. 251].


У зв’язку зі стратегіями розвитку держави, та значними запитами суспільства – сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей саме дошкільного віку іноземної мови є одним із найважливіших питань сучасної педагогічної системи. Отже, на даний час, актуальним є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії дослідження


Головними цілями у навчанні дошкільників іноземній мові є:

- Формування у дітей початкових навичок спілкування іноземною мовою.

- Уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів у реально виникаючих ситуаціях спілкування.

- Створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов.

- Пробудження інтересу до культури інших країн.

- Виховання активно-творчого і емоційно-естетичного відношення до слова.

- Можливість краще пізнати світ .


Відомо, що найефективнішою та привабливою для дітей є ігрова методика: процес навчання – весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяні дорослий та розвиваюче середовище. Важливим аспектом успішного опанування англійської мови є створення під час спілкування – ситуації успіху, радості від залучення до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою. Закріплення англійської лексики з тем, пропонованих програмою, відбувається під час різноманітних форм спілкування, у повсякденному житті. Під час сумісної діяльності, організованих форм роботи діти залюбки використовують у самостійних іграх лексичні і граматичні форми, які опанували на заняттях з англійської мови. Під час опанування різноманітних тем спілкування свою ефективність показали ігри: «What is this ?», «Magic bag», «Try to guess» etc., коли діти не тільки відповідають на питання педагога, а й самі ставлять йому та своїм друзям відповідні питання. Щоб зменшити стомлюваність та втрату інтересу у дітей, на занятті проводяться ігри з елементами рухів, з командами англійською мовою. Цьому сприяє система використання різновиду спеціальних ігор: альтернативні ігри-вправи, диференційовані ігри-вправи, конструктивні, ситуативні ігри-вправи та інші [2, с.92].


У зв’язку зі стратегіями розвитку держави та великим запитом суспільства – сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи. Отже, актуальним є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії дослідження.


Відомо, що навчання іноземної мови значною мірою залежить від рівня підготовки вчителя, його компетенції та уміння скористатися досвідом зарубіжних учителів і викладачів. Україна пристосовується до європейського життя та намагається реалізовувати Болонські ідеї у підготовці майбутніх фахівців, але без вивчення та аналізу західного досвіду професійної підготовки вчителів іноземної мови, як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Тому багато досліджень проводиться з цього питання для того, щоб виявити власні проблеми та сприяти покращенню здобутків.


Однією з сусідніх держав, яка показала стрімкий розвиток та провела значні освітні реформи є Польща. Зміни в системі освіти, регламентовані Законом від 8 січня 1999 року. Принципи здійснення реформи в освітній системі, є найкращим свідченням того, що система освіти в Польщі зазнала кардинальних змін і має на меті дати сучасним дітям та учням необхідні знання та навички. Основною іноземною мовою, якою спілкуються поляки є англійська. На дошкільному рівні вивчення іноземних мов не є обов’язковим. Вони не включені до навчального плану, проте більшість дітей розпочинає вивчення іноземних мов у системі дошкільної освіти. Зазначені курси, як правило, оплачуються батьками або спонсорами, які усвідомлюють значимість іноземної мови у житті дітей. Ці курси розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей дошкільнят і призначені для задоволення їхніх потреб. Навчальні курси комбінують «гру» з відповідною мовою, при цьому використовуючи методики та технології, які є новітніми та відповідають особливостям дітей. Незважаючи на те, що навчання іноземних мов на дошкільному рівні швидко розвивається, але є нагальна потреба в залученні висококваліфікованих фахівців до роботи, на кшталт того, як це робиться в системі початкової і середньої освіти. З цією метою вони прагнуть започаткувати громадські обговорення з міністерством, місцевими органами влади та, звісно, батьками. У Польщі керівним документом є стандарт професійної підготовки вчителя іноземної мови [1, с.127].


Вважаємо за доцільне продовжувати вивчати позитивний досвід Польщі та інших Європейських країн у навчанні дітей дошкільного віку іноземної мови.


Отже, іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у психічному, особистісному, соціальному розвитку; іноземні мови виступають як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку. Використання різних методів, у поєднанні з іншими методами дає позитивний результат при підготовці дітей дошкільного віку до іншомовного спілкування. Ми вважаємо, що інтеграція цих методів сприяє активізації іншомовного мовлення, а також готує дитину до переходу на наступний етап вивчення іноземних мов у школі.


Висновок

У статті визначено актуальність вивчення англійської мови, починаючи з дошкільного віку, зосереджено увагу на вивченні кращого Європейського досвіду у навчанні іноземної (англійської) мови дітей дошкільного віку, зокрема найближчого сусіда України - Польщі. Виокремлено методичні аспекти, які доцільно використовувати при навчанні дітей іноземної мови в Україні. Підводячи підсумки, можна зазначити, що вивчення англійської мови, починаючи з дошкільного віку, є цілком актуальним і необхідним.


Список використаних джерел

  1. Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. – К. : Ленвіт, 2012. — 168 с.
  2. Дем’яненко О.Є. Фонетична робота з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку в умовах багатомовності (фрагменти занять і уроків на матеріалі української, російської й англійської мов). – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 92с.
  3. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. Кер. Проекту Огнев`юк ; автор кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін] ; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець ; Мін. освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016. - 251 с.
  4. Лобода О. В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку / О. В. Лобода ; Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ : Вид-во Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, 2013. - 100 с.
  5. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших [Текст] : програма, методичні рекомендації, розробки занять / Т. М. Шкваріна. – Х. : Видавнича група "Основа", 2005. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (24).
  6. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/article-8887-bazova-programa-rozvitku-ditini-doshkilnogo-viku-ya-u-sviti/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама